018-198/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-198/04-22-1480

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup sklepnih endoprotez in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY d.o.o., Jarnikova ulica 7, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30.08.2004

ODLOČILA

Revizijski postopek za oddajo naročila za nakup sklepnih endoprotez se v delu, v katerem mu naročnik s sklepom št. 5020-8/2004-144, z dne 17.08.2004, ni ugodil (sklopi št. 02, 03, 13 in 19), ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 38/04, z dne 16.04.2004, pod št. objave Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis za dobavo diletacijskega materiala, laboratorijskega materiala, obvezilnega materiala, infuzijskih in transfuzijskih sistemov, RTG filmov, katetrov, endoprotez (srčnih in sklepnih), pacemakerjev, dializnega materiala in zdravil.

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod št. objave Ob-14705/04, objavil javni razpis po omejenem postopku za nakup sklepnih endoprotez, v Uradnem listu RS, št. 61/04, z dne 04.06.2004, pod št objave Ob-15397/04 pa popravek le-tega.

Naročnik je z Obvestilom o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-144, z dne 22.07.2004, v skladu z 19. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelja obvestil, da mu je bila na podlagi izvedene prve faze oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nakup sklepnih endoprotez priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope iz njegove prijave: sklop št. 10: cementirana endoproteza kolka-ravno deblo, sklop št. 11: cementirana endoproteza kolka z visoko polirano površino ter sklop št. 12: kolenska totalna endoproteza tip 1.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.08.2004, v katerem uvodoma ugotavlja, da mu naročnik za večino ponujenih sklopov iz neupravičenih razlogov ni priznal sposobnosti. Vlagatelj navaja, da so strokovne zahteve opredeljene zelo ozko in pisane na kožo maloštevilnim ponudnikom, zato pa v škodo ostalim ponudnikom in v škodo proračuna Republike Slovenije. Vlagatelj meni, da je bil rezultat razpisne dokumentacije usmerjen na dosedanje dobavitelje, ostali ponudniki pa so s takšno opredelitvijo postavljeni v neenakopraven položaj. Vlagatelj še ugotavlja, da je naročnik, kljub popravku strokovnih zahtev, le-te oblikoval tako, da je lahko izločil večino ponudnikov.
Vlagatelj predlaga naročniku naj mu prizna sposobnost tudi za sklope, ki jih navaja v nadaljevanju, in sicer iz naslednjih razlogov:
- Sklop 02: trapezoidno oblikovana brezcementna kolčna endoproteza z metalno mrežasto strukturo v proksimalni tretjini femoralnega dela
Vlagatelj meni, da proteza, ki jo je ponudil, ustreza vsem zahtevam razpisne dokumentacije, ker ima metalno mrežo in tudi luknjo (na zgornjem robu debla), kar je naročnik očitno spregledal.
- Sklop 03: klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza tip 1
Vlagatelj meni, da proteza, ki jo je ponudil odgovarja vsem zahtevam in je klinasto oblikovana. Vlagatelj navaja, da zaenkrat še ne razpolaga s protezami, ki ne bi bile klinasto oblikovane, zato so naročnikovi argumenti za zavrnitev ponujene proteze zelo netočni in celo smešni.
- Sklop 06: brezcementna kolčna endoproteza z ohranjanjem spongiozne kosti v proksimalni femoralni metafizi
Vlagatelj navaja, da ponujena proteza ustreza zahtevam, vlagatelj pa ima za njo tudi potreben instrumentarij.
- Sklop 13: kolenska totalna endoproteza tip 2
Vlagatelj navaja, da je v naročnikovem opisu femoralni del anatomsko oblikovan in istočasno univerzalen za levo in desno koleno, kar po njegovem mnenju ni možno, saj če je femoralni del anatomsko oblikovan potem imamo levo in enkrat desno oblikovano femoralno komponento, nimamo pa univerzalnega. Taka proteza še ne obstaja. Obstajajo sicer univerzalna kolena, vendar so zastarela in se v današnjem času več ne prilagajajo, v nobenem primeru niso anatomsko oblikovana in te funkcije ne morejo izpolniti. Vlagatelj še navaja, da je "njegovo koleno" anatomsko oblikovano in izpolnjuje vse zahteve anatomsko oblikovane proteze.
- Sklop 15: kolenska totalna endoproteza tip 4
Vlagatelj navaja, da ponujena proteza ustreza vsem zahtevanim kriterijem. Polietilenski vložek obstaja tudi v Cross-linked polietilenu. Tibialni plato je s porozno površino, sicer ne iz tantaluma, ki je material, katerega ima samo en proizvajalec.
- Sklop 19: cementirana biartikularna endoproteza kolka-travma
Vlagatelj navaja, da se je prvotni strokovni opis nanašal na biartikularno protezo iz Lima-CL System, kar je razvidno iz prospekta, kjer vsi opisi (od števila vsadkov do CCD kota in celo materiala - TiA614V), odgovarjajo proizvajalčevi protezi. Na vlagateljevo vprašanje v začetni fazi razpisa, ki se je nanašalo na material (ker je bil v opisu zahtevan Titan za vsadek in inox za glavico, možna elektro-kemična reakcija), je naročnik odgovoril, da je primerna proteza tudi proteza iz kobalt krom zlitine. Kljub temu, da je vlagatelj ponudil ustrezno protezo, mu naročnik sposobnosti (v tem sklopu) ni priznal.

Vlagatelj še zatrjuje, da se njegov principal, to je proizvajalec "Smith+Nephew", nahaja med prvimi petimi proizvajalci v svetu, kar potrjuje kakovost protez, ki sodijo v sam svetovni vrh.

Naročnik je dne 17.08.2004 sprejel sklep št. 5020-8/2004-144, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer tako, da je odločil, da se vlagatelju izda popravljeno obvestilo o priznanju sposobnosti, s katerim mu bo priznal sposobnost (poleg že priznane sposobnosti za sklope št. 10 - cementirana endoproteza kolka-ravno deblo, št. 11 - cementirana endoproteza kolka z visoko polirano površino in št. 12 - kolenska totalna endoproteza tip 1) tudi za sklopa št. 06 (brezcementna kolčna endoproteza z ohranjanjem spongiozne kosti v proksimalni femoralni metafizi) in št. 15 (kolenska totalna endoproteza tip 4).

Naročnik ugotavlja, da je očitek, ki se nanaša na sklop št. 02 neutemeljen in navaja, da ni spregledal utora, vendar je to navojni utor in ne luknja, ki bi ob morebitni reviziji proteze omogočila njeno izbitje z univerzalnim instrumentarijem. V tem primeru pa bi moral biti na razpolago instrument, izdelan posebej za takšno vrsto proteze.
Tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na sklop št. 03, po mnenju naročnika ni utemeljen, saj vlagatelj ne ponuja ravne klinasto oblikovane endoproteze (pri čemer se "ravna" nanaša na presek endoproteze), kakršna je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Naročnik nadalje navaja, da je po ponovni proučitvi vlagateljeve prijave in njegovih dodatnih pojasnil ugotovil, da vlagatelj v sklopu št. 06 ponudil protezo, ki izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in da vlagatelj za le-to ponuja tudi ustrezen instrumentarij.
Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na sklop št. 13, naročnik meni, da ni utemeljen. Naročnik navaja, da anatomska oblika pomeni, da se proteza prilagaja obliki femoralnih in tibialnih kondilov z minimalno resekcijo sklepnih površin, zaradi česar vlagateljeva prijava v tem delu ne ustreza naročnikovim strokovnim zahtevam.
Vlagateljev očitek, ki se nanaša na sklop št. 15, je po naročnikovem mnenju utemeljen, saj vlagatelj dejansko zagotavlja ustrezno osnovno endoprotezo in cross-linked PE vložek.
Kar se tiče vlagateljevega očitka, ki se nanaša na sklop št. 19, naročnik poudarja, da pri tem ne gre le za vrsto materiala (kjer je bil po vlagateljevih navedbah dovoljena poleg titana tudi kobalt krom zlitina), temveč je upošteval tudi dejstvo, da deblo, s strani vlagatelja ponujene proteze, nima na vsaki strani vzdolžnih utorov, hkrati pa ne ustreza tudi naklon vratu.

Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.08.2004, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 23.08.2004 (z dopisom št. 5020-8/2004-144) Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Dne 27.08.2004, je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pisno obvestilo, da umika vloženi zahtevek za revizijo in sicer v vseh tistih sklopih, v katerih mu naročnik s sklepom št. 5020-8/2004-144, z dne 17.08.2004, ni ugodil, torej v sklopih št. 02 (trapezoidno oblikovana brezcementna kolčna endoproteza z metalno mrežasto strukturo v proksimalni tretjini femoralnega dela), št. 03 (klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza tip 1), št. 13 (kolenska totalna endoproteza tip 2) in št. 19 (cementirana biartikularna endoproteza kolka-travma).


ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo v sklopih št. 02, 03, 13 in 19 umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.08.2004

mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana
- J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY d.o.o., Jarnikova ulica 7, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana