018-233/04 Občina Borovnica

Številka: 018-233/04-25-1826

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, univ. dipl. prav., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca v Borovnici ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gradišče gradbeno podjetje d.o.o., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 08.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca v Borovnici.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške za plačilo takse v višini 200.000,00 SIT v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30. 06. 2004 sprejel sklep št. ZJN-01-skl. 01/04 o začetku postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš Borovnica. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 09. 07. 2004 v Uradnem listu RS, št. 74/2004, pod številko objave Ob-18568/04. Naročnik je s sklepom št. ZJN-01-skl. 02/04 z dne 16. 07. 2004 o spremembi postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš Borovnica podaljšal rok za zbiranje ponudb in ostale roke iz točke 5. sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila. Spremembo je objavil v Uradnem listu RS, št. 80/2004 z dne 23. 07. 2004, pod številko objave Ob-20122/04. S sklepom št. 066-3-26/01-04 z dne 14. 07. 2004 je bila imenovana komisija za odpiranje ponudb. Naročnik je z obvestilom o izbiri izvajalca, št. ZJN-01-skl.03/04, z dne 31.08.2004, vse ponudnike obvestil, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral GP Grosuplje d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je z dopisom dne 10. 09. 2004 pri naročniku na podlagi obvestila o odločitvi o oddaji javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca v Borovnici vložil zahtevek za revizijo postopka o izboru izvajalca z dne 09. 09. 2004, v katerem meni, da mu je bila povzročena škoda. Vlagatelj navaja, da se je odpiranje ponudb za navedeni objekt izvedlo dne 05. 08. 2004 z začetkom ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Borovnica. Na odpiranju ponudb je bil med ostalimi prisoten tudi predstavnik vlagateljevega podjetja g. Jože Wallner, inž. gr. Na odpiranju ponudb je komisija ugotovila, da je vseh 6 prispelih ponudb pravilnih. Na obvestilu o izboru izvajalca ni navedeno, kakšne nepravilnosti so v vlagateljevi ponudbi, oziroma kateri dokumenti oz. izjave manjkajo v vlagateljevi ponudbi. Vlagateljevega podjetja kot ponudnika za izvedbo del se ne omenja v obrazložitvi. Naveden je le v seznamu za vročitev obvestila. Vendar vlagatelj iz obvestila sklepa, da mu manjka nadomestna izjava, ki pa ni bila zahtevana v navodilih za pripravo ponudbe (pripomba predstavnika podjetja Energoplan). V vlagateljevi ponudbi je med drugim predloženo standardno potrdilo Okrožnega sodišča, oddelek za gospodarsko sodstvo in potrdilo Ministrstva za pravosodje - kazenska evidenca. Pod točko d.3 je zahtevano, da vlagatelji predložijo potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Z navedenega ministrstva je vlagatelj prejel predloženo potrdilo, brez opombe, da to ministrstvo ne vodi kazenske evidence v zvezi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. Vlagatelj zatrjuje, da na vseh javnih razpisih, na katerih je nastopal kot možni ponudnik in je predložil podobne dokumente, ni bil izločen, kljub temu, da ni podal nadomestne izjave .
Pod Opombo I vlagatelj navaja, da je pod pregradni karton Razpisni obrazec št. 5b (list 62 njegove ponudbe), dodal dodatno Potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da izpolnjuje pogoje in je vpisan v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za javna naročila št. vpisa 089/2004 z datumom izdaje potrdila 03. 06. 2004, ki velja 1 leto. V točki 4. navedenega potrdila je navedeno, da vlagatelj ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s podkupovanjem (in da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja v zvezi s podkupovanjem). Navedeni dokument praktično nadomešča vse zahtevane dokumente iz naročnikovega tenderja in tudi nadomestno izjavo.
Nadalje vlagatelj navaja, da je s strani LIZ inženiringa dne 28. 07. 2004 prejel dopis št. 728/2004 s posredovanjem vseh vprašanj ponudnikov in odgovore na njihova vprašanja. V navedenem dopisu je pod 4. vprašanje: Kot dokazilo o usposobljenosti se zahteva tudi potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, â?? (vlagatelj ne navaja naprej, ker prilaga fotokopijo vprašanja). Prosimo, da navedete državni organ, ki izdaja potrdilo z zahtevano vsebino.
Odgovor: Ministrstvo za pravosodje RS - kazenska evidenca. V odgovoru na vprašanje ni navedeno, da je potrebno priložiti nadomestno izjavo. Vlagatelj meni, da je s predložitvijo zahtevanega potrdila s strani Ministrstva za pravosodje RS - kazenska evidenca izpolnil naročnikovo zahtevo.
Po 54. členu Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, v nadaljevanju: ZJN-1) bi lahko investitor pozval ponudnike, da dopolnijo oziroma pojasnijo svojo ponudbo. Vendar iz vlagatelju nejasnih razlogov do naročnikovega poziva za obrazložitev oziroma dopolnitev ni prišlo. Vlagatelj tudi predlaga, da naročnik ponovno prebere Zakon o javnih naročilih s komentarjem dr. Aleksija Mužine in Tomaža Vesela (2004), od strani 334 naprej.
Na listih 348, 349, 350 Pogoji za priznanje sposobnosti (objava pogojev za priznanje sposobnosti) - Naročnik je dolžan navesti točne pogoje za priznanje sposobnosti. Glede na same razpisne pogoje in podani odgovor na vprašanja ponudnikov, je vlagatelj izpolnil vse točke za priznanje sposobnosti. Vlagatelj navaja prvi, drugi in tretji odstavek 42. člena. V tretjem stavku je navedeno: Naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne predloži dokazov za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, kot tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik â?? (naprej ne navaja teksta) šteje se, da je sum utemeljen, če ga lahko naročnik podkrepi z listinami oziroma izjavami oseb.
Po prepričanju vlagatelja je ta predložil vsa potrebna zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, ponudil je najugodnejšo ceno, najdaljši plačilni rok, najdaljšo garancijsko dobo, ima zadostne reference, navedel je dodatne ugodnosti, ki na odpiranju ponudbe niso bile prebrane, sodi, da je bil z odločitvijo naročnika, da odda dela GP Grosuplju d.d., oškodovan vsled priprave ponudbe, vseh stroškov za izvedbo ponudbe in planiranega dohodka, v kolikor bi izvajal razpisana dela.

Naročnik je z dopisom št. 5/4-381/04 z dne 13. 09. 2004 vse ponudnike obvestil, da je bil glede predmetnega javnega naročila vložen zahtevek za revizijo in z dopisom št. 5/4-382/04 z dne 13. 09. 2004 izbranemu ponudniku poslal fotokopijo zahtevka za revizijo.

Naročnik je z odločitvijo št. ZJN-01/04-04 z dne 20. 09. 2004 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS št. 74/2004 in na podlagi spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS št. 80/2004 za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca kot najugodnejšega ponudnika izbral GP Grosuplje d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Zoper navedeno odločitev je ponudnik podjetje Gradišče d.o.o. Cerknica dne 09. 09. 2004 vložil zahtevek za revizijo in povzema njegove navedbe. Naročnik utemeljuje, da 42. člen ZJN-1 določa, da mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje in sicer, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Drugi odstavek navedenega člena pa določa, da je za izpolnjevanje pogojev iz 3. točke prvega odstavka ponudnik dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. Tretji odstavek navedenega člena pa določa, da naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne predloži dokazov za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1. 44. člen ZJN-1 pa določa, da če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oz. po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin iz 42. člena tega zakona ali pa taka potrdila izpisi ali druge listine ne zajemajo vseh primerov, navedenih v določilih prvega in četrtega odstavka 42. člena tega zakona, jih lahko ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.

Naročnik navaja, da je bil vlagatelj seznanjen s tem, da Ministrstvo za pravosodje ne vodi evidence o kazenskih postopkih, temveč le o pravnomočno obsojenih. Glede na neustrezen odgovor LIZ inženiring d.d. pa tudi glede na dejstvo, da se je vlagatelj zavedal, da Ministrstvo za pravosodje tovrstnih potrdil ne izdaja ter glede na določila ZJN-1, bi moral vlagatelj svoji ponudbi priložiti lastno izjavo na podlagi 44. člena zakona. Pogoji za priznanje sposobnosti, določeni v prvem odstavku 42. člena ZJN-1 so obligatorni pogoji in jih ponudnik mora izpolnjevati. Kot že omenjeno, pa je v 3. odstavku 42. člena ZJN-1 določeno, da naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne predloži dokazov za izpolnjevanje pogojev. Glede na to, da vlagatelj ni predložil nadomestne izjave, je naročnik obvezno moral vlagatelja kot ponudnika izločiti iz postopka izbire. Vlagatelj se v zahtevi sklicuje tudi na 54. člen ZJN-1, na podlagi katerega bi lahko naročnik pozval ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo svojo ponudbo. Vendar pa navedeni člen določa, da naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Iz zgoraj navedenih razlogov naročnik meni, da ni imel zakonske podlage, da bi od ponudnikov zahteval nadomestne izjave v smislu 44. člena ZJN-1, saj bi s tem nepravilne ponudbe postale pravilne.
Naročnik navaja še, da potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije ne more nadomestiti nadomestne izjave. Poleg tega iz potrdila izhaja, da se v njem le potrjuje, da vlagatelj ni kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo torej ne potrjuje, da vlagatelj ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom številka JW/2004 z dne 23.09.2004 naročnika obvestil, da želi nadaljevati postopek za revizijo pri javnem naročilu za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca v Borovnici pred Državno revizijsko komisijo in kolikor bo Državna revizijska komisija odločila v njegov prid, želi vračilo svojih stroškov v zvezi s plačilom revizijskega postopka.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom št. 5/10-402/04 z dne 27.09.2004 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


V zvezi s 3. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1 določa:
"(1) Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
â?? 3. da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.".

ZJN-1 v drugem odstavku 42. člena določa:
"(2) Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka je ponudnik dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
â??3. iz 3. točke prejšnjega odstavka - potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.".

Citirana določba 3. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1 dejansko vsebuje dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati ponudnik za priznanje sposobnosti po tej točki :
1. da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
2. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen.

Medtem ko neobstoj dokazila, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen, ponudniki dokazujejo s predložitvijo izpisa iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, pa fizične in pravne osebe neobstoja kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ne morejo dokazati s potrdilom Ministrstva za pravosodje, kot to predvideva 3. točka drugega odstavka 42. člena ZJN-1. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, izdajajo okrajna in okrožna sodišča in sicer: potrdilo, da zoper fizično osebo ni vložena pravnomočna obtožnica in da zoper fizično osebo ni bila izdana nepravnomočna sodba na kazenskem oddelku okrajnega sodišča, za pravno osebo to potrdilo izda okrožno sodišče. V praksi bi to za ponudnike pomenilo, da morajo za predložitev dokaza pod točko 1. ponudniki pridobiti potrdila z vseh okrajnih in okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji, kajti centralna evidenca ni vzpostavljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zakon glede predložitve dokazil ne ločuje pogojev pod zgoraj navedenima točkama 1. in 2. in kot dokazilo za izpolnjevanje obeh vsebinskih pogojev iz 3. točke prvega odstavka 42. člena predvideva potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil pri vsebinskem določanju dokazila za izpolnjevanje tega pogoja nedosleden že sam zakonodajalec.

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik določbo zakona o izpolnjevanju pogoja 42. člena ZJN-1 glede nekaznovanosti dobesedno prenesel tudi v svojo razpisno dokumenatcijo. Iz predložene razpisne dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik v delu A Tekstualni del v oddelku III. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika pod točko G Pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev, da lahko ponudnik sodeluje v postopku oddaje javnega naročila v točki d.3. določil: "potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje - kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb."

Naročnik je pred odpiranjem ponudb prejel tudi vprašanje ponudnika za pojasnilo razpisne dokumentacije: "Vprašanje: Kot dokazilo o usposobljenosti se zahteva tudi potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podlupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Kot dokazilo naj bi veljalo potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. V kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje se evidentirajo le tiste pravne osebe, ki so bile že kaznovane za kazniva dejanja, ne vodi pa se kazenskih postopkov. Prosimo, da točno navedete državni organ, ki izdaja potrdila z zahtevano vsebino.
Odgovor: Ministrstvo za pravosodje RS - kazenska evidenca.".
Naročnik je torej vztrajal pri prvotni zahtevi razpisne dokumentacije.

Iz obrazca številka 3 razpisne dokumentacije: "3. Obrazec, po katerem bo naročnik ugotavljal izpolnjevanje pogojev posameznega ponudnika" in iz obrazca k zapisniku o odpiranju ponudb: "Odpiranje ponudb - ugotavljanje sposobnosti ponudnika in popolnosti ponudb" iz razpredelnice izhaja, da je naročnik v postopku odpiranja ponudb glede izpolnjevanja pogoja nekaznovanosti predvidel obstoj enega dokazila: 3. Dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Lastne izjave kot samostojne postavke, katere predložitev je preverjal pri odpiranju ponudb, kot ugotavlja Državna revizijska komisija, naročnik ni predvidel ne v razpisni dokumentaciji kot tudi ne v obrazcu zapisnika o odpiranju ponudb. Naročnik je na odpiranju ponudb na podlagi pripombe ponudnika Energoplan d.d. pri ponudniku Energoplan d.d. in pri njegovem podizvajalcu EPG Instalacija d. o.o. Grosuplje ugotovil obstoj nadomestne izjave. šele v poročilu o pregledu in oceni ponudb za izbiro izvajalca z dne 18. 08. 2004 namreč naročnik pri treh ponudnikih ugotavlja, da: " v skladu s 44. členom ZJN-1 ni podana nadomestna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo in da se mora nadomestna izjava podati za točko 2. in 3. pogojev usposobljenosti ponudnika poleg potrdil Okrožnega sodišča in Ministrstva za pravosodje oddelka kazenskih evidenc.". V poročilu naročnik tudi ugotavlja: "V zvezi s predhodnimi ugotovitvami ponudniki niso izpolnili vseh pogojev, zato se jih iz nadaljnje obravnave izloči.".

Iz navedenega gre ugotoviti, da naročnik v formalnem delu svoje dokumentacije ni predvidel obveznosti, da ponudniki predložijo nadomestne izjave na podlagi 44. člena ZJN-1. Možnost obveznosti predložitve te izjave je glede na zgoraj ugotovljeno upošteval šele s pripombo ponudnika Energoplan d.d., kot je to razvidno iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb.

Naročnik je z naknadno ugotovitvijo, da nepredložitev nadomestne izjave na podlagi 44. člena ZJN-1 pomeni "neizpolnjevanje vseh pogojev" torej sam povzročil, da ob postavljeni zahtevi, kot jo določa ZJN-1 za izpolnjevanje pogojev po 3. točki prvega odstavka 42. člena ZJN-1 in kot jo je enako postavil sam v razpisni dokumentaciji, ni mogel enako preveriti vseh ponudnikov glede vsebinskega izpolnjevanja tega pogoja. V fazi ocenjevanja ponudb je ločil ponudnike na tiste, ki so lastno izjavo predložili in na tiste, ki je niso. S tem ni enako preverjal vseh ponudnikov glede vsebinskega izpolnjevanja tega pogoja, kot bi to moral storiti, saj mu to narekuje načelo enakopravnosti ponudnikov. ZJN-1 namreč v 7. členu določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnik s tem spremenil pogoje za sodelovanje po objavi razpisa, ne da bi o tem obvestil ponudnike. Skladno s 25. členom ZJN-1 po poteku roka za oddajo ponudb pa naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da so ponudniki na podlagi razpisne dokumentacije in naknadno zastavljenega vprašanja ter pojasnila k razpisni dokumentaciji utemeljeno pričakovali, da bo naročnik preverjal izpolnjevanje tega pogoja na način, kot ga je predvidel v razpisni dokumentaciji. Če je naročnik ocenil, da vsebinsko ne more preveriti neobstoja kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na način, kot to določa ZJN-1, je sam ravnal v nasprotju z ZJN-1 tudi v tem, da ni pripravil take razpisne dokumentacije, da bi ponudniki na njeni osnovi lahko pripravili pravilne ponudbe, kot to določa prvi odstavek 23. člena ZJN-1. Pri svoji zahtevi je naročnik vztrajal tudi pri podajanju pojasnil k razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odgovoru na ponudnikov revizijski zahtevek tudi sam ocenjuje svoj odgovor kot pojasnilo razpisne dokumentacije, kot neustrezen. Ne glede na to, da je, kot izhaja iz sklepa št. ZJN-01-skl. 01/04 o začetku postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš Borovnica, vodilo postopek oddaje javnega naročila podjetje LIZ inženiring na podlagi pogodbe o izvajanju inženiringa, se naročnik ne more izogniti odgovornosti, da pripravi razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-1 in za zakonito izvedbo postopka oddaje javnega naročila.
V primeru torej, da je naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni mogel oceniti prispelih ponudb ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja, bi moral skladno z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1 ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Državna revizijska komisija dodaja, da ZJN-1 v 44. členu predvideva, da lahko ponudnik v primeru, ko ne more pridobiti listine iz 42. člena zakona, ki bi zajemala vse primere, navedene v določilih prvega in drugega odstavka 42. člena tega zakona, listino nadomesti (podčrtala Državne revizijska komisija) s pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Državna revizijska komisija ocenjuje, da naročnik dejstva nepredložitve lastne izjave ne sme šteti v breme ponudnika. Naročnik ima namreč dolžnost, da pri pripravi razpisne dokumentacije predvidi vsa potrebna dokazila in predvidi tudi okoliščine, v katerih so ponudniki dolžni predložiti lastne izjave po določbi 44. člena ZJN-1. Le s tem omogoči ponudniku pripravo pravilne ponudbe v skladu s 23. členom ZJN-1 in pripravi podlago za enakopravno ocenjevanje ponudnikov.
Državna revizijska komisija po pregledu razpisne dokumentacije dodaja še, da je naročnik predvidel predložitev lastne izjave in sicer v obrazcu 2 (krovna izjava ponudnika), pri ugotavljanju strinjanja s plačilnimi pogoji in v zvezi z garancijskimi roki, zato bi se o predložitvi lastne izjave - tudi upoštevaje določilo 44. člena ZJN-1 - moral izreči tudi v delu razpisne dokumentacije, ki govori o izkazovanju pogojev iz 3. točke 42. člena.

Vlagatelj navaja tudi, da je ponudbi dodal dodatno Potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da izpolnjuje pogoje in je vpisan v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za javna naročila št. vpisa 089/2004 z datumom izdaje potrdila 03. 06. 2004, ki velja 1 leto. Potrdilo je priložil tudi zahtevku za revizijo.
V točki 4. navedenega potrdila je navedeno, da vlagatelj ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem (in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem). Vlagatelj navaja, da navedeni dokument praktično nadomešča vse zahtevane dokumente iz naročnikovega tenderja in tudi nadomestno izjavo.
42.c člen ZJN-1 v drugem odstavku določa, da dobavitelj, izvajalec gradnje ali storitev, ki je vpisan v seznamu iz prejšnjega odstavka, lahko za vsako naročilo, v katerem sodeluje, naročniku predloži potrdilo o vpisu, ki ga izda zbornica.
Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da tudi to potrdilo vsebinsko ne more potrditi neobstoja kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, o čemer potrdilo izdajajo kazenski oddelki okrajnih in okrožnih sodišč. Ne glede na to pa ugotavlja, da v tem primeru, ko je vlagatelj samoiniciativno priložil tako potrdilo, naročnik ni naknadno reagiral nanj, kot je to storil pri samoiniciativnih nadomestnih izjavah nekaterih ponudnikov. S tem je ponovno razlikoval ponudnike pri ocenjevanju ponudb, kot je to Državna revizijska komisija ugotovila že v prej navedenem.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZJN-1 zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del z zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in adaptacijo Oš dr. Ivana Korošca v Borovnici v celoti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v dopisu številka JW/2004 z dne 23.09.2004 o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo.
Državna revizijska komisija je skladno 3. odstavkom 22. člena ZRPJN stroške odmerila po priglašenih stroških, pri čemer je upoštevala priglašene stroške vlagatelja, in sicer stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT.
Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne 08.10.2004

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
- Gradišče gradbeno podjetje d.o.o., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
- GP Grosuplje d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana