018-183/04 MP DRSC

Številka: 018-183/04-25-1439

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo nadomestnega mostu čez Draganjo v Rogatcu na G2-107/1276 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49/a, Ptuj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23.08.2004

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.04.2004 sprejel sklep, št. 347-07-405/99, o začetku postopka oddaje javnega naročila za gradnjo nadomestnega mostu čez Draganjo v Rogatcu na G2-107/1276. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 23.04.2004 v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, pod številko objave Ob-10343. Naročnik je z dopisom "odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-405/99, z dne 07.07.2004, vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje. Iz omenjenega dokumenta izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena skladno s prvim odstavkom točke 3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.07.2004, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 347-07-405/99, z dne 15.07.2004, v kateri je pojasnil razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe. Naročnik je navedel, da je vlagatelj v potrdilu o referenčnem delu za "Gradnjo nadomestnega mostu čez inundacijo v Goričnici na cesti G1-2" navedel večjo pogodbeno vrednost od dejanske, na njegov poziv v fazi pregleda ponudb pa tega ni želel pojasniti. V fazi pregleda ponudbe pa je bilo ugotovljeno, da je dejanska vrednost referenčnega posla bistveno manjša od tiste, ki jo je navedel vlagatelj.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 23.07.2004, v katerem navaja, da je vložil popolno oziroma pravilno ponudbo, poleg tega pa ponudil nanjnižjo ponudbeno ceno. Vlagatelj navaja, da je služba naročnika zagotovo pravilno ocenila sedanjo dejansko vrednost navedenega referenčnega objekta "Gradnjo nadomestnega mostu čez inundacijo v Gorišnici na cesti G1-2", kar izhaja tudi iz vlagateljevega dokumenta "ponudbena dokumentacija", z dne 17.06.2004.
Vlagatelj zahteva, da naročnik sporno odločitev o oddaji javnega naročila spremeni in delo odda vlagatelju. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 347-07-405/99, z dne 03.08.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je v pogojih za priznanje sposobnosti ponudnika v točki 2.4 Reference zahteval, da ponudnik predloži potrdilo o referenčnem delu, iz katerega je razvidno, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred razpisanim naročilom zgradil najmanj en most na državnih cestah ali avtocestah, kot je predmetno naročilo, v vrednosti vsaj 50.000.000,00 SIT. Vlagatelj je priložil potrdilo o referenčnem delu, katerega mu je dne 17.05.2004 potrdil naročnik. Za potrditev referenčnega dela je vlagatelj zaprosil tako, da je obrazec Potrdilo o referenčnem delu izpolnil sam in ga poslal po faksu. Naročnik je v dobri veri, da je vlagatelj navedel resnične podatke, to potrdilo potrdil in mu ga podpisanega vrnil. Pri pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja pa je naročnik ugotovil, da je vlagatelj v potrdilu o referenčnem delu navedel nepravilne podatke o vrednosti posla. Vlagatelj je navedel kot vrednost posla 55.940.300,00 SIT, iz pogodbe, št. 2415-99-000669, za izvedbo "Gradnje nadomestnega mostu čez inundacijo v Goričnici na cesti G1-2/0250 v km 9.330 v dolžini 70m", sklenjene med naročnikom in vlagateljem dne 14.10.1999, pa je razvidna vrednost pogodbenih del in sicer v višini 37.898.194,00 SIT. Naročnik navaja, da je vlagatelja dne 10.06.2004 pozval, da dostavi fotokopijo končne situacije za sporna dela, vendar je le-ta na poziv odgovoril, da je ponudbo izdelal in dostavil skladno z razpisnimi pogoji in da je predložil zahtevane in od naročnika potrjene reference o uspešno izvedenih delih. Naročnik je vlagateljevo ponudbo zavrnil skladno s prvim odstavkom 3.2 točke Navodil ponudnikom, ker je ponudnik dal nepravilne in zavajujoče podatke, prav tako pa je ponudba vlagatelja nepravilna, ker ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.4 Reference, kjer je naročnik zahteval, da ponudnik predloži potrdilo o referenčnem delu iz katerega je razvidno, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred razpisanim naročilom zgradil najmanj en most na državnih cestah ali avtocestah, kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 50.000.000,00 SIT.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.08.2004 na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 347-07-405/99 2415-04-000414/0, z dne 09.08.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisoma, št. 018-183/04-25-1375 in št. 018-183/04-25-1376, z dne 11.08.2004, pozvala tako naročnika kot tudi vlagatelja, da ji posredujeta še:
1. kopijo pogodbe med vami kot naročnikom in vlagateljem za sporno referenčno delo "gradnjo mostu na cesti G1-2 0250 Gorišnica",
2. predložitev fotokopije obračuna izvedenih del za sporno referenčno delo "gradnjo mostu na cesti G1-2 0250 Gorišnica".

Vlagatelj je v prilogi dopisa, z dne 12.08.2004, Državni revizijski komisiji posredoval dodatna pojasnila - indeksacijsko sedanjo vrednost spornega referenčnega dela in dodatno dokumentacijo: kopijo pogodbe med vlagateljem in naročnikom ter končno obračunsko situacijo, št. 98/30.

Naročnik je v prilogi dopisa, št. 347-07-405/99 2415-04-000414/0, z dne 12.08.2004, Državni revizijski komisiji posredoval dodatno dokumentacijo: kopijo pogodbe med vlagateljem in naročnikom, situacijo, št. 98/30 ter FEP - finančni elementi predobremenitev.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, dodatnih pojasnil naročnika in vlagatelja, in po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

V 41. členu ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) določa tim. statusne pogoje in sicer: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopkuâ??". V 42.a členu ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti) je v prvem odstavku določeno: "Za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da:
1. je ekonomsko-finančno sposoben; ali
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi.".
V drugem odstavku istega člena je določeno, da mora naročnik, v kolikor se zanje odloči, za dokazovanje izpolnjevanja teh pogojev od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. V nadaljevanju te zakonske določbe so eksemplifikativno navedeni dokazi za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, in sicer je za 2. točko prvega odstavka 42.a člena ZJN-1 med drugim določeno, da lahko naročnik zahteva, da ponudniki predložijo tudi: "a) seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbeâ?? V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj in kakovost izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določiliâ??".

Naročnik je skladno s citiranimi določili ZJN-1 v razpisni dokumentaciji v točki 2. Ekonomsko-finančni, tehnični in drugi naročnikovi pogoji za priznanje sposobnosti (42.a člen ZJN-1) ter potrebna dokazila o izpolnjevanju teh pogojev med drugim v točki 2.4 Reference kot pogoj določil: "Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred tem naročilom zgradil najmanj en most na državnih cestah ali avtocestah, kot je predmet tega naročila, v vrednosti vsaj 50.000.000 SIT.", ter kot dokazilo zahteval: "Potrdilo o referenčnem delu, predloženo skladno s predlogo", ki jo je tudi v obliki vzorca predvidel v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo in ugotovila, da je le-ta v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil potrdilo o referenčnem delu "Gradnjo nadomestnega mostu čez inundacijo v Gorišnici na cesti G1-2 0250 - Gorišnica", z navedeno vrednostjo posla 55.940.300,00 SIT, potrjeno s strani naročnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno dejstvo, da je naročnik vlagatelju omenjeno sporno referenco z vrednostjo posla 55.940.300,00 SIT dne 17.05.2004 potrdil.

Državna revizijska komisija je z namenom preveritve dejanskega stanja zahtevala od obeh strank dodatna pojasnila oziroma dokazila. Iz pridobljenih dokumentov (pogodbe med vlagateljem in naročnikom, končne obračunske situacije) je ugotovila, da je bila za izgradnjo spornega referenčnega objekta ""Gradnjo nadomestnega mostu čez inundacijo v Gorišnici na cesti G1-2/0250 v km 9.330 v dolžini 70m" med vlagateljem in naročnikom dne 08.10.1999 sklenjena pogodba, št. 2415-99-00669/0, za vrednost pogodbenih del 37.898.194,00 SIT ter da je bilo vlagatelju po situaciji, št. 98/30, z dne 15.05.2000 tudi dejansko izplačanih 37.898.194,00 SIT.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da vlagatelj ne izpolnjuje naročnikovega pogoja iz točke 2.4 Reference, kjer je naročnik zahteval, da ponudnik predloži potrdilo o referenčnem delu, iz katerega je razvidno, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred razpisanim naročilom zgradil najmanj en most na državnih cestah ali avtocestah, kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 50.000.000,00 SIT, saj je iz pogodbe, št. 2415-99-000669, za izvedbo "Gradnje nadomestnega mostu čez inundacijo v Gorišnici na cesti G1-2/0250 v km 9.330 v dolžini 70 m", sklenjene med naročnikom in vlagateljem dne 14.10.1999, razvidna vrednost pogodbenih del in sicer v višini 37.898.194,00 SIT. Ugotoviti je potrebno, da je naročnik ravnal skladno z določili razpisne dokumentacije in prvega odstavka 42. a člena ZJN-1, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 kot nepravilno zavrnil in jo izločil iz nadaljnjega postopka.

Državna revizijska komisija pa ne more slediti argumentaciji vlagatelja, podani v revizijskem postopku, kjer podano vrednost spornega referenčnega objekta utemeljuje z izračunom indeksov za obdobje 1999 do 2004, v kateri končno vrednost spornega referenčnega objekta 37.898.194,00 SIT povečuje za indeks podražitev (133,74) in tako navaja (ob upoštevanju indeksa podražitev) revalorizirano vrednost končne situacije v višini 51.110.969,40 SIT ter podaja (fiktivni) predračun za sporni referenčni objekt, kot bi ga vlagatelj podal v trenutku prijave na predmetnem javnem razpisu, z vrednostjo 55.940.300,00 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tovrstno revaloriziranje pogodbene vrednosti v razpisni dokumentaciji ni bilo predvideno, zatorej tudi ni dopustno. V kolikor bi namreč naročnik želel take vrednosti referenčnih objektov bi to izrecno dopustil v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju še ugotavlja, da je naročnik v postopku pregleda vlagateljeve ponudbene dokumentacije zaradi ugotovitve, da je vlagatelj v potrdilu o referenčnem delu navedel nepravilne podatke (vrednost posla) njegovo ponudbo zavrnil tudi iz razloga, ker je le-ta v svoji ponudbeni dokumentaciji podal zavajujoče ali neresnične navedbe in podatke. Naročnik je imel za tako ravnanje pravno podlago v določilu prvega odstavka 3.2 točke Navodil ponudnikom.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni kršil določil ZJN-1 in razpisne dokumentacije, zato je skladno z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.08.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49/a, Ptuj
- CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.