018-210/04 SSSV - 11. člen

Številka: 018-210/04-21-1588

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici mag. Mariji Bukovec Marovt v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev varovanja oseb, varovanja premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložilo podjetje RIVAL-VTS d.o.o., Ob Železnici 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) ter na podlagi predloga naročnika RS, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.9.2004

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 39-42/04, pod štev. objave Ob-12595/04 (popravki Ur.l. RS, štev. 53/04, Ob-12595/04 in Ur.l. RS 80/04, Ob-20425/04) objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za izvajanje storitev varovanja oseb, varovanja premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Vlagatelj je še pred javnim odpiranjem ponudb zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, štev. 228-02-3/2004, z dne 1.9.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 3.9.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 228-02-3/2004, z dne 7.9.2004, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji, obenem pa je Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi 2. odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi predloga je naročnik navedel, da je bil zahtevek za revizijo s skoraj enako vsebino na predmetni razpis že vložen in da ga je Državna revizijska komisija že obravnavala ter ga s sklepom, štev. 018-135/04-24-1180, z dne 2.7.2004 zavrnila kot neutemeljen, pri čemer je bil razpis razveljavljen iz drugih razlogov (predložitev licence za tehnično varovanje, kar je v razpisni dokumentaciji popravljeno). Naročnik je Državni revizijski komisiji predlagal, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ter da se mu dovoli nadaljevati s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

Predlog naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti, ni utemeljen.

ZRPJN v 1. odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da " â?? Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije." V 2. odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da " â?? Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila." Iz citiranega besedila 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je torej, da vloženi zahtevek zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne, v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora vsakokrat na podlagi danih okoliščin posameznega primera skrbno presoditi, ali obstajajo razlogi, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v obrazložitvi svojega predloga, z dne 7.9.2004, sploh ni navedel nobenih razlogov, utemeljenih v okoliščinah konkretnega primera, na podlagi katerih bi bilo mogoče presojati o razmerju med škodljivimi posledicami zadržanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za njegovo izvedbo. Iz obrazložitve naročnikovega predloga in ostale razpoložljive dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila tudi ne izhaja, da bi bile podane kakršnekoli posebne ali izredne okoliščine, ki bi opravičevale nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vkljub vloženemu zahtevku za revizijo. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni mogla slediti predlogu naročnika, naj v skladu z 2. odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 14.9.2003


Predsednica Državne revizijske komisije
mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.