018-203/04 Mestna občina Ljubljana - popravni sklep

Številka: 018-203/04-22-1629

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002 in 2/2004; v nadaljevanju ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Mariji Bezovšek, dne 16.09.2004 sprejela naslednji

ODLOČILA

V 2. točki obrazložitve sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-203/04-22-1543, z dne 07.09.2004, se besedilo popravi tako, da se pravilno glasi:
Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je bilo potrebno ugoditi tudi vlagateljevi zahtevi za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

Obrazložitev

V obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije, št 018-203/04-22-1543, z dne 07.09.2004, s katerim je le-ta v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "grafični prelom, tisk, vezava in distribucija Glasila Ljubljana" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Dnevnik, Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev naročnika, ki je bila vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 4022-238/03-101, z dne 07.07.2004 ter odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema sklepa, da ne bo izvršbe, je prišlo do očitne pisne pomote v zapisu 2. točke obrazložitve, kjer je napačno navedeno, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila in posledično zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka..
Ob navedenem je Državna revizijska komisija na podlagi 328. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.09.2004

mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Dnevnik, Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana