018-245/04 GURS

Številka: 018-245/04-25-1805

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup opreme za permanentni postaji GPS državne mreže in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Geoservis d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, štihova 14, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.10.2004

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je sklep štev. 90105/2004-1, z dne 13.9.2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup opreme za permanentni postaji GPS državne mreže.

Vlagatelj je še pred izbiro najugodnejše ponudbe zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo, z dne 22.9.2004 vlagatelj navaja, da je naročnik po njegovem mnenju prekršil temeljna načela Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. členu ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je med drugimi tehničnimi pogoji razpisa navedeno, da mora biti GPS oprema popolnoma kompatibilna z obstoječo opremo v centru Službe za GPS na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer je na strežniku inštalirana programska oprema Trimble GPSNet (RTKNet) ver. 2.3, kar po vlagateljevem mnenju pomeni, da je avtomatično privilegiran eden od treh ponudnikov, in sicer podjetje GISDATA d.o.o., ki je ekskluzivni zastopnik za opremo Trimble v Sloveniji. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v že razveljavljenem razpisu, objavljenem v Ur.l. RS, štev. 66/04, z dne 18.6.2004, zavrnil ponujeno opremo vlagatelja (sprejemniki Leica GRX1200) kot edinega ponudnika z obrazložitvijo, da obstoječa programska oprema naročnika ni združljiva s strojno opremo GPS, pri čemer pa v objavi razpisa nikjer ni bilo navedeno katero opremo naročnik ima. Ob navedenem vlagatelj meni, da je bila že takrat objava razpisa pomanjkljiva na škodo vlagatelja oziroma takratnega edinega ponudnika. Vlagatelj je tudi prepričan, da je naročnik s tem, ko se je odločil za nabavo obstoječe programske opreme Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3, avtomatično ostro omejil konkurenco med ponudniki za naknadno dobavo sprejemnikov in anten GPS, saj Trimble zaenkrat ne zagotavlja kompatibilnosti za nekatere novejše sprejemnike drugih proizvajalcev v verziji 2.3., ki bi sicer bili kompatibilni s programsko opremo družbe Trimble, vendar druge - novejše verzije. Vlagatelj v nadaljevanju trdi, da podjetje GISDATA d.o.o. kot ekskluzivni zastopnik za Slovenijo naročniku lahko ponudi najugodnejšo opremo, medtem ko lahko ostali ponudniki isto opremo nabavijo izključno pri tem podjetju, vendar po višjih cenah, s čimer je po vlagateljevem mnenju avtomatično omejena konkurenca oziroma je praktično ni. Ob vsem navedenem naročnikova zahteva po kompatibilnosti s programsko opremo Trimble navedene verzije, po vlagateljevem mnenju pomeni kršitev načela enakopravnosti ponudnikov iz 1. oziroma 2. odstavka 7. člena ZJN-1, pri čemer vlagatelj dodaja, da se v konkretnem primeru razlikovanje pojavi še pred objavo javnega naročila in se mu sploh ni moč izogniti.
še bolj izstopajočo in očitno kršitev po vlagateljevem mnenju predstavlja naročnikova zahteva, da mora izvajalec "dobaviti dve licenci programske opreme za priklop ponujenih sprejemnikov v omrežje PP GPS". Vlagatelj poudarja, da naročnik od ponudnikov še nikoli doslej ni zahteval, da dobavijo tudi licence za programsko opremo ter je prepričan, da ta novost pa ponovno zelo očitno favorizira ponudnika GISDATA d.o.o., saj je nabava zahtevanih licenc brez strojne opreme veliko dražja kot nabava s strojno opremo, pri čemer vlagatelj posebej poudarja, da licenca pri drugih proizvajalcih opreme GPS stane vsaj 50% manj. Vlagatelj pojasnjuje, da licence ne more nabaviti nikjer drugje kot pri družbi GISDATA d.o.o., saj je naročnik pri vseh prejšnjih javnih naročilih nabavil le strojno GPS opremo, ne pa tudi licenc, ki jih je naknadno sam nabavil. Po vlagateljevem mnenju je naročnik kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-1, saj je v konkretnem primeru uporabil diskriminatorna merila, s tem, ko v javnem razpisu postavlja dodatni pogoj, ki ni običajen in ki očitno omejuje konkurenco med ponudniki.

Naročnik je s sklepom, štev. 90105-10/2004-5, z dne 28.9.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da razen pozvanih ponudnikov (vlagatelj za opremo proizvajalca Leica, Gisdata d.o.o. za opremo proizvajalca Trimble in Harfa d.o.o. za opremo proizvajalca Astech) drugih pooblaščenih zastopnikov za tovrstno GPS-opremo na območju Republike Slovenije ni ter da so bili z nameravanim nakupom torej obveščeni vsi potencialni ponudniki. Naročnik smatra, da ne more racionalno postopati drugače, kot da naroči popolnoma kompatibilno opremo, vendar pa obenem trdi, da popolno kompatibilnost s programsko opremo, ki jo je navedel v tehnični dokumentaciji, lahko zagotavljajo vsi trije navedeni proizvajalci opreme GPS, torej tudi vlagatelj. V zvezi z vlagateljevo trditvijo, da je naročnik v prvem, razveljavljenem razpisu zavrnil njegovo ponudbo za sprejemnike Leica GRX 1200 ter da v objavi razpisa ni bilo navedeno, katero opremo naročnik ima, naročnik pojasnjuje, da je bil vlagatelj eden od dveh ponudnikov na razpisu za nakup programske opreme za "omreženje postaj in nadzor delovanja omrežja permanentnih postaj GPS" kjer je bila nabavljena programska oprema Trimble GPSNet (RTKNet) ver. 2.3 in je torej dobro vedel za nabavljeno opremo z vsemi tehničnimi detajli. Naročnik pojasnjuje, da na svetu obstajata le dve primerljivi in vrhunski programski opremi takšne vrste, kot jo ima naročnik ter da je naročnik na predhodnem javnem razpisu kupil tisto od obeh (torej opremo Trimble), ki je predstavljala najugodnejšo ponudbo, pri čemer pa naročnik v nadaljevanju ne more vplivati na to, za katere tipe sprejemnikov proizvajalec programske opreme zagotavlja kompatibilnost in kdaj. Naročnik dodaja, da svoja naročila vendarle mora prilagoditi programski opremi, ki jo že ima, sicer ogroža racionalnost nakupov in tehnično delovanje omrežja postaj GPS, obenem pa mora zagotoviti tudi pravočasno graditev omrežja permanentnih postaj v skladu s svojimi letnimi plani. V zvezi z vlagateljevo trditvijo, da podjetje GISDATA d.o.o. kot ekskluzivni zastopnik za opremo Trimble, lahko ponudi opremo pod najugodnejšimi pogoji, ostali pa jo lahko dobijo le preko omenjenega podjetja, je naročnik prepričan, da vlagatelj v ničemer ni bil postavljen v podrejen položaj, saj je lahko ponudil druge svoje sprejemnike (razen modela Leica GRX 1200), za licenco programske opreme pa je pridobil ponudbo slovenskega zastopnika GISDATA d.o.o. po uradnih tržnih cenah proizvajalca Trimble. Naročnik dodaja, da bi vlagatelj enako licenco programske opreme lahko pridobil tudi preko drugih zastopnikov v evropskem prostoru, saj mu jo ni nujno kupiti od zastopnika v Republiki Sloveniji, pa tega ali pa cene ni preveril. Naročnik pojasnjuje, da je ob naročilu sprejemnikov GPS naročil tudi licenco najnovejše verzije programske opreme, s katero se omogoča popolna kompatibilnost delovanja strojne opreme, kar je po njegovem mnenju razumljivo in racionalno, saj ima naročnik v svojem nadzornem centru inštalirano isto različico programske opreme in kompatibilnosti ne more zagotoviti z drugačno licenco druge programske opreme. V zvezi s trditvijo vlagatelja, da naročnik do sedaj ni zahteval dobavo licenc naročnik pojasnjuje, da mora od nakupa programske opreme naprej za vsak novi sprejemnik v omrežju permanentnih postaj GPS zagotoviti kompatibilnost z nabavljeno programsko opremo v centru Službe za GPS, zato je tudi v predmetnem razpisu skladno s svojimi proračunskimi možnostmi časovno in finančno racionalno razpisal nabavo strojne in programske opreme v kompletu ter da ob prejšnjih razpisih za nabavo sprejemnikov v Ljubljani, Mariboru, Črnomlju in v Bovcu takrat ni zahteval dobavo licenc programske opreme, ker te centralne programske opreme takrat sploh še ni imel. Naročnik je prepričan, da ni nikjer uporabil diskriminatornih meril. Obvestil je vse potencialne ponudnike popolnoma kompatibilnih sprejemnikov, ki jih lahko zagotovijo vsi trije zastopniki opreme v Republiki Sloveniji, ki ob tem lahko zagotovijo tudi ustrezni licenci, ki ju je mogoče kupiti na prostem trgu in so pri tem izenačeni. Poleg tega pa naročnik poudarja, da so vsa ključna merila razpisa ocenjevalna in ne izločilna ter predvsem namenjena temu, da naročnik dobi ponudbo za sodobno opremo in seveda tako, ki je kompatibilna z obstoječo programsko opremo za omreženje in nadzor delovanja omrežja permanentnih postaj GPS.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.8.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 90105-10/2004-5, z dne 5.10.2004, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 6.10.2004 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: " (2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Obravnavano zadevo je Državna revizijska komisija presojala na podlagi dejanskega stanja, kot izhaja iz predložene dokumentacije o oddaji javnega naročila ter navedb vlagatelja in naročnika v tem revizijskem postopku.

Kot je razvidno iz pregleda razpisne dokumentacije za zbiranje ponudb za nakup opreme za permanentni postaji GPS državne mreže, z dne 13.9.2004, je predmet obravnavanega javnega naročila dobava kompleta strojne GPS opreme za dve permanentni postaji GPS: sprejemnik GPS, antena GPS in antenski kabel; dobava licenc programske opreme za dve permanentni postaji GPS in oddaja elaborata s shemo povezav in popisom vse dobavljene opreme ter tehnično dokumentacijo opreme (3. člen Vzorca pogodbe). V Vsebinsko - tehničnem delu razpisne dokumentacije, je med Tehničnimi pogoji razpisa (točka 2) zahtevano, da mora biti ponujena oprema popolnoma kompatibilna (združljiva) z obstoječo opremo v centru Službe za GPS na Geodetskem inštitutu Slovenije. V razpisni dokumentaciji dalje je navedeno, da je v omenjenem centru priključek, 10 Mbit povezava (link) in strežnik s statičnim IP naslovom ter da je na strežniku inštalirana programska oprema Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3, za daljinski nadzor, omreženje po principu virtualnih referenčnih postaj (VRS/FKP), upravljanje, konfiguriranje in prevzemanje podatkov s permanentnih postaj GPS. Naročnik med drugim zahteva, da morata biti ponujena sprejemnika podprta z originalnim vmesnikom obstoječe programske opreme ter da mora izvajalec dobaviti dve licenci te programske opreme za priklop ponujenih sprejemnikov v omrežje permanentnih postaj GPS. Ponudnik mora v ponudbi z natančnim opisom opredeliti ponujeno opremo in podati predvideno shemo povezav vseh kosov ponujene opreme v okviru delovanja pod programsko opremo Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3.

Iz navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, z dne 22.9.2004, kot tudi iz navedb naročnika v obrazložitvi sklepa, štev. 90105-10/2004-5, z dne 28.9.2004, je mogoče razbrati, da je naročnik programsko opremo Trimble GPSNet (RTKNet) ver.2.3 nabavil v lanskem letu, in sicer v (samostojnem) postopku oddaje javnega naročila za nakup programske opreme za "omreženje postaj in nadzor delovanja omrežja permanentnih postaj GPS" za center Službe za GPS, v katerem je kot eden od dveh ponudnikov sodeloval tudi vlagatelj. Ker gre pri omenjenem razpisu za samostojen, od tokrat obravnavanega postopka oddaje javnega naročila ločen ter že pravnomočno zaključen razpisni postopek, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v tem revizijskem postopku (celo če bi bile vlagateljeve navedbe v tej smeri utemeljene) ni več mogoče razsojati o vlagateljevih očitkih o tem, da je naročnik s takratno nabavo programske opreme Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3 "â?? avtomatično ostro omejil konkurenco med ponudniki za naknadno dobavo sprejemnikov in anten GPS". Ob omenjenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je dejstvo, da je na strežniku v centru Službe za GPS na Geodetskem inštitutu Slovenije inštalirana programska oprema Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3, pri presoji vlagateljevih očitkov v zahtevku za revizijo predmetnega javnega naročila, mogoče obravnavati zgolj kot del dejanskega stanja tokrat obravnavane revizijske zadeve.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da v tem revizijskem postopku prav tako ni več mogoče razpravljati o že zaključenem razpisu, objavljenem v Ur.l. RS, štev. 66/04, z dne 18.6.2004, ne katerem je naročnik zavrnil vlagateljevo ponudbo sprejemnika Leica GRX1200 (ki jo je ponudil vlagatelj kot edini ponudnik) z obrazložitvijo, da obstoječa programska oprema naročnika ni združljiva s ponujeno strojno opremo GPS ter za katerega vlagatelj trdi, da "â?? v objavi razpisa nikjer ni bilo navedeno katero opremo naročnik ima" in da "â?? je bila že takrat objava razpisa pomanjkljiva na škodo vlagatelja oziroma takratnega edinega ponudnika". Državna revizijska komisija ocenjuje, da takšno sklicevanje vlagatelja na že zaključeni postopek oddaje javnega naročila v tem postopku ne more biti merodajno, saj se v obravnavanem postopku lahko presojajo izključno tista dejstva in okoliščine, ki so vezana na javno naročilo, ki je predmet revizije, ne pa tudi dejstva in okoliščine, ki izhajajo iz prejšnjih javnih naročil istega ali drugih naročnikov.

V zvezi s tokrat obravnavanim postopkom oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup opreme za permanentni postaji GPS državne mreže vlagatelj naročniku očita, da z zahtevo po kompatibilnosti strojne opreme, ki je predmet povpraševanja, z obstoječo programsko opremo, s katero naročnik že razpolaga, krši načeli zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Vlagatelj se pri tem sklicuje na dejstvo, da je podjetje GISDATA d.o.o. (omenjeno podjetje je eden od treh ponudnikov, ki jih je naročnik pozval k oddaji ponudbe) ekskluzivni zastopnik za opremo Trimble v Republiki Sloveniji ter navaja, da "â?? je med osebami, ki se ukvarjajo z GPS sistemi splošno znano, da je GISDATA d.o.o. ekskluzivni zastopnik za opremo proizvajalca Trimble". Navedeno dejstvo med strankama ni sporno, zato ga Državna revizijska komisija v tem revizijskem postopku ni posebej ugotavljala.

Stranki pa si nista povsem soglasni v tem, ali je naročnikovo zahtevo po kompatibilnosti mogoče zagotoviti zgolj s strojno opremo proizvajalca Trimble ali tudi z opremo drugih proizvajalcev (obe navajata še proizvajalce Leica in Astech). Medtem ko vlagatelj trdi, da proizvajalec Trimble v danem trenutku (še) ne zagotavlja kompatibilnosti za nekatere novejše sprejemnike drugih proizvajalcev s programsko operemo Trimble GPSNet (RTKNet) v verziji 2.3 ter da bi bili sprejemniki in antene drugih proizvajalcev sicer lahko kompatibilni z omenjeno programsko opremo, vendar druge - novejše verzije, je naročnik nasprotno prepričan, da tudi strojna oprema drugih proizvajalcev lahko izpolni zahtevo po kompatibilnosti s programsko opremo Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3.. Naročnik se pri tem sklicuje na svoj pisni odgovor na vprašanje vlagatelja, z dne 20.9.2004, s katerim ga je vlagatelj zaprosil za seznam vseh popolnoma kompatibilnih in z originalnim vmesnikom podprtih sprejemnikov. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, je naročnik dne 21.9.2004 vsem trem ponudnikom posredoval naslednji odgovor: "Naročnik bi pričakoval, da ponudnik sam pozna tehnične in druge lastnosti opreme, ki jo namerava ponuditi in tudi, ali ta oprema podpira v razpisu navedeno programsko opremo GPSNet (RTKNet), ver. 2.3, s katero razpolaga naročnik. V primeru, da ponudnik o tem ni prepričan pa menimo, da je na strani ponudnika, da to kompatibilnost in podprtost z originalnim vmesnikom preveri bodisi prek proizvajalca opreme, ki jo namerava ponuditi, bodisi prek proizvajalca programske opreme, torej podjetja Trimble. Ne glede na navedeno pa ponudnikom pošiljamo kopijo poglavja iz priročnika za programsko opremo GPSNet (RTKNet), ver. 2.3 proizvajalca Trimble. V priročniku je naveden spisek tipov inštrumentov, ki jih podpira ta programska oprema." Ob navedenem (in ob upoštevanju priloge k odgovoru naročnika (Appendix A - Supported Receiver Types) Državna revizijska komisija zaključuje, da je imel vlagatelj v obravnavanem primeru dovolj podatkov, na osnovi katerih je lahko ocenil, ali je sposoben izpolniti naročnikovo zahtevo po kompatibilnosti ponujene strojne in obstoječe programske opreme.

Državna revizijska komisija se v obravnavanem revizijskem postopku ni spuščala v presojo o tem, ali je popolno kompatibilnost z obstoječo programsko opremo Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3 mogoče doseči tudi z opremo drugih proizvajalcev, saj je ocenila, da odgovor na omejeno vprašanje ni bistven za razrešitev spora med strankama. Kot je bilo že pojasnjeno, je potrebo v obravnavanem primeru obstoj omenjene programske opreme na naročnikovem strežniku (glede na to, da gre za predmet nakupa iz preteklega, pravnomočno zaključenega in že realiziranega postopka oddaje javnega naročila) sprejeti kot dejstvo. Navedeno dejstvo (na katerega formalno ni več mogoče vplivati) pa v danem primeru po presoji Državne revizijske komisije v celoti upravičuje zahtevo naročnika po popolni kompatibilnosti strojne opreme z obstoječo programsko, saj je le na takšen način mogoče doseči brezhibno delovanje sistema kot celote. Državna revizijska komisija se v tem smislu v celoti pridružuje stališču naročnika, ki trdi, da v danem trenutku in ob obstoječem dejanskem stanju ni mogel postopati drugače, kot da je naročil z obstoječo programsko opremo popolnoma kompatibilno strojno opremo. Državna revizijska komisija torej ugotavlja, da ob upoštevanju dejanskega stanja obravnavane zadeve omenjena naročnikova zahteva ni neupravičeno diskriminatorna. Navedena ugotovitev velja celo v primeru, če bi se vlagateljeve trditve o tem, da v danem trenutku na trgu v resnici obstaja popolnoma kompatibilna strojna oprema enega samega proizvajalca, saj bi bil v takšnem primeru naročnik celo upravičen postopati v skladu z določili 3. točke 1. odstavka 20. člena oziroma 1. točko 84. člena ZJN-1 in predmetno javno naročilo oddati po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki po sami naravi stvari bistveno bolj omejuje uporabo temeljnih načel konkurenčnosti in enakopravnost ponudnikov (5. in 7. člen ZJN1-1) kot pa postopek oddaje javnega naročila majhne vrednosti.

Državna revizijska komisija je že večkrat opozorila, da načelo zagotavljanja konkurence (5. člen ZJN1-1) ni mogoče interpretirati v smislu zahteve po vzpostavljanju konkurenčnosti tudi na tistih področjih in/ali v tistih primerih, ko te iz upravičenih razlogov ni mogoče doseči. Prav tako tudi načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN1-1) ne pomeni zahtevo po njihovi dejanski enakosti, temveč le zahtevo, da so vsi udeleženci konkretnega postopka oddaje javnega naročila v enakem procesnem položaju in da ne sme biti nihče od njih diskriminiran zaradi razlogov, ki za javno naročilo niso bistveni. Prepoved diskriminacije torej želi preprečiti pristranski izbor, ki bi slonel na okoliščinah, ki niso "objektivno opravičljive" (objectively justifiable). Interpretiranje obeh načel mora upoštevati, da v pravu ni mogoče enako urejati razmerij, ki imajo različne značilnosti, oziroma da je potrebno vsak konkreten primer posebej presojati v luči obstoječih okoliščin vsakokrat danega primera.

V obravnavanem primeru je bilo nedvomno ugotovljeno, da je na naročnikovem strežniku (kot rezultat že pravnomočno zaključenega razpisnega postopka) inštalirana programska oprema GPSNet (RTKNet), ver. 2.3. Omenjena programska oprema uravnava delovanje državnega omrežja permanentnih postaj GPS kot celote, zato je razumljivo, da je potrebno zagotoviti kompatibilnost (tako obstoječe kot tudi kasneje nabavljene) strojne opreme GPS, ki se v to omrežje vključuje. Ob takšnem dejanskem stanju je po presoji Državne revizijske komisije razumljiva in upravičena tudi zahteva naročnika po dobavi ustreznega števila licenc za uporabo programske opreme GPSNet (RTKNet), ver. 2.3. Omenjena zahteva je namreč zgolj logična posledica zahteve po kompatibilnosti programske in strojne opreme - torej dejstva, da bo dobavljena strojna oprema delovala v okviru že obstoječe programske opreme. Glede na to, da gre pri predmetnem postopku oddaje javnega naročila za prvi nakup kompleta strojne GPS opreme za dve permanentni postaji GPS odkar je pri naročniku inštalirana programska oprema Trimble GPSNet (RTKNet), ver. 2.3, Državna revizijska komisija tudi nima pomislekov zoper odločitev naročnika, da v obravnavanem primeru obenem s strojno opremo nabavi tudi ustrezno število licenc za njeno delovanje v okviru programske opreme, s katero naročnik že razpolaga. Kar zadeva ceno licence in možnosti njenega nakupa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pri tem za vprašanje tržnih danosti, na katere naročnik ne more imeti nobenega vpliva.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne 12.10.2004Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, Ljubljana
- odvetnica Ksenija Ocvirk, štihova 14, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana