018-191/04 MšZš

Številka: 018-191/04-24-1466

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo, vgradnjo in priklop opreme za šolske in upravne prostore ter telovadnico Srednje šole Slovenska Bistrica, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje UMT, d.o.o., Kolodvorska 20a, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Toš in partnerji o.p., d.n.o., Beethovnova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.08.2004

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.04.2004 sprejel sklep, št. 404-01-67/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo, vgradnjo in priklop opreme za šolske in upravne prostore ter telovadnico Srednje šole Slovenska Bistrica. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 48-51/04, z dne 07.05.2004, pod številko objave Ob-11965/04.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 10.06.2004, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel tri ponudbe.

Naročnik je dne 09.07.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem je navedel, da so vse prejete ponudbe nepravilne, zaradi česar naročila ne bo oddal nobenemu izmed ponudnikov, temveč bo nadaljeval postopek s pogajanji v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), pri katerem bo pozval vse tri neuspele ponudnike.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 19.07.2004, v katerem navaja, da naročnik pri obrazložitvi obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila ni ravnal v skladu s 77. členom ZJN-1, saj svoje odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ni pisno utemeljil oziroma ni posebej natančno navedel razlogov za zavrnitev. Vlagatelj meni, da je predmetno obvestilo naročnika zaradi skope obrazložitve odločitve procesno nepopolno.
Nadalje vlagatelj navaja, da je odločitev napačna tudi po vsebini, saj v delu, ki se nanaša na ponudbo vlagatelja, temelji na napačno ugotovljenem dejanskem stanju. Vlagatelj povzema naročnikovo navedbo, da naj vlagateljeva ponudba ne bi izpolnjevala pogoja III.4.C.7. razpisne dokumentacije, saj naj ne bi bili predloženi ustrezni atesti ter da naj na atestih ne bi bile označene pozicije iz popisov. Vlagatelj ugotavlja, da nobena od navedenih ugotovitev ni točna, saj je svoji ponudbi priložil certifikat skladnosti št. 03037, ki se nanaša na telovadne blazine in potrjuje, da ponujene blazine ustrezajo standardu SIST ISO 5907, kot dokaz o kvaliteti opreme pa je vlagatelj predložil potrdilo EWF št. 23 za skladnost s standardom EN729/ISO3834. Vlagatelj navaja, da se obe navedeni potrdili oziroma certifikata nahajata v spisu ponudbe in da je torej ugotovitev naročnika, da atesti niso priloženi, napačna. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik očitno zahteval ateste za ustreznost po standardih SIST ISO 5903, 5904, 5905 in 5906, kot je to navedel v obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj pa poudarja, da bi moral naročnik v tem primeru navesti, zakaj šteje vlagateljev atest za neustrezen, ne pa navesti, da atesti sploh niso bili predloženi.
Vlagatelj nadalje poudarja, da je naročnik v točki III.4.C.7. razpisne dokumentacije kot pogoj določil le, da kvaliteta opreme ustreza tehničnim specifikacijam, ter da zahteva po konkretnih atestih (SIST ISO 5903, 5904, 5905 in 5906) predstavlja nov oziroma dodaten pogoj. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik v obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila od različnih ponudnikov zahteval predložitev različnih atestov, kar se vlagatelju zdi nesprejemljivo.
Vlagatelj naročniku očita, da je ravnal v nasprotju z določbo drugega odstavka 31. člena ZJN-1, ki med drugim določa, da mora naročnik določiti tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji s sklicevanjem na bodisi slovenske standarde, ki so prevzeti evropski standardi, sklicevanjem na evropska tehnična soglasja ali s sklicevanjem na splošne tehnične specifikacije.
Vlagatelj nadalje navaja, da ni točna ugotovitev naročnika, da naj na atestih ne bi bile označene pozicije iz popisov. Vlagatelj opozarja, da taka zahteva v točki III.4.C.7. razpisne dokumentacije ni bila opredeljeno navedena, ter da je vlagatelj v svoji ponudbi z znakom * označil, na katero ponujeno opremo se nanaša posamezen atest.
Vlagatelj meni, da je ugotovitev naročnika o nepravilnosti vlagateljeve ponudbe, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, napačna, zato predlaga, da naročnik svojo odločitev z 09.07.2004 v delu, ki se nanaša na vlagatelja, razveljavi, ter ugotovi, da je vlagateljeva ponudba pravilna.
Vlagatelj še opozarja, da je postopek s pogajanji predviden v 20. členu ZJN-1 za primer, ko naročnik v odprtem postopku ne pridobi nobene primerne ponudbe. Ker je vlagatelj prepričan, da je njegova ponudba pravilna, meni, da niso podani pogoji za nadaljevanje postopka s pogajanji. Kljub temu pa vlagatelj v zvezi z naročnikovo odločitvijo o nadaljevanju postopka s pogajanji še enkrat opozarja, da ponudba ponudnika Lesnina MG oprema d.d. ne ustreza razpisnim pogojem, ker ne razpolaga s certifikatom v zvezi s standardom EN729/ISO3834, ki se nanaša na opremo, ki je predmet tega razpisa.

Naročnik je dne 30.07.2004 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je na podlagi ponovnega pregleda vlagateljeve ponudbe ugotovil, da le-ta ne vsebuje atestov, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji "popis del - pozicija 30 Gimnastična oprema, podpozicija 30.4. (koza velika) in 30.5. (koza mala)", kjer je v oklepajih jasno naveden zahtevani standard SIST EN 12196. Naročnik nadalje navaja, da je v točki II.4.O. razpisne dokumentacije zahteval, da "mora ponudnik predložiti ateste za ponujeno standardizirano opremo (razpisni obrazec št. 15)", ter da je v razpisnem obrazcu št. 15 zapisano: "Na atestih označi pozicije iz popisa", iz česar nedvoumno izhaja naročnikova zahteva, da ponudniki predložijo ateste, ki so zahtevani v posameznih pozicijah v popisu opreme. Nadalje naročnik ugotavlja, da je vlagatelj sam v zahtevku za revizijo navedel, da je ponudbi priložil potrdilo EWF št. 23 za skladnost s standardom EN 729/ISO 3834 in ne zahtevanega SIST EN 12196. Naročnik poudarja, da potrdilo EWF št. 23 velja za jeklene konstrukcije - tribune za športne dvorane in opremo igrišča, ne pa za kozo veliko in kozo malo, ki je gimnastična oprema. Naročnik ne oporeka, da je vlagatelj za ostalo gimnastično opremo (telovadna skrinja, letvenik, gred, klop) predložil zahtevane certifikate o skladnosti, ter da predložen certifikat skladnosti št. 03037 potrjuje, da ponujene blazine ustrezajo zahtevanemu standardu SIST ISO 5907, vendar pa naročnik opozarja, da vlagatelj ni predložil še preostalih zahtevanih atestov, in sicer SIST ISO 5903, 5904, 5905 in 5906, ki so zahtevani pod pozicijo št. 31 - blazine. Naročnik poudarja, da je v razpisni dokumentaciji v popisu opreme jasno naštel vse zahtevane standarde, ter ugotavlja, da so trditve vlagatelja neutemeljene.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 11.08.2004, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 404-01-67/2004, z dne 18.08.2004, Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Ker iz predložene dokumentacije ni bilo razvidno, ali je vlagatelj plačal takso skladno s prvim odstavkom ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagatelja dne 25.08.2004 z dopisom pozvala k predložitvi potrdila o vplačilu takse.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija glede navedbe vlagatelja, da je naročnikovo obvestilo o oddaji naročila, z dne 09.07.2004, iz procesnega vidika nepopolno, ker obrazložitev ne vsebuje posebej natančno navedenih razlogov za zavrnitev ponudb, ugotavlja, da je naročnik svojo odločitev z vidika določb 77. člena ZJN-1 povsem zadovoljivo pojasnil. Naročnik je namreč v obrazložitvi napisal, da so vse ponudbe nepravilne, ker niso izdelane in opremljene v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji ("pisna utemeljitev zavrnitve vseh ponudb", kot jo zahteva določba prvega odstavka 77. člena ZJN-1), ter da ponudniki niso v celoti izpolnili pogoja III.4.C.18. ("Ponudnik je priložil ateste za nudeno standardizirano opremo") ter posledično tudi pogoja III.4.C.7. ("Kvaliteta opreme ustreza tehničnim specifikacijam"), pri čemer je naročnik za vsakega ponudnika posebej konkretiziral, kateri dokumenti manjkajo posamični ponudbi ("posebej natančno navedeni razlogi za zavrnitev" skladno z določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnikova obrazložitev jasna in nedvoumna (kljub temu, da je kot pravna podlaga v obvestilu naveden 78. člen in ne 77. člen ZJN-1), spričo česar gre vlagateljevo navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

Nadalje je Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljeve navedbe, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil kot nepravilno, preverila zahteve razpisne dokumentacije in izpolnjevanje teh zahtev v ponudbi vlagatelja.

Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v točki II. "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji", podtočki 4.O) razpisne dokumentacije zahteval, da morajo ponudniki priložiti "Ateste za ponujeno standardizirano opremo (Razpisni obrazec št. 15)". V točki II.9. "Izločitveni faktorji" je naročnik med drugim zapisal, da bo ponudbo pri pregledu in ocenjevanju ponudb izločil kot nepravilno, če ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v točki III.4. razpisne dokumentacije. Nadalje je naročnik v točki III. "Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na priznanje izpolnitve vseh zahtevanih pogojev", podtočki 4.C. "Izpolnjevanje ostalih pogojev", med drugim določil: "7. Kvaliteta opreme ustreza tehničnim specifikacijam. 18. Ponudnik je priložil ateste za nudeno standardizirano opremo (razp. obr. 17).". Opozoriti gre, da je pri slednji naročnikovi določbi prišlo do očitne napake, saj je iz razpisne in ponudbenih dokumentacij razvidno, da gre za razpisni obrazec št. 15 in ne št. 17. Na razpisnem obrazcu št. 15 "Atesti za ponujeno standardizirano opremo (priloži obrazcu)" pa je naročnik zapisal še dodaten pogoj, in sicer "Na atestih označi pozicije iz popisa!". V poglavju "Popis opreme - telovadnica" razpisne dokumentacije je pod pozicijsko številko 30*4 določeno: "koza velika, noge z vgrajenim prevozom omogočajo stabilno postavitev in regulacijo višine v območju 110 do 170 cm. Trup oblazinjen in prevlečen s pravim usnjem. Izdelek ustreza (SIST EN 12196)", pod pozicijsko številko 30*5 je zapisano: "koza mala, z regulacijo višine 90 do 130 cm. Ostale karakteristike kot pri kozi veliki (SIST EN 12196)", ter pod pozicijsko številko 31: "Blazine (SIST ISO 5903, 5904, 5905, 5906, 5907)".

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ugotovila, da je le-ta k razpisnem obrazcu št. 15 od zgoraj naštetih zahtevanih standardov priložil le certifikat o skladnosti s standardom SIST ISO 5907 za izdelek "telovadne blazine za talno vadbo". Certifikatov za druge izdelke (koza velika, koza mala in ostali tipi blazin) vlagatelj ni priložil. Nadalje gre ugotoviti, da vlagatelj na priloženih atestih ni označil pozicij iz popisa, kot je bilo jasno zahtevano na razpisnem obrazcu št. 15; Državna revizijska komisija opozarja, da je vlagateljevo ponudbo potrebno že iz tega razloga (četudi bi vlagatelj morebiti izpolnjeval pogoj predložitve atestov) iz postopka izločiti, ker ne zadošča zahtevam razpisne dokumentacije. Spričo navedenega in skladno z utemeljitvami v nadaljevanju gre vlagateljevo ponudbo šteti za nepravilno.

Državna revizijska komisija namreč opozarja, da morajo ponudniki izpolniti vse naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije, tako vsebinske kot formalne, saj gre za elemente, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjeni tako, kot so predvideni v razpisni dokumentaciji, in so izključne narave (10. točka 3. člena ZJN-1). Te elemente morajo ponudniki upoštevati in ponudbo formalno predložiti na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, hkrati pa morajo pravilno izpolnjeni in predloženi ponudbeni dokumenti izkazovati, da ponudba oz. ponudnik vsebinsko izpolnjujeta vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. Vsebinski in formalni pogoji so prag, ki ga mora izpolnjevati vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh uvrsti v postopek ocenjevanja. Postopek oddaje javnega naročila je zelo formalen in strog, ker se želi na ta način zagotoviti enakopraven položaj in pošteno konkurenco med ponudniki. Ponudba, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, ne glede na morebitno ugodnost ali nizko ceno ne more biti obravnavana kot pravilna, saj je pravilna ponudba le tista, ki v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (arg. 13. točke 3. člena ZJN-1). Ker vlagatelj temu pogoju ni zadostil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno.

Glede vlagateljeve navedbe, da je naročnik v predmetnem postopku od različnih ponudnikov zahteval predložitev različnih atestov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ta trditev ne drži, saj je naročnik zahteval kumulativno predložitev več atestov in je v obrazložitvi odločitve pri vsakem ponudniku navedel, kateri atesti so manjkali konkretni ponudbi.

Nazadnje Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da je opozarjanje na nepravilnost ponudbe ponudnika Lesnina MG oprema d.d. brezpredmetno, saj je naročnik predmetno ponudbo že izločil iz postopka kot nepravilno. V kolikor bo naročnik nadaljeval postopek s pogajanji, lahko vlagatelj v primeru morebitnih kršitev uveljavlja pravno varstvo takrat, zato je taka revizijska navedba, v kolikor se nanaša na postopek s pogajanji, preuranjena, oziroma ne more vplivati na odločitev v predmetnem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.08.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
- Odvetniška družba Toš in partnerji o.p., d.n.o., Beethovnova 12, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana