018-220/04 SB "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Številka: 018-220/04-23-1719

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 9. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo zračnih filtrov za klimatizacijo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ECOTIP d.o.o., Tovarniška cesta 4, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.09.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.06.2004 sprejel predlog, št. 420/04-RB/lr, za izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo zračnih filtrov za klimatizacijo. Iz poročila o pregledu in oceni ponudb, z dne 05.08.2004, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 10.08.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 270-19/04-7, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje KONUS KONEX d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik v istem dokumentu ugotavlja, da je ponudba vlagatelja nepravilna, saj le-ta menični izjavi in pooblastilu za vnovčenje ni priložil pravilno opremljene bianco menice, zato jo je kot nepravilno zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom (brez datuma) od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (naročnik je naveden dopis prejel dne 13.08.2004), katero mu je naročnik posredoval z dopisom, št. 270-19/04-9, z dne 16.08.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.08.2004, v katerem navaja, da izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila v celoti, in sicer zaradi bistvenih kršitev postopkovnih določb, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava.
Vlagatelj navaja, da je izpodbijana odločitev vsebinsko neobrazložena, saj v njej manjkajo razlogi o odločilnih dejstvih ter da je v nasprotju z določilom prvega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).
Vlagatelj dodaja, da je dodatna obrazložitev odločitve naročnika glede zahtevane kvalitete zračnih filtrov v nasprotju s podatki iz javnega naročila, katerega sestavni del je bil tudi seznam s tehničnim popisom zračnih filtrov, vgrajenih v klima naprave pri naročniku. Naročnik namreč v obrazložitvi navaja, da je v opisu predmeta javnega naročila kot sestavnega dela razpisne dokumentacije pod zahtevami naročnika zapisano zgolj to, da mora ponudnik ponuditi filtre glede na priloženi spisek/seznam št. 650/03-013. Vlagatelj tako nasprotuje naročnikovi razlagi vsebine opisa predmeta javnega naročila, in sicer da je v spisku zgolj tehnični popis filtrov, ki so že vgrajeni v klima napravah pri naročniku, z navedbo količin, dimenzij in nazivne kvalitete (DIN-24184) zračnih filtrov. Dejstvo je namreč, da je v spisku /seznamu pod zap. št. od 12 do 17 pri oznaki zračnega filtra navedeno tudi "LUWA", kar pa je naročnik pri sestavi dodatne obrazložitve spregledal. Vlagatelj je tako oblikoval svojo ponudbo glede na takšno zahtevo in vsebino tehničnega popisa. Glede na to, da je vlagatelj v Sloveniji ekskluzivni zastopnik za zračne filtre z zahtevano kvaliteto, izbrani ponudnik ni mogel ponuditi zračnih filtrov zahtevane kvalitete, zato je njegova ponudba nepravilna.
Vlagatelj izpostavlja, da je naročnik opredelil kriterij najnižje cene kot edino merilo, ki pa ga je po njegovem mnenju mogoče upoštevati šele, če ponudbe vsebinsko ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ter zadevo vrne v ponovno odločanje oziroma podredno, da celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi in postopek ponovi v skladu z ZJN-1.
Vlagatelj prilaga stroškovnik, in sicer konferenca s stranko 50 tč., študij listin spisa 100 tč., sestava zahtevka za revizijo 1000 tč. in plačilo takse.

Naročnik je z dopisom, št. 270-19/04-11, z dne 31.08.2004, vlagatelja opozoril, da le-ta ni spoštoval določila 12. člena ZRPJN, saj zahtevka za revizijo ni vročil na pravilen način (priporočeno s povratnico), prav tako pa naj pravilno vloženemu zahtevku za revizijo priloži še potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom: "Dopolnitev zahteve za revizijo", z dne 06.09.2004, naročniku pravilno vročil zahtevek za revizijo ter priložil potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je sprejel sklep, št. 270-19/04-13, z dne 07.09.2004, s katerim zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da bi razveljavitev odločitve o oddaji in ponovno odločanje o zadevi pomenilo kršitev določb 76. člena ZJN-1, takšno ravnanje pa je vprašljivo tudi z vidika 77. člena ZJN-1.
Naročnik navaja, da ZJN-1 ne opredeljuje, kako natančna mora biti vsebina odločitve o oddaji, ampak je to prepuščeno naročniku. Ponudnik, ki ni bil izbran, pa lahko v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 zahteva izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, katero je naročnik, na zahtevo vlagatelja, le-temu tudi posredoval in v njej na nedvoumen način predstavil razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja.
Naročnik pa ne more upoštevati navedb vlagatelja, da je obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila glede na zahtevane kvalitete zračnih filtrov v nasprotju s podatki iz javnega naročila, katerega sestavni del je tudi seznam s tehničnim popisom zračnih filtrov, vgrajenih v klima napravah pri naročniku. Naročnik tudi poudarja, da je imel vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila možnost zahtevati dodatna obvestila ali pojasnila razpisne dokumentacije.
Naročnik ugotavlja, da so navedbe vlagatelja kontradiktorne v delu, kjer le-ta zatrjuje, da je odločitev naročnika, da se javno naročilo odda izbranemu ponudniku, neutemeljena in neustrezna iz razloga, ker je vlagatelj v Sloveniji ekskluzivni zastopnik za zračne filtre z zahtevano kvaliteto, po drugi strani pa vlagatelj navaja, da predmetno javno naročilo ni vnaprej prilagojeno posameznemu ponudniku.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.09.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo ter podaja dodatno obrazložitev le-teh. Vlagatelj prilaga stroškovnik, in sicer zahteva za sestavo "pritožbe" 1250 tč.

Naročnik je z dopisom, št. 270-19/04-16, z dne 13.08.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija se je pri odločanju o predmetni zadevi najprej osredotočila na vprašanje, ali je vlagatelj aktivno legitimiran ali ne. Aktivno legitimacijo v postopku revizije opredeljuje 9. člen ZRPJN, ki določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.". Glede na citirano zakonsko določbo je potrebno ugotoviti, da ima upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo ali aktivno legitimacijo le oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki ji je bila ali bi ji lahko bila s kršitvijo naročnika povzročena škoda. To torej pomeni, da morata biti kumulativno izpolnjena oba pogoja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila, da pa mu ni bila in mu tudi ne bi bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, saj je vložil nepravilno ponudbo in torej kot taka ne bi mogla biti izbrana. Hkrati vlagatelj ne zatrjuje (tudi) nepravilnosti ponudbe ponudnika MAKRO 5 TRADING d.o.o., Kidričeva 46, Koper oziroma obstoja pravnega položaja, ki ne bi omogočal oddaje javnega naročila v tem postopku (76. člen ZJN-1), za razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja razlogov.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ne more biti podeljena aktivna legitimacija, saj nista izpolnjena kumulativno oba pogoja, ki morata biti izpolnjena, če naj bo stranka v postopku upravičena do konkretnega pravnega varstva skozi postopek revizije postopka oddaje javnega naročila v konkretnem primeru.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.09.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici
- Odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Konjice
- KONUS KONEX d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana