018-025/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-25/05-31-378

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar kot poročevalke in članice Vesne Cukrov kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pacemakerjev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.n.o., Mala ulica 5/VII, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti, vsebovana v dokumentu: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", št. 5020-8/2004-110, z dne 03.12.2004.

2. Naročnik mora sklep, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.12.2004, s katerim je razveljavil obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 21.09.2004, za prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, vročiti vsem prijaviteljem za sklop št. 6, ki tega sklepa še niso prejeli.

3. V ostalem se zahtevek za revizijo zavrže.

4. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 398.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je začel postopek na podlagi sklepa, št. 01-316/1-04, z dne 04.05.2004, ki ga je sprejel Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana in sklepa, št. 9-MZ/04, z dne 12.05.2004, ki ga je sprejela Splošna bolnišnica Maribor, v katerima se za izvedbo javnega naročila za nabavo pacemakerjev pooblašča naročnika. Naročnik je predhodni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod št. objave Ob-10131/04, javni razpis za nakup pacemakerjev po omejenem postopku pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13957/04.

Iz zapisnika o odpiranju prijav, z dne 07.06.2003 (pravilno: 07.06.2004), je razvidno, da je naročnik prejel 6 pravočasnih prijav. Naročnik je z obvestili o priznani sposobnosti, z dne 22.06.2004, posamezne ponudnike individualizirano (vsakega prijavitelja zgolj za sklop, na katerega se je prijavil) obvestil, da jim je priznal sposobnost in status kandidata za posamezne sklope. Naročnik je vlagatelja obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope št. 1, 4 in 6.
Naročnik je z dopisom: "Sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", z dne 28.06.2004, ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana obvestil, da je prišlo do spremembe oziroma razširitve priznanja sposobnosti ter da se ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana prizna sposobnost in s tem status kandidata za sklope št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.06.2004, skladno z določilom 6. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), na naročnika naslovil vlogo za dodatno obrazložitev obvestila o priznani sposobnosti in od njega zahteval dodatne informacije o postopku priznanja sposobnosti ter ga zaprosil, naj mu sporoči, kateremu prijavitelju in za katere tipe pacemakerjev je še priznal sposobnost.

Naročnik je z dopisom, z dne 01.07.2004, vlagatelju ter z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004, ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata.

Naročnik je z dopisom: "Obrazloženo obvestilo, sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", z dne 14.07.2004, vlagatelja, na podlagi njegove zahteve za ponovno proučitev in naknadno priznanje sposobnosti, z dne 08.07.2004, obvestil, da je ponovno pregledal njegovo prijavo ter spremenil oz. razširil priznanje sposobnosti za sklop 3. Naročnik je vlagatelju posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.07.2004, katerega je naročnik s sklepom, št. 5020-8/2004-110, z dne 04.08.2004, zavrnil kot neutemeljenega. Na podlagi nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo je le-ta s sklepom, št. 018-189/04-25-1528, z dne 03.09.2004, zahtevku za revizijo ugodila na način, da se razveljavijo naročnikova obvestila o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004 ter spremembe obvestil o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004 in št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004. Naročnik mora izdati odločitev o priznanju sposobnosti v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1. Po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti lahko kandidati uveljavljajo pravice v skladu z ZJN-1 in ZRPJN.

Naročnik je z obvestilom, št. 5020-8/2004-110, z dne 21.09.2004, vsem ponudnikom (vlagatelj je obvestilo prejel dne 23.09.2004) posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.09.2004, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, v zvezi s katero mu je le-ta posredoval dopis, z dne 05.10.2004, da je postopek oddaje javnega naročila zaradi vloženega zahtevka za revizijo ustavljen ter da mu bo, v kolikor bo vlagatelj želel dodatne informacije v zvezi s priznanjem sposobnosti, na njegovo zahtevo odgovoril po zaključku revizije.

Ponudnik SALUS d.d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, je po odvetnici Ili Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik s sklepom, z dne 27.10.2004, zavrnil kot neutemeljenega. Na podlagi nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo je le-ta s sklepom, št. 018-279/04-25-2233, z dne 30.11.2004, zahtevek, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana za sklope 2, 3 in 5, zavrnila kot neutemeljen. Zahtevku, da se ne prizna statusa kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana za sklop 6, je Državna revizijska komisija ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 21.09.2004, za sklop 6, v delu, ki se nanaša na družbo Cardio Medical d.o.o., Ljubljana. Zahtevek, da se javni razpis v celoti razveljavi, je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljen.

Naročnik je sprejel sklep, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.12.2004, s katerim je ponudnika Cardio Medical d.o.o., Ljubljana obvestil, da se v delu, ki se nanaša nanj, razveljavi obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 21.09.2004, za sklop 6.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.12.2004, od naročnika zahteval izdajo obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 21.09.2004, katerega mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 08.12.2004.

Naročnik je z dokumentom: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", št. 5020-8/2004-110, z dne 03.12.2004, prijaviteljem posredoval tabelo s podatki o priznanju sposobnosti po posameznih sklopih.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.12.2004, od naročnika zahteval izdajo obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 03.12.2004, katerega mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 20.12.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.12.2004, v katerem navaja, da obrazloženo obvestilo o priznanju sposobnosti, ki ga je prejel dne 22.12.2004, ni skladno z določili 78. člena ZJN-1, saj vsebuje le pomanjkljiva pojasnila za sklop št. 3, ne pa tudi pojasnil za 2. in 5. sklop. Vlagatelj predlaga razveljavitev in ponovitev javnega razpisa za 2., 3., in 5. sklop oziroma sklopov, kjer so ugotovljene kršitve oziroma celotnega javnega razpisa. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov takse.

Naročnik je s sklepom, z dne 06.01.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj za sklopa št. 2 in 5 pravočasno ni imel pripomb, v sklopu št. 3 pa je naročnik pojasnil razloge, zaradi katerih vlagatelju ni mogla biti priznana sposobnost. Razlogi za zavrnitev vlagateljeve ponudbe (pravilno: prijave) oziroma priznanja sposobnosti za posamezni sklop so bili navedeni v vsakokratnem zahtevanem obrazloženem obvestilu.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.01.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.01.2005, z dopisom, z dne 19.01.2005 ter z dopisom, z dne 20.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana (v nadaljevanju: stranski intervenient) je na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, z dne 21.01.2005, v kateri navaja, da je bil zahtevek za revizijo s strani vlagatelja vložen prepozno, saj je brez pravne podlage zahteval dodatno obrazložitev obrazloženega obvestila. Stranski intervenient tudi zavrača aktivno legitimacijo vlagatelja v delu revizijskega zahtevka, v katerem le-ta nasprotuje priznanju sposobnosti stranskega intervenienta ter navaja, da je vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo svoj prvotni zahtevek neutemeljeno razširil. Stranski intervenient dodaja, da je postala odločitev o priznanju sposobnosti za stranskega intervenienta dokončna in je ni več mogoče spreminjati. Državna revizijska komisija je naveden dopis, v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN v zvezi z določbami 199. - 204. členov Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), kot prilogo dopisa, št. 018-25/05-31-277, z dne 01.02.2005, posredovala vlagatelju ter kot prilogo dopisa, št. 018-25/05-31-276, z dne 01.02.2005, posredovala naročniku.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, z dne 03.02.2004, v katerem predlaga, naj Državna revizijska komisija pripravljalne vloge stranskega intervenienta ne upošteva. Vlagatelj navaja, da je naročnik dne 09.09.2004 izdal obvestilo o ponovnem vrednotenju prijav, dne 21.09.2004 pa je izdal ponovno obvestilo o priznanju sposobnosti, dne 04.10.2004 pa obvestilo, da je postopek zaradi revizije ustavljen. Vlagatelj navaja, da je dne 03.12.2004 naročniku poslal dopis, v katerem mu je sporočil svoje pomisleke v zvezi z obvestilom, istega dne pa je naročnik izdal obvestilo o nadaljevanju postopka, katerega je vlagatelj prejel dne 06.12.2004. Tega dne je bil vlagatelj obveščen, da se postopek nadaljuje in od tega dne zato vlagatelju tudi teče rok za zahtevo po obrazložitvi obvestila. Zahtevo po obrazložitvi obvestila je vlagatelj na naročnika naslovil dne 13.12.2004, med tem časom pa je od naročnika prejel vlogo, z dne 08.12.2004, z naslovom "Obrazloženo obvestilo". Takšno pravno stališče pa je po mnenju vlagatelja sprejel tudi naročnik, saj je dne 20.12.2004 izdal dodatno obrazložitev obvestila, ki ga je po oceni vlagatelja šteti za obrazloženo obvestilo. Vlagatelj izpodbija tudi argumente stranskega intervenienta glede neobstoja aktivne legitimacije vlagatelja, glede njegove navedbe v zvezi z razširitvijo prvotnega zahtevka v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter glede njegove navedbe, da je bilo o zahtevku ali vsaj delu zahtevka že dokončno odločeno.
Vlagatelj priglaša stroške postopka revizije v višini 2000 odvetniških točk za sestavo pripravljalne vloge, povečano za DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma, v zvezi s pripravljalno vlogo stranskega intervenienta, ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pravočasno. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je v skladu z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN deset dni od prejema odločitve o priznanju sposobnosti oziroma od prejema dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti (arg. drugega odstavka 78. člena ZJN-1). Kot je razvidno iz odstopljene spisne dokumentacije, je vlagatelj z dopisom, z dne 30.09.2004, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 21.09.2004. Naročnik mu je z dopisom, z dne 05.10.2004, odgovoril, da je postopek oddaje javnega naročila zaradi vloženega zahtevka za revizijo ustavljen, morebitne dodatne informacije v zvezi s priznanjem sposobnosti pa mu bo naročnik, na zahtevo vlagatelja, posredoval po zaključku postopka revizije. Čeprav med strankama o tem ni spora, Državna revizijska komisija v tej zvezi pripominja, da je naročnik ravnal pravilno, ko vlagatelju, v času zadržanja postopka zaradi vloženega zahtevka za revizijo ni posredoval dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, vendar pa bi mu zahtevano dodatno obrazložitev, takoj po prenehanju zadržanja postopka oddaje javnega naročila, moral samostojno posredovati. V nadaljevanju je vlagatelj ponovno, z dopisom, z dne 03.12.2004, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 21.09.2004, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 08.12.2004.

Po prejemu sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-279/04-25-2233, z dne 30.11.2004, je naročnik sprejel sklep, z dne 02.12.2004, s katerim je razveljavil obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 21.09.2004, za stranskega intervenienta v sklopu št. 6. Zatem je naročnik izdal odločitev o priznanju sposobnosti, vsebovano v dokumentu: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", z dne 03.12.2004, v zvezi s katerim je vlagatelj naročnika dne 13.12.2004 izrecno zaprosil za dodatno obrazložitev in katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 20.12.2004. Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da sta zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, z dne 03.12.2004 in z dne 13.12.2004, medsebojno neodvisni, saj se nanašata na različni obvestili o priznanju sposobnosti, posledično pa ni mogoče slediti argumentom stranskega intervenienta v pripravljalni vlogi, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila brez pravne podlage zahteval dodatno obrazložitev obrazloženega obvestila. Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 20.12.2004 in ne zoper obrazloženo obvestilo naročnika, z dne 08.12.2004, je potrebno ugotoviti, da je zahtevek za revizijo, z dne 30.12.20004, vložen pravočasno. Državna revizijska komisija ob zgoraj navedenem opozarja, da vlagatelj, kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, z dne 08.12.2004, ni vložil zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ob vsebinskem odločanju o zahtevku za revizijo ugotavlja, da je dokument: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", z dne 03.12.2004, s katerim je naročnik prijaviteljem posredoval odločitev o priznanju sposobnosti, nedopusten, vendar iz drugih razlogov, kot jih v zvezi z domnevno nezakonitostjo predmetnega postopka oddaje javnega naročila navaja vlagatelj. Kot je Državna revizijska komisija poudarila že v svoji odločitvi, št. 018-189/04-25-1528, z dne 03.09.2004, mora naročnik v skladu z določilom prvega odstavka 78. člena ZJN-1 svojo odločitev o priznanju sposobnosti manifestirati na način, da z njo seznani ponudnike oziroma sodelujoče v postopku, kar smiselno velja tudi za prijavitelje. Upoštevaje smisel oblikovanja predmetnega javnega naročila v sklope kot smiselno sklenjene enote (arg. prvega odstavka 26. člena ZJN-1), pa naročnik ne sme vnovično sprejemati odločitev o priznanju sposobnosti glede sklopov, za katere prijavitelji niso (pravočasno) vložili zahteve za pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo (oziroma je bil zahtevek za revizijo zavrnjen), za posamezne sklope pa je posledično nastopila pravnomočnost. Namen 10-dnevnega roka od prejema odločitve o priznanju sposobnosti (oziroma odločitve o dodelitvi javnega naročila) do njegove pravnomočnosti namreč ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev samostojno in avtonomno spremeni, razveljavi, odpravi oziroma o njej ponovno odloča, pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika oziroma prijavitelja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, z odločitvijo o priznanju sposobnosti, z dne 03.12.2004, ponovno odločal o priznanju sposobnosti v sklopih št. 1, 2, 3, 4 in 5, v zvezi s katerimi pa nihče izmed prijaviteljev ni vložil zahtevka za revizijo oziroma je bil le-ta zavrnjen kot neutemeljen. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-279/04-25-2233, z dne 30.11.2004, revizijski predlog ponudnika SALUS d.d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, ki ga je zastopala odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana, da se ne prizna status kandidata stranskemu intervenientu za sklope 2, 3 in 5, zavrnila kot neutemeljen, ugodila pa je predlogu, da se ne prizna status kandidata stranskemu intervenientu za sklop 6 ter razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 21.09.2004, za sklop 6, v delu, ki se nanaša na stranskega intervenienta. S sprejemom te odločitve Državne revizijske komisije, ob odsotnosti vložitve zahtevka za revizijo drugih prijaviteljev, je postala odločitev o priznani sposobnosti, z dne 21.09.2004, za sklope št. 1, 2, 3, 4 in 5 pravnomočna tudi za ostale prijavitelje. S pravnomočnostjo, ki uveljavlja načelo pravne varnosti, se razume vezanost strank na vsebino odločitve (res iudicata), prav tako pa prepoveduje ponovno odločanje o isti stvari (ne bis in idem). Naročnik sicer ni ravnal nepravilno, ko je izdal sklep, z dne 02.12.2004, s katerim je razveljavil obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 21.09.2004, za stranskega intervenienta v sklopu št. 6, vendar pa je nedopustno sprejel dokument: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", z dne 03.12.2004, s katerim je nezakonito ponovno odločal o priznanju sposobnosti v sklopih št. 1, 2, 3, 4 in 5 (ne glede na to, da naročnik svoje odločitve o priznanju sposobnosti, z dne 21.09.2004, v teh sklopih ni vsebinsko spremenil).

Državna revizijska komisija povzema, da dosledno spoštovanje transparentnosti postopka oddaje javnega naročila ter določila prvega odstavka 78. člena ZJN-1, po katerem mora naročnik svojo odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti obrazložiti, navesti ugotovitve in razloge zanjo ter o njej obvestiti ponudnike oziroma prijavitelje, ne zajema sprejemanja odločitev, v zvezi s katerimi je že bilo pravnomočno odločeno. Nezakonito sprejeta odločitev o priznanju sposobnosti, z dne 03.12.2004, tako ne more imeti pravnih učinkov. Zoper odločitev, o kateri je že bilo pravnomočno odločeno oziroma je zaradi opustitve vložitve pravnega sredstva postala pravnomočna, pa ni mogoče preko pravnega sredstva zoper odločitev o priznanju sposobnost, z dne 03.12.2004, dopustiti vlaganja pravnih sredstev. Vsakršno drugačno stališče bi bilo v nasprotju z načelom zaupanja v pravo in načelom pravne varnosti.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev o priznanju sposobnosti, vsebovano v dokumentu: "Zadeva: Javni razpis za dobavo pacemakerjev", z dne 03.12.2004, sklep naročnika, z dne 02.12.2004, glede stranskega intervenienta v sklopu št. 6, pa naj naročnik vroči vsem prijaviteljem za sklop št. 6, ki tega sklepa še niso prejeli.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. in 2. točko izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija glede predlogov vlagatelja, da se razveljavi javni razpis za 2., 3., in 5. sklop oziroma da se razveljavijo sklopi, kjer so ugotovljene kršitve oziroma da se razveljavi celoten javni razpis, ugotavlja, da jih je potrebno zavreči. Kot izhaja iz obrazložitve 1. in 2. točke izreka tega sklepa, ni mogoče dopustiti vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika, o kateri je bilo pravnomočno odločeno oziroma je zaradi opustitve vložitve pravnega sredstva postala pravnomočna, saj vlagatelj zoper dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, z dne 08.12.2004, ni vložil zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN v višini 200.000,00 SIT ter stroški za pripravljalno vlogo v višini 1.500 odvetniških točk (2. točka tar. št. 19 Odvetniške tarife, Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03). Skupaj z DDV mora naročnik vlagatelju povrniti 398.000,00 SIT, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.02.2005


Predsednik senata:
Dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.n.o., Mala ulica 5/VII, Ljubljana
- SALUS d.d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana
- CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana
- EMPORIO MEDICAL d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana
- IMPAKTA d.d., Kersnikova 2, Ljubljana
- SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana