018-241/04 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-241/04-25-1833

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi. Naročnik mora objavo javnega razpisa (Uradni list RS, št. 70/04, z dne 28.06.2004, št. objave Ob-17181/04), skladno z 41. členom ZJN-1, dopolniti z vsemi pogoji, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji, in ki jih mora ponudnik zato, da lahko sodeluje v postopku, izpolnjevati že v času oddaje ponudbe.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.05.2004 sprejel sklep, št. JR 02/02, o pričetku postopka oddaje javnega naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 70/04, z dne 28.06.2004, pod številko objave Ob-17181/04.

Vlagatelj je dne 01.09.2004 na naročnika naslovil dopis, v katerem skladno z določilom tretjega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) prosi za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in besedilom objave javnega razpisa, kot je razvidno iz nadaljevanja.

Naročnik je vlagatelju z dopisom (ki ga je poslal tudi vsem ostalim prevzemnikom razpisne dokumentacije), z dne 06.09.2004 odgovoril: "Prosimo, da pojasnite, kateri pogoj konkretno imate v mislih, ker gre po našem mnenju v razpisni dokumentaciji samo za bolj podroben opis pogojev in zahtevanih dokazil za izpolnjevanje pogojev.".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 06.09.2004, v katerem navaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila 41. in 23. člena ZJN-1 ter tretjega odstavka 25. člena ZJN-1. Vlagatelj navaja, da ZJN-1 v 41. členu jasno in nedvoumno določa, da mora naročnik v objavi in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik že v času oddaje ponudbe. Vlagatelj opozarja, da je naročnik na strani 61 razpisne dokumentacije v poglavju IV "POSEBNI IZLOČITVENI POGOJI" navedel posebne izločitvene pogoje, ki pa v objavi javnega razpisa v Uradnem listu niso navedeni. Vlagatelj navaja, da je naročniku zastavil vprašanje, ali bo spoštoval zakonski rok treh dni od prejema prošnje za dodatno pojasnilo ali obvestilo, na kar je naročnik odgovoril z "da". Nadalje vlagatelj navaja, da je naročniku dne 01.09.2004 priporočeno s povratnico poslal sledeče vprašanje: "V 41. členu ZJN-1 je določeno, da mora naročnik v objavi in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati že v času oddaje ponudbe. Na strani 61 razpisne dokumentacije je naročnik v poglavju IV navedel posebne izločitvene pogoje, ki pa v objavi javnega razpisa v Uradnem listu niso navedeni. Prevzemnik razpisne dokumentacije prosi za pojasnilo.". Vlagatelj poudarja, da je naročnik vprašanje prejel 02.09.2004, kar nesporno dokazuje podpisana poštna povratnica.
Vlagatelj navaja, da odgovora na postavljeno vprašanje do dne 06.09.2004 ni prejel, prav tako pa naročnik v Uradnem listu ni objavil popravka javnega razpisa, tako da bi tudi v objavi navedel posebne izločitvene pogoje kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj opozarja, da je naročnik s svojimi opustitvami kršil določila 41. člena ZJN-1, tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 ter 23. člena ZJN-1. Vlagatelj še dodaja, da naročnik s svojim ravnanjem in opustitvami krši temeljna načela javnega naročanja, to je načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravnosti ponudnikov.
Vlagatelj glede na navedeno zahteva, da naročnik nemudoma seznani vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila s posledicami vloženega zahtevka za revizijo in prekliče rok in datum za oddajo ponudb, ter da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo tako, da bodo ponudniki na njeni osnovi lahko pripravili pravilno ponudbo, kot to zahtevata prvi in drugi odstavek 23. člena ZJN-1; podrejeno pa, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi v celoti.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov postopka, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 03-ZR-81/2004, z dne 07.09.2004, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer, naj svoje trditve o naročnikovih kršitvah temeljnih načel javnega naročanja dopolni z dejstvi in dokazi, ter naj obrazloži, kaj konkretno v razpisni dokumentaciji po mnenju vlagatelja onemogoča pripravo pravilne ponudbe.

Vlagatelj je na naročnika dne 10.09.2004 naslovil dopolnitev zahtevka za revizijo, v kateri navaja, da naročnik s tem, ko v objavi javnega razpisa ni navedel posebnih izločitvenih pogojev, kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji, ni zagotovil enakopravnosti ponudnikov, saj so lahko ponudniki po objavi predmetnega javnega razpisa lahko pričeli z zbiranjem navedenih dokazil, po prevzemu razpisne dokumentacije pa lahko ugotovili, da ne izpolnjujejo posebnih izločitvenih pogojev. Vlagatelj nadalje meni, kljub temu, da sam temu pogoju z več kot 100 zaposlenimi ustreza, da je posebni izločitveni pogoj "zaposlenih najmanj 100 oseb za opravljanje razpisanih storitev" diskriminatoren do ponudnikov, ki v trenutku objave niso imeli 100 zaposlenih oseb, iz objave pa ni bilo mogoče razbrati, da je to izločitveni pogoj. Vlagatelj poudarja, da mora naročnik, da bi ponudnikom omogočil pripravo pravilne ponudbe, uskladiti razpisno dokumentacijo z objavo javnega razpisa in veljavnimi podzakonskimi akti.

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 101/04, z dne 17.09.2004, objavil obvestilo, da se zaradi vloženega zahtevka za revizijo postopek javnega odpiranja ponudb, določen za dne 08.09.2004, preloži za nedoločen čas.

Naročnik je dne 28.09.2004 izdal sklep, št. 03-ZR 96/04, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik uvodoma navaja, da bodo resni ponudniki, ki imajo več kot dva meseca za pripravo ponudbe, najprej dvignili razpisno dokumentacijo, kjer je vsebina zahtev iz objave javnega razpisa podrobno opredeljena. Naročnik meni, da so bili v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji dovolj jasno navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik v času oddaje ponudbe, oziroma da je v javnem razpisu nedvoumno navedeno, katera dokazila bo moral ponudnik predložiti, v razpisni dokumentaciji pa so navedene podrobnosti. Naročnik pritrjuje vlagatelju, da pogoji (III.2.1.3.) v javnem razpisu niso podrobno navedeni in so namesto navedbe teh pogojev navedena obvezna dokazila za izpolnjevanje teh pogojev, kar naročnik navaja kot posledico dejstva, da je tak tudi naslov v enotnem obrazcu za objavo (III.2.1.3. Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila). Naročnik še poudarja, da je taka običajna praksa njega in drugih naročnikov, ker bi podrobno navajanje vseh zahtev naročnika pomenilo dolge objave javnih razpisov in še večje finančne obremenitve.
Naročnik še pripominja, da je imel vlagatelj dva meseca časa za postavljanje vprašanj in pripomb na razpisno dokumentacijo ali vložitev revizijskega zahtevka, da problema navedbe pogojev ni opazil do 01.09.2004 (pri čemer je bil rok za oddajo ponudb 07.09.2004), ter da je vlagatelj želel zadržati izvajanje postopka oddaje javnega naročila in je izpostavil problem, ki to ni, da bi si s tem ohranil oziroma podaljšal sedanjega izvajalca čiščenja.
Naročnik na vlagateljevo navedbo, da mu ni pravočasno odgovoril na zastavljeno vprašanje z dne 01.09.2004, navaja, da je vlagatelju odgovoril v tridnevnem roku, dne 06.09.2004, saj je namreč zadnji dan tridnevnega zakonskega roka padel na nedeljo.
Naročnik nadalje poudarja, da objava popravka, na katero opozarja vlagatelj, za vlagatelja ne bi ničesar spremenila, saj mu je bila najkasneje dne 01.07.2004, ko je vlagatelj dvignil razpisno dokumentacijo, znana podrobna vsebina pogojev, objavljenih v javnem razpisu.
Glede očitane kršitve določil 23. člena ZJN-1 naročnik navaja, da je bistvo te norme omogočiti ponudnikom pripravo pravilne ponudbe in preprečiti navajanje drugačnih podatkov v javnem razpisu kot v razpisni dokumentaciji; naročnik poudarja, da gre v njegovem primeru zgolj za dopolnjevanje oziroma natančnejšo navedbo pogojev in nikakor za drugačne podatke, ter da vlagatelj ne more trditi, da je bil z objavo kakorkoli zaveden.
Naročnik nadalje navaja, da po njegovem mnenju pogoj "zaposlenih najmanj 100 oseb za opravljanje opravljanih storitev" ni diskriminatoren, saj je to v skladu s prostorskimi kapacitetami naročnika in manjši ponudnik nikakor ne bi zmogel izvesti predmetno javno naročilo.
Naročnik še ocenjuje, da vlagatelj sploh ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj morata biti pogoja, da lahko zahtevek vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, in ji je bila oziroma bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, izpolnjena kumulativno. Naročnik meni, da vlagatelj na podlagi navedenega ne izpolnjuje drugega pogoja, t.j., da mu je bila oz. bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Kljub temu pa naročnik navaja, da se je vseeno odločil za vsebinsko obravnavo posameznih navedb, ki pa so neutemeljene, zaradi česar je zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 01.10.2004, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je sprva presojala vlagateljevo navedbo, da je naročnik s tem, ko v objavi ni navedel vseh v razpisni dokumentaciji določenih pogojev, kršil določila 41. člena ZJN-1 ter drugega odstavka 23. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa pod točko III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila zahteval naslednje:
- referenčna lista;
- dokazilo o razpolaganju z zadostnimi kadri in opremo;
- dokazilo o kvalifikaciji in izkušnjah vodstvenega in tehničnega osebja;
- certifikati o kakovosti poslovanja.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (stran 3 ter strani 32 - 35), točki B. (DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI), pod točko B 09. kot dokazila, da je ponudnik tehnično sposoben izvesti javno naročilo, zahteval naslednje listine:
- referenčna lista;
- pisna dokazila o razpolaganju z zadostnimi kadri;
- navedba kvalifikacij in izkušenj vodstvenega in tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila;
- certifikati pooblaščenih organov za nadzor kakovosti (ISO).
Nadalje je naročnik na strani 61 razpisne dokumentacije pod točko IV. (POSEBNI IZLOČITVENI POGOJI) določil:
"Iz posameznih dokazil mora biti razvidno, da ponudnik izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj 100 oseb za opravljanje razpisanih storitev. V nasprotnem primeru naročnik ponudbo izloči. število zaposlenih se bo preverjalo iz BON obrazca. V primeru, da ponudnik trenutno izkazuje večje število zaposlenih, mora v dokazilo priložiti fotokopije delovne knjižice zaposlenih.
b) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo z najmanj višjo ali visoko izobrazbo iz sanitarne, kemijske, zdravstvene ali farmacevtske smeri, kar dokazuje s priloženimi ustreznimi dokazili o izobrazbi.
c) Iz referenčne liste ponudnika mora biti razvidno, da ima v zadnjih treh letih izkušnje v čiščenju vseh kategorij prostorov (bolniški oddelki, ostali prostori, kjer se odvija zdravstvena dejavnost, skupni prostori, pisarne,â??), ki so predmet javnega naročila, in tudi v tekočem letu vrši čiščenje vseh kategorij prostorov vsaj pri enem naročniku, ki je naročnik po ZJN-1.
d) Iz ponudbe mora biti razvidno, da ponudnik izpolnjuje tudi ostale pogoje, ki so navedeni v poglavju D 01. "Tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila".
e) Ima najmanj en ISO certifikat.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, naročnik takšno ponudbo zavrne."

ZJN-1 v drugem odstavku 23. člena določa: "Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom navedenim v objavi javnega razpisa.", v 41. členu ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) pa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre zgoraj navedene "posebne izločitvene pogoje" naročnika po vsebini šteti med pogoje, določene v 42.a. členu ZJN-1 (ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej sodijo med pogoje, ki jih mora naročnik skladno z 41. členom navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija opozarja, da gre, čeprav za izredno strogo, vendarle za kogentno pravno normo, ki je izrecna in nedvoumna ter jo mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila upoštevati. Skladno z navedenim je treba pritrditi navedbam vlagatelja, da je naročnik s tem, ko je v razpisni dokumentaciji zapisal posebne izločitvene pogoje, ki jih ni navedel že v objavi javnega razpisa, ravnal v nasprotju z določbo 41. člena ZJN-1.

Ker je bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi že iz zgoraj navedenih razlogov, Državna revizijska komisija ni meritorno presojala preostalih navedb vlagatelja in odgovorov naročnika, saj takšna presoja ne more več vplivati na odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Glede na to, da je vlagateljev zahtevek utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, in sicer plačana taksa v višini 100.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 11.10.2004


Franci Kodela, univ. dipl. iur.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- , Zaloška cesta 2, Ljubljana
- ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana