018-189/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-189/04-25-1528

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članov mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, Francija Kodele kot poročevalca in dr. Aleksija Mužine kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pacemakerjev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SALUS d.d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.09.2004

ODLOČILA

1. Zahtevkoma za revizijo prvega in drugega vlagatelja se ugodi na način, da se razveljavijo naročnikova obvestila o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004 ter spremembe obvestil o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004 in št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004.
2. Naročnik mora izdati odločitev o priznanju sposobnosti v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1.
3. Po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti lahko kandidati uveljavljajo pravice v skladu z ZJN-1 in ZRPJN.
4. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 472.932 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.
5. Naročnik je dolžan plačati drugemu vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je začel postopek na podlagi sklepa, št. 01-316/1-04, z dne 04.05.2004, ki ga je sprejel Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana in sklepa, št. 9-MZ/04, z dne 12.05.2004, ki ga je sprejela Splošna bolnišnica Maribor, v katerima se za izvedbo javnega naročila za nabavo pacemakerjev pooblašča naročnika. Naročnik je predhodni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod št. objave Ob-10131/04, javni razpis za nakup pacemakerjev po omejenem postopku pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13957/04.

Iz zapisnika o odpiranju prijav, z dne 07.06.2003 (pravilno: 07.06.2004), je razvidno, da je naročnik prejel 6 pravočasnih prijav. Naročnik je z obvestili o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004, posamezne ponudnike individualizirano (vsakega prijavitelja zgolj za sklop, na katerega se je prijavil) obvestil, da jim je priznal sposobnost in status kandidata za posamezne sklope. Naročnik je prvega vlagatelja obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope 1, 4 in 6. Naročnik je drugega vlagatelja obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope 1, 4 in 6. Naročnik je ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope: 1, 2, 3, 4 in 6. Naročnik je v dopisu še navedel, da ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana ni priznal sposobnosti za sklop št. 5, saj artikel A nima postopnega padca frekvence po preklopu načina zaradi tahikardije - točka I alinea 14.

Naročnik je z dopisom: "Sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana obvestil, da je prišlo do spremembe oziroma razširitve priznanja sposobnosti ter da se ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana prizna sposobnost in s tem status kandidata za sklope: 1, 2, 3, 4, 5 in 6.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 28.06.2004, skladno z določilom 6. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), na naročnika naslovil vlogo za dodatno obrazložitev obvestila o priznani sposobnosti in od njega zahteval dodatne informacije o postopku priznanja sposobnosti ter ga zaprosil, naj mu sporoči, kateremu prijavitelju in za katere tipe pacemakerjev je še priznal sposobnost.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 30.06.2004, naročnika zaprosil za podatke o ostalih prijaviteljih po posameznih sklopih.

Naročnik je z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, prvemu in drugemu vlagatelju ter z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004, ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata:

Podjetje sklop
1 sklop
2 sklop
3 sklop
4 sklop
5 sklop
6
Salus d.d. x x x
Sanolabor d.d. x x
Cardio Medical d.o.o. x x x x x x
Pro-Gem d.o.o. x x x
Emporio Medical d.o.o. x
Impakta d.d. x x x x
X - priznana sposobnost za sklop

Naročnik je z dopisom: "Obrazloženo obvestilo, sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004, drugega vlagatelja, na podlagi njegove zahteve za ponovno proučitev in naknadno priznanje sposobnosti, z dne 08.07.2004, obvestil, da je ponovno pregledal njegovo prijavo ter spremenil oz. razširil priznanje sposobnosti za sklop 3. Naročnik je drugemu vlagatelju posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata:

Podjetje sklop
1 sklop
2 sklop
3 sklop
4 sklop
5 sklop
6
Salus d.d. x x x
Sanolabor d.d. x x x x
Cardio Medical d.o.o. x x x x x x
Pro-Gem d.o.o. x x x x
Emporio Medical d.o.o. x x x
Impakta d.d. x x x x
X - priznana sposobnost za sklop

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.07.2004, v katerem navaja, da je dne 23.07.2004 neuradno izvedel, da je bilo obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 14.07.2004, dopolnjeno tako, da je bila ponudnikom priznana sposobnost še za dodatne sklope, tega obvestila pa sam ni prejel. Prvi vlagatelj pripominja, da se sam ni prijavil na sklope 2,3 in 5, saj je bilo iz vprašanj in odgovorov razvidno, da je pri oddaji prijave potrebno natančno upoštevati tehnične specifikacije, katerih pa naročnik v postopku ocenjevanja prijav ni v celoti spoštoval in je prijaviteljem priznal sposobnost ne glede na to, da niso v celoti izpolnjevali tehničnih zahtev. Prvi vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da preveri karakteristike pacemakerjev ostalih proizvajalcev, in sicer preko izvedencev kardiologov. Prvi vlagatelj navaja konkretne kršitve naročnika v postopku ocenjevanja prijave prijavitelja CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana pri sklopih 5a in 6.
Prvi vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija predmetno javno naročila v celoti razveljavi, naročniku pa naloži plačilo stroškov revizijskega postopka, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo 3.000 točk, za plačilo takse 100.000 SIT, povečano za 20% DDV ter materialne stroške v višini 1%, ki naj jih naročnik povrne v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.07.2004, v katerem navaja, da je dne 19.07.2004 od naročnika prejel spremembo obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 14.07.2004. Drugi vlagatelj navaja konkretne kršitve naročnika v postopku ocenjevanja prijave prijavitelja CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana pri sklopih 5a in 6. Drugi vlagatelj predlaga ponovno preveritev usposobljenosti prijavitelja CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana za sklope 5a in 6.

Naročnik je s sklepom, št. 5020-8/2004-110, z dne 04.08.2004, zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljena ter zavrnil zahtevo prvega vlagatelja po povrnitvi stroškov. Naročnik navaja, da je dopolnitev oziroma razširitev priznanja sposobnosti izvedel na podlagi in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, na podlagi ponovne preveritve prijav. Naročnik tudi navaja, da prvemu vlagatelju ne odreka informacije o priznani sposobnosti drugim udeležencem, saj je prvi vlagatelj na podlagi zaprosila prejel obvestilo o priznani sposobnosti ostalih udeležencev. Naročnik odločitvi prilaga kopije dokumentov iz prijave ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana, iz katerih naj bi izhajalo, da le-ta izpolnjuje tehnične zahteve.
Naročnik je prvega in drugega vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema tega dopisa pisno obvestita, ali bosta nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umikata.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 11.08.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Prvi vlagatelj vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in zahteva za sestavo te vloge 1.000 točk, materialne stroške v višini 2%, povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 12.08.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.08.2004 ter z dopisom, z dne 26.08.2004 (na dodatno zahtevo Državne revizijske komisije z dopisom, št. 018-189/04-25-1457, z dne 25.08.2004), odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-189/04-25-1419, z dne 17.08.2004, v skladu z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila ter za odstop dokumentacije, skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN. Naročnik je zahtevana pojasnila in dokumentacijo posredoval z dopisom, z dne 19.08.2004 ter z dopisom, z dne 23.08.2004.

Ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana je na Državno revizijsko komisijo naslovil dopis, št. 423/2004/VM, z dne 17.08.2004, v katerem navaja, da ga naročnik ni obvestil, kdo je vlagatelj zahtevka za revizijo ter kakšna je njegova vsebina, čeprav bi mu, kot usposobljenemu kandidatu, kopijo zahtevka za revizijo moral poslati v vednost. Ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana zato Državno revizijsko komisijo naproša, da mu omogoči vpogled v razpisno dokumentacijo in vložene revizijske zahtevke. Državna revizijska komisija je naveden dopis, v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN v zvezi z določbami 199. - 204. členov Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), kot prilogo dopisa, št. 018-189/04-25-1426, z dne 18.08.2004, posredovala prvemu vlagatelju, kot prilogo dopisa, št. 018-189/04-25-1425, z dne 18.08.2004, posredovala drugemu vlagatelju ter kot prilogo dopisa, št. 018-189/04-25-1427, z dne 18.08.2004, posredovala naročniku.

Prvi vlagatelj je kot prilogo dopisa, z dne 20.08.2004, Državni revizijski komisiji posredoval vlogo, z dne 18.08.2004, v kateri vztraja pri svojem zahtevku za revizijo ter ga dodatno pojasnjuje. Prvi vlagatelj zahteva za sestavo te vloge 1.000 točk, materialne stroške v višini 2%, povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 21.08.2004, zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana. Drugi vlagatelj še dodaja, da ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana namerno zavaja tako naročnika kot Državno revizijsko komisijo z navajanjem strokovnih podatkov in dodatnih pojasnil ter da je takšno kasnejše dopolnjevanje ponudb nedovoljeno. Drugi vlagatelj zahteva povrnitev stroškov v višini plačane takse za revizijo 100.000 SIT ter pisarniških stroškov v zvezi z revizijo v višini 45.000 SIT.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-189/04-25-1449, z dne 24.08.2004, ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana obvestila, da bo vpogled v razpisno dokumentacijo in vložene revizijske zahtevke možen dne 26.08.2004 na sedežu Državne revizijske komisije. Ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana je bil vpogled omogočen dne 26.08.2004.

Državna revizijska komisija je prvega vlagatelja z dopisom, št. 018-189/04-25-1451, z dne 24.08.2004, v skladu z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval kot prilogo dopisa, z dne 27.08.2004.

Državna revizijska komisija je drugega vlagatelja z dopisom, št. 018-189/04-25-1452, z dne 24.08.2004, v skladu z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval kot prilogo dopisa, z dne 27.08.2004.

Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 SIT (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), iz potrdil o plačilu takse prvega in drugega vlagatelja pa je razvidno, da je bila taksa plačana le v višini 100.000 SIT, je Državna revizijska komisija prvega vlagatelja z dopisom, št. 018-189/04-25-1454, z dne 25.08.2004, ter drugega vlagatelja z dopisom, št. 018-189/04-25-1455, z dne 25.08.2004, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozvala, naj v roku petih dni od prejema dopisa izvedeta doplačilo takse v znesku 100.000 SIT ter Državni revizijski komisiji posredujeta potrdilo o doplačilu. Drugi vlagatelj je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, z dne 27.08.2004, posredoval potrdilo o doplačilu takse v znesku 100.000 SIT. Prvi vlagatelj je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, z dne 30.08.2004, posredoval potrdilo o doplačilu takse v višini 200.000 SIT.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 01.09.2004, Državni revizijski komisiji posredoval dodatno priglasitev stroškov v višini plačane takse v znesku 200.000 SIT.

Ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana je z dopisom, z dne 01.09.2004, Državni revizijski komisiji posredoval pripravljalno vlogo, v kateri navaja, da prvi in drugi vlagatelj nista podala prijave za sklop 5, zato je sporno že priznanje njuni aktivni legitimaciji v tem sklopu ter jima zaradi ravnanja naročnika ni bila ali ne bi mogla biti povzročena škoda. Iz tega vidika gre po mnenju ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana njuna zahtevka za revizijo, v sklopu 5, v celoti zavreči. Ponudnik CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana navaja tudi določene vsebinske ugotovitve glede navedb prvega in drugega vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali sta zahtevka za revizijo dopustna in ali sta prvi in drugi vlagatelj aktivno legitimirana za vložitev zahtevka. Prvi in drugi vlagatelj imata kot zainteresirana prijavitelja, ki sta dvignila razpisno dokumentacijo in oddala prijavo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi jima bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato sta aktivno legitimirana kot stranki v postopku in upravičena do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija na začetku predmetne revizijske presoje ugotavlja, da je bil postopek oddaje javnega naročila za nakup pacemakerjev voden netransparentno in nedosledno, naročnik pa je s svojim ravnanjem kršil določila in temeljna načela ZJN-1. Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 namreč določa: "Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike.". Citirano določilo nedvoumno zahteva, da mora naročnik svojo odločitev o priznanju sposobnosti manifestirati na način, da z njo seznani ponudnike oziroma sodelujoče v postopku, kar mora smiselno veljati tudi za prijavitelje. Navedenemu stališču pritrjuje tudi določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa: "â?? Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. ...". Od prejema odločitve o priznanju sposobnosti začne za prijavitelje teči rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN. Z obvestilom o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004, pa je naročnik posamezne prijavitelje obvestil le, za katere sklope jim je priznal sposobnost, hkrati pa jih, v nasprotju s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1, ni obvestil tudi o tem, za katere sklope je bila priznana sposobnost tudi ostalim prijaviteljem v tem postopku oddaje javnega naročila.

Z opustitvijo ravnanja po prvem odstavka 78. člena ZJN-1 je naročnik kršil tudi načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, ki v drugem odstavku 6. člena ZJN-1 določa: "Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja skozi objave javnih naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, v skladu s tem zakonom.". Načelo transparentnosti je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja in je še zlasti pomembno pri ugotavljanju pravilnosti priznanja sposobnosti oz. izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki (prijavitelji) morajo imeti možnost, da preverijo vsako fazo oddaje javnega naročila ter pravilnost vodenja postopka oddaje javnega naročila, še zlasti postopek vrednotenja ponudb (prijav) in izbire najugodnejše ponudbe (priznanja sposobnosti). V konkretnem primeru gre tako ugotoviti, da je naročnik vodil predmetni postopek oddaje javnega naročila netransparentno do takšne mere, da je bila prijaviteljem posledično otežena tudi pravica do učinkovitega pravnega varstva. Ponudnikom mora biti dana možnost, da se enakopravno seznanijo s pomembnimi dejstvi v konkretnih postopkih oddaje javnih naročil, ki so potrebna za pripravo ne samo pravilne in konkurenčne ponudbe, temveč tudi za sestavo zahtevka za revizijo za učinkovito pravno varstvo.

Iz spisne dokumentacije, ki jo je naročnik sukcesivno posredoval Državni revizijski komisiji, pa tudi izhaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila po sprejemu odločitve o priznanju sposobnosti, z dne 22.06.2004, izdal več odločitev o spremembi priznanja sposobnosti, s katerimi je svojo prvotno odločitev, z dne 22.06.2004, spreminjal oziroma dopolnjeval. Naročnik je tako sprejel tudi odločitev o spremembi obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 28.06.2004, s katero je ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana, naknadno priznal sposobnost tudi za sklop 5: SRČNI SPODBUJEVALNIKI, TIP DDDR. V nadaljevanju postopka je naročnik na zahteve posameznih prijaviteljev izdal še dopise, z dne 01.07.2004 ter z dne 02.07.2004, s tabelo, iz katere je razvidno, kateremu prijavitelju je naročnik priznal sposobnost za posamezne sklope. Naročnik pa je v nadaljevanju postopka z dopisi, z dne 14.07.2004, prijaviteljem EMPORIO MEDICAL d.o.o, Ljubljana, SANOLABOR d.d., Ljubljana in drugemu vlagatelju posredoval obrazložena obvestila o priznanju sposobnosti ter spremembe tega obvestila, s katerimi je zopet spremenil posamezne odločitve o priznanju sposobnosti. Tabelo, kot sestavni del dopisa, z dne 14.07.2004, iz katere je razvidno, kateremu prijavitelju je naročnik priznal sposobnost za posamezne sklope, pa je naročnik posredoval le drugemu vlagatelju.

Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da lahko po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti naročnik svojo odločitev spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti. Namen 10-dnevnega roka od prejema odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma o priznanju sposobnosti do njegove pravnomočnosti, ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev ab intio spremeni, razveljavi, odpravi, ipd., pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika oziroma prijavitelja. Prav tako naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o priznanju sposobnosti ne more ponovno ocenjevati prispelih ponudb oziroma spreminjati že opravljenega ocenjevanja. Obvestilo o priznanju sposobnosti namreč vsebuje odločitev naročnika, ki jo lahko izpodbija prijavitelj, ki meni, da so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je ravnanje naročnika, s katerim le-ta spremeni prvotno odločitev o priznanju sposobnosti in/oziroma v dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti spreminja opravljeno ocenjevanje prijav posameznih ponudnikov, nedopustno, saj zanj naročnik v ZJN-1 nima pravne podlage. Naročnik je z odločitvijo, z dne 28.06.2004, s katero je ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana, naknadno priznal sposobnost tudi za sklop 5, tako nezakonito posegel v svojo lastno odločitev o priznanju sposobnosti, z dne 22.06.2004, podobno pa je naročnik ravnal tudi po tem, ko so posamezni prijavitelji zahtevali izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, saj je odločitve, ki jih je izdal pred sprejemom teh zahtev za izdajo obrazloženih obvestil, z dopisom, z dne 14.07.2004, vnovič spremenil.

Naročnik je s svojim selektivnim pošiljanjem sprememb obvestila o priznanju sposobnosti kršil tudi načelo enakopravnosti ponudnikov, ki je opredeljeno v 7. členu ZJN-1. V prvem odstavku navedenega člena je določeno: "Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.". Namen navedenega načela je zagotoviti vsem ponudnikom enakopraven položaj pri konkuriranju za pridobitev javnega naročila. Državna revizijska komisija tako ne more odreči pravočasnosti zahtevka za revizijo, če ponudnik zaradi nevročitve odločitve o dodelitvi javnega naročila le-te ne prejme. Tako prijaviteljem, ki spremembe obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 14.07.2004, niso prejeli, zaradi nevročitve tega dopisa rok vložitve zahtevka za revizijo niti ni mogel preteči, vsakršno drugačno stališče pa bi bilo tudi v nasprotju s pravico do pravnega varstva kot ustavno kategorijo, hkrati pa bi se neupravičeno postavilo v ugodnejši položaj tiste prijavitelje, ki so sporno obvestilo, z dne 14.07.2004, prejeli.

Poleg tega, da je naročnik odločitev o priznanju sposobnosti, z dne 22.06.2004, posredoval zgolj posameznim prijaviteljem glede posameznih sklopov, Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik pri ocenjevanju prijav, ki je rezultirala v prvi odločitvi, z dne 22.06.2004, ni uporabil enakih kriterijev. Naročnik je tako glede na zahteve razpisne dokumentacije že v odločitvi o priznanju sposobnosti, z dne 22.06.2004, različno ocenjeval prispele prijave. Na podlagi vlog nekaterih prijaviteljev, ki so bile podane izven postopka pravnega varstva, je naročnik odločitve o priznanju sposobnosti večkrat spreminjal in dopolnjeval, z navedenim ravnanjem pa je prijaviteljem ob nespremenjenih prijavah in enaki razpisni dokumentaciji z različnimi odločitvami spreminjal pravne posledice ter posledično kršil načelo enakopravnosti ponudnikov. Zaradi nekonsistentne interpretacije pogojev za priznanje sposobnosti ter zaradi vseh navedenih procesnih kršitev naročnika v tem postopku oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja ni obravnavala meritorno in je razveljavila odločitve naročnika o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004 ter spremembe obvestil o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004 in št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004. šele na podlagi ponovnega pregleda in ocenjevanja prijav, na podlagi katerega bo naročnik, upoštevaje določilo prvega odstavka 78. člena ZJN-1, vsem prijaviteljem posredoval zakonito obvestilo o priznanju sposobnosti, skladno z obrazložitvijo iz tega sklepa, bodo posamezni prijavitelji lahko uveljavljali pravice, ki jim gredo po ZJN-1 oziroma po ZRPJN. Določbo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, po kateri je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o priznanju sposobnosti, tako dopolnjuje določba drugega odstavka 78. člena ZJN-1, kjer je določeno: "Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.". Ko torej prijavitelj prejme obvestilo o priznanju sposobnosti, lahko ugotovi, ali so oziroma niso njegove pravice kršene in lahko za zavarovanje svojih interesov vloži zahtevek za revizijo, lahko pa zahteva dodatno obrazložitev obvestila in šele nato vloži zahtevek za revizijo.

Ker je vsebinska presoja (morebitnih) zahtevkov za revizijo tako pridržana na izdajo zakonitega obvestila o priznanju sposobnosti, Državna revizijska komisija ni izvajala dokazov v zvezi s predlogom prvega vlagatelja, naj preko izvedencev kardiologov preveri karakteristike pacemakerjev ostalih proizvajalcev. Iz zgornjih razlogov se Državna revizijska komisija tudi ni opredeljevala do zahteve drugega vlagatelja po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana, katero je drugi vlagatelj z dopisom, z dne 21.08.2004, naslovil na Državno revizijsko komisijo. Prijavitelji/kandidati bodo lahko po prejemu obvestila o priznanju sposobnosti uveljavljali pravice v zvezi z vpogledom v posamezne prijave.

Državna revizijska komisija naročnika opozarja tudi na določilo prvega odstavka 22. člena ZRPJN, v katerem je določeno: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.". V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN mora naročnik, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozvati vlagatelja zahtevka za revizijo, da le-tega dopolni. Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 SIT.

Potrdilo o doplačilu takse v višini 100.000 SIT je drugi vlagatelj Državni revizijski komisiji, na njeno zahtevo, pravočasno posredoval. Iz potrdila o doplačilu takse prvega vlagatelja, ki ga je le-ta, na zahtevo Državne revizijske komisije tudi posredoval pravočasno, pa izhaja, da je prvi vlagatelj dne 27.08.2004 na račun RS, Ministrstva za finance, nakazal znesek 200.000 SIT, čeprav bi bilo potrebno nakazati znesek 100.000 SIT, kajti znesek 100.000 SIT je prvi vlagatelj, kot izhaja iz potrdila o plačilu takse, z dne 26.07.2004, poravnal že ob vložitvi zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija tako prvega vlagatelja opozarja, da lahko od RS, Ministrstva za finance zahteva vrnitev preveč plačane takse v znesku 100.000 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1., 2. in 3. točko izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je v postopku revizije zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je kot stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), priznala 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, ter skladno s tarifo št. 39 Odvetniške tarife 50 točk za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 20% davek na dodano vrednost ter povračilo stroškov plačila takse v višini 200.000 SIT, skupno torej stroške v višini 472.932 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

Ker je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN v višini 100.000 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.09.2004Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana
- EMPORIO MEDICAL d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana
- IMPAKTA d.d., Kersnikova 2, Ljubljana
- SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana