018-243/04 Nogometna zveza Slovenije

Številka: 018-243/04-21-2006

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Metode Hrovat, kot predsednice senata, predsednice mag. Marije Bukovec Marovt, kot poročevalke senata, ter člana dr. Aleksija Mužina, kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila s predmetom dobava in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Slovenijašport- 3T d.o.o., Celovška cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Nogometna zveza Slovenije, Čerinova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2004.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 58/04, z dne 28.05.2004, objava št. Ob-14524/04, ter v Uradnem listu Evropske unije, št. 111/2004, z dne 09.06.2004, objava št. 2004/S 111- 092923, objavil javni razpis s predmetom dobava in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije. Z obvestilom o oddaji javnega naročila, z dne 19.07.2004, je odločil, da se javno naročilo ne odda, postopek pa je nadaljeval po 2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je s povabilom k oddaji ponudbe po postopku s pogajanji brez predhodne objave, za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije, z dne 23.07.2004 (v nadaljevanju: povabilo), katerega priloga je protokol za izvedbo pogajanj brez predhodne objave, za izvedbo dobave in polaganja umetne trave 3. oziroma zadnje generacije, z dne 23.07.2004 (v nadaljevanju: protokol), povabil k oddaji ponudbe vse ponudnike, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila po predhodnem, odprtem postopku.

Dne 24.08.2004 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da je naročilo oddal ponudniku FLOORING d.o.o., Talne obloge, zastopstva in izvajanje, Celovška 317, 1210 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila med drugim izhaja, da je komisija ugotovila, da bančna garancija za resnost ponudbe in izjava banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nista izdani v imenu poslovnih partnerjev, ki skupaj nastopata pri nudenju predmeta naročila (vlagatelj in Polytan GmbH, Burgheim, Nemčija; slednji v nadaljevanju: Polytan). V samem zapisniku o pogajanjih s ponudnikom si je komisija pridržala pravico, da zaprosi za dodatno mnenje o tem, ali je možno na osnovi pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene med vlagateljem in Polytan, unovčiti predloženo bančno garancijo v primeru, da vlagatelj, kot nosilec posla, le-tega ne izpolni, oziroma, da zavrne sklenitev pogodbe. Naročnik ugotavlja, da bančne garancije ni mogoče unovčiti, ker velja le za Polytan. Bančna garancija je po mnenju naročnika zato neustrezna.

Vlagatelj je na naročnika, dne 01.09.2004, naslovil vlogo, št. Sš-3T/S-201, s katero je na temelju drugega odstavka 78. člena ZJN-1 zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve o oddaji naročila, predvsem v delu, ki se nanaša na neustreznost vlagateljevih bančnih garancij ter na opis in uporabo meril tehničnih zahtev in kriterijev UEFA, za igralne površine z umetno travo.

Naročnik je dodatno obrazložitev podal z nedatiranim dokumentom, ki ga je naročniku poslal dne 07.09.2004. V njem je navedel, da je bil izbrani ponudnik izbran zato, ker je bil edini izmed ponudnikov, povabljenih k oddaji ponudbe po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki je pravilno predložil vse zahtevane dokumente. Naročnik dalje navaja, da iz bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izhaja, da je ponudnik Polytan, kar ni skladno s pogodbo o skupnem nastopu, vzorcem pogodbe in pojasnili predstavnika vlagatelja; iz slednjih namreč izhaja, da je nosilec posla vlagatelj. V primeru da vlagatelj, kot vodilni partner v skupnem nastopu, ne bi podpisal pogodbe, čeprav bi bil skupaj s podjetjem Polytan izbran za najugodnejšega ponudnika, navedene garancije naročnik ne bi mogel unovčiti, ker banka garantira le za Polytan, kot ponudnika. Naročnik je kot slednje pojasnil še, da je travo ocenjeval pooblaščeni ocenjevalec UEFE, dr. Eric Harrison, Medici Construction Ltd., ocena pa je bila izvršena na osnovi tehničnih karakteristik vzorcev, predloženih v postopku oddaje naročila po odprtem postopku, v skladu z veljavnimi UEFA standardi za igralne površine. Vlagateljeva ponudba ni bila izločena zaradi ocene UEFE, temveč zaradi predložitve nepravilne dokumentacije.

Z vlogo, datirano z datumom 17.09.2004, je vlagatelj podal zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. V obrazložitvi zahtevka je ugovarjal trditvam naročnika, da izdana garancija za tujega partnerja zagotavlja kritje tuje banke samo za slednjega, ne zagotavlja pa poplačila in unovčenja v primeru odstopa ali nesklenitve posla s strani vlagatelja. Naročnik je zanemaril, da gre za skupno ponudbo, na podlagi neomejene solidarne odgovornosti in vzajemnosti obeh partnerjev. Naročnik bi že v razpisni dokumentaciji moral predvideti pravila v primeru skupnega nastopa ponudnikov. Vlagatelj je s tujim partnerjem sklenil pogodbo o skupnem nastopu pri ponudbi in izvedbi pogodbenih del, z njo sta se soponudbenika dogovorila o delitvi dela in pooblastilih iz poslov, z njo pa sta se tudi neomejeno in solidarno zavezala naročniku, kar podrazumeva tudi morebitno poplačilo naročnika iz naslova garancij. Soponudbenika pogoje za skupno nastopanje zagotavljata skupaj, drugačna zahteva bi pomenila kršitev načela konkurence in enakopravnega nastopanja udeležencev. Vsa ponudbena dokumentacija je podpisana s strani obeh ponudbenih partnerjev. Predložene garancije imajo vse potrebne elemente, kot jih določata Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/2004; v nadaljevanju: Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj) in razpisna dokumentacija. V garanciji za resnost ponudbe se banka zavezuje, da bo naročniku, v primeru nastopa rizičnih dejstev (če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo ali če ponudnik, katerega ponudba je sprejeta, ne izpolni ali zavrne zahteve naročnika, navedene v tekstu garancije), omogočila poplačilo in unovčenje garancije, ne glede na to, da se glasi na tujega partnerja, kar je v primeru skupnega nastopa seveda irelevantno. Navedeno vsebinsko velja tudi za izjavo banke, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj meni, da je pomembna že nesporna zakonska zaščita, ki določa neomejeno solidarnost vseh ponudnikov skupne ponudbe do naročnika, saj lahko naročnik od vsakega od ponudnikov uveljavlja tudi odškodninsko sankcijo za neizpolnitev; ker je vsak od soponudnikov ponudnik, vežejo garancije vsakega od njiju. Tudi po mnenju banke, ki je izdala garancije, in vlagateljeve poslovne banke, so garancije ustrezne oz. v skladu z razpisom. Naročnik je kršil določbe o pripravi in sestavi razpisne dokumentacije, ki je pomanjkljiva glede na postopek s skupno ponudbo, razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja, zaradi neustreznosti bančnih garancij, pa je neutemeljen.
Vlagatelj poleg tega navaja, da je naročnik za ocenjevanje ponudb predvidel merilo "priporočilo in mnenje UEFA", pri katerem pa je sistem točkovanja za vlagatelja nerazumljiv. Opis meril s točkovanjem je netransparenten in ne zagotavlja objektivnega pristopa k ocenjevanju, oziroma omogoča subjektivno vrednotenje, kar pri vlagatelju vzbuja dvom v pravilnost ocenjevanja. Rangiranje kvalitete in funkcionalnosti po kriterijih UEFA, po sistemu točkovanja kvalitete trave, znotraj posameznih razponov, po mnenju vlagatelja ni možno, sicer bi bilo potrebno tako točkovanje, kot tudi ustrezna merila, opredeliti že v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj zahtevka za revizijo predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi, priglaša pa tudi stroške postopka, najmanj v višini takse za revizijski zahtevek, ki znaša 200.000,00 SIT.

Dne 29.09.2004 je naročnik izdal odločitev o zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila. V njem je navedel, da vlagatelj in soponudnik Polytan nastopata skupno na predmetnem javnem naročilu, na podlagi Pogodbe št. 16, o skupnem nastopu pri ponudbi in skupni izvedbi pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodba št. 16), sklenjene dne 10.06.2004. V pogodbi št. 16 je kot nosilec posla, ki zastopa oba izvajalca do naročnika, določen vlagatelj. Ponudnik v danem primeru je, v skladu s 1. odstavkom 47. člena ZJN-1, skupina izvajalcev, sestavljena iz vlagatelja in družbe Polytan, ki pa jo na podlagi 3. člena pogodbe št. 16 zastopa vlagatelj. Pogodbo št. 16 je mogoče podrediti pravilom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004); v nadaljevanju: OZ) o družbeni pogodbi, ki v 2. odstavku 995. člena določa, da če družbenik nastopa v imenu družbenikov, se uporabljajo določbe OZ o zastopanju nasploh. V skladu z navedenimi določili je v danem primeru ponudnik skupina izvajalcev, sestavljena iz vlagatelja in družbe Polytan, ki jo zastopa vlagatelj, in sicer tako, da slednji nastopa v imenu in za račun obeh družbenikov. Glede na navedeno naročnik ponovno ugotavlja, da sta bančna garancija, št. MUEAV040008552, z dne 22.06.2004, in dopolnilo št. 1, z dne 18.08.2004, k bančni garanciji št. MUEAV040008552, izdana v imenu Polytan, kot edinega ponudnika, nepravilna in da nista izdana v skladu z razpisno dokumentacijo in protokolom ter v skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj. Bančna garancija bi morala biti izdana v imenu ponudnika, ki je v danem primeru skupina dveh izvajalcev, to je vlagatelja in Polytan. Enaka ugotovitev velja za izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z dne 22.06.2004, in dopolnilo št. 1, k navedeni izjavi, z dne 18.08.2004. Naročnik meni, da v primeru, če bi bila vlagatelj in Polytan, ki sta predložila skupno ponudbo, izbrana kot najugodnejši ponudnik in bi bil vlagatelj, kot nosilec posla v skupni ponudbi in podpisnik pogodbe z naročnikom, s strani le- tega pozvan k podpisu pogodbe in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pa tega ne bi izpolnil, naročnik bančne garancije ne bi mogel unovčiti. Iz le-te namreč ni razvidno, da gre za skupno ponudbo dveh pravnih oseb, to je vlagatelja in Polytan, saj banka garancijo daje le za ponudnika Polytan in ne za oba soponudnika (vlagatelja in Polytan), ki sta predložila skupno ponudbo. Iz 2. člena pogodbe št. 16 izhaja tudi, da je Polytan zadolžen za ureditev bančnih garancij v primeru pridobitve posla, ne pa v fazi nudenja le- tega. Četrti odstavek 47. člena ZJN-1 določa, da se izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, izpolnjevanje pogojev po 42.a členu in 43. členu ZJN-1, pa za vse izvajalce skupaj. Ti členi se ne nanašajo na bančne garancije, zato bi morale biti te izstavljene v skladu z razpisno dokumentacijo in protokolom ter Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj.
Naročnik dalje navaja, da je v 13. členu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, št. 70G 1920N, objavil merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer je bilo v 2. točki tega člena navedeno merilo: "priporočilo in mnenje UEFA, vplivnost 30%". Prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN pa, da vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Naročnik poudarja, da se preko citiranega določila petega odstavka 12. člena ZRPJN izvaja načelo hitrosti, ki je eno temeljnih načel javnega naročanja. V kolikor je ponudnik menil, da sporno merilo ni transparentno in ne zagotavlja objektivnega pristopa k ocenjevanju, oziroma omogoča subjektivno vrednotenje, bi moral vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje naročila pred sprejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila.
Naročnik v povzetku navaja, da je bila ugotovitev strokovne komisije o nepravilnosti predložene bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pravilna, zavrnitev (pravilno: izločitev) ponudbe ponudnika pa utemeljena. Del vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na netransparentnost in neobjektivnost meril za ocenjevanje ponudb, je prepozno vložen. Naročnik kot slednje navaja še, da bo v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Dne 02.10.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, št. Sš-3T/S-203, s katerim je slednjega obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Z dopisom z istega dne, št. Sš-3T/S-203/D, je naročnik o nadaljevanju postopka obvestil tudi Državno revizijsko komisijo. Ob tem je slednji posredoval dopis naročnika, z dne 30.09.2004, s katerim je ta vlagatelja in soponudnika Polytan pozval, da glede na vložen revizijski zahtevek podaljšata veljavnost ponudbe za 30 dni, to je do 30.10.2004, in ustrezno tudi veljavnost garancije za resnost ponudbe ter izjavo banke, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj pa je v navedeni vlogi zapisal tudi, da Državni revizijski komisiji predlaga, da razveljavi odločitev o oddaji naročila oz. le-to spremeni v korist vlagatelja revizijskega zahtevka.

Naročnik je, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 04.10.2004, zahtevek za revizijo, skupaj s celotno dokumentacijo, odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-243/04-21-1933, z dne 18.10.2004, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, naročnika pozvala, da ji pojasni kdaj je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in ji predloži potrdilo o tem, ravno tako pa ga je pozvala k predložitvi potrdila o plačilu takse za zahtevek, ki naj bi ga vlagatelj dostavil naročniku. Z dopisom, z dne 19.10.2004, je naročnik Državni revizijski komisiji sporočil, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil dne 17.09.2004, v dokaz navedbe pa je posredoval izpisek iz knjige prejete pošte, za dan 20.09.2004. Državni revizijski komisiji je naročnik posredoval tudi potrdilo o plačilu takse za revizijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-243/04-21-1934, z dne 18.10.2004, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, vlagatelja pozvala, da ji pojasni kdaj mu je bila vročena naročnikova dodatna obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, s predmetom dobava in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije, ter kdaj je podal zahtevek za revizijo. Odgovor na zahtevo po posredovanju dodatnih informacij je vlagatelj podal dne 20.10.2004, ob tem pa je navedel, da mu je bila naročnikova dodatna obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila vročena dne 08.09.2004, zahtevek za revizijo pa je podal dne 17.09.2004. V dokaz svojih navedb je vlagatelj državni revizijski komisiji posredoval tudi fotokopije dostavnih knjižic, povratnic ter potrdil o oddaji pošiljk.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 17.09.2004, predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, z vlogo, št. Sš-3T/S-203/D, ki jo je na Državno revizijsko komisijo naslovil dne 02.10.2004, pa je predlagal razveljavitev celotne odločitve o oddaji javnega naročila, oz. spremembo le-te v korist vlagatelja. Državna revizijska komisija je vlagateljevo vlogo, z dne 02.10.2004, štela kot delni umik zahtevka za revizijo, zato je vlagateljev zahtevek, v postopku presoje zakonitosti oddaje javnega naročila, presojala v mejah zahtevka za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost revizijskih navedb vlagatelja in ugotovila, kakor sledi.

V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na (ne)pravilnost in izločitev vlagateljeve ponudbe, zaradi nepredložitve ustrezne bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so le-te utemeljene.

Državna revizijska komisija uvodoma navaja, da ima naročnik pri zahtevi za predložitev bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dolžnost v razpisni dokumentaciji določiti način izpolnjevanja teh zahtev. Iz določil tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj namreč med drugim namreč izhaja, da mora "vrsto finančnih zavarovanj in način predložitve, višino, roke ter vzorec finančnega zavarovanja (mora) naročnik določiti že v razpisni dokumentaciji...". Naročnik mora tako v razpisni dokumentaciji določiti ali zahteva, da navedeni listini predloži vsak od morebitnih soponudnikov, ali pa zadostuje predložitev le-teh že od enega od soponudnikov. Iz vsebine razpisne dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da naročnik v njej ni določil posebnih pogojev ali navodil za primer, ko ponudbo oddata skupaj dva ali več soponudnikov, tako pa tudi ni določil, da mora v primeru skupne ponudbe bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti vsak od soponudnikov. Opustitve naročnikovega ravnanja, ki v razpisni dokumentaciji ni določil navodil in zahtev za podajo skupnih ponudb, v breme vlagatelja ni mogoče šteti, od slednjega pa ravno tako tudi ni mogoče zahtevati izpolnjevanja pogoja, ki v razpisni dokumentaciji ni bil določen.

V zvezi z naročnikovimi navedbami, ki se nanašajo na potencialno nezmožnost uveljavljanja bančne garancije, ki je bila izdana na ime soponudnika Polytan, Državna revizijska komisija ugotavlja, da te ne morejo biti predmet njene presoje v predmetnem revizijskem postopku. Državna revizijska komisija ob vpogledu v ponudbo, ki sta jo podala vlagatelj in soponudnik Polytan, tako sicer ugotavlja, da se bančna garancija in izjava banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dejansko glasita na soponudbenika Polytan in ne na vlagatelja, pri čemer pa ob pregledu razpisne dokumentacije in ob upoštevanju zgoraj zapisanega meni, da sta soponudbenika, s predložitvijo takšnih dokumentov, izpolnila zahteve naročnika, kot jih je ta določil v razpisni dokumentaciji. Presoja naročnikovih navedb, ki se nanašajo na potencialno nezmožnost uveljavljanja bančne garancije, tako presega meje pristojnosti Državne revizijske komisije, ki je v konkretnem primeru pristojna ugotoviti le, da razlogi, ki jih naročnik podaja v argument izločitvi ponudbe vlagatelja in soponudnika, zaradi njene nepravilnosti, niso podani, ponudba slednjih pa iz teh razlogov ni nepravilna.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala revizijske navedbe, ki se nanašajo na merilo "priporočilo in mnenje UEFA". Državna revizijska komisija v zvezi s tem delom revizijskih navedb ugotavlja, da je vlagatelj v navajanju kršitev, ki se nanašajo na izbor in vplivnost meril za ocenjevanje ponudb, že prekludiran. Iz določil petega odstavka 12. člena ZRPJN namreč izhaja, da "vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti". Državna revizijska komisija s tem povezanih navedb vlagatelja tako ni presojala, saj jih vlagatelj v tej fazi postopka ne more več uveljavljati.

Ker so bile revizijske navedbe vlagatelja v delu zahtevka, ki se nanaša na (ne)pravilnost in izločitev vlagateljeve ponudbe, zaradi nepredložitve ustrezne bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, utemeljene, je Državna revizijska ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku in odločila, da se odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2004, razveljavi.

Državna revizijska komisija pa se v postopku presoje zakonitosti oddaje javnega naročila ni opredeljevala do dela revizijskih navedb, ki se nanašajo na napačno ocenjevanje prispelih ponudb, ki naj bi jih naročnik ocenjeval po merilih, ki v razpisni dokumentaciji niso bila določena. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da se do teh navedb naročnik ni opredelil oziroma o njih ni meritorno odločil, kar pa je v skladu z določili ZRPJN dolžan storiti. Ker je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku ugotovila kršitve, ki narekujejo razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, revizijskega zahtevka vlagatelja v delu, v katerem se naročnik do zahtevka ni opredelil, ni vrnila v meritorno odločanje naročniku, saj bi bilo to v nasprotju z načelom hitrosti in učinkovitosti, kot ju določa 3. člen ZRPJN. Naročniku pa ob tem nalaga, da v ponovnem postopku presoje prispelih ponudb preveri tudi s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom v celoti uspel, zato mu je naročnik dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo priglasil stroške "najmanj v višini vračila takse za zahtevek, v znesku 200.000,00 SIT". Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške v višini 200.000,00 SIT, o morebitnih ostalih stroških pa Državna revizijska ni presojala, ker jih vlagatelj ni opredelil.

Priznane stroške, v višini 200.000,00 SIT, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

Ljubljana, 25.10.2004


Predsednica senata:
Metoda Hrovat, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Nogometna zveza Slovenije, Čerinova 4, Ljubljana,
- Slovenijašport- 3T d.o.o., Celovška cesta 25, Ljubljana,
- Flooring d.o.o., Talne obloge, zastopstva in izvajanje, Celovška 317, 1210 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.