018-224/04 Ministrstvo za zdravje - Mollier d.o.o.

Številka: 018-224/04-23-1818

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in članice mag. Marije Bezovšek kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MOLLIER d.o.o., CELJE, Opekarniška cesta 3, Celje, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004 in sicer v delu, ki se nanaša na zavrnitev vseh ponudb za sklopa 2. in 7. ter na oddajo javnega naročila za sklop 6.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.10.2003 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, št. 3531-18/2003-1, za nabavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota po sklopih, in sicer za 9 sklopov.

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 68-70/03, z dne 18.07.2003, pod številko objave Ob-98230, objavil predhodni razpis, v Uradnem listu RS, št. 119-120/03, z dne 05.12.2003, pod številko objave Ob-107037, pa predmetni javni razpis.

Naročnik je nadalje sprejel sklep, št. 3531-18/2003-87, z dne 08.01.2004, o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila, in sicer za oddajo 2. sklopa: Operacijske mize z dodatno opremo in operacijske vozičke (strecherje). Spremembo javnega razpisa je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 01/04, z dne 09.01.2004, pod številko objave Ob-249/04, in sicer: sklop 1.-splošna medicinska oprema, sklop 2.-OP in pregledne luči, sklop 3.-Medicinski aparati, sklop 4.-Ultrazvočni aparati, sklop 5.-Tehnološka oprema, sklop 6.-Splošna oprema-pohištvena in druga, sklop 7.-Računalniška oprema in sklop 8.-Vizualne komunikacije, napisi v objektu.

Naročnik je objavil dodatno spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-10869/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 3531-18/2003, z dne 21.05.2004, izhaja, da je naročnik prejel 11 pravilnih ponudb.

Iz dokumenta naročnika "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo za sklop 3. oddal ponudniku GORENJE GTI d.o.o., Partizanska 12, Velenje, za sklop 6 ponudniku LESNINA MG oprema d.d., Parmova 53, Ljubljana, za sklop 8. pa je naročnik oddal ponudniku SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana. Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da ponudniki, ki so oddali ponudbe za sklope 1., 2., 4., 5. in 7., ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato naročnik ni oddal predmetnega javnega naročila nobenemu od ponudnikov. Nadalje je naročnik pri pregledu ponudbe vlagatelja za sklop 2. navedel, da ni predložil prospektov za vso ponujeno opremo, nekatere pozicije ponujene opreme ne ustrezajo zahtevam v popisih opreme, nekatere zahtevane karakteristike pa niso razvidne iz prospektov. Pri ponudbi vlagatelja za sklop 6. je naročnik med drugim navedel, da za proizvode proizvajalca opreme KALIA d.o.o., Ljubljana, vlagatelj ni izkazal serviserjev. Pri ponudbi za sklop 7., pa naj vlagatelj ne bi predložil prospekta ter navedel kataloške številke za pozicijo opreme 7.1-monitor informacijski, kot tudi, da za proizvajalca opreme HP ni izkazal serviserjev.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.08.2004, skladno s drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve. V navedenem dopisu vlagatelj navaja, da je pod opombo ponudbe za sklop 2. navedeno, da ponudnik ni predložil prospektov za vso ponujeno opremo in ni navedel kataloških številk za vso ponujeno opremo. Po mnenju vlagatelja to ne drži, saj je priložil prospektni material za vso zahtevano opremo, iz katerega je možno razbrati, za katero opremo gre. Prav tako je na listu pozicija, jasno označen model luči in oznaka artikla, ki ga vlagatelj ponuja pod določeno pozicijo tako, da se ga lahko brez težav razbere s prospekta. Po dodatnem pregledu je vlagatelj ugotovil, da je naročnik pri večini OP luči zahteval, naj bodo vrtljive horizontalno in vertikalno za 360°, kar pomeni, da bi v določenem zasuku pri vertikalnem položaju prišlo do poškodbe filtra zaradi pregrevanja in s tem do spremembe barvne temperature luči. Prav tako je naročnik dopustil odstopanje od mer dimenzije luči, vendar pa je bil vlagatelj izločen prav zaradi tega odstopanja (od dimenzije luči).
V nadaljevanju vlagatelj glede sklopa 6. navaja, da je za proizvode INCOM GROUP predložil dogovor s pooblaščenim serviserjem, zato je trditev naročnika, kot izhaja iz dokumenta, št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, napačna. Nadalje je po mnenju vlagatelja napačna tudi ugotovitev naročnika, da vlagatelj naj ne bi izkazal serviserja podjetja KALIA d.o.o., Ljubljana, ki ponuja keramična cvetlična korita.
V zvezi s 7. sklopom, pa je vlagatelj naročnika glede njegove ugotovitve, da ni predložil prospekta in ni navedel kataloške številke za pozicijo opreme 7.1-monitor informacijski, opozoril na dopis 3531-18/2003, z dne 14.01.2004, kjer je naročnik podal pojasnilo razpisne dokumentacije, v delu pod kodo M-1.

Naročnik je dne 10.08.2004 izdal dokument "Obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", št. 3531-18/2003-154, v katerem navaja, da je za opremo (sklop 2.), pod pozicijo 2.1.6 "svetilka nad previjalnim pultom", v ponudbeni preglednici s popisi opreme vlagatelja priložen prospekt, ni pa navedena kataloška številka; v prospektu pa tudi ni ročno vpisana koda iz preglednice s popisi, kar je v nasprotju z navodilom iz razpisne dokumentacije. Prav tako ugotavlja, da so postavljene zahteve v popisih opreme pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponujena oprema. Nadalje naročnik ugotavlja, da dovoljenih odstopanj dimenzij v preglednici s popisi opreme ob naslovu sklopa 2. ni, medtem, ko je pri drugih sklopih ali podsklopih dovoljeno navedeno odstopanje. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da ponujena svetilka, ki jo je ponudil vlagatelj ustreza, vendar pa dodaja, da kljub zgoraj navedenim ugotovitvam še vedno ostajajo tudi druge ugotovljene neustreznosti ponujene opreme (kot npr. neustrezen premer svetlobnega polja), zaradi česar je bila ponudba vlagatelja za sklop 2. nepravilna. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je za proizvode predložil dogovor za servisiranje proizvodov proizvajalca TPT, vendar pa dogovoru ni predloženo dokazilo, da je serviser pooblaščen od proizvajalca, s čimer ni izkazan servis za proizvode proizvajalca TPT. Izkazati servis namreč pomeni, da mora biti v ponudbi predložena sklenjena pogodba ali vsaj sklenjen dogovor z izvajalcem servisiranja, le-temu pa priloženo dokazilo, da je izvajalec servisiranja pooblaščen od proizvajalca. Naročnik glede predložitve dokazil o servisiranju cvetličnih korit meni, da bi moral ponudnik, ki predvideva odpravo napake v garancijskem obdobju z zamenjavo proizvoda to v ponudbi pojasniti, saj s tem pojasni, zakaj ni izkazal servisa. Naročnik ugotavlja, da je vlagateljeva ugotovitev, da pozicija 7.1 ni predmet ponudbe, pravilna. Vendar pri tem naročnik navaja, da še vedno ostajajo tudi druge ugotovljene nepravilnosti, in sicer: neustreznost ponujene opreme (pozicija 7.5 neustrezna frekvenca delovanja procesorja in pozicija 7.6-neustrezna ločljivost). Za proizvode proizvajalca HP, pa vlagatelj v ponudbi ni predložil sklenjenega dogovora z izvajalcem servisiranja, s tem pa serviser ni izkazan.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2004, v katerem navaja domnevne kršitve naročnika, in sicer, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil ZJN-1 s tem, da je uporabil različna merila pri ocenjevanju dokumentov različnih ponudnikov in različno tolmačil lastne zahteve za opremo med samim postopkom javnega naročila. Vlagatelj v obrazložitvi očita naročniku veliko število napak pri samem pregledu ponudb ter spremembo navedbe prvotne razpisne dokumentacije in s tem krojenje pravil po lastni presoji, kar je po mnenju vlagatelja nedopustno.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazložitvi svoje odločitve navedel, da vlagatelj v ponudbi za sklop 6. ni izkazal serviserja podjetja KALIA d.o.o., Ljubljana, ki ponuja keramična cvetlična korita, kar je po mnenju vlagatelja nesmiselno.
Nadalje vlagatelj očita naročniku, da je v dodatni obrazložitvi odločitve podal mnenje, da bi moral ponudnik, ki predvideva odpravo napake v garancijskem obdobju z zamenjavo proizvoda, to v ponudbi pojasniti, saj s tem pojasni, zakaj ni izkazal serviserja. Vlagatelj navaja, da ta trditev ne drži, saj je pod točko 3.4. Garancije, servisiranje, dokazila kvalitete, na strani 71. razpisne dokumentacije (pravilno: na 72. strani) navedeno, da mora ponudnik priložiti pogodbo oz. dogovor z izvajalcem servisiranja. Nikjer pa ni navedeno, da si lahko ponudnik kroji svoja pravila in da naj pojasni svojo odločitev, v kolikor določenih dokumentov nima. Iz slednjega je po mnenju vlagatelja, možno razbrati, da si ponudnik lahko sam postavlja določena merila in da naročnik tolerira določena pomanjkljivosti, v kolikor je to v nadaljevanju pojasnjeno.
Vlagatelj nadalje meni, da je razpisna dokumentacija naročnika za sklop 2., pripravljena manj strokovno in nedosledno, saj je v določenih segmentih nerazumljiva oziroma nejasna. Kot primer navaja zahtevo naročnika po svetilki (obrazec E05.-Rekapitulacija opreme po sklopih), na strani 9. in 10., pod kodo SV7, dimenzije cca. 75x55x15 cm. Vlagatelj pa je ponudil svetilko proizvajalca Wayer, model Ceramotherm 11000, dimenzij 22x45xl0 cm. Nadalje navaja, da je v ponudbi, pod točko 2.1.6, priložil prospekt, na katerem je z roko zapisana koda SV7, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji ter da ni navedene kataloške številke, saj je pri specifikaciji opreme v katalogu ni. Naveden pa je zato model svetilke Ceramotherm 1100, kar je mogoče razbrati iz obrazca E05.- Rekapitulacija opreme po sklopih, stran 9. in 10. razpisne dokumentacije, pod kodo SV7. V katalogu pa je jasno napisan ponujeni model svetilke, kar je razvidno tudi iz priloženega kataloga.
Vlagatelj med drugim tudi trdi, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb za sklop 7. različno tolmačil lastne zahtevke za opremo (računalniška oprema) med samimi postopkom javnega naročila, kar je naročnik tudi sam priznal.
Vlagatelj nadalje očita naročniku tudi kršitev pri javnem odpiranju ponudb in preverjanju pooblastil, kjer je komisija očitno uporabljala različna merila pri ocenjevanju ustreznosti prispelih pooblastil. Komisija naročnika je po mnenju vlagatelja, sprejela neustrezno pooblastilo ponudnika AICO-med, d.o.o., Trzin, kot ustrezno.
Na podlagi vsega navedenega vlagatelj zahteva od naročnika, da mu v primeru utemeljenega zahtevka za revizijo povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 3531-18/2003-165, z dne 07.09.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej navaja, da je pri pregledu ponudb res storil nekaj napak, vendar jih je tudi priznal in odpravil. Vlagateljeva trditev, da je naročnik med samimi postopkom javnega naročila spremenil določene navedbe iz prvotne razpisne dokumentacije ter da si je določena pravila krojil po lastni presoji, ni resnična. Naročnik navaja, da je ves čas postopka oddaje javnega naročila dosledno spoštoval tako ZJN-1, kot tudi določbe razpisne dokumentacije.
Glede navedbe vlagatelja pri sklopu 6., in sicer o neizkazu serviserja za podjetje KALIA d.o.o, Ljubljana, naročnik odgovarja, da je vlagatelju v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 10.08.2004, razložil, da bo v skladu s postavljenimi zahtevami v razpisni dokumentaciji izbrani ponudnik moral garantirati odpravo napak v garancijskem roku za vso ponujeno opremo ter da je način odprave napak (ali s posegom serviserja ali zamenjavo proizvoda) prepuščen ponudniku. Naročnik poudarja, da je jasno postavil zahteve v razpisni dokumentaciji, ter da mora vsak ponudnik izkazati serviserja za vso ponujeno opremo. Naročnik ni delal razlik med posameznimi ponudniki ter ni toleriral nobenih pomanjkljivosti pri nobeni ponudbi. Naročnik navaja, da je tudi v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila vztrajal pri svoji odločitvi oziroma postavljenih zahtevah v razpisni dokumentaciji ter ni spoznal ponudbo vlagatelja za pravilno, podal pa je samo svoje mnenje, da bi lahko ponudnik, ki je pripravljal ponudbo in ki je razumel vse naročnikove zahteve (če mu ne bi bile jasne, bi lahko v času pred oddajo ponudbe zastavil vprašanje naročniku), razložil zakaj ni upošteval jasno zastavljene zahteve v razpisni dokumentaciji in s tem zavestno kršil postavljene zahteve razpisne dokumentacije.
Glede navedb vlagatelja pri sklopu 2., in sicer o odstopanju dimenzij ponujene svetilke naročnik odgovarja, da je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, po ponovnem pregledu zahteve v razpisni dokumentaciji, priznal vlagatelju, da v razpisni dokumentaciji za navedeni artikel ni jasno določil odstopanj od navedenih mer, zato je tudi ugotovil, da ponujeni izdelek ustreza postavljenim zahtevam v razpisni dokumentaciji. Glede navedbe vlagatelja o ponujeni svetilki, ki naj ne bi imela kataloške številke, naročnik navaja, da so njegove trditve pravilne, da pa pri pregledu ponudbe, zaradi nejasne označitve kode ter prekritja kode s pečatom podjetja ponudnika v tabeli, ni uspel prebrati navedene kode. Naročnik je ugotovil, da je koda res napisana na prospektu, vendar je napisana na začetku prospekta in ne pri ponujenem artiklu. Prav tako je ugotovil, da je pod pozicijo 2.1.6 naveden model svetilke, vendar pa manjka kataloška številka, v priloženem prospektu pa je pod Ceramotherm 1100 navedenih več kataloških številk za več različnih artiklov, zato naročnik ne ve točno, kateri izdelek mu vlagatelj dejansko ponuja.
Glede očitka vlagatelja o različnem tolmačenju lastnih zahtevkov naročnika za opremo med samimi postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, naročnik pojasnjuje, da je pri analizi ponudb naredil napako, ki jo je že v dodatni obrazložitvi odločitve tudi priznal in odpravil.
Glede navedbe vlagatelja o uporabljanju različnih meril pri ocenjevanju ustreznosti prispelih pooblastil na javnem odpiranju ponudb, naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji na strani 4. zahteval, da se pooblaščenec ponudnika izkaže z zahtevanim potrdilom, kar pa ne velja za zakonitega zastopnika ponudnika, ki že po samem zakonu zastopa ponudnika. Nadalje je, navedeno pooblastilo, zahtevano oziroma smiselno samo v primeru, če gre za zastopanje ponudnika, na primer dajanje izjav za ponudnika itd., kar pa zakoniti zastopnik navedenega ponudnika v času javnega odpiranja ni počel. Naročnik trdi, da predloženo pooblastilo ni bilo sprejeto kot ustrezno oziroma pravilno, temveč kot brezpredmetno.
Zaradi predhodno navedenih razlogov, je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila in vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 13.09.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 15.09.2004, v skladu s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je tudi oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

V zvezi z navedbo vlagatelja iz zahtevka za revizijo, z dne 25.08.2004, da je naročnik ocenil ponudbo vlagatelja v sklopu 6. kot nepravilno iz razloga, ker naj vlagatelj ne bi izkazal serviserjev podjetja, ki ponuja keramična cvetlična korita, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 72, pod poglavjem E. Posebne zahteve naročnika, pod točko 3.4. Garancija, servisiranje, dokazila kvalitete, zahteval:

"Ponujena oprema mora biti izkazana z atesti po evropskih standardih DIN, ISO, ASTM in dr., po posameznih elementih oziroma materialih. Izbor aparatur mora omogočiti naknadno aktualizacijo s trendom razvoja tehnologije v ustreznem časovnem okviru.
Medicinske naprave in pripomočki morajo biti v skladu z "Direktivo o medicinskih napravah in pripomočkih (MDD)" Counsil directive EU 93/42/EEC of June 1993 concerning medical devices.
Pri ponujeni opremi morajo biti upoštevani posebno pri operacijskem bloku, poleg nacionalnih standardov, tudi DIN 1946 del 4; DIN 4102 del 1+2; DIN 4109; DIN 5035 del3; DIN 6812;
DIN 18202; VDE 0107; ISO2768; ISO1302
Ponudnik mora predložiti ustrezen certifikat, s katerim izkazuje kvaliteto in ustreznost opreme (TUV, CE, ali drugo)
Predloženi certifikati morajo biti istovetni s poreklom izvora ponujene opreme in materialov. Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v Republiki Sloveniji, kar dokaže ponudnik s pogodbo, sklenjeno s izvajalcem servisiranja. V ponudbi mora ponudnik predložiti sklenjeno pogodbo ali vsaj dogovor z izvajalcem servisiranja, ki je pooblaščen od proizvajalca, da bo sklenil s ponudnikom pogodbo v primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila. Pogodbi oziroma dogovoru mora biti priloženo dokazilo, da je izvajalec servisiranja pooblaščen od proizvajalca. Pogodba izvajalec-serviser mora biti podpisana pred podpisom pogodbe izvajalec-naročnik javnega naročila.
Zagotovljeno mora biti ustrezno šolanje uporabnika za delo z zahtevnejšo opremo-vključno s potrebnim šolanjem tehnično-servisnih služb.
Garancijski rok za vso opremo mora biti 24 mesecev po končani primopredaji.
Ponudnik mora upoštevati maksimalni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, skladno z besedilom pogodbe v razpisni dokumentaciji. Nadomestilo opreme v času popravila je smiselno v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.".

Iz navedenega določila razpisne dokumentacije izhaja, da so morali ponudniki za vso opremo, medicinske naprave in pripomočke predložiti ustrezne ateste, certifikate in zagotoviti tudi kvaliteten servis in dobavo rezervnih delov, kar ponudniki izkažejo s predložitvijo sklenjene pogodbe ali vsaj dogovora z izvajalcem servisiranja, ki je pooblaščen s strani proizvajalca. Na navedenih zahtevah naročnik vztraja tudi v revizijskem postopku (Obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 3531-18/2003-154, z dne 10.08.2004), kjer zgolj navaja, da bi moral, v skladu s postavljenimi zahtevami v razpisni dokumentaciji, izbrani ponudnik garantirati odpravo napak v garancijskem roku in da je način odprave napak prepuščen ponudniku oziroma serviserju. Ob navedenem dejanskem stanju je morala Državna revizijska komisija pred nadaljnjo obravnavo revizijskega zahtevka najprej presoditi, ali je v obravnavanem primeru zahteva naročnika po izkazu servisa za ponujena cvetlična korita sploh primerna oziroma smiselna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tako postavljena zahteva naročnika po servisnem vzdrževanju in v zvezi s tem predloženimi dokazili (sklenjena pogodba oziroma dogovor s serviserjem), s katerimi se izkazuje zagotavljanje servisnih storitev, sicer legitimna in dopustna, vendar povsem nesmiselna in nemogoča v primeru zahteve po servisiranju cvetličnih korit, saj servis cvetličnih korit po naravi stvari ni mogoč. V obravnavanem primeru bi bila (lahko) mogoča le zamenjava stvari. Velja tudi poudariti, da je odprava napak (očitnih in skritih) na stvari, v garancijski dobi vedno mogoča, kar bi lahko naročnik tudi upošteval in hkrati zahteval v razpisni dokumentaciji. Poleg tega pa je, ne glede na okoliščino, da bi vlagatelj, na podlagi določila tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, že pred oddajo ponudbe za 6. sklop, (lahko) zahteval spremembo spornega določila razpisne dokumentacije po servisiranju cvetličnega korita, vendarle mogoče ugotoviti, da je opravljanje servisnih storitev glede cvetličnih korit v konkretnem primeru, že glede na naravo stvari nemogoče. Naročnik ponudbe vlagatelja ne bi smel izločiti kot nepravilne (zgolj) iz razloga nepredložitve zgoraj navedenega spornega potrdila, saj postavljene zahteve na način, kot jo je določil naročnik, v nobenem primeru ne bi bilo mogoče izpolniti.

Ob tem velja tudi poudariti, da je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika za predmetni sklop in pri tem ugotovila, da je izbrani ponudnik prav tako ponudil cvetlična korita, vendar pa iz predloženih dokazil izbranega ponudnika ne izhaja, da zagotavlja tudi servis cvetličnega korita (ni predložil sklenjene pogodbe oziroma kakršenkoli dogovor o servisiranju z izvajalcem servisnih storitev za cvetlična korita). Kljub temu pa jo je naročnik ocenil kot pravilno. S takim ravnanjem je naročnik ustvaril dejansko stanje, ki je z vidika 7. člena ZJN-1 (načelo enakopravnosti ponudnikov) prepovedano. Zakon namreč naročniku nalaga obveznost, da zagotovi, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja ter da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. Naročnik je z ocenitvijo ponudbe izbranega ponudnika kot pravilne, ponudbe vlagatelja pa kot nepravilne, ravnal diskriminatorno v razmerju do vlagatelja, saj nobeden od njiju ni izkazal, da zagotavlja servis cvetličnih korit. Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahteva naročnika po predložitvi zgoraj navedenega dokazila (sklenjena pogodba oziroma dogovor s izvajalcem servisnih storitev v primeru cvetličnega korita) nesmiselna, poleg tega pa predvsem, da je z ocenjevanjem ponudb neenakopravno obravnaval ponudnike in s tem kršil eno temeljnih načel javnega naročanja, in sicer načelo enakopravnosti ponudnikov.

V nadaljevanju revizijske obravnave je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik nepravilno izločil ponudbo vlagatelja tudi iz razloga, ker naj ponujena oprema ne bi ustrezala dimenzijam. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se očitek vlagatelja nanaša na 2. sklop, in sicer na opremo pod pozicijo 2.1.6 "svetilka nad previjalnim pultom". Iz dokumenta "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo za sklop 2. izločil kot nepravilno, ker: "Ponudnik ni predložil prospektov za vso ponujeno opremo, nekatere pozicije ponujene opreme ne ustrezajo zahtevam v popisih opreme, nekatere zahtevane karakteristike niso razvidne iz prospektov, (podrobne navedbe, za katero opremo gre, so razvidne iz priložene preglednice).".

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika, kjer je pod E05 REKAPITULACIJA OPREME PO SKLOPIH, POPIS IN KATALOšKI PODATKI OPREME PO SKLOPIH, za sklop II., na strani 09.,10, pod kodo SV7 "svetilka nad previjalnim pultom" zahteval:

"Svetilka namenjena za osvetlitev in ogrevanje (eventuelno za rezkuževanje),
Priključek na fiksen izpust oz. na vtičnico. Območje zagotovljene temp. 37C od 55-100 cm od spodnjega roba svetilke navzdol. Dimenzije cca 75x55x15 cm.".

Iz priložene preglednice naročnika (na katero se sklicuje v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004") je razvidno, da je ponudbo vlagatelja za sklop 2. ocenil kot nepravilno, ker v okencih za ponujeno svetilko, vlagatelj ni navedel kataloške številke, ni bilo priloženega prospekta kakor tudi, da svetilka ne ustreza dimenzijam naročnika. Ob vpogledu v ponudbo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v preglednici o ponujeni opremi, pod točko 2.1.6. ponudil svetilko znamke Weyer, tipa Ceramotherm 1100 ter da je vlagatelj v ponudbi kot dokazilo predložil prospekt, na katerem je ročno napisana koda SV7. Kot izhaja iz dodatne obrazložitve, št. 3531-18/2003-154, z dne 10.08.2004, je naročnik na podlagi zahteve za dodatno obrazložitev, ponudbo vlagatelja še enkrat preučil in ugotovil, da ponujena svetilka ustreza vsem zahtevam naročnika. Ob navedenem bi bilo tako mogoče ugotoviti, da je ponudba vlagatelja za sklop 2. navsezadnje pravilna, saj, kot je to ugotovil sam naročnik, ponujena "svetilka nad previjalnim pultom" ustreza zahtevam razpisne dokumentacije. Vendar pa je (izpostavlja Državna revizijska komisija) na drugi strani naročnik v istem dokumentu na novo dodal: "da kljub navedenim ugotovitvam še vedno ostajajo tudi ugotovljene neustreznosti ponujene opreme, kot naprimer neustrezen premer svetlobnega polja, zaradi česar je bila ponudba Mollier, d.o.o., Celje, za sklop 2. nepravilna.".

Glede na zapisano je Državna revizijska komisija ugotovila nepravilnost naročnikovega ravnanja s tem, ko je z dokumentom "Obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", št. 3531-18/2003-15, z dne 10.08.2004, spremenil oziroma nezakonito posegel v svojo prvotno odločitev, vsebovano v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, kar je nedopustno in naročnik zanjo nima opore ali pravne podlage.
Naročnik lahko namreč po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila, svojo odločitev spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti. Namen 10-dnevnega roka od prejema odločitve o dodelitvi javnega naročila do njegove pravnomočnosti, ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev ab intio spremeni, razveljavi, odpravi, ipd., pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika. Prav tako naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji javnega naročila ne more ponovno ocenjevati prispelih ponudb oziroma spreminjati že opravljenega ocenjevanja. Obvestilo o oddaji javnega naročila namreč vsebuje odločitev naročnika, ki jo lahko izpodbija ponudnik, ki meni, da so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ravnanje naročnika, s katerim le-ta spremeni prvotno odločitev in/oziroma v dodatni obrazložitvi odločitve, spreminja opravljeno ocenjevanje ponudb posameznih ponudnikov, nedopustno (ne glede na morebitno kasnejšo ugotovitev naročnika o pravilnosti ponudbe), saj zanj naročnik v ZJN-1 nima pravne podlage. Ob tem bi veljalo še dodati, da bi moral naročnik v konkretnem primeru sprejeti spremembo odločitve ter jo posredovati ne samo vlagatelju temveč tudi vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe.
Za presojo nadaljnjih navedb vlagatelja iz zahtevka za revizijo v zvezi s ponujeno opremo pri sklopu 7., je potrebno najprej poudariti, da je naročnik z dokumentom, št. 3531-18/2003-87, z dne 08.01.2004, ustavil postopek oddaje javnega naročila za 2. sklop: Operacijske mize z dodatno opremo in operacijske vozičke (strecherje). Zaradi te spremembe, je v nadaljevanju prihajalo do nejasnosti, podanih s strani naročnika, in sicer pri dodatnih pojasnilih in odgovorih na vprašanja ponudnikom pri pojasnjevanju razpisne dokumentacije.

Kot navaja vlagatelj, je naročnik v predmetnem revizijskem postopku izločil ponudbo vlagatelja kot nepravilno zaradi nepredložitve prospekta ter nenavedene kataloške številke pri ponujeni opremi, pod številko 7.1 monitor informacijski. Kot pravilno opozarja vlagatelj, izhaja iz dopisa naročnika vsem ponudnikom, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo (odgovori na vprašanja ponudnikov ter dodatnih pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo), št. 3531-18/2003-103, z dne 14.01.2004, naslednje:

"6. Vprašanje: Zanima nas, ali je pod kodo M-1 (sklop 8-računalniška oprema) mišljen monitor s tehničnimi specifikacijami zaslona pod kodo M1"
Odgovor: Navedena pozicija opreme ni predmet ponudbe za ta sklop!"
ter iz dopisa naročnika, št. 3531-18/2003-133, z dne 23.04.2004:
"Vsekakor velja, da morate prebrati in upoštevati celotno besedilo v priloženi Mapi II. glede popisov opreme. Opozarjamo vas, da morate upoštevati tudi naša pojasnila oziroma odgovore na vprašanja, ki smo vam jih posredovali v dopisih pred obvestilom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, saj te spremembe v priloženih popisih v Mapi II. niso vključene."

Iz navedenega izhaja, da zahteve naročnika pod kodo M-1 niso predmet 7. sklopa (računalniška oprema), kar z drugimi besedami pomeni, da ponudnikom, pod kodo M-1, ponujene opreme ni bilo, oziroma tudi ne bi bilo potrebno navesti/vpisati v razpredelnico. Iz odločitve naročnika o ne/dodelitvi naročila, z dne 23.07.2004, izhaja, da vlagatelj ni predložil prospekta ter navedel kataloške številke za pozicijo opreme 7.1-monitor informacijski, zato jo je ocenil kot nepravilno. Vendar pa je Državna revizijska komisija ob vpogledu v ponudbo vlagatelja za sklop 7. ugotovila, da je vlagatelj, ne glede na dejstvo, da mu ne bi bilo potrebno ponuditi zgoraj navedenega, vseeno le-tega ponudil. Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da je potrebno, tako razpisno dokumentacijo kot tudi pojasnila naročnika in odgovorov na vprašanja ponudnikom, v zvezi z določili iz razpisne dokumentacije (dokumenti naročnika, z dne 14.01.2004 in z dne 23.04.2004), jemati kot celoto. Naročnik bi moral svoje zahteve, kot izhajajo iz navedenih dopisov, upoštevati, kar v konkretnem primeru ni storil, temveč je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno in zato ravnal v nasprotju z določili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je ponudil opremo pod pozicijo 7.1., zato naročnik ponudbe vlagatelja za 7. sklop ne bi smel izločiti kot nepravilne, saj vlagatelju tudi ne bi bilo potrebno ponuditi opremo pod zgoraj navedeno pozicijo, ne glede na to, da je v dokumentu "Obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", št. 3531-18/2003-154, z dne 10.08.2004, ugotovil nasprotno. Pri tem velja še dodati, da nedosledne razpisne dokumentacije oziroma določene nejasnosti v zvezi z njo, ne morejo iti v škodo ponudnikom.
Kot je bilo navedeno že zgoraj, je naročnik svojo prvotno odločitev "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, spremenil tudi s tem, ko je ugotovil, da je vlagatelj v svoji ponudbi ponudil zahtevano opremo za sklop 7. Na tem mestu bi veljalo zato še enkrat poudariti, da naročnik ne sme spreminjati svoje odločitve na nezakoniti pravni podlagi.
Glede vlagateljevega očitka v zvezi z javnim odpiranjem ponudb in domnevnih kršitev naročnika, in sicer o sprejetju neustreznega pooblastila kot ustreznega s strani naročnika, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da ga je potrebno, z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN, obravnavati kot prepoznega. V skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN ponudnik po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Ta določba predstavlja način izvedbe načela hitrosti (3. člen ZRPJN) in načela učinkovitosti (tretji odstavek 3. člena ZRPJN) in od ponudnikov zahteva posebno skrbnost, saj jih zavezuje v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika ter zoper njih nemudoma reagirajo. Pravilo petega odstavka 12. člena ZRPJN skuša preprečiti morebitna ravnanja, ko ponudnik ne nasprotuje kršitvam naročnika, ker meni, da utegne biti naročnikova odločitev zanj ugodna. To pravilo torej omejuje možnost taktiziranja zainteresiranih ponudnikov za dodelitev naročila, kadar bi čakali na morebitno ugodno odločitev naročnika in šele kasneje izrazili nestrinjanje s prejšnjim ravnanjem naročnika. Če se torej vlagatelj ni strinjal z zgoraj navedenim, bi moral zoper domnevno kršitev vložiti zahtevek za revizijo takoj po koncu javnega odpiranja ponudb, najkasneje pa do naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8., št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, na katero je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je zahtevek za revizijo, glede sprejetega pooblastila kot ustreznega ali neustreznega, vložen prepozno, zato ga v tem delu ni vsebinsko obravnavala.
Vse zgoraj navedeno pa velja tudi v primeru navedb vlagatelja glede domnevnih kršitev naročnika v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije. Vlagatelj bi namreč moral, zoper domnevno manj strokovno in nedosledno razpisno dokumentacijo, vložiti zahtevek za revizijo takoj po prejemu razpisne dokumentacije, najkasneje pa do prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8., št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, na katero je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je tako zahtevku za revizijo ugodila in v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZJN-1 razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklope 1., 2., 4., 5. in 7. ter o oddaji javnega naročila za sklope 3., 6. in 8.", št. 3531-18/2003-151, z dne 23.07.2004, in sicer v delu, ki se nanaša na zavrnitev vseh ponudb za sklopa 2. in 7. ter na oddajo javnega naročila za sklop 6. Naročnik mora, upoštevaje določila razpisne dokumentacije in ugotovitve Državne revizijske komisije, ponovno opraviti pregled in ocenjevanje ponudb za sklope 2., 6., in 7.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, v višini 100.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.10.2004


Predsednica senata:
mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- MOLLIER d.o.o., CELJE, Opekarniška cesta 3, Celje
- LESNINA MG oprema d.d., Parmova 53, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana