018-208/04 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-208/04-23-1590

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za medicinske pripomočke po sklopih ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY d.o.o., Jarnikova ulica 7, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska c. 1, Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.09.2004

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.03.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4/2004, za medicinski potrošni material. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 23.04.2004 v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, pod številko objave Ob-10162/04. Naročnik je z obrazloženo odločitvijo o oddaji naročila, št. 4/2004, z dne 06.08.2004, ponudnike obvestil o opravljenem izboru najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih ter navedel zavrnjene ponudnike z obrazložitvijo. Za vlagatelja je naročnik navedel, da je zavrnjen iz razloga, ker je ugotovil za skupino 4 - nekompatibilnost ponujenih izdelkov z obstoječim osteosintetskim materialom in instrumetarijem.

Vlagatelj je v prilogi dopisa, z dne 16.08.2004, vložil zahtevek za revizijo za skupino 4 - osteosintetski material, v katerem navaja, da je naročnik dne 04.06.2004 zahteval predložitev vzorcev, ki mu jih je tudi posredoval, v prilogi pa je vlagatelj navedel, da je osteosintetski material kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in ustreza vsem evropskim standardom, kar potrjuje EC certifikat. Zaradi odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, ki ga je vlagatelj prejel dne 13.08.2004, je vlagatelj ponovno pregledal svojo ponudbeno dokumentacijo in ugotovil, da edino kar ni kompatibilno so ponujene AMBI CLASSIC (DHS) PLOšČE, za katere pa vlagatelj izjavlja, da v primeru izbora ponujene opreme nudi brezplačno uporabo njegovega instrumentarija. Vlagatelj navaja, da obrazložitev naročnika ne drži, saj ima naročnik za material, ki je na zalogi, še vedno ustrezen instrumentarij, ki pa je kompatibilen s ponujeno opremo vlagatelja, razen v delu, ki ga je navedel zgoraj.
Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga tudi potrdilo o plačilu stroškov takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 25.08.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil ter navedel, da je razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe v tem, ker vlagatelj za skupino 4 - osteosintetski material ni zagotovil kompatibilnosti ponujenih izdelkov z obstoječim osteosintetskim materialom in instrumentarijem. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji določil, da bo izbral najugodnejšega ponudnika po merilu najnižja končna cena posameznega izdelka iz posameznega sklopa oz. podsklopa oziroma najnižja končna vrednost posameznega sklopa oz. podsklopa ob ustrezni kvaliteti. Naročnik navaja, da ustreznost kvalitete ob analizi ponudb (z morebitnim testiranjem vzorcev) preverjajo - določajo za posamezno področje pooblaščene strokovne osebe bolnišnice. Naročnik je v specifikaciji posameznih skupin oziroma sklopov in podklopov za skupino 4 - osteosintetski material navedel, da mora ponudnik zagotoviti kvaliteto proizvajalca Synthes, vsi artikli so vezani na instrumentarij Synthes (str. 1- 10 - specifikacije na disketi). Naročnik je v postopku pregleda v skladu z določili razpisne dokumentacije preveril kvaliteto ponujenega materiala (oceno je opravil predstojnik Oddelka za travmatologijo in ortopedijo kot strokovna oseba bolnišnice) in ugotovil, da ponujeni material ne ustreza zahtevani kvaliteti in je ponudbo vlagatelja ocenil kot neustrezno merilom za ocenjevanje ponudb. Naročnik prav tako ne more ugoditi predlogu vlagatelja, da nudi brezplačno uporabo njegovega instrumetarija, saj le-tega ni navedel v svoji ponudbi in bi takšno ravnanje pomenilo kršitev 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik zaradi navedenega v celoti zavrača vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 01.09.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 03.09.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-208/04-23-1573, z dne 08.09.2004, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN v povezavi z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, naročnika pozvala, da v roku treh (3) dni od prejema poziva posreduje še:
- ponudbo vlagatelja,
- dokument, iz katerega bo razviden opravljen pregled in ocenjevanje prispelih ponudb (76. člen ZJN-1),
- povratnico, iz katere bo razvidno, kdaj je vlagatelj prejel vaš sklep, z dne 25.08.2004, s katerim je naročnik njegov zahtevek zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 10.09.2004, posredoval Državni revizijski komisiji zahtevano dokumentacijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimirana za vložitev zahtevka. Vlagatelja ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop 4 - osteosintetski material, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklop 4 - osteosintetski material.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da je vlagateljeva ponudba v delu ponujene opreme (AMBI CLASSIK (DHS) PLOšČE) nekompatibilna z instrumentarijem, ki ga ima naročnik. Omenjeno dejstvo, ki je bilo znotraj postopka oddaje javnega naročila ugotovljeno z dopisom naročnika, z dne 21.06.2004, katerega je podpisal Ivan Ocepek, dr. med., spec. kirurg, ter ga je v obrazloženi odločitvi o oddaji naročila, št. 4/2004, z dne 06.08.2004, kot razlog zavrnitve vlagateljeve ponudbe povzel naročnik, namreč potrjuje v zahtevku za revizijo tudi sam vlagatelj.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, iz katere so razvidne zahteve naročnika, in sicer je le-ta v navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe v VII. členu določil, da je za nekatere izdelke, ki so predmet tega razpisa, navedel komercialna imena (kataloške številke), ki jih trenutno uporablja, z namenom, da se določi nivo kvalitete razpisnih izdelkov. Naročnik je izrecno navedel, da mora ponudnik ponuditi zahtevano vrsto izdelka oziroma njemu ustrezno paralelo. Ponujeno blago in vzorci pa morajo v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete - zahtevam iz razpisne dokumentacije. V sklopu 4 - osteosintetski material (priložena disketa z vsemi specifikacijami, kar izhaja iz dokumenta Navodila za izdelavo cenikov, ki je priložen razpisni dokumentaciji) je naročnik izrecno navedel zahtevo: "Kvaliteta proizvajalca Synthes, vsi artikli vezani na instrumentarij Synthes".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik nedvomno zahteval, da mora biti ponujena oprema za sklop 4 - osteosintetski material ustrezna kvaliteti proizvajalca Synthes oziroma da morajo biti vsi artikli vezani na instrumentarij Synthes ter da vlagatelj ne zanika dejstva, da del opreme ni v skladu s temi naročnikovimi zahtevami.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je štel vlagateljevo ponudbo za nepravilno. Ker ponudba vlagatelja ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, te ponudbe ni mogoče šteti za pravilne v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. Pogoj je namreč element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikovo ponudbo kot nepravilno, v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije".

Pri tem pa Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se ugotavljanje pravilnosti predloženih ponudb veže na čas oddaje ponudbe, zaradi česar ni mogoče upoštevati vlagateljevega navajanja v zahtevku za revizijo, da naročniku nudi v zameno za nekompatibilne AMBI CLASSIC (DHS) PLOšČICE brezplačno uporabo vlagateljevega instrumentarija v primeru, da ga naročnik izbere kot najugodnejšega ponudnika. Naročnik namreč, skladno z zapovedjo v 54. členu ZJN-1 (Dodatna pojasnila in dopustni popravki) ne sme "zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, â??, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.".
Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik ravnal v skladu z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije, zato je skladno s drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.09.2004
Metoda Hrovat,univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska c. 1, Slovenj Gradec
- J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY d.o.o., Jarnikova ulica 7, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.