018-199/04 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-199/04-23-1495

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za daljinsko vodena ločilna stikala 20 kV ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TEHMAR proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 01.09.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 02-MK/H-555-126/04, z dne 04.06.2004.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.04.2004 sprejel sklep, št. 02-MK/H-555/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za daljinsko vodena ločilna stikala 20 kV. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 23.04.2004 v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, pod številko objave Ob-10340/04. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 02-MK/H-555-126/04, z dne 04.06.2004, ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, št. 0138/IS-SM, z dne 11.06.2004, od naročnika na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je izdal dokument "Obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila", št. 02-MK/H-555/04, 15.06.2004.

Vlagatelj je z dopisom, št. 0154/IS-SM, z dne 22.06.2004, zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in z dopisom, št. 0157/IS-SM, z dne 23.06.2004, ponovno zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, št. 0164/IS-SM, z dne 24.06.2004, v katerem navaja, da mu naročnik kljub telefonskim in pisnim urgencam ni omogočil vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v delih, ki niso označeni kot "poslovna skrivnost" ter da mu ni posredoval pisnega odgovora na njegova dopisa v roku, ki bi vlagatelju omogočil pravočasno pripravo zahtevka za revizijo. Zaradi onemogočanja priprave le-tega si vlagatelj tudi pridržuje pravico do dopolnitve zahtevka za revizijo po opravljenem pregledu dela dokumentacije izbranega ponudnika z morebitnimi dodatnimi kršitvami v postopku izbire. Vlagatelj navaja, da tudi iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 15.06.2004, ne izhajajo podatki o proizvajalcu opreme izbranega ponudnika ter ustreznost tehničnih rešitev, opisov in ostalega, kar je zahtevano v tehničnem delu ponudbe ter ustreznosti oziroma neustreznosti različnih certifikatov in izjav o razpolaganju z avtorskimi in licenčnimi pravicami, zaradi česar je tudi zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik mu je neuradno pojasnil, da mu bo vpogled omogočen dne 28.06.2004, ko poteče 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, zaradi česar vlagatelj meni, da mu je prikrajšana pravica do pravnega varstva.
Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga tudi potrdilo o plačilu stroškov takse v višini 100.000,00 SIT in v primeru ugodne rešitve zahteva povračilo stroškov.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o vloženem zahtevku za revizijo", št. 02-MK/H-555/191/N, z dne 07.07.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil ter navedel, da je vlagatelju telefonsko dne 22.06.2004 pojasnil zakonske podlage za nadaljevanje revizijskega postopka glede na dejstvo, da izbrani ponudnik ne dovoli vpogleda v ponudbeno dokumentacijo v tehnični del ponudbe, ker jo smatra kot poslovno skrivnost. Naročnik meni, da bi vlagatelj kljub temu, da mu ni bil omogočen vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, na podlagi izdanega obrazloženega obvestila lahko pripravil zahtevek za revizijo. Naročnik je še navedel, da je možen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in sicer v izpolnjen obrazec "Ponudba" in "Predračun", v ostale dele pa ne, ker so označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik je navedel, da po presoji vlagateljevega zahtevka na podlagi vseh navedb ni ugotovil kršitev ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj oziroma ne najde nobenih dokazov oz. dejstev, ki bi naštevane kršitve utemeljevale, zaradi česar je predmetni zahtevek v celoti zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 0184/IS-SM, z dne 09.07.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je še navedel, da naročnik vlagatelju ni pisno odgovoril na njegovo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter da je hkrati v svoji odločitvi navedel, da je možen vpogled v izpolnjen obrazec "Ponudba" in "Predračun". Vlagatelj navaja, da naj revizijska komisija odloči o tem, v katere dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je vpogled možen.

Naročnik je z dopisom, št. 02-MK/H-555/-205, z dne 13.07.2004, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN.

Vlagatelj je v dopisu "Dopolnitev zahtevka za revizijoâ??", št. 0201/IS-SM, z dne 16.07.2004, navedel, da mu je dne 16.07.2004 naročnik omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, tudi v dele proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, ki je poddobavitelj in proizvajalec razpisane opreme pri izbranemu ponudniku.
Po opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika vlagatelj dopolnjuje zahtevek za revizijo z naslednjimi kršitvami:
1. Izbrani ponudnik ni predložil pisnih dokazil in informacije, iz katerih bi bilo razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami (lastna izjava ni dovolj), kot je to zahtevano v XI. členu točke 17. (stran 7) razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je predložil naslednje izjave:
- izjava o razpoložljivih avtorskih, licenčnih in drugih pravicah (lastna izjava),
- izjava, da skupaj s poddobaviteljem Ensico d.o.o., Ljubljana, razpolagajo s potrebnimi avtorskimi in drugimi pravicami (lastna izjava),
- izjava o razpolaganju z avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami programske opreme DVLM v Elektro Maribor (izjava Orehek & Co, k.d.).
Izbrani ponudnik ni predložil nobenega dokazila ali informacije proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana ali proizvajalca ABB, kateri je dobavitelj dela opreme proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, kar pa je eksplicitno zahtevano v razpisni dokumentaciji.
2. Izbrani ponudnik za proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, ni predložil ustrezne listine o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ali strokovne ocene o ustreznosti opreme za vgradnjo v SNO (EIMV), kot je to zahtevano v OBR-30 - Tehnična specifikacija, točka 2.2 - dokumentacija v tretji alinei ob ponudbi. Izbrani ponudnik je sicer predložil nekatere izjave o skladnosti za posamezne dele - proizvode, kateri so sestavni deli daljinsko vodenega ločilnega stikala, vendar ne za vse elemente zahtevane v tehnični specifikaciji javnega razpisa. Izbrani ponudnik prav tako ni predložil nobene izjave ali strokovne ocene izdane za komplet daljinsko vodenih ločilnih stikal. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik zaradi navedenih pomanjkljivosti izločiti ponudbo izbranega ponudnika ter ponovno opraviti ocenjevanje ponudb.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 02-NM/M-N-215/04, z dne 20.07.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je sprejela sklep, št. 018-164/04-23-1360, z dne 30.07.2004, s katerim je razveljavila dokument naročnika "Odločitev o vloženem zahtevku za revizijo", št. 02-MK/H-555/191/N, z dne 07.07.2004 in naročniku naložila, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN ponovno odločiti o zahtevku za revizijo, št. 0164/IS-SM, z dne 24.06.2004, ter o dopolnitvi zahtevka za revizijo, št. 0201/IS-SM, z dne 16.07.2004.

Naročnik je sprejel odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, št. 02-MK/H-555/249/N, z dne 09.08.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Za izbranega ponudnika je naročnik navedel, da je predložil izjavo o skladnosti in izjavo o skladnosti (EMC) za odklopni ločilnik ABB Sectos NXBD, ki pokriva celotno opremo prizvajalca ABB. Zraven opreme proizvajalca ABB je vgrajena še oprema za daljinsko vodenje in signalizacijo proizvajalca Motorola. Priloženi so tudi certifikati o ustreznosti za vso opremo Motorola. Naročnik navaja, da vlagatelj sicer razpolaga s strokovno oceno o ustreznosti sistema DKS, za daljinsko vodenje distribucijskih prostozračnih omrežij nazivnih napetosti 20 kV, od EIMV, vendar le-te ni priložil. Zaradi navedenega je naročnik obe ponudbi s tehničnega stališča smatral kot enakovredni in je tako izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi meril iz razpisne dokumentacije in sicer ponudbo izbranega ponudnika. Pri tem naročnik navaja, da sporno strokovno oceno o daljinsko vodenem ločilnem mestu lahko po montaži, kot investitor od inštituta EIMV pridobi tudi sam naročnik.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročniku posredoval dopis "Obvestilo v zvezi zahtevka za revizijo javnega naročila št. 02-MK/H-555/04 za dobavo blaga: Daljinsko vodena ločilna stikala 20kV - 3kosi", z št. 0232/IS-SM, z dne 13.08.2004, s katerim naročniku sporoča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu vlagatelj navaja, da se vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji, nanašajo le na kompletno napravo. Vlagatelj navaja, da iz tehničnega pa tudi pravnega vidika ni možno enakovredno obravnavati ponudbo vlagatelja, ki je istočasno večletni proizvajalec tovrstne kompletne naprave in ponudbo izbranega ponudnika, ki nastopa z različnimi dobavitelji posameznih delov naprave. Takšen ponujeni "komplet" izbranega ponudnika nima legitimnega proizvajalca predmeta javnega razpisa ter je tudi brez kakršnekoli reference in ni nikoli izdelan ali preizkušen v obliki prototipa. Iz tega izhaja nezmožnost predložitve ustreznih dokazil proizvajalca kompletne naprave izbranega ponudnika (dokazila o razpoložljivih avtorskih, licenčnih in drugih pravicah in ustrezne listine o skladnosti ali strokovne ocene o ustreznosti). Vlagatelj navaja, da je nevzdržna in sporna trditev naročnika, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da sporno strokovno oceno o daljinsko vodenem ločilnem mestu lahko po montaži, kot investitor od inštituta EIMV pridobi tudi sam. Z omenjeno izjavo naročnik, po mnenju vlagatelja indirektno potrjuje nujnost izdelave strokovne ocene za kompletno napravo, ki je predmet javnega naročila. Pri tem vlagatelj opozarja, da naročnik nima nobenih zagotovil, da bo montirana naprava izbranega ponudnika prestala vse zahtevane preizkuse in meritve v postopku izdelave strokovne ocene o ustreznosti in pri tem opozarja, da izdelava potrebne strokovne ocene o ustreznosti za daljinsko vodena ločilna stikala z vsemi pripadajočimi pregledi in preizkusi pri posameznih poddobaviteljih ter različnimi nujnimi meritvami na terenu, stane več milijonov tolarjev. Vlagatelj se tako ne more strinjati z naročnikovo interpretacijo zahtevanih dokumentov izbranega ponudnika, podano v obrazložitvi odločitve o vloženem zahtevku za revizijo. Glede ponudbene dokumentacije vlagatelja pa le-ta ugotavlja, da je ponudnik in proizvajalec predmeta javnega razpisa, zato zadošča njegova izjava, da razpolaga z vsemi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami. Ker je izdelek razvit in certificiran v okvirju vlagateljevega "Razvojnega inštituta TT", se kot takšen tudi smatra za industrijsko lastnino vlagatelja. Pri tem vlagatelj opozarja, da je, v kolikor je v njegovi dokumentaciji ugotovljeno pomanjkanje kopije strokovne ocene ali izjave o skladnosti potrebno njegovo ponudbo izločiti iz postopka nadaljnjega ocenjevanja v skladu z ZJN-1.

Naročnik je z dopisom, št. 02-MK/H-555/-260, z dne 17.08.2004, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN.

Vlagatelj je v dopisu "Dopolnitev zahtevka za revizijoâ??", št. 0244/IS-SM, z dne 20.08.2004, navedel, da je osnovni zahtevek že dopolnil z dopisom, št. 0201/IS-SM, z dne 16.07.2004, o katerem je odločila Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-164/04-23-1360, z dne 30.07.2004. Vlagatelj navaja, da je dne 11.08.2004 prejel naročnikovo odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, na podlagi katerega je v skladu s pravnim poukom, z dopisom z št. 0232/IS-SM, z dne 13.08.2004 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in hkrati pojasnil svoje razloge za nadaljevanje postopka. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik zahtevati dopolnitev zahtevka za revizijo pred sprejemom njegove odločitve o zahtevku za revizijo in pri tem poudarja, da meni, da zahtevek za revizijo vsebuje vse zahtevane podatke iz 12. člena ZRPJN. Hkrati vlagatelj navaja, da naj mu naročnik v kolikor meni, da zahtevek za revizijo ni popoln, sporoči pomanjkljivosti in tako vlagatelju omogoči morebitno dopolnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 02-NM/M-N-274/04, z dne 24.08.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimirana za vložitev zahtevka. Vlagatelja ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj oporeka naročnikovi odločitvi o pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v 2 segmentih in sicer glede naročnikove zahteve v 17. točki VIII. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe: "Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami." ter v Tehničnih pogojih v točki 2.2 Dokumentacija, kjer med drugim zahteva ob predložitvi ponudbe tudi: "listine o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS 59/99) ALI strokovno oceno o ustreznosti opreme za vgradnjo SNO (EIMV)". Z namenom presoje pravilnosti naročnikovega ravnanja in posledično utemeljenosti oziroma neutemeljenosti zahtevka za revizijo pa je Državna revizijska komisija v nadaljevanju vpogledala v relevantne zakonske določbe in v določbe razpisne dokumentacije ter ugotovljeno dejansko stanje subsumirala pod pravno normo 41. oziroma 42a. člena ZJN-1.

V 41. členu ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) določa tim. statusne pogoje in sicer: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki.". 42.a člen ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti) v prvem odstavku določa: "Za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da:
1. je ekonomsko-finančno sposoben; ali
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi.".
V drugem odstavku istega člena je določeno, da mora naročnik, v kolikor se zanje odloči, za dokazovanje izpolnjevanja teh pogojev od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. V nadaljevanju te zakonske določbe so eksemplifikativno navedeni dokazi za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, in sicer je za 2. točko prvega odstavka 42.a člena ZJN-1 med drugim določeno, da lahko naročnik zahteva, da ponudniki predložijo tudi: "g) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi" in "i) druge izkaze v skladu z namenom javnega naročila.".

Naročnik tako pogojev ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti ni dolžan določiti. V kolikor pa pogoje v postopku javnega naročila določi, mora vse ponudnike, ki enega ali več pogojev ne izpolnjujejo, izločiti. Obstoji fakultativnost pri opredelitvi pogoja, vendar pa posledično obveznost pri ravnanju skladno s postavljenimi pogoji. Kolikor naročnik določi pogoje ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, mora za dokazovanje njihovega izpolnjevanja od ponudnikov zahtevati pisne dokaze, ponudnike, ki enega ali več pogojev ne izpolnjujejo, pa izločiti.

Naročnik je upoštevaje navedena zakonska določila v razpisni dokumentaciji v 17. točki VIII. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil: "Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami." ter v Tehničnih pogojih v točki 2.2 Dokumentacija, kjer med drugim zahteval ob predložitvi ponudbe tudi predložitev: "listine o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. L. RS 59/99) ALI strokovno oceno o ustreznosti opreme za vgradnjo SNO (EIMV)".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 17. točki XI. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da se za izpolnjevanje pogojev iz VIII. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteva naslednje listine, ki jih mora ponudnik predložiti v svoji ponudbeni dokumentaciji in med drugim v točki 17. zapisal: "Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami" z izrecnim pripisom, da "lastna izjava ni dovolj".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik uvodoma v VIII. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe izrecno zapisal, da bo po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrnil ter da bo ponudbe, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih pogojev za udeležbo, izločil kot nepopolne ali nepravilne ter v zaključku XI. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, da bo v primeru, če ponudnik ne predloži vseh zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, le-tega izločil kot nepopolne iz nadaljnjega postopka.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacija izbranega ponudnika in ugotovila enako, kot je na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika dne 16.07.2004 ugotovil vlagatelj in sicer, da je za izpolnjevanje prve sporne zahteve naročnika (razpolaganje s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami) v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil:
- izjavo o razpoložljivih avtorskih, licenčnih in drugih pravicah (lastna izjava),
- izjavo, da skupaj s poddobaviteljem Ensico d.o.o., Ljubljana, razpolagajo s potrebnimi avtorskimi in drugimi pravicami (lastna izjava),
- izjavo o razpolaganju z avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami programske opreme DVLM v Elektro Maribor (izjava Orehek & Co, k.d.).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se izjava podjetja Orehek & Co, k.d. nanaša na del ponujene opreme in sicer na proizvajalca Motorolo in jo gre šteti za informacijo, iz katere je razvidno, da izbrani ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami. Glede na izrecno zahtevo naročnika, da lastne izjave niso dovolj, pa za dokazovanje izpolnjevanja spornega pogoja ni mogoče upoštevati prvih dveh izjav, priloženih v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika.

Za izpolnjevanje druge zahteve naročnika (listine o skladnosti oziroma strokovno oceno o ustreznosti opreme) je izbrani ponudnik predložil:
- izjavo o skladnosti in izjavo o skladnosti (EMC) za odklopni ločilnik ABB Sectos NXBD, torej za proizvajalca ABB.
- ter nekatere dokumente za opremo za daljinsko vodenje in signalizacijo proizvajalca Motorola.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tako iz ponudbene dokumentacije kot tudi iz navajanj vlagatelja in naročnika razvidno, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja blago dveh proizvajalcev in sicer ABB ter Motorole. Glede na ugotovitve naročnika v odločitvi o vloženem zahtevku za revizijo, št. 02-MK/H-555/249/N, z dne 09.08.2004, da je izbrani ponudnik pod drugo sporno zahtevo (listine o skladnosti oziroma strokovno oceno o ustreznosti opreme) predložil dokumente tako za proizvajalca ABB ter Motorolo, s čimer naj bi po njegovem mnenju izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, pa gre analogno ugotoviti, da bi moral naročnik tudi pri zahtevi (razpolaganje s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami) zahtevati predložitev ustreznih dokumentov oziroma informacij tako za proizvajalca ABB kot tudi Motorolo, pri tem pa striktno upoštevati svoje lastno določilo v razpisni dokumentaciji, da lastne izjave niso dovolj.

Glede na zgornje ugotovitve upoštevaje določila razpisne dokumentacije in relevantnih zakonskih določb Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal napačno, ko je štel ponudbo izbranega ponudnika glede točke 17. točki VIII. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za pravilno in jo upošteval v postopku ocenjevanja ponudb.

ZJN-1 v 10. točki 3. člena namreč opredeljuje pogoj kot element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Navedeno pomeni, da mora naročnik v skladu z določilom 42a. člena ZJN-1 iz postopka izločiti ponudbo, ki zahtevanih ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti ne izpolnjuje. Naročnik mora namreč skladno z določbo prvega odstavka 42a. člena ZJN-1 izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže svoje ekonomsko-finančne, tehnične oziroma kadrovske sposobnosti. Ponudba, za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisni dokumentaciji, je upoštevaje definicijo pravilne ponudbe iz 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, nepravilna in jo je naročnik dolžan skladno z določilom prvega odstavka 76. člena ZJN-1 po opravljenem pregledu zavrniti.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik sam v odločitvi o vloženem zahtevku za revizijo, št. 02-MK/H-555/249/N, z dne 09.08.2004, ugotovil, da tudi vlagatelj sicer razpolaga s strokovno oceno o ustreznosti sistema DKS, za daljinsko vodenje distribucijskih prostozračnih omrežij nazivnih napetosti 20 kV, od EIMV, vendar le-te v svoji ponudbeni dokumentaciji ni priložil, zaradi česar je naročnik obe ponudbi s tehničnega stališča smatral kot enakovredni ter zaradi tega ocenjeval ponudbi predvsem iz ekonomskega stališča. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila ne da bi odpravil vse dvome v pravilnost (obeh) ponudb.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika ravnal v nasprotju z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije, saj je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in bi jo moral skladno z določilom prvega dostavka 76. člena ZJN-1 zavrniti . Zaradi navedenega je potrebno skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljaviti naročnikovo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 02-MK/H-555-126/04, z dne 04.06.2004.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN daje napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora preko določil lastne razpisne dokumentacije ponovno preveriti pravilnost obeh ponudb, pri tem pa striktno upoštevati v 7. členu ZJN-1 določeno načelo enakopravnosti med ponudniki. Naročnik mora zaključiti postopek oddaje predmetnega javnega naročila skladno z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije. Naročnik mora upoštevati prvi odstavek 76. člena ZJN-1 in zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da vlagatelju povrnejo stroški vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 01.09.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
- TEHMAR proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor,
- Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.