018-255/04 SSSV

Številka: 018-255/2004-21-1935

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Metode Hrovat, kot predsednice senata, predsednice mag. Marije Bukovec Marovt, kot poročevalke senata, ter člana dr. Aleksija Mužina, kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Najem s postopnim odkupom- finančni leasing neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor", in na podlagi pritožbe vlagatelja KBM leasing d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5/VI, 2505 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.10.2004

ODLOČILA

Pritožba se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.07.2004 sprejel sklep, št. 363-33/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku s predmetom "Najem s postopnim odkupom- finančni leasing neopremljenih, finaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor". Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 95, z dne 27.08.2004, pod št. objave Ob-22504/04, ter v Uradnem glasilu Evropske unije, št. 2004/S 168-145072, z dne 28.08.2004.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 21.09.2004, podal zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, s katerim je zahteval spremembo roka za predajo objekta in odpravo spornih meril za ocenjevanje ponudb.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 363-33/2004, z dne 23.09.2004, pozval, da vloženi zahtevek dopolni s potrdilom o plačilu takse, po 22. členu ZRPJN.

Dne 29.09.2004 je naročnik izdal sklep, št. 363-33/2004, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo, na temelju 12. člena ZRPJN, zavrgel, saj vlagatelj zahtevka, navkljub pozivu, ni pravilno dopolnil s potrdilom o plačilu takse. Vlagatelju je ob tem podal pravni pouk o možnosti pritožbe na Državno revizijsko komisijo, kot to določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN. Naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je bil vlagatelju vročen dne 04.10.2004, kar je razvidno iz vročilnice za navedeno pisanje.

Vlagatelj je z vlogo, datirano z datumom 07.10.2004, ki pa jo je s priporočeno pošto odposlal dne 12.10.2004, na Državno revizijsko komisijo podal pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. V pritožbi navaja, da je naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo neutemeljen, saj slednji vlagatalja ni opozoril, da se njegov poziv nanaša na doplačilo premalo plačane takse. Premalo plačana taksa poleg tega ne more biti razlog, da pritožbeni organ o zadevi ne bi vsebinsko odločal, še posebej, če je vlagatelj takso pripravljen plačati. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija napadeni sklep odpravi in meritorno odloči o zahtevku za revizijo. V kolikor se v vsebino pritožbe ne bo spustila, pa naj smatra zahtevek za revizijo kot ponovno vložen, saj pravna posledica zavrženja ni izguba vlagateljeve pravice do pritožbe.

Naročnik je z dopisom, št. 363-33/2004, z dne 13.10.2004, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh."

Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil naročnikov sklep, št. 363-33/2004, z dne 29.09.2004, o zavrženju zahtevka za revizijo, vlagatelju vročen dne 04.10.2004. Navedenega dne je pričel teči tudi tridnevni rok, v katerem lahko vlagatelj, skladno z zgoraj citiranimi določili četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Iz določil drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004; v nadaljevanju: ZPP), ki se uporablja na temelju določil petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja: "Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pritožbo, ki jo je sicer datiral z datumom 07.10.2004, na Državno revizijsko komisijo odposlal s priporočeno pošto, z dne 12.10.2004, kar je razvidno tako iz poštnega žiga na ovojnici, v kateri je bila pritožba poslana, kot tudi iz vročilnice za to pisanje. Iz navedenega izhaja, da se šteje pritožba za vloženo z dnem 12.10.2004.
Državna revizijska komisija upoštevajoč zgoraj zapisano ugotavlja, da je vlagatelj pritožbo podal po preteku roka, kot ga določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN. Ker je vlagateljeva pritožba prepozna, jo je Državna revizijska komisija, skladno z določlili drugega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrgla.

V zvezi z vlagateljevo zahtevo, da se njegov zahtevek za revizijo, v primeru neugoditve pritožbi, smatra kot ponovno vložen, Državna revizijska komisija pripominja, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo in pritožbi odloča šele takrat, ko so izpolnjene vse procesne predpostavke, zato tudi ne more vsebinsko odločati o podani pritožbi vlagatelja. Vlagatelj pa ima v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pravico zahtevati pravno varstvo v skladu z določili ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 14.10.2004

predsednica senata:
Hrovat Metoda, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- KBM leasing d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5/VI, 2505 Maribor,
- Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.