018-228/04 MP DRSC

Številka: 018-228/04-25-1750

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka "rekonstrukcija križišča na cesti RS-429/1245 z R3-693/2302 Višnja vas - Dobrna" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CM Celje,d.d, Ceste mostovi Celje, Družaba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29.09.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.06.2004 sprejel sklep, št. 347-07-274/99, o začetku postopka oddaje javnega naročila za predmetno javno naročilo. Naročnik je v Ur. l. RS, št. 66/04, z dne 18.06.2004, pod številko objave Ob - 16609/04 objavil javni razpis za "rekonstrukcija križišča na cesti RS-429/1245 z R3-693/2302 Višnja vas - Dobrna".
Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 347-07-274/99, z dne 20.07.2004 izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 11.08.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-274/99, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega izbral Kranjc VNG s.p., Cesta Žalskega zbora 21, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku podal zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 20.08.2004, na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), v kateri od naročnika zahteva, da mu posreduje dodatno obrazložitev, predvsem, da mu naročnik obrazloži prednosti ponudbe izbranega ponudnika in izpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika, pri priznanju usposobljenosti pod točko 2.2. (tehnični pogoji) in točko 2.5. (drugi naročnikovi pogoji). Vlagatelj tudi zahteva vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, v dele ponudbe, ki niso označeni kot zaupni.

Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 347-07274/99, z dne 24.08.2004 posredoval dodatno obrazložitev, v katerem navaja, da ponudba vlagatelja ni bila najugodnejša v skladu z merili iz razpisne dokumentacije ter da je bila prednost ponudbe izbranega ponudnika najnižja cena, skladno z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik je vlagatelju tudi sporočil, da se zaradi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika lahko oglasi pri naročniku dne 27.08.2004 ob 8.30 uri. Predstavnika vlagatelja sta navedenega dne vpogledala v ponudbeno izbranega ponudnika o čemer je bil narejen tudi zapisnik, št. 347-07-274/99, z dne 27.08.2004 iz katerega izhaja, da sta predstavnika vlagatelja vpogledala v izjavo o notranji kontroli kakovosti in v tabelo tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 31.08.2004, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ponudbo izbranega ponudnika izloči kot neustrezno, opravi ponovni izbor in izbere ponudnika, ki ustreza vsem razpisanim pogojem.
Vlagatelj svoje predloge utemeljuje s tem, da je naročnik v Pogojih za priznanje sposobnosti ponudnika v točki 2.2. Tehnični pogoji, navedel: "Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (publikacija Skupnosti za ceste -Splošni tehnični pogoji, knjiga 1 (1989) in Posebni tehnični pogoji, knjige 2-8 (1989), publikacija Družbe za državne ceste -Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev 11. knjiga (1997) knjiga (2000), IV. Knjiga (2001) in V. Knjiga (2004), VI.Knjiga (2004)." Naročnik je v razpisni dokumentaciji tudi določil, da morajo ponudniki kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev predložiti "Popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo javnega naročila". Vlagatelj navaja, da je pri pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila navedel naslednjo opremo in mehanizacijo: bagre, prevozna sredstva ter buldožerje. Vlagatelj navaja, da navedena oprema in mehanizacija ponudnika po vlagateljevem mnenju ne zadostuje niti za delno izvršitev predmetnega javnega naročila, saj obseg slednjega skladno s popisom zajema cestno - gradbena dela, med tem ko cca 30% vrednosti investicije predstavljajo tudi gradbena dela v betonu in armiranem betonu (Točka 2.2 Tehnični pogoji, prvi odstavek). Po mnenju vlagatelja tako izbrani ponudnik s svojo ponudbo ne izpolnjuje zahtev naročila, zato je bilo po vlagateljevem mnenju kršeno tudi načelo enakopravnosti ponudnikov.

Naročnik je v skladu s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelja s pozivom, št. 347-07-274/99, z dne 02.09.2004, pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega poziva posreduje potrdilo o plačilu takse, sicer bo zahtevek za revizijo zavrgel, ki ga je vlagatelj naročniku tudi posredoval.

Naročnik je dne 09.09.2004 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 347-07-274/99 v katerem navaja, da je po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja, le tega zavrnil. Naročnik navaja, da je v Pogojih za priznanje sposobnosti ponudnika v točki 2.2. Tehnični pogoji, zahteval, da mora ponudnik zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (publikacija Skupnosti za ceste -Splošni tehnični pogoji, knjiga 1 (1989) in Posebni tehnični pogoji, knjige 2-8 (1989), publikacija Družbe za državne ceste - Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev 11. knjiga (1997), 111. knjiga (2000), IV. Knjiga (2001) in V. Knjiga (2004), VI.Knjiga (2004). Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev je naročnik od ponudnikov zahteval, da predložijo Popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo javnega naročila in izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste.
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno določil s kakšno opremo mora razpolagati ponudnik, niti ni posebej določil, s katero opremo mora razpolagati za gradbena dela v betonu in armiranem betonu.
Naročnik je ugotovil, da je izbrani ponudnik za sebe in za podizvajalca v prilogi Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila, navedel seznam mehanizacije, ki bo uporabljena za izvedbo javnega naročila in transportna sredstva, ki bodo uporabljena za izvedbo javnega naročila ter priložil Izjavo o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in TSC. Iz seznama mehanizacije, ki bo uporabljena za izvedbo naročila in seznama transportnih sredstev, ki bodo uporabljena pri izvedbi, je razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz razpisne dokumentacije in da je izbrani izvajalec sposoben izvesti konkretno javno naročilo.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 16.09.2004, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj še dodatno navaja, da izbrani ponudnik ne navaja v popisu tehnične opremljenosti sredstva za komprimacijo (valjarji), sredstva za izvedbo gradbenih del v betonu in armiranem betonu, asfalterska dela itd, ki jih zahteva razpisano javno naročilo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dopisom, št. 347-07-274/99-2415-04-000203/0, z dne 20.09.07.2004, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


Glede vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni navedel ključne opreme, in sicer opreme in strojev za gradbena dela v betonu in armiranem betonu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod naslovom "Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika z vzorci dokazil o izpolnjevanju teh pogojev" v točki 2.2. Tehnični pogoji določil:
"pogoj: Ponudnik mora zagotovitii tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (publikacije Skupnosti za ceste - Splošni tehnični pogoji, knjiga I (1989) in Posebni tehnični pogoji, knjige 2-8 (1989), publikacije Družbe za državne ceste - Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev II. knjiga (1997) in III. knjiga (2000), IV. Knjiga (2001) in V. Knjiga (2004) knjiga (2004)).
dokazila: Popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije) za izvedbo javnega naročila.
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste".
V vzorcu priloge "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" je naročnik v naprej določil, da ponudniki v tabelo vnesejo vrsto mehanizacije, opreme, število komadov, tip, kapaciteto, starost, lastnika in ceno v tolarjih na uro. Naročnik je v razpisni dokumentaciji predložil tudi vzorec izjave "Izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in TSC", v kateri naročnik od ponudnikov zahteva, da potrdijo, da so pri pripravi ponudbe in izvedbi del dolžni upoštevati določila publikacij Skupnosti za ceste - Splošni tehnični pogoji, knjiga I (1989) in Posebni tehnični pogoji, knjige 2-8 (1989), publikacije Družbe za državne ceste - Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev II. knjiga (1997) in III. knjiga (2000), IV. Knjiga (2001) in V. Knjiga (2004) knjiga (2004) ter naslednjim tehničnim specifikacijam za javne ceste (TSC): Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS, vezane zgornje nosilne in nosilno obrabne plasti z bitumenskimi vezivi, vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi, vezane obrabne in zaporne plasti - drobir z bitumenskim mastiksom, vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke, prometne obremenitve - določitev in razvrstitev, lastnost voznih površin - torna sposobnost, lastnosti voznih površin - podajnost, meritve gostote vlage - postopek z izotopskim merilnikom, meritve gostote - nadomestni postopki, prehodna sestava asfaltne zmesi, ponovna uporaba materialov v cestogradnji - recikliranje.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da razpisna dokumentacija med pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika nikjer izrecno ne zahteva, katero vrsto opreme mora zagotoviti ponudnik za priznanje sposobnosti in nikjer izrecno ne zahteva, da morajo ponudniki razpolagati z opremo/stroji za gradbena dela v betonu in armiranem betonu. Navedeno posledično pomeni, da navajanje točno določene opreme (kot npr. strojev za dela v betonu in armiranem betonu) v ponudbi, v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni pogoj za priznanje sposobnosti. Poleg tega pa iz določila razpisne dokumentacije, pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika, točke 2.2. Tehnični pogoji ni niti mogoče zaključiti, da ponudniku, ki ob oddaji ponudbe ne razpolaga z opremo za gradbena dela v betonu in armiranem betonu oziroma le - te ne navede v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni mogoče priznati sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila zaradi navedenega razloga.
Tudi v primeru, da bi Državna revizijska komisija ugotovila, da je citirano določilo razpisne dokumentacije nejasno, ga v predmetni fazi oddaje javnega naročila (po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN), ni mogoče izpodbijati, še manj pa interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika.
Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da bi v primeru ko bi naročnik ocenil, da je razpolaganje s predmetno opremo pogoj za izvedbo javnega naročila (in mora tako ponudnik že v času priprave ponudbe razpolagati s to opremo), moral že v razpisnih pogojih to tudi izrecno navesti in izrecno določiti tudi seznam (vrsto) potrebne opreme, ki je pogoj za priznanje sposobnosti. Ker naročnik v razpisnih pogojih ni izrecno določil opreme potrebne za izvedbo javnega naročila (seznam opreme), ki je pogoj za priznanje sposobnosti in je kot izhaja iz določil razpisne dokumentacije, dopustil zgolj pavšalno navajanje opreme, je tako mogoče zaključiti, da navedba opreme oziroma strojev za dela v betonu in armiranem betonu v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni bila obvezna (oz. ni bila pogoj za priznanje sposobnosti).
Upoštevajoč zgoraj zapisano velja skleniti, da navajanje strojev oziroma opreme za gradbena dela v betonu in armiranem betonu, med opremo in mehanizacijo oziroma obvezno razpolaganje z le-tem ni bilo podano kot pogoj za udeležbo (priznanje sposobnosti) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija namreč na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni mogla ugotoviti, da bi izbrani ponudnik, katerega izmed postavljenih pogojev za udeležbo, ne izpolnil s tem, ko med opremo in mehanizacijo v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni navedel strojev oziroma opreme za gradbena dela v betonu in armiranem betonu. Trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga s stroji oziroma opremo za gradbena dela v betonu in armiranem betonu in da zato ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti in posledično tudi ne vseh zahtev iz razpisne dokumentacije tako ni utemeljena. Tako velja ugotoviti, da "opustitve" navedbe opreme/strojev za gradbena dela v betonu in armiranem betonu pri "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" zaradi prej navedenih razlogov ni mogoče interpretirati izbranemu ponudniku v škodo.

Državna revizijska komisija je ob presojanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila ni kršil določb ZJN-1, zato je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29.09.2004


Franci Kodela
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- CM Celje,d.d, Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Kranjc VNG s.p., Cesta Žalskega zbora 21, Žalec
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana