018-222/04 Nogometna zveza Slovenije

Številka: 018-222/04-22-1698

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DUOL šPORTNI INŽENIRING d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, Čerinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22.09.2004

ODLOČILA

Revizijski postopek za oddajo naročila za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57-58, z dne 28.05.2004, pod št. objave Ob-14524/04, in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 111/2004, z dne 09.06.2004, Ob-2004/S111-092923 objavil javni razpis za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije po odprtem postopku. Naročnik izbire najugodnejšega ponudnika v odprtem postopku ni opravil. Naročnik je postopek oddaje javnega naročila za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je vse ponudnike, ki so oddali ponudbe v (neuspelem) odprtem postopku dne 23.07.2004 povabil k oddaji ponudb po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2004, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal podjetju FLOORING d.o.o., Talne obloge, zastopstva in izvajanje, Celovška 317, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 01.09.2004, v katerem uvodoma ugotavlja, da je naročnik v obvestilo o oddaji javnega naročila zapisal, da je vlagatelj predložil izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ni v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navedeni ugotoviti naročnika nasprotuje z argumenti, ki so navedeni v nadaljevanju.
Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo in polaganje umetne trave 3. oziroma zadnje generacije navedel, da bodo pogajanja potekala pod enakimi pogoji, kot so definirani v protokolu št G 1920N01. Vlagatelj tega protokola ni prejel. Po telefonski urgenci je dne 30.07.2004 po telefaksu prejel protokol za izvedbo pogajanj, na le-tem pa ni bilo navedeno, da gre za protokol št. G 1920N01. V prejetem obvestilu o oddaji javnega naročila pa se je naročnik spet skliceval na protokol št. G 1920N01. Vlagatelju ni jasno, po katerem protokolu se je opravila izbira najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj je edini od vseh ponudnikov, registriran za športni inženiring ter edini, ki vsa dela, povezana z nabavo in polaganjem umetne trave izvaja sam, vključno z izdelavo projektne dokumentacije. Vsa pretekla dela z vsemi referenčnimi objekti je vlagatelj izvršil sam, brez podizvajalcev. V tem smislu je brezpredmetno sklicevanje naročnika, da predložena izjava zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne krije potrjenih obveznosti do podizvajalcev.
Vzorec izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsebuje poduk, da mora biti tekst garancije skladen s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih oddaje javnega naročila, (Uradni list RS, št. 25/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Vlagatelj je prepričan, da je predložena izjava Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana takšna, da v celoti in 100% zanesljivo krije dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tako po znesku kot tudi po ostalih elementih. Znesek garancije je celo višji, kot ga je zahteval naročnik. Izjava je bila pripravljena upoštevajoč vse glavne zahteve Pravilnika. Naročnik torej v nobenem trenutku ni ogrožen v smislu zavarovanja finančnih tveganj, kar je skladno s Pravilnikom tudi edini namen izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik je dne 08.09.2004 sprejel sklep št. G1920N01, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik navaja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave obstaja samo en protokol, to pa je tisti, ki ga je prejel (tudi) vlagatelj.
Naročnik je z obrazcem izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je bila sestavni del povabila k oddaji ponudb, od ponudnikov zahteval, da mora garancija kriti tudi potrjene obveznosti izvajalca do podizvajalcev. Ponudniki so podpisali tudi izjavo, da so seznanjeni z razpisnimi pogoji in da jih v celoti sprejemajo. V kolikor je posamezen ponudnik zagotovil izvedbo pogodbenih del brez podizvajalcev in je iz tega razloga navedeno določbo izpustil, bi moral, v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1, od naročnika zahtevati dodatno pojasnilo.
Prav tako je naročnik z obrazcem izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteval brezpogojno izjavo garanta o izstavitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in izjavo garanta, da jo bo predložil v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. V skladu z 9. členom Pravilnika mora garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik zahtevati vedno v višini do 10% pogodbene vrednosti, pri čemer se upošteva čas izvedbe posla. V 3. členu vzorca pogodbe, ki jo je vlagatelj v skladu z določili protokola izpolnil, parafiral, žigosal in podpisal, je naveden rok izvajanja pogodbenih del, in sicer od leta 2004 do leta 2006 oziroma 2007, v odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev naročnika. V drugem odstavku 6. člena navedenega vzorca pogodbe pa je zahtevano, da mora biti garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nepreklicna, brezpogojna ter da se mora glasiti na prvi poziv, z datumom veljavnosti 31.12.2007.
Izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je predložil vlagatelj, pa je izdana za dobo jamčenja do 24 (štiriindvajset) mesecev, s čimer vlagatelj ni upošteval roka izvedbe posla, ki je bil zahtevan v vzorcu pogodbe. Vlagatelj se, v skladu z vzorcem izjave in določili 9. člena Pravilnika, z izjavo garanta Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana tudi ni zavezal, da bo izdal garancijo v roku 10 dni od sklenitve pogodbe.
Izjava garanta je pogojna, saj glasi: "Navedeno garancijo bo zavarovalnica izdala ob pogoju, da pogodbena vrednost ne bo presegla 10% vrednosti razpisanih del, ki znašajo 2.000.000,00 EUR.". Vrednost vlagateljeve ponudbe znaša 1.884.027,60 EUR z DDV, zavarovalnica pa se je z izjavo zavezala, da bo garancijo izdala v primeru, če pogodbena vrednost del ne bo presegla 10% vrednosti razpisanih del, to je 200.000,00 EUR.
Naročnik je še navedel, da bo skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZJN-1 od vlagatelja zahteval povrnitev potrebnih stroškov, ki so mu nastali z revizijo, v kolikor bo Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen.

Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.09.2004, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 15.09.2004 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Dne 17.09.2004 je Državna revizijska komisija pozvala vlagatelja k doplačilu takse (dopis št. 018-222/02-22-1635).

Dne 21.09.2004, je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pisno obvestilo, da umika vloženi zahtevek za revizijo

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne 22.09.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, Čerinova ulica 4, Ljubljana
- DUOL šPORTNI INŽENIRING d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana
- FLOORING d.o.o., Talne obloge, zastopstva in izvajanje, Celovška 317, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana