018-027/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-27/05-33-224

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Mateje Ažman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za nakup pralnih in čistilnih sredstev in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.01.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005.

2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.07.2004 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku in dne 13.08.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 88-90, pod št. objave Ob-21785/04.

Vlagatelj je 28.08.2004 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval delno razveljavitev obvestila o priznanju sposobnosti (dokument št. 54-DeS/04) in povrnitev stroškov v višini plačane takse (100.000,00 SIT) in stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka v višini 2000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 13.01.2005 sprejel sklep, št. NK-R1/05, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno, in sicer dne 27.12.2004. Dne 29.12.2004 je naročnik od g. Ivana Bohneca prejel faks - potrdilo o plačilu takse. Glede na dejstvo, da se zahtevek za revizijo v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom in ker je bil nepopoln vlagateljev zahtevek za revizijo vložen, s strani pooblaščene odvetnice Milene Sevnik- Jakoš, je naročnik vlagatelja dne 30.12.2004, z dopisom št. 261/04-DeS, pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka v smislu 36. člena Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave. V citiranem členu je zahtevano, da se zahtevek za revizijo vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Ker je dokazilo o vplačilu takse eden izmed šestih obveznih sestavnih delov revizijskega zahtevka, mora biti tudi vročitev le-tega opravljena, kot to določa ZRPJN. Vlagatelj je naročnikov poziv prejel dne 03.01.2005. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za dopolnitev zahtevka 3 dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v zakonskem roku, ga je naročnik zavrgel.

Vlagatelj je dne 20.01.2004 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je potrdilo o plačilu takse naročniku poslal že 29.12.2004, torej pred dnem, ko naj bi naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi vloge. Vlagatelj hkrati poudarja, da med strankama ni sporno dejstvo, da je vlagatelj takso plačal in o tem pravočasno obvestil naročnika, ampak je zgolj sporen način, s katerim je vlagatelj naročnika obvestil o plačilu takse. Vlagatelj meni, da je revizijski zahtevek vložil skladno z določili ZRPJN, skupaj s pravočasno poslanim potrdilom o plačilu takse pa je zahtevek za revizijo tudi popoln, zato ga je naročnik neupravičeno zavrgel. Vlagatelj še navaja, da bi moral naročnik, skladno s 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03 in 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se glede na peti odstavek 3. člena ZRPJN v revizijskem postopku uporablja subsidiarno, zahtevo za dopolnitev revizijskega zahtevka poslati pooblaščenki, to je odvetnici Mileni Sevnik-Jakoš. Vlagatelj meni, da je popolnoma nesprejemljivo, da bi zaradi navedene naročnikove procesne napake, naročnik kaznoval vlagatelja. Vlagatelj ugotavlja, da je tako izpodbijani sklep neutemeljen in nezakonit, saj vlagatelj ni bil pravilno pozvan k dopolnitvi vloge. Pri tem je povsem irelevantno, da je naročnik k dopolnitvi zahtevka za revizijo pozval podjetje Johnson Diversey d.o.o., Maribor. Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da če tudi bi pristal na naročnikovo tezo o tem, da je oddal nepopolno vlogo, bi moral naročnik k dopolnitvi revizijskega zahtevka pozvati pooblaščenko, česar pa ni storil.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija izpodbijani sklep razveljavi, ugotovi, da je vložen zahtevek za revizijo popoln ter naročniku naloži, naj o vloženem revizijskem zahtevku vsebinsko odloči. Vlagatelj je priglasil stroške za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk, 3% materialnih stroškov ter DDV. Vlagatelj na novo priglaša stroške, ki jih je priglasil v revizijskem zahtevku (2000 odvetniških točk ter DDV in 3% materialnih stroškov). Vlagatelj navaja, da je pri pripravi revizijskega zahtevka prišlo do tipkarske napake in se zahtevek pravilno glasi 3000 odvetniških točk ter DDV in 3% materialnih stroškov. Vlagatelj zaključuje, da je zahtevek za povrnitev stroškov takse v revizijskem zahtevku, naveden pravilno.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba dopustna in pravočasna, saj je vložena skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija ob vsebinski presoji pritožbe ugotavlja, da je le-ta utemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja naslednja, med strankama nesporna, dejstva in sicer: da ima vlagatelj že od začetka tega revizijskega postopka (od vložitve zahtevka za revizijo, z dne 09.12.2004) pooblaščenko odvetnico Mileno Sevnik-Jakoš (v nadaljevanju: pooblaščenka), kar je razvidno tudi iz pooblastila, z dne 09.12.2004, za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku, da je naročnik dne 29.12.2004 po telefaksu prejel potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN (kar navaja naročnik v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005 in je razvidno tudi iz predloženega potrdila "urgent faksimile", z dne 29.12.2004, posredovanega s strani g. Bohnec Ivana) ter da je naročnik z dopisom, z dne 30.12.2004 pozval vlagatelja k plačilu takse iz 22. člena ZRPJN (naročnik je vročil omenjeni dopis dne 03.01.2005 direktno vlagatelju in ne njegovi pooblaščenki, kar je razvidno iz povratnice omenjenega dopisa).

Ugotoviti je potrebno, da je med strankama v tem revizijskem postopku nastal spor predvsem zaradi tega, ker je vlagatelj (preko g. Bohneca Ivana) posredoval potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN naročniku po telefaksu. Čeprav je omenjeno dejstvo (da je bilo potrdilo o plačilu takse pravočasno posredovano naročniku) nesporno (to v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005, priznava tudi naročnik) in iz na ta način posredovanega potrdila o plačilu takse nedvomno izhaja, da gre za plačilo takse vlagatelja JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška 37 a, Maribor, v višini 100.000,00 SIT, ki je bila vplačana v revizijskem postopku javnega naročila za nabavo pralnih in čistilnih sredstev, je naročnik s pozivom, z dne 30.12.2004, pozval vlagatelja k plačilu takse. Ne glede na dejstvo, da je vlagatelj preko g. Ivana Bohneca dne 29.12.2004, posredoval naročniku potrdilo o plačilu takse, je, kot navaja naročnik sam, "po preteku tridnevnega roka" od poziva k plačilu takse štel, da je zahtevek za revizijo nepopoln, zaradi česar je s sklepom, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005, zavrgel zahtevek za revizijo ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v ugotovljenem dejanskem stanju ni imel pravne podlage za sprejem sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005. Nedvomno je namreč jasno, da je bila v predmetnem revizijskem postopku s strani vlagatelja revizijska taksa pravočasno plačana ter da je naročnik prejel potrdilo o plačilu le-te. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s tem izpolnjena procesna predpostavka plačila takse za reševanje revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija še pripominja, da izpodbijana naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo iz razloga, ker bi bilo potrebno potrdilo o plačilu takse posredovati na isti način kot to zahteva ZRPJN v drugem odstavku 12. člena za vložitev zahtevka za revizijo (torej vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom) nima ustrezne pravne podlage. ZRPJN namreč res predvideva vložitev zahtevka za revizijo na zgoraj naveden način, vendar pa določa tudi obveznost naročnika (četrti odstavek 12. člena ZRPJN) in Državne revizijske komisije (prvi odstavek 21. člena ZRPJN), da v primeru, ko v revizijskem postopku ugotovi nepopolnost zahtevka za revizijo naročnik ali Državna revizijska komisija pozove vlagatelja k dopolnitvi le-tega. ZRPJN za te primere kogentno ne določa načina posredovanja dopolnitve zahtevka za revizijo, kar pomeni, da vlagatelj, ki je vložil nepopoln zahtevek za revizijo, lahko naročniku oziroma Državni revizijski komisiji posreduje dopolnitev zahtevka za revizijo (v zahtevanem roku) na način, ki ni nujno enak načinu, ki je v ZRPJN predpisan za vložitev zahtevka za revizijo (dopustni so torej tudi drugi načini posredovanja dopolnitve zahtevka, npr. osebno, po telefaksu, ipd). Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je vlagateljev način posredovanja potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN po telefaksu ustrezen ter da je naročnik ravnal nepravilno, ko je kljub temu pozval vlagatelja k plačilu takse in končno, ko je sprejel odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005, ker le-ta tega ni (ponovno) storil.

Četudi omenjeno ne vpliva direktno na odločitev (saj je že iz zgoraj navedenega potrebno razveljaviti naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005) pa mora Državna revizijska komisija pritrditi vlagatelju tudi v navajanju, da je naročnik ravnal napačno tudi pri vročitvi dopisa za dopolnitev zahtevka za revizijo (in sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005). Iz določil prvega odstavka 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; 110/02 in 2/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, namreč izhaja: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.". Upoštevaje citirano določilo gre ugotoviti, da je potrebno pisanja v revizijskem postopku vročati vlagatelju, v kolikor pa le-tega na podlagi veljavnega pooblastila zastopa pooblaščenec, pa je potrebno pisanja vročati njemu, če ni v tem zakonu (ZPP) določeno drugače. Kot pravno veljavno vročitev v sporni situaciji bi bilo mogoče šteti samo vročitev vlagateljevi pooblaščenki. Naročnik pa v predmetnem revizijskem postopku dopisa za dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 30.12.2004, ni vročil vlagateljevi pooblaščenki, ampak direktno vlagatelju. Potrebno je torej ugotoviti, da naročnik v predmetnem postopku ni imel pravne podlage za svojo odločitev, da je zaradi molka vlagatelja štel, da je vlagateljev zahtevek za revizijo nepopoln in posledično s sklepom, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005, zahtevek za revizijo zavrgel. Državna revizijska komisija povzema, da ima vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenko, kateri naročnik ni vročil poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 30.12.2004. Naročnik je namreč omenjeni dopis vročil direktno vlagatelju. Državna revizijska komisija ugotavlja, da takšna neposredna vročitev sploh ne šteje za veljavno opravljeno, zaradi česar ni mogoče na to procesno dejanje naročnika vezati nobenih pravnih posledic.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je potrebno na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi ugoditi in razveljaviti sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje zgornje ugotovitve skladno z določili 9., 12., 13. in 16. člena ZRPJN odloči o vloženem zahtevku za revizijo ter o svoji odločitvi obvesti vlagatelja in ga pozove, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V kolikor bo vlagatelj zahteval nadaljevanje, pa skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, v treh dneh odstopi vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov v zvezi s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o stroških pritožbe odločeno ob vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.01.2005


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.