018-207/04 Urad vlade RS za informiranje

Številka: 018-207/04-25-1801

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku, za izbiro izvajalca za spremljanje medijev - pripravo klipinga, po priloženih specifikacijah na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DOSEG PLUS d.o.o., Slovenska cesta 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 07.10.2004

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2.) Dopolnitev zahtevka za revizijo, ki je vsebovana v izjavi o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.09.2004, se zavrže.

3.) Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38, z dne 16.04.2004, pod številko objave Ob-9797/04, za oddajo javnega naročila po omejenem postopku izbiro izvajalca za spremljanje medijev - pripravo klipinga, po priloženih specifikacijah na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji je naročnik dne 14.07.2004 kandidate s priznano usposobljenostjo povabil, naj oddajo svoje ponudbe (dokument št. 1379-05/2004). Istega dne je naročnik vsem povabljenim kandidatom posredoval razpisno dokumentacijo na zgoščenki (pod oznako 01/2004-2). Javno odpiranje ponudb je bilo opravljeno dne 28.07.2004, o čemer je bil sestavljen zapisnik.
Dne 30.07.2004 je naročnik izdal obvestilo o izbiri ponudb, oddanih na javni razpis po omejenem postopku z z oznako 01/2004-2, s katerim je ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal podjetju PRISTOP d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). V obrazložitvi obvestila odločitve o oddaji naročila je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik skladno z razpisanimi merili dosegel največje število točk.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.08.2004 od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve, ki mu jo je naročnik posredoval dne 09.08.2004 (dokument št. 1588/2004).

Vlagatelj je dne 10.08.2004 (dokument z dne 09.08.2004) vložil pritožbo na obvestilo o izbiri ponudb v kateri uvodoma ugotavlja, da je naročnik točkovanje po merilu "kakovost klipingov" pojasnil z navedbo ustreznosti obdelanih člankov obeh ponudnikov (vlagatelja in izbranega ponudnika), ki sta sodelovala v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Izbrani ponudnik je po predmetnem merilu dobil maksimalno število točk (60), medtem, ko jih je vlagatelj prejel le 4,4 točke. Pri izbranem ponudniku je bilo od 520 obdelanih člankov ustreznih 304, pri vlagatelju pa od 331 obdelanih člankov le 22 ustreznih.
V dodatni obrazložitvi odločitve je naročnik pojasnil, da so bili vlagateljevi članki neustrezni, in sicer največkrat zato, ker je bil pri 274 člankih napačno naveden avtor, kot dodaten razlog za zavrnitev 32 člankov naj bi bil napačno naveden datum objave članka, pri 18 člankih, naj vsebina ne bi ustrezala v razpisni dokumentaciji določenim geslom in deskriptorjem, neznano število člankov pa naj bi bilo zavrnjenih zaradi medija, ki je bil vključen v dnevni vzorec klipinga, pa ni izšel na zahtevani datum. Navedena razlaga naročnika po vlagateljevem mnenju ni utemeljena. Ravno tako ni utemeljena razlaga naročnika za izločitev neznanega števila člankov, ki naj bi bili zavrnjeni zaradi medija, ki je bil vključen v dnevni vzorec klipinga, pa ni izšel na zahtevani datum. Tudi podatek o številu člankov, ki so bili zavrnjeni zaradi napačno navedenega datuma objave, se ne ujema z vlagateljevim podatkom.
Vlagatelj navaja, da imajo vzorci, ki jih je prejel od naročnika vnesene avtorje do vključno ID 112152. Vse avtorje, ki niso obstajali v naročnikovi bazi je vlagatelj dodal v tabelo s-novinar tako, da je vlagatelj dne 28.07.2004 oddal vzorec, ki je imel v tabeli s-novinar avtorje do vključno ID 112391. Vsi primeri, ki so našteti v dodatni obrazložitvi odločitve, zadevajo ID avtorjev, ki so višji od 112152, to se pravi avtorjev, ki jih ni v tabeli naročnika. Seveda se ja baza avtorjev naročnika od trenutka, ko je le-ta poslal razpisno dokumentacijo, tako rekoč dnevno povečevala. Prav tako se je povečevala baza avtorjev pri vlagatelju. Tako je očitno prišlo do desinhronizacije tabele, ki vsebuje avtorje.
Naročnik bi moral pri preverjanju vlagateljevih oddanih vzorcev primerjati avtorje z ID številkami iz tabele avtorjev, ki jo je vlagatelj oddal na CD-ju, ne pa z ID številkami iz naročnikove tabele, ki vlagatelju ni znana (pravzaprav gre za tabelo izbranega ponudnika). Če bi uporabljali pravo tabelo avtorjev, bi se uvidelo, da v resnici ni bilo nobenih napak pri avtorjih, kar je razvidno iz tabele, ki na eni strani primerja ID avtorjev iz očitno razširjene, vlagatelju neznane naročnikove tabele, z ID avtorjev tabele, ki jo je moral vlagatelj po logiki stvari razviti sam.

ID naročnik vlagatelj
112153 France Nučič -
112196 Regnier Philipe dr. Dušan Grilc
112283 Čadikovski Mladen Majda Fridl
112295 Martin Pascal Boštjan Anžin
112284 Hadley Matthew Aleksandra Dežman
112244 Mc´Collister Jean Ivan Puc


Vlagatelj je prav tako preveril, ali avtorji, ki jih omenja naročnik, sploh obstajajo v tabeli vlagatelja in ugotovil, da v tabeli, ki jo ima vlagatelj, ne obstaja noben od zgoraj omenjenih avtorjev (iz baze naročnika).
Glede neznanega števila člankov, ki naj bi bili zavrnjeni zaradi medija, ki je bil vključen v dnevni vzorec klipinga, pa ni izšel na zahtevani datum, vlagatelj sklepa, da gre za Nedeljski dnevnik, ki ga je vlagatelj vključil v dnevni vzorec klipinga, ker je izšel natanko na dan, ki ga je naročnik določil za izdelavo ponudbe. Nedeljski dnevnik je res nastal kot nedeljska edicija Dnevnika, vendar izhaja sredi tedna. Enaka diskrepanca med uradnim in dejanskim datumom izida medija se pojavlja tudi pri reviji Družina.
Po vlagateljevih podatkih tudi ne drži naročnikova ugotovitev, da 32 člankov ni ustreznih zaradi napačno navedenega datuma objave članka. Vlagateljev pregled je odkril le 21 tovrstnih napak (vlagatelj je v nadaljevanju le-te podrobno navedel).

Naročnik je vlagatelja z dopisom št. 1602/2004, z dne 12.08.2004 na podlagi 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s potrdilom o vplačilu takse in z navedbo kontaktne osebe.

Vlagatelj je dne 17.08.2004 dopolnil revizijski zahtevek s predložitvijo potrdila o vplačani taksi in z navedbo kontaktne osebe. Vlagatelj še navaja, da izpodbija izbiro izbranega ponudnika, ker naj bi naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe po merilu "kakovost klipinga", ravnal nepravilno. Vlagatelj ponovno poudarja, da je naročnik, pri ocenjevanju člankov oz. vzorcev vlagateljevega klipinga, uporabil napačno tabelo iz katere je mogoče razbrati pomen posameznega atributa. Tako je naročnik uporabil svojo lastno tabelo in ne tabelo avtorjev z identifikacijskimi številkami avtorjev, ki jo je v ponudbo priložil vlagatelj. Zaradi razlike med obema tabelama, je naročnik ugotovil, da naj bi določen članek napisal drug avtor kakor to dejansko izhaja iz članka. Vzrok temu je potrebno pripisati dejstvu, da je naročnik uporabil svojo tabelo, kjer pod identifikacijskimi številkami uporablja druge avtorje kakor vlagatelj. Vendar navedeno razliko ne gre iskati v napačnem ravnanju vlagatelja temveč v dejstvu, da je od priprave razpisne dokumentacije pa do ocenjevanja ponudb naročnik tabelo avtorjev dopolnjeval z novimi številkami in določenim številkam oz. šifram dopisoval določene avtorje. Vlagatelj je bil ob pripravi vzorca klipinga seveda prisiljen ravnati enako, saj je moral tabelo z identifikacijskimi številkami dopolnjevati tudi z novimi avtorji, ki niso bili navedeni v tabeli. Pri tem je seveda uporabil svoje šifre, saj mu razpisna dokumentacija ni nalagala, da bi uporabil šifre, ki jih je v teku priprave ponudbe generiral naročnik, saj to po sami stvari tudi ni mogoče, saj naročnik ni mogel vedeti katere vzorce oz. kako obsežen bo vzorec klipinga, ki ga bo glede na določene diskriptorje izbral ponudnik. Tako je vlagatelj kodo ID 112153 uporabil za članke neznanega avtorja medtem, ko je navedeno kodo naročnik uporabil za avtorja Franca Nučičaâ?? Vlagatelj ponovno poudarja, da nekateri mediji izhajajo prej kakor je to navedeno na samem mediju. Navedeno velja tako za (že naveden) Nedeljski dnevnik, kot tudi za mesečnik Denar, ki naj bi izhajal vsakega prvega v mesecu, v resnici pa izide nekaj dni prej. V konkretnem primeru je mesečnik Denar izšel na dan oddaje ponudbe, to je dne 28.07.2004, čeprav je imel na naslovnici datum izida 01.08.2004.
Vlagatelj predlaga naj naročnik razveljavi svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter ponovno opravi vrednotenje obeh ponudb, upoštevajoč prave tabele in ugotovitve o dejanskem stanju določenih medijev.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku, in sicer 100.000,00 SIT za plačilo takse, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 100 odvetniških točk za dopolnitev revizijskega zahtevka, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV, vse skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije do plačila.

Naročnik je dne 30.08.2004 sprejel sklep št. 1633/2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik najprej ugotavlja, da se ne strinja z vlagateljevo trditvijo o tem, da naj bi bil za razliko med tabelama oziroma šifrantoma odgovoren naročnik in ne vlagatelj. Naročnik je namreč v razpisno dokumentacijo, v poglavje Specifikacije (Način elektronskega zapis, ki ga zahteva naročnik - Tehnične zahteve - Elektronski prenos podatkov) zapisal, da ponudnik ne sme spreminjati šifrantov brez predhodnega dovoljenja odgovorne osebe na Uradu za informiranje, torej odgovorne osebe naročnika. Vlagatelj tega določila pri pripravi vzorca klipinga ni upošteval in je, brez dovoljenja in vednosti naročnika, v razpisno dokumentacijo priložen šifrant avtorjev spreminjal ter ga dopolnil z večjim številom avtorjev, ki jim je dodal identifikacijske številke (ID) večje od 112152, torej od 112153 do 112391. Pri tem je vlagatelj v šifrant dodajal tudi avtorje, ki so bili že navedeni v šifrantu avtorjev, priloženem v razpisni dokumentaciji.
Naročnik nadalje navaja, da je točna vlagateljeva ugotovitev o tem, da je naročnik od priprave razpisne dokumentacije do ocenjevanja ponudb svojo tabelo avtorjev oziroma šifrant dopolnjeval z novimi avtorji. Zato je pri pregledovanju vzorca vlagateljevega klipinga, pod identifikacijskimi številkami, ki jih je vlagatelj brez vednosti naročnika dodelil različnim avtorjem, že imel nabor svojih avtorjev. To pa ne spremeni dejstva, da je vlagatelj pri obdelavi člankov z atributi v elektronski obliki upošteval "svoj" bistveno dopolnjen oziroma spremenjen šifrant (ID večje od 112152) in v pretežni meri ignoriral šifre avtorjev, ki so bile priložene v šifrantu avtorjev v razpisni dokumentaciji. Zaradi napačne obdelave člankov z atributi v elektronski obliki (najpogostejši napaki: napačna navedba avtorjev in napačna navedba omenjenih institucij) je naročnik, pri pregledovanju vzorca klipinga vlagatelja, 247 člankov označil kot neustrezno klasificiranih.
Netočna je tudi navedba vlagatelja, da naročnik ni upošteval dejstva, da nekateri mediji izhajajo prej, kot je to navedeno na samem mediju. Naročnik ni izločil člankov Nedeljskega dnevnika, ki je bil dejansko dostopen 28.07.2004. Kot neustrezno klasificirane pa je naročnik označil 6 člankov iz revije Denar, saj je bila revija dostopna že 15.07.2004 in ne šele 28.07.2004, kot navaja vlagatelj, ter en članek iz revije Naša žena, ki je bila dostopna že 01.07.2004 (dokaz: baza prispevkov naročnika - Ifoklip).
Vlagatelj je navedel, da je odkril napake zaradi napačno navedenega datuma objave članka "le" pri 21 prispevkih in ne pri 32, kot navaja naročnik. Iz pregleda vzorca klipinga vlagatelja pa izhaja, da je bil napačno naveden datum oziroma neustrezno opremljena fotokopija še pri naslednjih 11 člankih:
- Dnevnik (hrvaški) - "Slovenci izmislili koridor preko Bosne i Kosova" (na kopiji je kot datum objave naveden 29.07.2004, pravi datum je 28.07.2004).
- Oslobodjenje (BiH) - "Pregovori odgoÄ"eni do daljnjeg" (na kopiji je kot datum objave naveden 29.07.2004, pravi datum je 28.07.2004).
- Pri 6 člankih Radia Ognjišče - "Sprejet predlog ministra za kmetijstvo". "Pogajanja o sprostitvi svetovne trgovine", "Maček zanika obtožbe", "Vajgl se je sestal z nemškim zunanjim ministrom", "Lista za čisto pitno za več sonaravno pridelano hrano", "Sodelovanje slovenskih in britanskih podjetji" (na fotokopijah je naveden datum objave 27.07.2004, v elektronski obdelavi pa se kot datum objave istih prispevkov pojavlja datum 28.07.2004).
- Pri 3 člankih Radia Triglav - "Vlado Dimovski dobil povabilo črnogorskega ministra", "Bohinc na službenem obisku v švici" in "Novo dizelsko gorivo" (na fotokopijah je naveden datum objave 27.07.2004, v elektronski obdelavi pa se kot datum objave istih prispevkov pojavlja datum 28.07.2004).
Skupaj gre torej za 32 člankov, kot je naročnik že navedel v dodatni obrazložitvi odločitve.

Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.09.2004, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj ponovno ugotavlja, da je naročnik v postopku ocenjevanja izločil 309 prispevkov, od tega 247 prispevkov zaradi napačne navedbe avtorja, kot atributa. Vlagatelj meni, da je takšno ravnanje naročnika v nasprotju z razpisno dokumentacijo, zlasti v nasprotju s 1.7.4. točko, kjer je naročnik zapisal, kako morajo biti prispevki obdelani in kaj morajo vsebovati. Naročnik je tako določil, da morajo prispevki iz domačih medijev vsebovati podatke o mediju, datumu objave, strani. Prispevki iz tujih medijev pa morajo vsebovati podatke o mediju, datumu objave, kratek povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter stran, kjer je bil prispevek objavljen. Iz navedenega izhaja, da v razpisni dokumentaciji naročnik ni določil, da morajo biti prispevki obdelani tudi z atributom avtorja. Zato je naročnik ravnal nepravilno, ker je izločil članke iz razloga, ker naj bi vlagatelj obdelal članke z atributom avtorja, pri čemer identifikacija avtorjev ni bila skladna s tabelo naročnika.
Vlagatelj pa podredno navaja, da je ravnal v celoti pravilno, tudi v primeru, če je bil dolžan prispevke opremiti z atributom avtorja. Naročnik je zahteval od ponudnikov, da predložijo prispevke, ki so bili na določen dan objavljeni v medijih, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji. Prispevki iz medijev so se zbirali po določenih deskriptorjih, ki jih je vnaprej opredelil naročnik. V kolikor se je kateri od deskriptorjev pojavil v članku, ki je bil objavljen v mediju iz seznama naročnika, je takšen članek predstavljal prispevek v vzorcu klipinga. Ponudnik je moral nato prispevke obdelati z določenimi atributi, ki omogočajo naročniku iskanje po člankih. Iz navedenega izhaja, da so glede na določene deskriptorje ponudniki zbrali različne prispevke različnih avtorjev in med drugim tudi takšnih avtorjev, ki niso bili navedeni v tabeli naročnika. Naročnik pa je v času od priprave razpisne dokumentacije pa do oddaje in odpiranja ponudb tabelo tudi dopolnjeval. Vlagatelj je glede na zbrane prispevke dopolnjeval tudi svojo tabelo avtorjev. Pri tem je za avtorje, ki jih ni bilo v tabeli naročnika generiral nove šifre. V redkih izjemah pa je prišlo do podvajanja šifer za določene avtorje (avtor je že imel šifro v tabeli naročnika, vendar je vlagatelj kljub temu generiral novo šifro). Zaradi tega je prišlo do situacije, v kateri so bili določeni prispevki označeni z napačnimi avtorji, in sicer zato, ker je naročnik uporabljal svojo tabelo šifer avtorjev in ne vlagateljeve tabele.
Obrazložitev naročnika, da vlagatelj ni smel spreminjati tabele šifer avtorjev je v nasprotju z določbami ZJN-1, zlasti upoštevajoč okoliščine priprave ponudbe in generiranja šifer tabele avtorjev. Naročnik je zahteval, da ponudnik pripravi vzorec klipinga na dan pred oddajo ponudbe, to je 27.07.2004. Ponudbe je bilo potrebno oddati najkasneje do 28.07.2004 do 8.00 zjutraj. Vlagatelj glede na tako kratko časovno obdobje ni imel možnosti, da bi pridobil odobritve naročnika za nove šifre avtorjev, ki jih je generiral. Vlagatelj je namreč ves dan zbiral prispevke in ni mogel za vsakega novega avtorja zahtevati naročnikove odobritve nove šifre v tabeli avtorjev.
Vlagatelj še pojasnjuje, zakaj je generiral šifre za avtorje, ki so bili že navedeni v tabeli naročnika. Do tega je prišlo zaradi nedoslednosti, ki jih je zgrešil naročnik pri sestavi tabele, saj je nekatere avtorje najprej navedel priimkom in nato z imenom, čeprav je naročnik vse ostale avtorje označeval tako, da je najprej navedel ime in nato priimek avtorja. Iz tega razloga je pri avtorjih, ki jih navaja naročnik, vlagatelj generiral nove šifre tudi za le-te. Računalniški program namreč ni prepoznal avtorja v tabeli naročnika zato, ker je bil napačno naveden in sicer najprej s priimkom ter nato z imenom. Poleg tega pa je naročnik uporabljal oznako "ni avtorja" pod tremi različnimi šiframi (518, 100001 in 102065). Vlagatelj ni vedel katero šifro od navedenih naj uporabi, zato je za prispevke z neznanimi avtorji uporabil šifro 112153.
Vlagatelj še dodaja, da je pri naročniku tabelo avtorjev pripravil izbrani ponudnik, ki je imel tako neposreden vpogled v tabelo avtorjev, ki jo je dopolnjeval naročnik. Izbrani ponudnik je bil tako v boljšem položaju (zlasti upoštevajoč, da se je vzorec klipinga nanašal na zadnji dan pred oddajo ponudbe), saj je takoj lahko uporabil tabelo, ki jo je sam generiral z novimi ponudniki v času od priprave razpisne dokumentacije do oddaje ponudb.
Naročnik je tako ustvaril okoliščine zaradi katerih ponudniki niso bili v enakopravnem položaju. Naročnik je namreč izbranemu ponudniku omogočil, da je bil neposredno obveščen o vseh okoliščinah, ki so vplivale na ocenjevanje po merilu kakovost klipinga. Izbrani ponudnik tako ni potreboval potrditve naročnika za novo šifro v tabeli avtorjev. To je seveda vplivalo na ocenjevanje po predmetnem merilu, saj so bili klipingi vlagatelja izločeni ravno zato, ker je generiral nove šifre v tabeli avtorjev.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo predloga za nadaljevanje postopka v višini 100 odvetniških točk.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 06.09.08.2004 (z dopisom št. 1654/2004) Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročnika. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve nekaterih odprtih vprašanj, dne 17.09.2004 organizirala sestanek z naročnikom, na katerem ji je slednji, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN posredoval dodatna pojasnila predvsem glede ocenjevanja ponudb. Na sestanku se je naročnik zavezal, da bo Državni revizijski komisiji poslal še (dodaten) pisni prikaz vseh člankov vlagatelja, ki niso bili klasificirani kot ustrezni zaradi obdelave v elektronski obliki, ki ni bila skladna z razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da bodo iz tabele razvidni članki pri katerih je prišlo do podvajanja šifer in članki pri katerih je vlagatelj generiral nove šifre, ker se avtorji niso nahajali (že) v šifrantu naročnika. Naročnik je zahtevana dodatna pojasnila posredoval dne 23.09.2004.

Državna revizijska komisija je dodatna pojasnila posredovala vlagatelju, ki je nanje odgovoril z dopisom, z dne 30.09.2004. Državna revizijska komisija je dne 04.10.2004 organizirala sestanek še z vlagateljem, kjer je le-ta dodatno pojasnil svoje navedbe iz dopisa, z dne 30.09.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji dodatnih pojasnil naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru so torej med strankama sporni predvsem rezultati ocenjevanja vlagateljeve ponudbe po merilu "kakovost klipingov".
V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem revizijskem zahtevku ne izpodbija meril za ocenjevanje ponudb, pač pa zgolj ocenjevanje po enemu izmed dveh meril, ki ju je naročnik vnaprej zapisal v razpisno dokumentacijo.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (št. 01/2004-2), v točki 1.6 navedel dve merili za izbiro najugodnejše ponudbe:

1. Kakovost klipingov (max. 60 točk)
2. Cena (max. 40 točk)

Ad 1) Kakovost klipingov se ocenjuje na podlagi specifikacij (ključnih besed, ki jih je predložil naročnik v navodilih ponudnikom).

Ocenjuje se naslednje elemente:
1. izbor prispevkov, objavljenih v dnevnih časopisih in ostalih tiskanih medijih (glej seznam domačih tiskanih medijev) na dan vložitve ponudbe;
2. izbor magnetogramov prispevkov, objavljenih v domačih elektronskih medijih (glej seznam domačih elektronskih medijev) na dan pred vložitvijo ponudbe;
3. izbor prispevkov, objavljenih v tujih tiskanih medijih (glej seznam tujih medijev) na dan vložitve ponudbe;
4. izbor magnetogramov prispevkov, objavljenih v tujih elektronskih medijih (glej seznam tujih medijev) na dan pred vložitvijo ponudbe;

Način ocenjevanja:

Ponudnik za vsak ustrezno klasificiran članek v posameznem elementu (glede na v specifikacijah določen seznam medijev, gesla in deskriptorje) dobi točko. Za ustrezno klasificiran članek šteje članek, objavljen v mediju, ki je naveden v specifikacijah, obenem pa je obdelan z ustreznimi atributi v elektronski obliki.

Naročnik bo posebej izračunal število točk za vsakega od elementov (1 do 4) za vsakega ponudnika. Točke vseh elementov od 1 do 4 se bodo seštele in primerjale. Ponudnik, ki glede na ta način točkovanja pridobi največje število točk, prejme 60 točk (ponudbe ostalih ponudnikov se glede na pridobljeno manjše število točk normalizirajo na število 60). Primer: ponudnik 1 ima 80 ustreznih člankov in dobi 60 točk, ponudnik 2 ima 72 ustreznih člankov (torej 90% glede na ponudnika 1), in glede na najugodnejšega dobi 54 točk (kar predstavlja 90% od 60 točk).

Ad 2) število točk pri merilu cena se izračuna na podlagi formul, pri čemer se sešteje skupna cena mesečnega pavšala za šest kategorij v prvem delu storitve (v obrazcu ponudba in predračunu označena z A) ter cena za stran magnetograma skupaj z DDV, pomnožena s 400 (v obrazcu ponudba in predračunu označena z B).

40 točk prejme ponudba, katere C (vsota A+ B) v obrazcu "ponudba in predračun" je najnižji. Točke za merilo cena ostalih ponudnikov se izračunajo na osnovi formule:

število točk, ki jih dobi ponudnik pri tem merilu = C (ponudnika z najnižjim seštevkom) /C (ocenjevanega ponudnika) * 40

Najugodnejša je ponudba, katere vsota števila točk pri obeh merilih je najvišja.

V primeru enakih točk bo izbrana ponudba ponudnika, ki bo prejel večje število točk pri elementu "kakovost klipingov".

Vrednotenje ponudb po merilu cena med strankama ni sporno, prav tako v tem delu niso sporni rezultati ocenjevanja ponudb, zato Državna revizijska komisija tega dela ocenjevanja ponudb v revizijskem postopku ni neposredno preverjala.

V zvezi z vrednotenjem ponudb po spornem merilu "kakovost klipingov" Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je način uporabe le-tega dovolj natančno opisan, tako da je na osnovi opisa načina uporabe merila ter pregleda dokumentacije o oddaji obravnavanega javnega naročila, ki jo je predložil naročnik in na podlagi prejetih dodatnih pojasnil, mogoče objektivno preveriti potek in rezultate ocenjevanja obeh prejetih ponudb.

Kot izhaja iz zgoraj citiranega načina uporabe merila "kakovost klipingov" je naročnik že s samim opisom spornega merila vnaprej predvidel, da bodo prejeli (po eno točko) le tisti članki, ki bodo ustrezno klasificirani. Ravno tako je vnaprej napovedal, da je ustrezno klasificiran (le) tisti članek, ki je objavljen v mediju, ki je naveden v njegovi razpisni dokumentaciji in hkrati obdelan z ustreznimi atributi v elektronski obliki.

Iz razpisne dokumentacije pa tudi sicer izhaja vrsta zahtev oziroma navodil o tem, kako in na kakšen način naj ponudniki ravnajo s članki, ki jih bodo uvrstili v svoje ponudbe.

Razpisno dokumentacijo, ki so jo vsi ponudniku prejeli na zgoščenki (razpisna dokumentacija št. 01/ 2004-2), tvori večje število datotek, med njimi tudi specifikacije in šifranti naročnika, med katerimi je v obravnavanem primeru pomemben zlasti šifrant s_novinar (torej šifrant avtorjev).
Naročnik je v "Razpisni dokumentaciji za drugo fazo omejenega postopka z oznako 01/2004-2" v točki 1.5 (Sestava ponudbene dokumentacije) zapisal, da ponudbo sestavlja med drugim tudi (točka 5) "Dnevni vzorec "klipingov" v pisni obliki ter njihova vsebina na dveh CD- ROMih v zahtevanem formatu, kot izhaja iz tehničnih zahtev v specifikacijah (2 CD-ROM plošči z vsebino "klipingov" v zahtevanem formatu - z enako vsebino.".
Dalje je naročnik, v točki 1.7.4 (Dnevni vzorec "klipingov"), ponudnike opozoril, da morajo v ponudbi predložiti tudi vzorec dnevnega klipinga iz domačih in tujih medijev, ki mora biti pripravljen na osnovi specifikacij iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v isti točki (ponovno) zapisal, da se za ustrezno klasificiran članek šteje članek, objavljen v mediju, ki je naveden v seznamu domačih in tujih medijev ter je izbran na osnovi gesel in deskriptorjev, navedenih v specifikacijah, obenem pa je obdelan z ustreznimi atributi v elektronski obliki. Naročnik je od ponudnikov tudi zahteval, da mu morajo dostaviti vzorec dnevnega klipinga v obliki (tretja alinea) "elektronske oziroma skenirane zapise vseh prispevkov s spremljajočimi opisnimi datotekami, obdelane z osnovnimi podatki, ki naročniku omogočajo računalniško obdelavo, analiziranje in arhiviranje (GLEJ ZAHTEVAN FORMAT V SPECIFIKACIJAH IN VZORCU V ELEKTRONSKI OBLIKI). Ponudnik dostavi prispevke na zgoščenki (CD - dva izvoda) - glej tehnične zahteve iz specifikacij in elektronski vzorec datotek).".
Naročnik je v specifikacije (NAČIN ELEKTRONSKEGA ZAPISA, KI GA ZAHTEVA NAROČNIK- TEHNIČNE ZAHTEVE), in sicer v 1. točko (Elektronski prenos podatkov) izrecno opozoril ponudnike, da ne smejo spreminjati šifrantov pri sebi brez predhodnega dovoljenja odgovorne osebe na UVI.

Kot izhaja iz zgoraj navedenih naročnikov zahtev je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno zapisal, da mora vzorec dnevnega klipinga vsebovati ustrezno opremljene fotokopije prispevkov ter elektronske oziroma skenirane zapise vseh prispevkov s spremljajočimi opisnimi datotekami, obdelane z osnovnimi podatki, ki naj bi naročniku omogočali računalniško obdelavo, analiziranje in arhiviranje, in sicer v zahtevanem formatu, navedenem v specifikacijah in vzorcu v elektronski obliki. Iz zgoraj navedenih zahtev tudi jasno izhaja, s katerimi podatki (atributi v elektronski obliki) je moral biti opremljen vsak prispevek, da bi se, kot ustrezno kvalificiran, lahko uvrstil v ocenjevanje. Del razpisne dokumentacije so bile tudi datoteke v elektronski obliki (med njimi tudi šifrant avtorjev ter celo primer obdelanega prispevka v elektronski obliki). Ravno tako je iz naročnikovih zahtev mogoče jasno razbrati, da ponudniki niso smeli spreminjati šifrantov naročnika, brez njegovega predhodnega dovoljenja.

Pregled obeh ponudb, ki sta se uvrstili v ocenjevane pokaže, da je imel izbrani ponudnik od 520 obdelanih člankov ustrezno kvalificiranih 304 člankov, vlagatelj pa od 331 obdelanih člankov (le) 22 ustrezno kvalificiranih člankov.

Pri izbranem ponudniku je bilo torej ustrezno klasificiranih 304 člankov (od 520). Članki izbranega ponudnika so bili klasificirani kot neustrezni zaradi vsebine člankov, ki niso ustrezali geslom in deskriptorjem, zaradi medija, ki ni bil uvrščen v seznam domačih in tujih medijev, zaradi napačno navedene omenjene institucije, zaradi napačno navedenega avtorja članka in zaradi napačno navedenega datuma objave članka.

Ker pa vlagatelj očita naročniku (zgolj) nepravilno ocenjevanje njegove ponudbe je morala Državna revizijska komisija v nadaljevanju preveriti ocenjevanje vlagateljeve ponudbe in/ali predvsem ugotoviti, koliko člankov izbranega ponudnika je bilo ustrezno klasificiranih, glede na vnaprej zapisana navodila iz razpisne dokumentacije. Pri tem se je omejila na pregled 247 člankov, ki naj bi bili (po naročnikovih navedbah) neustrezno obdelani z atributi v elektronski obliki (pri čemer sta bili najpogostejši napaki bodisi napačna navedba avtorjev, bodisi napačna navedba omenjenih institucij), saj je ravno napačna obdelava slednjih odločilno vplivala na (končno) izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po detajlnem pregledu vlagateljeve ponudbe (tako fotokopij člankov kot tudi zgoščenke) je Državna revizijska komisija ugotovila naslednje spremembe naročnikovega šifranta, pri čemer pomenijo kratice Pš: podvojena šifra avtorja, NOI: napaka pri navedbi omenjene institucije in DABS: dodana šifra avtorja brez soglasja naročnika. Iz tabele namreč izhajajo tudi vlagateljeve napake v zvezi z omenjenimi institucijami, ki pa, kot se bo izkazalo iz nadaljnje obrazložitve tega sklepa, v obravnavani zadevi niso bistvene. Državna revizijska komisija je napake v zvezi z omenjenimi institucijami v tabelo vključila predvsem zaradi ponazoritve dejstva, da je določen članek lahko vseboval tudi dve napaki.zap.št Dat. objave Medij Naslov ime avtorja šifra avt.Doseg šifra avt.UVI Om. inst. NAPAKA
1. 28.7.2004 Delo Janša o odškodninah, ker bi rad spet mesaril" Mateja Babič 112268 6406 OI ni v redu Pš; NOI
2. 28.7.2004 Delo Poziv delodajalcem k takojšnjim pogajanjem Jelena Gačeša 112311 2345 OI v redu Pš
3. 28.7.2004 Delo Pretnar ovadil Mačka Borut Tavčar 112315 5328 OI v redu Pš
4. 28.7.2004 Delo Svetniki za cesto po hribu Zdenka Lindič Dragaš 112320 224 OI v redu Pš
5. 28.7.2004 Delo Tudi o dokapitalizaciji družbe Maja Grgič 112327 1237 OI v redu Pš
6. 28.7.2004 Delo V četrtek Rop v Pomurju Ivan Gerenčer 112317 93 OI v redu Pš
7. 28.7.2004 Delo V igri je pet kandidatov Peter Rak 112310 2164 OI v redu Pš
8. 28.7.2004 Delo Včeraj Pavliha na štajerskem Primož škerl 112271 7676 OI v redu Pš
9. 28.7.2004 Delo Vložena pobuda premalo prepričljiva Vladimir Kočevar 112324 3681 OI ni v redu Pš; NOI
10. 28.7.2004 Delo Zaporniki na Dobu tudi kmetujejo Olga Cvetek 112322 1226 OI v redu Pš
11. 28.7.2004 Dnevnik Borza, pripravi se! Tanja Praprotnik 112339 21296 OI ni v redu Pš; NOI
12. 28.7.2004 Dnevnik Civilna iniciativa spet grozi z zaporo ceste Dragana Stankovič 112328 8558 OI v redu Pš
13. 28.7.2004 Dnevnik Finančno ministrstvo proti NUK2" Katja Gonc 112318 19346 OI v redu Pš
14. 28.7.2004 Dnevnik IMOS se je pritožil Vitomir Petrovič 112340 20055 OI v redu Pš
15. 28.7.2004 Dnevnik Kipe bodo poklonili slovenskim parkom Ingrid Mager 112314 1252 OI v redu Pš
16. 28.7.2004 Dnevnik Največji zaseg heroina letos Katja Sečen 112347 21375 OI v redu Pš
17. 28.7.2004 Dnevnik Neusmiljeno kruhoborstvo na račun kolegov Mitja Čander 112323 7765 OI v redu Pš
18. 28.7.2004 Dnevnik Novinarji za prenovo kolektivne pogodbe NR 6067 6067 OI ni v redu NOI
19. 28.7.2004 Dnevnik Rop poklical, Janša bi odpoklical Suzana Lovec, Meta Roglič 112343 7492 , 342 OI v redu Pš
20. 28.7.2004 Dnevnik Slovenska sova v bosanskem gnezdu Tone Zaletel 112316 10168 OI ni v redu Pš; NOI
21. 28.7.2004 Dnevnik Vajgl na obisku v Nemčiji STA, BA 112332 386 , / OI v redu Pš; DABS
22. 28.7.2004 Dnevnik Vajgl spet v Nemčiji - tokrat kot minister ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
23. 28.7.2004 Dnevnik Vprašanje leninizma Vlado Miheljak 112326 670 OI v redu Pš
24. 28.7.2004 Dnevnik Vrh policije se seli na Žale Vitomir Petrovič 112340 20055 OI v redu Pš
25. 28.7.2004 Dnevnik WTO: Skrb pred novim polomom DE, agencije 112335 / OI ni v redu DABS; NOI
26. 28.7.2004 Finance Alojz Krapež bi šel v letalstvo L.B. 20284 20248 OI ni v redu NOI
27. 28.7.2004 Finance Minister Pavliha odprl most in pločnike A.H. 112368 / OI v redu DABS
28. 28.7.2004 Finance Mramor še brez klimatske naprave Željka Zagorac 112363 14488 OI v redu Pš
29. 28.7.2004 Finance Novak: NSVS končana le napol Katarina Matejčič 112217 17365 OI ni v redu Pš; NOI
30. 28.7.2004 Finance Povezovanje NKBM in PBS: še marsikaj ni znano Suzana Kos 112364 183 OI v redu Pš
31. 28.7.2004 Finance Tarča M. Moora so zdravstvene zavarovalnice, a ne Kebrove STA, S.T. 112370 386 , / OI v redu Pš; DABS
32. 28.7.2004 Finance Vajgl and Fischer Discuss Variety of International Topics Elliott Foxton, Vesna Vukovič 112374 / , 447 OI v redu Pš; DABS
33. 28.7.2004 Finance Vlada bo kadrovala do konca mandata P.Z. 18369 18369 OI ni v redu NOI
34. 28.7.2004 Finance Vrtoglava plača na psihiatriji še nepojasnjena Uroš Urbas 112366 7788 OI v redu Pš
35. 28.7.2004 Kmečki glas Dežurni telefon ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
36. 28.7.2004 Kmečki glas Ministrstvo zavrača očitke U.K. 112258 20240 OI v redu Pš
37. 28.7.2004 Kmečki glas NAPAČNO IZPOLNJENE VLOGE Agencija RS za kmet. trge 112386 16201 OI v redu Pš
38. 28.7.2004 Kmečki glas Obvestilo vinogradnikom! Min. za kmet. 112391 2764 OI v redu Pš
39. 28.7.2004 Kmečki glas ODBOR ZVEZE KMETIC SLOVENIJE Marija Horjak 112388 22539 OI v redu Pš
40. 28.7.2004 Kmečki glas OMEJEVANJE ZDRUŽEVANJA PARCEL ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
41. 28.7.2004 Kmečki glas Pogajalska bera ni ogrožena U.K. 112258 20240 OI v redu Pš
42. 28.7.2004 Kmečki glas PRIHODNOST JE V BIOLOšKEM KMETOVANJU Barbara Leskovar 112387 18312 OI v redu Pš
43. 28.7.2004 Kmečki glas RAST ODKUPA MLEKA SE NADALJUJE Anton Darovic 112389 17911 OI v redu Pš
44. 28.7.2004 Kmečki glas RAZLIČNA MNENJA V EU K.H. 20042 20042 OI ni v redu NOI
45. 28.7.2004 Kmečki glas STOLČKA šE ČAKATA ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
46. 28.7.2004 Kmečki glas VZDRŽEN PROSTORSKI RAZVOJ Boža Majstorovič 112390 8348 OI v redu Pš
47. 28.7.2004 Kmečki glas ZELENA LUČ ZA 85 MILIJARD TOLARJEV Uroš Korbar 112258 4421 OI v redu Pš
48. 28.7.2004 Mag 2.(Slovenski Descartes) Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
49. 28.7.2004 Mag 3.(Slovenski Descartes) Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
50. 28.7.2004 Mag 4. (Slovenski Descartes) Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
51. 28.7.2004 Mag 5. (Slovenski Descartes) Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
52. 28.7.2004 Mag Barka Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
53. 28.7.2004 Mag Bikini ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
54. 28.7.2004 Mag Bumerang za Zidarja ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
55. 28.7.2004 Mag Čudaški minister Stanislav Kovač 112248 555 OI v redu Pš
56. 28.7.2004 Mag Dediščina Stanislav Kovač 112248 555 OI v redu Pš
57. 28.7.2004 Mag Delo pisarne je mejilo na teror Blanka Rakovec 112361 21846 OI v redu Pš
58. 28.7.2004 Mag Dr. Milan Pogačnik ni avtorja 112153 518 OI ni v redu Pš; NOI
59. 28.7.2004 Mag Izgubljen v času ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
60. 28.7.2004 Mag Klobasanje Tadeja Kuhar 112369 / OI v redu DABS
61. 28.7.2004 Mag Ko smo prejšnji teden ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
62. 28.7.2004 Mag Komisarja po komisarsko Ivan Puc 112244 327 OI v redu Pš
63. 28.7.2004 Mag Komu služi slovenska šola Janez Juhant 112353 2882 OI v redu Pš
64. 28.7.2004 Mag Lukašenko v Aljaževem stolpu Boštjan M. Turk 112362 22682 OI ni v redu Pš; NOI
65. 28.7.2004 Mag Na drugi strani rublja Janez Markeš 112350 1051 OI v redu Pš
66. 28.7.2004 Mag Na krilih papirne rakete Janez Markeš 112350 1051 OI v redu Pš
67. 28.7.2004 Mag Nadomestniki ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
68. 28.7.2004 Mag Noči z jajci Katarina Valentar 112341 14982 OI v redu Pš
69. 28.7.2004 Mag Odprto pismo ministru Kopaču Alenka Bizjak 112372 5858 OI v redu Pš
70. 28.7.2004 Mag Omreženi ribiči Robert Obal 112367 23150 OI v redu Pš
71. 28.7.2004 Mag Osladnost ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
72. 28.7.2004 Mag Otvoritve Stanislav Kovač 112248 555 OI v redu Pš
73. 28.7.2004 Mag Panoptikum ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
74. 28.7.2004 Mag Podajanje odgovornosti Katarina Valentar 112341 14982 OI v redu Pš
75. 28.7.2004 Mag Popotresna agonija Blanka Rakovec 112361 21846 OI v redu Pš
76. 28.7.2004 Mag Pospeševalka Silvester šurla 112254 2100 OI ni v redu Pš; NOI
77. 28.7.2004 Mag Predvolilna podkupnina Stanislav Kovač 112248 555 OI ni v redu Pš; NOI
78. 28.7.2004 Mag Prvi eldeesov krt ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
79. 28.7.2004 Mag Rupel je car! ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
80. 28.7.2004 Mag Ruplova odstavitev Andrej Muren 112371 2968 OI ni v redu Pš; NOI
81. 28.7.2004 Mag Spominki brez duše Katarina Valentar 112341 14982 OI v redu Pš
82. 28.7.2004 Mag Spoštovanje drugačnih ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
83. 28.7.2004 Mag Stavka ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
84. 28.7.2004 Mag šTEVILKA TEDNA 3 ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
85. 28.7.2004 Mag Veterinarka ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
86. 28.7.2004 Mag Zavodi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
87. 28.7.2004 Vjesnik Bach sin na putu odvajanja Nenad Turkalj 112357 1E+05 OI v redu Pš
88. 28.7.2004 Vjesnik Brzopleti udar na eno-gastro tradiciju Pero Gabrič 112365 12222 OI v redu Pš
89. 28.7.2004 Vjesnik Svako četvrto hrvatsko kuÄ"anstvo nema automobil Darko Marušič 112360 1E+05 OI v redu Pš
90. 28.7.2004 Večernji list BiH pivari protiv uvoza iz RH Zdenko Jurilj 112376 1E+05 OI v redu Pš
91. 28.7.2004 Večernji list Hrvatsko tržište meÄ"u pet najprivlačnijih na svijetu Silvana Lauš Mrvelj 112378 1E+05 OI v redu Pš
92. 28.7.2004 Dnevnik AD Plastik razvija plastične dijelove za naljednika Clija Suzana Varošanec 112385 1E+05 OI v redu Pš
93. 28.7.2004 Dnevnik Političari u Hrvatskoj boje se potpisati strateška obeÄ"anja Miodrag šajatoviÄ" 112384 1E+05 OI v redu Pš
94. 28.7.2004 Dnevnik Ugostitelji: Potpuna zabrana alkohola represivna i neutemeljena M. KoskunoviÄ" 112382 1E+05 OI v redu Pš
95. 28.7.2004 OsloboÄ"enje Eko-ugalj izvoze i u susjedne zemlje M. Al. 112381 / OI v redu DABS
96. 28.7.2004 Jutarnje novine Bosanski par uhvačen sa 28,6 kg heroina ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
97. 28.7.2004 Jutarnje novine Nekorektno je Bošnjake nazivati Muslimanima ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
98. 28.7.2004 Jutarnje novine Za Sarajevo osiguranje ponuÄ"eno 25,5 miliona ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
99. 28.7.2004 Dnevni avaz Italiji i Sloveniji prijete skori razorni zemljotresi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
100. 28.7.2004 Dnevni avaz U kombiju prevozili 28,6 kilograma heroina ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
101. 28.7.2004 Slovenske novice Bežigrajska soimenjaka Bojan Požar 112243 532 OI v redu Pš
102. 28.7.2004 Slovenske novice Dražja od BB Bojan Požar 112243 532 OI ni v redu Pš; NOI
103. 28.7.2004 Slovenske novice Ivo Vajgl Bojan Požar 112243 532 OI v redu Pš
104. 28.7.2004 Slovenske novice JANšEVA RUPA (II) Pavel Rupar 112352 4837 OI v redu Pš
105. 28.7.2004 Slovenske novice Mitja Rotovnik Bojan Požar 112243 532 OI v redu Pš
106. 28.7.2004 Slovenske novice Pojasnilo Bojan Požar 112243 532 OI v redu Pš
107. 28.7.2004 Večer Britanski interes za zavarovalnice in banke BZ 112309 22317 OI ni v redu Pš; NOI
108. 28.7.2004 Večer Dela bodo končana v osmih mesecih Martina Budal 112334 14235 OI ni v redu Pš; NOI
109. 28.7.2004 Večer Izolska termalna voda je tudi zdravilna Kristina Menih 112264 21218 OI ni v reduP Pš; NOI
110. 28.7.2004 Večer Kdo bo novi direktor agencije" Borko de Corti 6143 6143 OI ni v redu NOI
111. 28.7.2004 Večer Kdo bo novi direktor agencije" Borko de Corti 6143 6143 OI ni v redu NOI
112. 28.7.2004 Večer Kdo bodo verjetni komisarji" Reuters 9544 9544 OI ni v redu NOI
113. 28.7.2004 Večer Minister Gantar bi takoj odstopil UM 112313 / OI v redu DABS
114. 28.7.2004 Večer Mirko Bandelj: "Bajukova vlada je mesarila" Urška Mlinarič 112312 6252 OI v redu Pš
115. 28.7.2004 Večer O obvoznici bo več znanega konec avgusta Aleš Lednik 112338 1839 OI v redu Pš
116. 28.7.2004 Večer Parlament zasedli pravi mojstri Urška Mlinarič 112312 6252 OI v redu Pš
117. 28.7.2004 Večer Se z upokojevanjem res nič ne dogaja" Borut Mekina 112321 3429 OI v redu Pš
118. 28.7.2004 Večer šoferji in avtomehaniki so se zbrali na Rogli Jože Miklavc 112336 1283 OI v redu Pš
119. 28.7.2004 Večer Več nemške podpore in posluha Boris Jaušovec 112325 144 OI ni v redu Pš; NOI
120. 28.7.2004 Večer Veselinovič dobil naslednika Damijan Toplak 112331 8624 OI ni v redu Pš; NOI
121. 28.7.2004 Večer Za višje subvencije kmetom Andreja Kutin 112333 6118 OI v redu Pš
122. 28.7.2004 Večer Zakaj se je v Posočju znova rušilo" Carmen Leban 112319 220 OI v redu Pš
123. 28.7.2004 Nedeljski dnevnik Da bi zmagalo zlo, je dovolj, da ne narediš nič... Ciril Brajer 112358 941 OI v redu Pš
124. 28.7.2004 Nedeljski dnevnik EKOPATROLA na startu ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
125. 28.7.2004 Nedeljski dnevnik Milijoni so tajnost, vaša bolezen pa ni ZZZS 112354 / OI v redu DABS
126. 28.7.2004 Nedeljski dnevnik Neplačevanje stroškov za stanovanje PA 112351 20676 OI v redu Pš
127. 28.7.2004 Nedeljski dnevnik Več otrok in manj kemikalij, pa bo ... Darinka Kladnik 112356 165 OI v redu Pš
128. 27.7.2004 Radio glas Ljubljane Prevzem vodenja Stanovanjskega sklada RS Jelena Stepanovič 112285 4405 OI v redu Pš
129. 27.7.2004 Radio glas Ljubljane Sestanek ministra Vajgl v Berlinu z Fischerjem Jelena Stepanovič 112285 4405 OI v redu Pš
130. 27.7.2004 Radio glas Ljubljane Sestanek notranjega ministra Rada Bohinca s švicarskim ministrom za pravosodje Nika Kurent 112282 / OI v redu DABS
131. 27.7.2004 Radio glas Ljubljane Slovenski zunanji minister Vajgl na obisku v Berlinu pri nemškem zunanjem ministru Jelena Stepanovič 112285 4405 OI v redu Pš
132. 27.7.2004 Radio Trbovlje Direktorat za prostor Ministrstva za okolje, prostor in energijo bo dobil novega direktorja ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
133. 27.7.2004 Radio Trbovlje Dvodnevni obisk ministra Dimovskega v Črni gori ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
134. 27.7.2004 Radio Trbovlje Minister Vajgl na sestanku v Berlinu ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
135. 27.7.2004 Radio Trbovlje Najdena droga na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
136. 27.7.2004 Radio Trbovlje Obisk Riccarda Illy-ja ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
137. 27.7.2004 Radio Trbovlje Obisk zunanjega ministra Vajgla v Nemčiji pri Fischerju ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
138. 27.7.2004 Radio Trbovlje Problem sosežiga odpadkov v družbi Lajfež cement Cementarne Trbovlje Mateja Leskovšek 112287 14447 OI v redu Pš
139. 27.7.2004 Radio Trbovlje Sestanek ministra Bohinca v švici z ministrom Blocherjem ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
140. 27.7.2004 Radio Trbovlje Uradni obisk poveljnika nacionalne garde ameriške zvezne države Kolorado v Sloveniji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
141. 27.7.2004 Radio Ptuj Bohinc v švici Ana Marija Kekec 112292 10394 OI v redu Pš
142. 27.7.2004 Radio Ptuj Gantar in Bandelj zavrnila očitke Ana Marija Kekec 112292 10394 OI ni v redu Pš; NOI
143. 27.7.2004 Radio Ptuj Kandidatka za mesto novega generalnega direktorja Veterinarske uprave Ana Marija Kekec 112292 10394 OI v redu Pš
144. 27.7.2004 Radio Ptuj Kovačič kandidat na obeh novomeških volilnih okrajih Ana Marija Kekec 112292 10394 OI v redu Pš
145. 27.7.2004 Radio Ptuj Minister Bohinc na obisku v švici Majda Fridl 112283 11898 OI v redu Pš
146. 27.7.2004 Radio Ptuj Novi direktor Stanovanjskega sklada ni avtorja 112153 518 OI ni v redu Pš; NOI
147. 27.7.2004 Radio Ptuj Obisk poveljnika nacionalne garde Colorada Majda Fridl 112283 11898 OI v redu Pš
148. 27.7.2004 Radio Ptuj Obisk poveljnika nacionalne garde Colorada Majda Fridl 112283 11898 OI v redu Pš
149. 27.7.2004 Radio Ptuj Raziskava o zdravju slovenskega prebivalstva Majda Fridl 112283 11898 OI v redu Pš
150. 27.7.2004 Radio Ptuj Vajgl na delovnem obisku v Nemčiji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
151. 27.7.2004 Radio Ptuj Vajgl na obisku v Nemčiji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
152. 27.7.2004 Radio Ptuj Vajgl na obisku v Nemčiji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
153. 27.7.2004 Radio Ptuj Vajgl na obisku v Nemčiji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
154. 27.7.2004 Radio Ptuj Začeli veljati roki za volilna opravila Majda Fridl 112283 518 OI v redu Pš
155. 27.7.2004 Radio Ptuj Začeli veljati roki za volilna opravila Majda Fridl 112283 518 OI v redu Pš
156. 27.7.2004 Radio Ptuj Župan londonskega Cityja na uradnem obisku v Sloveniji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
157. 27.7.2004 Radio Ptuj Župan londonskega Cityja na uradnem obisku v Sloveniji Majda Fridl 112283 11898 OI v redu Pš
158. 27.7.2004 Radio Ognjišče Minister za delo Dimovski začenja dvodnevni obisk v Črni gori Tanja Domingo 112297 / OI v redu DABS
159. 27.7.2004 Radio Ognjišče Minister za notranje zadeva Rado Bohinc na obisku v švici ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
160. 27.7.2004 Radio Ognjišče Predsednik Državnega zbora sprejel avstrijskega veleposlanika v Sloveniji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
161. 27.7.2004 Radio Ognjišče Predsednik vladne kadrovske komisije zavrnil napake ni avtorja 112153 518 OI ni v redu Pš; NOI
162. 27.7.2004 Radio Ognjišče Rado Bohinc podpisal sporazum Jure Sešek 112296 / OI v redu DABS
163. 27.7.2004 Radio Ognjišče Sestanek zunanjega ministra Vajgla s Fischerjem Jure Sešek, Tanja Domingo 112298 / OI v redu DABS
164. 27.7.2004 Radio Ognjišče Vodenje republiškega Stanovanjskega sklada prevzel novi direktor Jure Sešek 112296 / OI v redu DABS
165. 27.7.2004 Radio Ognjišče Vodenje stanovanjskega sklada je prevzel Jože Novak ni avtorja 112153 / OI v redu DABS
166. 28.7.2004 Radio Ognjišče Feri Horvat in Avstrijski veleposlanik v Sloveniji Jure Sešek 112296 / OI v redu DABS
167. 28.7.2004 Radio Ognjišče Zapleti pri izvajanju zaščitnega zakona za manjšino Jure Sešek 112296 / OI v redu DABS
168. 27.7.2004 Radio Koper Bohinc v Bernu Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
169. 27.7.2004 Radio Koper Danes podpis sporazumov Rodane Vergelj 112288 / OI v redu DABS
170. 27.7.2004 Radio Koper Dimovski na obisku v Črni gori Igor Delfin 112299 / OI v redu DABS
171. 27.7.2004 Radio Koper Evroregija Vesna Humar 112302 10614 OI v redu Pš
172. 27.7.2004 Radio Koper Finch končuje obisk Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
173. 27.7.2004 Radio Koper Finch se bo sestal še z Ropom Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
174. 27.7.2004 Radio Koper Gaucho ni kriv za pogin čebel" Igor Delfin 112299 / OI v redu DABS
175. 27.7.2004 Radio Koper Nezadostno atevilo mest v domu za starejše občane Silva Ferletič 112301 80 OI v redu Pš
176. 27.7.2004 Radio Koper Ni skupnega stališča Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
177. 27.7.2004 Radio Koper Nov krog pogajanj Rodane Vergelj 112288 / OI v redu DABS
178. 27.7.2004 Radio Koper Podpis sporazumov v Bernu Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
179. 27.7.2004 Radio Koper Sestanek Vajgla in Fischerja Igor Delfin 112299 / OI v redu DABS
180. 27.7.2004 Radio Koper Vajgl na obisku pri Fischerju Rodane Vergelj 112288 / OI v redu DABS
181. 27.7.2004 Radio Koper Vajgl na obisku v Berlinu Borica Arko 112300 2986 OI v redu Pš
182. 27.7.2004 Radio Koper Vajgl na obisku v Nemčiji Rodane Vergelj 112288 / OI v redu DABS
183. 27.7.2004 Radio Koper Vajgl v Nemčiji Branko Laginja 112289 / OI v redu DABS
184. 27.7.2004 Radio Koper Zaključilo zbiranje vprašalnikov Igor Delfin 112299 / OI v redu DABS
185. 27.7.2004 Radio Koper Zavrnitev očitkov o političnem kadrovanju Igor Delfin 112299 / OI ni v redu DABS; NOI
186. 27.7.2004 Radio Triglav Odkrit prvi primer praskavca ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
187. 27.7.2004 Radio Celje Bohinc v švici ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
188. 27.7.2004 Radio Celje Odprli novi cestni pridobitvi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
189. 27.7.2004 Radio Kranj Aurelio Jurij je predstavil svoje delo ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
190. 27.7.2004 Radio Kranj Imenovanje novega direktorja Republiške veterinarske uprave RS ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
191. 27.7.2004 Radio Kranj Jesenske volitve v Državni zbor ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
192. 27.7.2004 Radio Kranj Novinarska konferenca ministra Pavla Gantarja - informacijske točke ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
193. 27.7.2004 Radio Kranj Novinarska konferenca SDS ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
194. 27.7.2004 Radio Kranj Podpis sporazuma, o boju proti kriminalu ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
195. 27.7.2004 Radio Kranj Vodenje stanovanjskega sklada, je prevzel Jože Novak ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
196. 27.7.2004 Radio Kranj Vseslovenska humanitarna akcija ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
197. 27.7.2004 Radio Kranj Zdajšnja reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri nas Aleš Zremšek 112286 / OI v redu DABS
198. 27.7.2004 Radio Maribor Podpis sporazumov ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
199. 27.7.2004 Radio Maribor Podpis sporazumov Metka Perko 112290 / OI v redu DABS
200. 27.7.2004 Radio Maribor Stanovanjski sklad ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
201. 27.7.2004 Radio Maribor Tihotapljenje heroina ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
202. 27.7.2004 Radio Maribor Vajgl v Berlinu ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
203. 27.7.2004 Radio Maribor Vajgl v Berlinu Metka Perko 112290 / OI v redu DABS
204. 27.7.2004 Radio Maribor Zahvala Avstriji Metka Perko 112290 / OI v redu DABS
205. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Bohinc na obisku v švici ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
206. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Dve novi cestni pridobitvi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
207. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Dve novi cestni pridobitvi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
208. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Dve novi cestni pridobitvi ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
209. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Gospodarska rast na evroobmočju ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
210. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Novi direktor Stanovanjskega sklada ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
211. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Pavliha odprl most ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
212. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Pogin čebel ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
213. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Sindikat novinarjev pozval k pogajanjem ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
214. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Stanovanjski sklad ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
215. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Vajgl na uradnem obisku v Nemčiji ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
216. 27.7.2004 Radio šmarje-štajer. val Vajgl v Berlinu ni avtorja 112153 518 OI v redu Pš
217. 27.7.2004 POP TV Borza Polona Križnar 112303 3027 OI v redu Pš
218. 27.7.2004 POP TV Parlamentarne volitve Vladimir Vodušek 112305 439 OI v redu Pš
219. 27.7.2004 POP TV Parlamentarne volitve - opozicija Maja Sodja 112181 17895 OI ni v redu Pš; NOI
220. 27.7.2004 POP TV Stanovanja Polona Križnar 112303 3027 OI v redu Pš
221. 27.7.2004 POP TV VURS Melita Župevc 112304 14263 OI ni v redu Pš; NOI
222. 27.7.2004 POP TV Zgodba o uspehu Ana Jud 112306 15277 OI v redu Pš
223. 28.7.2004 TV Slovenija I. BREZBRIŽNO ODLAGANJE SODOV Janja Koren 112307 179 OI v redu Pš
224. 28.7.2004 TV Slovenija I. ZORAN KLEMENČIČ Â" DIREKTOR VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUÂŽBE Janja Koren 112307 179 OI v redu Pš
225. 27.7.2004 TV Slovenija I. Balkanska tihotapska pot še živi" Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
226. 27.7.2004 TV Slovenija I. Bivši državni sekretar Ministrstva za okolje prevzel vodenje stanovanjskega sklada RS Aleksandra Dežman 112284 14085 OI v redu Pš
227. 27.7.2004 TV Slovenija I. Bivši državni sekretar za okolje prevzel vodenje Stanovanjskega sklada RS Aleksandra Dežman 112284 14085 OI v redu Pš
228. 27.7.2004 TV Slovenija I. Naj sliši ves svet Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
229. 27.7.2004 TV Slovenija I. Posebna enota Generalnega carinskega urada zaplenila skoraj 26 kg heroina Aleksandra Dežman 112284 14085 OI v redu Pš
230. 27.7.2004 TV Slovenija I. Posebna enota Generalnega carinskega urada zaplenila skoraj 29 kg heroina Aleksandra Dežman 112284 14085 OI v redu Pš
231. 27.7.2004 TV Slovenija I. Problematika novinarskega dela Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
232. 27.7.2004 TV Slovenija I. Prva pot v Nemčijo Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
233. 27.7.2004 TV Slovenija I. Slovenski zunanji minister Ivo Vajgl v Berlinu Aleksandra Dežman 112284 14085 OI v redu Pš
234. 27.7.2004 TV Slovenija I. Vlada: Janša zavaja javnost Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
235. 27.7.2004 TV Slovenija I. Za pogin čebel ni kriv Gaučo Boštjan Anžin 112295 3544 OI v redu Pš
236. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Bivši državni sekretar ministrstva za okolje prevzel Stanovanjski sklad RS Rok Valenčič 112293 1098 OI v redu Pš
237. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Imenovanje na visoka uradniška mesta Nina štampohar 112294 14185 OI ni v redu Pš; NOI
238. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Komisija za preprečevanje korupcije popolna Rok Valenčič 112293 1098 OI v redu Pš
239. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Minister Pavliha odprl zahodni avtocestni priključek Lopata Natalia Muršič 112165 2994 OI v redu Pš
240. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Na mednarodnem prehodu odkrili več kot 25kg heroina Natalia Muršič 112165 2994 OI v redu pš
241. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Na Obrežju znova odkrili heroin Rok Valenčič 112293 1098 OI ni v redu Pš; NOI
242. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Obisk ministra Bohinca v Bernu Nina štampohar 112294 14185 OI v redu Pš
243. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Prevzem vodenja republiškega stanovanjskega sklada Simeona Rogelj 112281 16556 OI v redu Pš
244. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Prvi primer praskovca v Sloveniji Rok Valenčič 112293 1098 OI v redu Pš
245. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Trebanjski svetniki zavrnili dopis županje škoda Ministrstvu za okolje in prostor Natalia Muršič 112165 2994 OI v redu Pš
246. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Zunanji minister Ivo Vajgl na obisku v Nemčiji Jasna Potočnik 112280 13572 OI v redu Pš
247. 27.7.2004 Radio Slovenija I. Zunanji minister Ivo Vajgl na obisku v Nemčiji Rok Valenčič 112293 1098 OI v redu Pš


Kot izhaja iz zgoraj predstavljene tabele je vlagatelj v kar 247 primerih ravnal v nasprotju z naročnikovimi navodili iz razpisne dokumentacije in kljub izrecni naročnikovi prepovedi, da ne sme spreminjati šifrantov brez predhodnega dovoljenja naročnikove odgovorne osebe, šifrant (brez predhodnega dovoljenja naročnikove odgovorne osebe) obsežno spreminjal, in sicer tako, da ga je bodisi dopolnil z večjim številom avtorjev, bodisi tako, da je obstoječe šifre avtorjev podvajal oziroma jih nadomeščal s svojimi šiframi. Povedano drugače. Vlagatelj je pri obdelavi člankov z atributi v elektronski obliki upošteval svoj bistveno dopolnjen oziroma spremenjen šifrant in v pretežni meri ignoriral šifre avtorjev, ki so bile priložene v šifrantu avtorjev v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno je naročnik ravnal popolnoma v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ko je zgoraj specificirane članke označil kot neustrezno klasificirane in jih kot take ni upošteval pri ocenjevanju po obravnavanem merilu.

Četudi bi sprejeli stališče, da se naročnikovo navodilo o prepovedi spreminjanja šifer (brez dovoljenja naročnika) nanaša "le" na podvajanje šifer (torej na spreminjanje šifer, ki so že bile v naročnikovem šifrantu) in ne tudi na dodajanje novih šifer (teh primerov je, kot izhaja iz zgornje tabele, le 36) in če bi pri tem spregledali tudi vse druge napake vlagatelja, zaradi katerih se njegovi članki niso uvrstili v ocenjevanje po obravnavanem merilu, bi bil vlagatelj še vedno ocenjen precej slabše od izbranega ponudnika. Tudi v tem primeru bi namreč imel "ustreznih" komaj 98 člankov (za razliko od izbranega ponudnika, ki je imel ustreznih 304 članke), kar pomeni, da bi tudi ob uporabljeni simulaciji (ob upoštevanju zgoraj opisanega načina uporabe spornega merila) prejel le 19,34 točke, kar je bistveno manj od izbranega ponudnika, ki je bil ocenjen s 60 točkami. Tudi v tem primeru bi se vlagatelj, ob upoštevanju obeh meril za ocenjevanje ponudb, še vedno uvrstil (le) na drugo mesto (od skupaj dveh ponudb, ki sta se uvrstili v ocenjevanje).
Državna revizijska komisija je opisano simulacijo izvedla zgolj v podkrepitev naročnikove izpodbijane odločitve in/ali še razločnejše ponazoritve vlagateljevega obsežnega in nedopustnega spreminjanja (oz. podvajanja) naročnikovega šifranta, kar je posledično in zgolj po vlagateljevi krivdi vplivalo na končno izbiro najugodnejšega ponudnika.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik z izpodbijano odločitvijo ni ravnal v nasprotju z zakonom in razpisno dokumentacijo, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Dopolnitev zahtevka za revizijo z navedbami, ki jih je vlagatelj podal v izjavi o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo (dokument, z dne 02.09.2004), Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, saj je glede teh nastopila prekluzija. Podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do odločanja v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo in utemeljenost zahtevka za revizijo se presoja po tem trenutku. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo (ex nunc). V kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, lahko v skladu s 17. členom ZRPJN zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ne more pa postavljati novih dejstev in novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik tedaj, ko je sprejel svojo odločitev in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Nasprotno tolmačenje pa bi postavilo določbo o predhodnem odločanju naročnika o revizijskem zahtevku kot (v) nepotrebno zavlačevanje postopka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu.

Čeprav navedeno v tem odstavku ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi pa Državna revizijska komisija iz razloga, ker vlagatelj v izjavi o nadaljevanju postopka revizije (dokument, z dne 02.099.2004) z očitki posega predvsem v razpisno dokumentacijo (vlagatelj očita naročniku, da šifrant avtorjev ni bil sestavljen dovolj dosledno) le-tega opozarja na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN. V skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN (ki je izjema od siceršnje možnosti vložitve revizijskega zahtevka v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, določene v prvem odstavku 12. člena ZRPJN), vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika namreč ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Prej citirana zakonska določba uveljavlja načeli hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, kar naj bi omogočilo sprotno odpravljaje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, obenem pa poskuša tudi preprečiti tudi morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist.
Prej navedeno določilo bi torej moral vlagatelj upoštevati in zahtevek za revizijo zoper napake, ki naj bi jih zaznal v razpisni dokumentaciji, vložiti takoj oziroma najkasneje do prejema naročnikove izpodbijane odločitve. Vlagatelj bi torej moral natančno pregledati razpisno dokumentacijo, vključno z vsemi priloženimi šifranti naročnika (pri tem bi npr. lahko opravil predhodno simulacijo obdelave člankov z ustreznimi atributu v elektronski obliki, s čimer bi ugotovil, ali mu naročnikov šifrant takšno obdelavo, v ponujenem času tudi dejansko omogoča) in (morebitni) zahtevek za revizijo zoper napake v razpisni dokumentaciji vložiti (najkasneje) do prejema odločitve o dodelitvi naročila. Opisano velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj je od prejema razpisne dokumentacije do roka za oddajo ponudb preteklo le 14 dni (do prejema naročnikove izpodbijane odločitve pa le še 5 dni), hkrati pa je razpisna dokumentacija zahtevala od ponudnikov izbor prispevkov, objavljenih v dnevnih časopisih in ostalih tiskanih medijih ter v tujih tiskanih medijih na dan vložitve ponudbe, izbor magnetogramov prispevkov, objavljenih v domačih elektronskih medijih in v tujih elektronskih medijih pa na dan pred vložitvijo ponudbe, kar pomeni, da se ponudniki vsaj od zadnjega dne pred potekom roka za oddajo ponudb dalje, bržkone niso imeli (več) časa, da bi se lahko (šele) začeli ukvarjati s podrobnejšim pregledom razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 100 odvetniških točk za sestavo predloga za nadaljevanje postopka, 2% materialnih stroškov, 20% DDV na odvetniške storitve in stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.10.2004Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE, Tržaška 21, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- PRISTOP d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana