018-237/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-237/04-23-1857

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in članice mag. Marije Bezovšek kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici Novo mesto in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AICO-MED d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.10.2003 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, št. 3531-19/2003-1, za nabavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici Novo mesto ter v Uradnem listu RS, št. 68-70, z dne 18.07.2003, pod številko objave Ob-98228, objavil predhodni razpis, v Uradnem listu RS, št. 113-114, z dne 21.11.2003, pod številko objave Ob-106371, pa je objavil predmetni javni razpis po sklopih, in sicer 16 sklopov. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 122-124, z dne 12.12.2003, pod št. objave Ob-107528 objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb na 19.01.2004 do 12 ure. Naročnik je v Ur. l. RS, št. 125-127, z dne 19.12.2003 v skladu s 25. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) objavil spremembo javnega razpisa in sicer drugega stavka 13. točke v objavi javnega razpisa ter v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod številko objave Ob-15891/04 objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb.
Naročnik je sprejel sklep, št. 3531-19/2003-95, z dne 08.01.2004, o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila, in sicer za oddajo 1. sklopa: Operacijske mize in prelaganje pacienta.


V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je vlagatelj pred oddajo ponudb vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-52/04-23-651, z dne 06.04.2004 zahtevku za revizijo ugodila.
Naročnik je upoštevajoč odločitev Državne revizijske komisije v Ur. l. RS, št. 48-51/04, z dne 07.05.2004 objavil spremembo javnega razpisa in na podlagi tega tudi pripravil novo razpisno dokumentacijo, ki jo je posredoval vsem ponudnikom.
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod št. objave Ob-15891/04 objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb na 08.06.2004 do 12 ure.
Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 3531-19/2003-171, z dne 08.06.2004 izhaja, da je naročnik prejel štirinajst (14) pravočasnih ponudb od katerih pa ena ni bila pravilno označena.


Naročnik je dne 25.08.2003 (pravilno in v nadaljevanju: z dne 25.08.2004) izdal I. sklep o oddaji javnega naročila za sklope 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 in 15 in II. sklep o zavrnitvi ponudb za sklope 12, 13 in 14, št. 3531-19/2003-190. Naročnik je s sklepom kot najugodnejšega ponudnika za sklope 1, 2, 3, 7, 8 in 9 izbral podjetje SANLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, za sklope 5, 10 in 11 ponudnika MOLLIER d.o.o., Opekarniška 3, Celje in za sklope 6 in 15 ponudnika LESNINA MG OPREMA d.d, Parmova 53, Ljubljana.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 03.09.2004 v katerem navaja, da predmetni postopek oddaje javnega naročila ni bil v celoti voden v skladu z določili ZJN-1. Vlagatelj navaja, da je naročnik z dopisom, št. 3531-19/2003-149, z dne 25.05.2004, podaljšal rok za predložitev ponudb zaradi spremembe razpisne dokumentacije. Naročnik je tako določil nov rok za predložitev ponudb in sicer 08.06.2004 do 12.00 ure ter hkrati določil, da bo javno odpiranje ponudb istega dne ob 13.00 uri. Kraj predložitve ponudb in javnega odpiranja ponudb ostajata nespremenjena. Ponudnike je naročnik tudi opozoril, da bo naročnik kljub novemu roku odpiranja ponudb za vse listine, pri katerih je čas izdaje vezan na določeno največje število dni pred datumom javnega odpiranja ponudb, upošteval kot datum javnega odpiranja ponudb 01.06.2004 in bodo listine, izdane v okviru določenega največjega števila dni (15 oziroma 30 dni) pred 01.06.2004 glede roka izdaje ustrezne. Enako velja tudi za veljavnost ponudbe, ki bo morala biti veljavna še najmanj 120 dni po 01.06.2004 in za bančno garancijo za resnost ponudbe.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik s takim načinom spremembe roka za predložitev ponudb kršil peti odstavek 25. člena ZJN-1, saj je naročnik dolžan v skladu z navedenim členom spremembo roka objaviti v Uradnem listu RS, kar pa naročnik po navedbi vlagatelja ni storil. Vlagatelj navaja, da zgolj obvestilo ponudnikom o spremembi roka ne zadosti zakonski zahtevi.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik v dopisu, št. 3531-19/2003-165, z dne 04.06.2004 na vprašanje ponudnika: "Ali je potrebno pri obrazcu E02. tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila in načrti - stran 69 od 76, točka 1. načrti z opisi opreme, priložiti tudi: spisek opreme, opis opreme, tlorisi vseh etaž z dispozicijo opreme, načrti in detajli neserijske - pohištvene opreme"" odgovoril: "V ponudbi je potrebno predložiti tudi načrte, ki so jih ponudniki prejeli v Mapi III.". Vlagatelj navaja, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 3531-19/2003-171, z dne 08.06.2004 v zvezi s tem vprašanjem razvidna pripomba pooblaščenega predstavnika ponudnika Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana in sicer: "naročnik je z dopisom pojasnil ponudnikom, da morajo v ponudbi predložiti tudi mapo 3 razpisne dokumentacije v kateri so ponudniki prejeli načrte. Predstavnik zahteva, da se na javnem odpiranju ponudb ugotovi, kdo od ponudnikov je v svoji ponudbi predložil tudi mapo 3. Predsednik strokovne komisije za vodenje postopka oddaje javnega naročila in analizo ponudb je pojasnil, da je ugotavljanje pravilnosti predloženih ponudb stvar analize ponudb, zato tega ugotavljanja na javnem odpiranju ponudb ne bo. Glede na Navodilo o postopku odpiranja ponudb, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance v Ur. l. RS, št. 86/2001 na javnem odpiranju ponudb podatkov take vrste ni potrebno navajati.".
Vlagatelj navaja, da je iz obrazca E02. "Tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila in načrti" razvidno, da med načrte z opisi opreme (v posebni mapi - mapa III - v prilogi) sodijo: spisek opreme, opis opreme, tlorisi vseh etaž z dispozicijo opreme in načrti in detajli neserijske - pohištvene opreme. Iz dodatnih razpisnih pogojev naročnika, in sicer iz točke 3.1. "Način izpolnjevanja tabelaričnega pregleda" pa izhaja:
"E05. Izvirnik tabelaričnega pregleda "Popis opreme po sklopih" je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:
- izpolni se rubrike s Ceno na enoto in Ceno skupaj (brez DDV)
- izpolni se Sklop skupaj (brez DDV).
V prejeti izvirnik tabelaričnega pregleda "Popis opreme po sklopih" na papirju je ponudnik dolžan navedene cene in njihove seštevke vpisati ročno. V ponudbi predloži samo popise opremljene z cenami za sklope, ki jih nudi. Neizpolnjenih popisov, to se pravi popisov sklopov opreme, ki jih ne nudi, ponudnik ne predloži k ponudbi.". Vlagatelj navaja, da je predložil ponudbo za naslednje sklope: sklop št. 1 (OP in preiskovalne svetilke), sklop št. 2 (OP stativi), sklop št. 5 (sterilizacija - distribucijska oprema, zabojniki - kontejnerji) ter sklop št. 11 (diagnostični aparati). Vlagatelj navaja, da je v ponudbi predložil zgolj opise za tiste sklope, ki jih nudi in s tem zadostil zahtevi iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj ni predložil popisov opreme za tiste skope, ki jih ne nudi. Prav tako ni predložil načrtov in detajlov neserijske - pohištvene opreme, saj se vlagatelj ni prijavil za sklop št. 15 (neserijska pohištvena oprema). Glede na navedeno vlagatelj ugotavlja, da odgovor naročnika, da je v ponudbi potrebno predložiti tudi načrte, ki so jih ponudniki prejeli v mapi III, ni skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki XXIII. A 04. splošnih navodil ponudnikom navedel, da "lahko na podlagi diskrecijske pravice od vsakega ponudnika zahteva razlago ponudbe, vključno z razčlembo cen, če je to potrebno za preizkus, ocenjevanje in primerjavo ponudb. Zahteva mora biti ponudnikom posredovana pisno, prav tako pa tudi odgovor ponudnika naročniku.". Vlagatelj meni, da v navedenem primeru ne gre za nikakršno diskrecijsko pravico naročnika, pač pa za pravico in možnost, ki mu jo daje 54. člen ZJN-l.
Vlagatelj prav tako meni, da je točka XXVI. A 04. splošnih navodil ponudnikom v nasprotju s 54. členom ZJN-1. Naročnik je med drugim določil: "Pri ocenjevanju ponudb, ki ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije, bo naročnik za vsako ponudbo določil primerljivo ponudbeno ceno s prilagoditvijo cene v ponudbi le tako, da bo v soglasju s ponudnikom popravil računske napake.". Vlagatelj meni, da glede na določbo 54. člena ZJN-l naročnik torej ne sme dovoliti kakršnekoli spremembe cene, kar pa ne izhaja iz točke XXVI. A04. splošnih navodil ponudnikom. Pri tem vlagatelj opozarja, da naročnik pri tej točki ni v celoti upošteval ugotovitev Državne revizijske komisije iz sklepa, št. 0 18-53/04-23-624, z dne 06.04.2004.
Vlagatelj predlaga, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila in vlagatelju povrne stroške, nastale z revizijo in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, odvetniške stroške v višini 2000 odvetniških točk (220.000,00 SIT) skupaj s pripadajočim 20% DDV (44.000,00 SIT), skupaj 364.000,00 SIT.

Vlagatelj je dne 06.09.2004 naročniku poslal dopolnitev zahtevka za revizijo s katerim svoj zahtevek dopolnjuje z dokazilom o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je izdal sklep, št. 3531-19/2003-214. z dne 20.09.2004 s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da naročnik ni objavil spremembo roka za oddajo ponudb v Ur. l. RS, naročnik navaja, da je skladu z 25. členom ZJN-1, obvestil vse ponudnike o spremembi roka za oddajo ponudb z dopisom, št. 3531- 19/2003-149, z dne 25.5.2004 ter spremembo roka objavil v Ur. l. RS, št. 64/04, z dne 11.6.2004, pod št. objave Ob-25891/04. Naročnik je v dopisu z dne 25.5.2004 sporočil vsem ponudnikom spremembo roka ter jih v dopisu posebej tudi opozoril, da bo naročnik kljub novemu roku odpiranja ponudb za vse listine, pri katerih je čas izdaje vezan na določeno največje število dni pred datumom javnega odpiranja ponudb, upošteval kot datum javnega odpiranja ponudb 1.6.2004 in bodo listine, izdane v okviru določenega števila dni (15 oziroma 30 dni) pred 1.6.2004 glede roka ustrezne. Naročnik ugotavlja, da je tako dosledno upošteval zakonske določbe o spremembi roka za predložitev ponudb ter ponudnikom olajšal pripravo ponudb.
Naročnik navaja, da vlagatelj naročniku očita, da je naročnik z dopisom, št. 3531-19/2003-165, z dne 4.6.2004, s katerim je odgovoril na vprašanje ponudnika in v katerem je naročnik odgovoril, da je v ponudbi potrebno predložiti tudi načrte, ki so jih ponudniki prejeli v Mapi III, ustvaril neskladje z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj utemeljuje svojo trditev upoštevajoč obrazec E02 in dodatne razpisne pogoje naročnika v točki 3.1. Način izpolnjevanja tabelaričnega pregleda. Naročnik navaja, da je v navedeni točki razpisne dokumentacije jasno postavljena zahteva naročnika, da mora ponudnik "v ponudbi predložiti samo popise opremljene z cenami za sklope, ki jih nudi. Neizpolnjenih popisov, to se pravi popisov sklopov opreme, ki jih ne nudi, ponudnik ne predloži k ponudbi". Naročnik ugotavlja, da je v tej določbi razpisne dokumentacije zahteval popise opreme, opremljene z cenami za sklope, ki jih nudi. To navodilo se nanaša na izpolnjevanje tabelaričnega pregleda, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in se nanaša na popise opreme in ne na Mapo III. (načrte). Naročnik je v tako v točki 3.1. razpisne dokumentacije točno določil, da mora ponudnik predložili samo popise s cenami za sklope, ki jih ponuja, ne pa popisov za sklope opreme, ki jih ne nudi, ni pa nikjer določil, da ponudniku ni potrebno predložiti Mape III., ki je del razpisne dokumentacije.
Naročnik navaja, da vztraja pri svoji ugotovitvi, ki jo je podal v sklepu o oddaji javnega naročila za sklope 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 15 ter zavrnitvi vseh ponudb za sklope 12, 13 in 14, št. 3531-19/2003-190, z dne 04.06.2004, v kateri je ugotovil, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil Mape III. iz razpisne dokumentacije in je tako ravnal v nasprotju z navodilom naročnika iz razpisne dokumentacij v poglavju A00. "Posebno opozorilo", ki določa, da mora ponudnik svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te razpisne dokumentacije. Izvirnik razpisne dokumentacije pa je vsekakor tudi Mapa III. Naročnik je v dopisu, št. 3531-19/2003- 165, z dne 4.6.2004 še posebej sporočil vsem ponudnikom navodilo, da mora vsak ponudnik k svoji ponudbi predložiti Mapo III. Tako je vlagatelj, kljub posebnemu opozorilu, ravnal v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije.
V zvezi z očitkom vlagatelja, da je naročnik z določbo XXIII. A 04. splošnih navodil ponudnikom kršil 54. člen ZJN-1 naročnik meni, da ima v skladu z 54. členom ZJN-l pravico in možnost, da zahteva od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb oziroma, da bi lahko odpravil dvome in nejasnosti, ki bi se lahko pojavile pri posamezni ponudbi. Tako ima naročnik pravico, da v primeru dvoma v ponudbo, zahteva razlago nejasnosti pri posamezni ponudbi. Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji zapisal, da ima pravico in možnost dopolnjevati ponudbe z manjkajočimi dokumenti, ki bi pomenili spremembo cene oziroma spremembo ponudbe, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Naročnik navaja, da je s citirano določbo razpisne dokumentacije želel ugotoviti zgolj pravo ponudnikovo voljo, če le - ta ni bi bila dovolj jasno izražena v ponudbi.
Naročnik navaja, da v zadnji točki revizijskega zahtevka vlagatelj meni, da je točka XXVI. A 04. Splošnih navodil ponudnikom v nasprotju s 54. členom ZJN-l. Naročnik zavrača tudi ta očitek vlagatelja, saj je dosledno spoštoval odločitev Državne revizijske komisije podane v sklepu št. 018-53/04-23-651 (in ne št. 018-53/04-23-624, kot navaja vlagatelj), z dne 06.04.2004 in spremenil določbo XXVI. razpisne dokumentacije v skladu z zakonom. Točka XXVI razpisne dokumentacije točno povzema določbo 54. člena ZJN-l , ki določa, da sme naročnik le v soglasju z ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb. Naročnik ugotavlja, da si vlagatelj napačno razlaga določbo 54. člena ZJN-1, kajti spremembo ponudbene cene, ki je posledica računskih napak lahko naročnik odpravi v soglasju s ponudnikom.

Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 27.09.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ki naj zahtevku za revizijo v celoti ugodi.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 3531-19/2003-218, z dne 30.09.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Vlagatelj naročniku očita, da spremembe roka za oddajo ponudb ni objavil v Uradnem listu RS, tako kot določa 5. odstavek 25. člena ZJN-1. ZJN-1 v 5. odstavku 25. člena določa: "O podaljšanju roka mora naročnik pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod št. objave Ob-15891/04 objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb na 08.06.2004 do 12 ure. Naročnik je prav tako vsem ponudnikom, z dopisom št. 3531-19/2003-149, z dne 25.5.2004 posredoval dopis, v katerem jih obvešča, da zaradi sprememb razpisne dokumentacije spreminja rok za predložitev ponudb in sicer je nov rok za predložitev ponudb 08.06.2004 do 12.00 ure. Naročnik hkrati tudi vse ponudnike obvešča, da bo naročnik kljub novemu roku odpiranja ponudb za vse listine, pri katerih je čas izdaje vezan na določeno največje število dni pred datumom javnega odpiranja ponudb, upošteval kot datum javnega odpiranja ponudb 01.06.2004 in bodo listine, izdane v okviru določenega največjega števila dni (15 oziroma 30 dni) pred 01.06.2004 glede roka izdaje ustrezne. Enako velja tudi za veljavnost ponudbe, ki bo morala biti veljavna še najmanj 120 dni po 01.06.2004 in za bančno garancijo za resnost ponudbe.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni kršil 5. odstavka 25. člena ZJN-1, saj je vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo obvestil o spremembi roka za oddajo ponudb in je spremembo roka tudi objaviti v Uradnem listu RS. Navedba vlagatelja je tako v tem delu neutemeljena.

Vlagatelj prav tako navaja, da odgovor naročnika, da je v ponudbi potrebno predložiti tudi načrte, ki so jih ponudniki prejeli v mapi III, ni skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz sklepa o oddaji javnega naročila in sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-19/2003-190, z dne 25.08.2004, izhaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja označil za nepravilno za vse sklope, za katere je vlagatelj oddal ponudbo (sklop 1, 2, 5 in 11), saj v svoji ponudbi ni predložil Mape III. iz razpisne dokumentacije, kljub navodilu, ki ga je naročnik posredoval vsem ponudnikom z dopisom št. 3531-19/2003-165, z dne 04.06.2004.
Pri pregledu ponudbe vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil Mape III. Navedeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom tudi ni sporno, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je v svoji ponudbi priložil popise opreme za tiste sklope, ki jih je nudil in ni predložil popisov opreme za sklope, ki jih ne nudi ter prav tako ni predložil načrtov in detajlov neserijske - pohištvene opreme, saj se ni prijavil za sklop št. 15 (neserijska pohištvena oprema).
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju E 04. Dodatni razpisni pogoji naročnika v točki 31.1. Način izpolnjevanja tabelaričnega pregleda med drugim tudi določil: "V prejeti izvirnik tabelaričnega pregleda "Popis opreme po sklopih" na papirju je ponudnik dolžan navedene cene in njihove seštevke vpisati ročno. V ponudbi predloži samo popise opremljene s cenami za sklope, ki jih nudi. Neizpolnjenih popisov, to se pravi popisov sklopov opreme, ki jih ne nudi, ponudnik ne predloži k ponudbi.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dopisu, št. 3531-19/2003-165, z dne 04.06.2004, ki ga je posredoval vsem ponudnikom pri odgovoru na tretje vprašanje, kjer ponudniki sprašujejo ali je potrebno predložiti celotno Mapo II. ali samo list mapa II., obrazec E05 ter obrazec E06 za sklop katerega se ponudniki javljajo, navedel: "Iz Mape II. ni potrebno predložiti le tabelaričnih pregledov iz E 05. popis opreme po sklopih za sklope opreme, ki jih ponudnik ne nudi. Navedeno je opisano v razpisni dokumentaciji v Mapi I. na strani 71 do 76.". V istem dopisu je pri odgovoru na sedmo vprašanje, ki se glasi: "Ali je potrebno pri obrazcu E02. tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila in načrti - stran 69 do 76, točka 1. načrti z opisi opreme, predložiti tudi: spisek opreme, opis opreme, tlorisi etaž z dispozicijo opreme, načrti in detajli neserijske - pohištvene opreme"" naročnik zapisal: "V ponudbi je potrebno predložiti tudi načrte, ki so jih ponudniki prejeli v Mapi III.".
Upoštevajoč navedeno določilo razpisne dokumentacije in dodatna pojasnila naročnika (v dopisu, št. 3531-19/2003-165, z dne 04.06.2004) velja zaključiti, da ponudnikom v ponudbi ni bilo potrebno predložiti popisa za vse sklope opreme, temveč le za tiste, za katere se prijavlja posamezni ponudnik. Navedeno pa ne velja za predložitev Mape III., ki so jo bili ponudniki dolžni predložiti v svoji ponudbi ne glede na to na kateri sklop se posamezni ponudnik prijavlja. V tem delu gre tako slediti ugotovitvi naročnika, kot izhaja iz sklepa, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil (3531-19/2003-214, z dne 20.09.2004), kjer naročnik navaja: "Naročnik je v točki 3.1. razpisne dokumentacije točno določil, da mora ponudnik predložiti samo popise s cenami za sklope, ki jih ponuja, ne pa popisov za sklope opreme, ki jih ne nudi, ni pa nikjer določil, da ponudniku ni potrebno predložiti Mape III., ki je del razpisne dokumentacije.". Zahtevek za revizijo je glede na zgoraj navedeno v tem delu neutemeljen.

Vlagatelj naročniku očita, da je naročnik kršil 54. člen ZJN-1 s tem, ko je v poglavju A 04. "Splošna navodila ponudnikom" v točki XXIII. določil: "Naročnik lahko na podlagi diskrecijske pravice zahteva od vsakega ponudnika razlago ponudbe, vključno z razčlembo cen, če je to potrebno za preizkus, ocenjevanje in primerjavo ponudb. Zahteva mora biti ponudniku posredovana pisno, prav tako pa tudi odgovor ponudnika naročniku." in s tem ko je v drugem odstavku točke XXVI. določil: "Pri ocenjevanju ponudb, ki ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije, bo naročnik za vsako ponudbo določil primerljivo ponudbeno ceno s prilagoditvijo cene v ponudbi le tako, da bo v soglasju s ponudnikom popravil računske napake.".
Glede zgoraj navedenih očitkov vlagatelja v zvezi z določiloma iz razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta ti navedbi vlagatelja v skladu s petim odstavkom 12. člena prepozni. ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Pravilo uveljavlja načelo hitrosti in učinkovitosti. Upravičenec do vložitve zahtevka za revizijo mora zoper kršitev reagirati takoj, kar omogoča sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša preprečiti tudi morebitne pravne položaje, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist ter zavezuje ponudnike, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika. V obravnavanem primeru sta bili vlagatelju dejstvi, da si naročnik pridržuje pravico, da lahko od ponudnikov pridobi razlago ponudbe in dejstvo, da naročnik v soglasju s ponudnikom lahko odpravi računske napake, znani že od dne, ko je od naročnika prejel izvod razpisne dokumentacije in zoper tako postavljeno določilo ni vložil zahtevka za revizijo. Navedeni očitki vlagatelja so tako v smislu določil ZRPJN formalno prepozni, oziroma je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen. Navedenih vlagateljevih očitkov iz tega razloga po vsebini ni (več) mogoče meritorno obravnavati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi njegovo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2 izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.10.2004Predsednica senata:
mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- RS, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana