018-034/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-34/05-35-317

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za medicinski potrošni material in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.2.2005

ODLOČILA

Razveljavi se postopek oddaje javnega naročila za medicinski potrošni material, objavljen v Uradnem listu RS št. 101/2004 pod št. objave Ob-24499/04, in sicer v delu, ki se nanaša na artikel pod šifro 308153 v sklopu 57 "torakalne drenaže".

Obrazložitev

Naročnik je dne 1.9.2004 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku in dne 17.9.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS št. 101/2004 pod št. objave Ob-24499/04. Dne 25.11.2004 je naročnik izdal obvestilo o priznanju sposobnosti (št. 557-DS/04), iz katerega je razvidno, da je v sklopu 57 "torakalne drenaže" sposobnost za dobavo artikla pod šifro 308153 med drugim priznal tudi vlagatelju in kandidatu Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana.

Vlagatelj je z dopisom z dne 7.12.2004, v katerem je med drugim zatrjeval, da ima v sklopu 57 pod šifro 308153 le njegov artikel manometer in kot tak edini ustreza tehničnim specifikacijam, zahteval dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, ki jo je naročnik izdal dne 22.12.2004. V dodatni obrazložitvi je naročnik navedel, da je iz izjave kandidata Auremiana d.o.o. razvidno, da njegov proizvod vsebuje manometer in da ustreza tehničnim specifikacijam naročnika.

Vlagatelj je dne 24.12.2004 naročniku posredoval dokument, ki ga je v zadevi naslovil kot "ugovor na dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti za ident 308153 iz skupine 57". V tem dokumentu vlagatelj navaja, da proizvod kandidata Auremiana d.o.o. s kataloško številko EU 3273 ne vsebuje manometra. S pomočjo kontrolnega manometra lahko ocenjujemo negativni tlak v zbirni posodi za sekret in v prsnem košu. Manometer v obliki cevke črke U kaže dejanski interplevralni tlak pri bolniku, navaja vlagatelj, in dodaja, da artikel EU 3273 ne omogoča moženja cevi, kar je naročnik zahteval v nazivu artikla. Vlagatelj trdi, da je edini ponudil ustrezen izdelek, zato naročnik kandidatu Auremiana d.o.o. ne bi smel priznati sposobnosti za artikel EU 3273.

Naročnik je dne 17.1.2005 sprejel sklep št. NK-R2/05, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno preveril ustreznost artikla EU 3273, ki ga ponuja kandidat Auremiana d.o.o., in ugotovil, da drenaža proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273 zagotavlja merjenje interplevralnega tlaka, sicer ne z manometrom v obliki črke U, kar tudi ni bila zahteva naročnika, in omogoča molženje cevi.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 21.1.2005 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja, da medicinski pripomoček s kataloško številko EU 3273 ne vsebuje manometra, temveč le mehanizem za uravnavanje vleka, zato z njim ni mogoče oceniti dejanskega interplevralnega tlaka pri bolniku. Vlagatelj tudi vztraja, da omenjeni pripomoček ne omogoča molženja cevi.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da v predmetnem postopku revizije oddaje javnega naročila stranki navajata dve nasprotujoči trditvi. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da torakalna drenaža proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273 nima manometra in ne omogoča merjenja dejanskega interplevralnega tlaka pri bolniku ter molženja cevi, naročnik odgovarja, da omenjena drenaža zagotavlja merjenje interplevralnega tlaka in omogoča molženje cevi. Državna revizijska komisija je z namenom ugotovitve popolnega dejanskega stanja v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN naročnika, vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o. povabila na sestanek, na katerem je od udeležencev zahtevala dodatna pojasnila.

Predstavnik naročnika je pojasnil, da v Splošni bolnišnici Maribor že uporabljajo obe torakalni drenaži, ki ju v predmetnem postopku ponujata vlagatelj ter Auremiana d.o.o. in da so z obema zadovoljni. Torakalna drenaža proizvajalca Euroset, ki jo ponuja podjetje Auremiana d.o.o., po zagotovilih predstavnika naročnika izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije, saj omogoča molženje cevi, prav tako tudi vsebuje manometer. Naročnik ni zahteval posebnega manometra, s katerim bi bilo mogoče v vseh primerih meriti interplevralni tlak, pač pa manometer, ki omogoča nastavitev, uravnavanje in preverjanje podtlaka, s katerim iz bolnikovega prsnega koša črpajo odvečne tekočine. Ta manometer ponujeni izdelek proizvajalca Euroset vsebuje, in sicer v četrti komori torakalne drenaže, v katero se natoči vodo do želene višine, s čimer se določi podtlak, hkrati pa je glede na nivo in stanje vode v komori mogoče nadzirati podtlak in normalno delovanje drenaže. Glede molženja cevi je predstavnik naročnika pojasnil, da mora biti cev narejena iz takega materiala, da se ne upogiba in tvori kolena, ki lahko pretok drenaže prekinejo, hkrati pa mora biti tako mehka, da omogoča molženje cevi. Cev v torakalni drenaži proizvajalca Euroset je taka, da omogoča molženje bodisi s prosto roko bodisi z uporabo nekega tršega predmeta.

Predstavnik vlagatelja je vztrajal, da le njihova torakalna drenaža proizvajalca Tyco Healthcare vsebuje manometer, medtem ko ga torakalna drenaža proizvajalca Euroset ne vsebuje. Predstavnik vlagatelja je opozoril, da lahko govorimo o več vrstah manometrov, vendar bi morali pri torakalnih drenažah upoštevati le takšno izvedbo manometra, ki omogoča dejansko merjenje tlaka v prsnem košu bolnika, ne pa tudi regulatorja vleka, s katerim je mogoče le nadzirati podtlak v posodi. Predstavnik vlagatelja je tudi opozoril, da je naročnika izrecno vprašal, ali potrebuje torakalno drenažo z manometrom, naročnik pa mu je odgovoril, da bo torakalna drenaža brez manometra izločena kot neustrezna. Zato je vlagatelj tudi ponudil ta model torakalne drenaže; v primeru, če bi bile tehnične specifikacije drugačne, bi tudi on lahko ponudil drug model, katerega cena bi se v tem primeru znatno razlikovala.

Predstavnik kandidata Auremiana d.o.o. je pojasnil, da je s torakalno drenažo proizvajalca Euroset mogoče nadzirati podtlak v posodi in s tem tudi v prsnem košu bolnika. Z višino vodnega stolpca se določi nivo podtlaka, preko katerega je mogoče nadzirati tudi interplevralni tlak bolnika. To omogoča poseben pokazatelj v regulatorju vleka, katerega položaj kaže na operativnost vleka. Torakalna drenaža proizvajalca Euroset sicer ne vsebuje takšne izvedbe manometra, kot jo ponuja vlagatelj, vendar pa je tudi z njim mogoče nadzirati nivo podtlaka v posodi in preko njega interplevralni tlak bolnika. Tudi glede molženja cevi je predstavnik kandidata Auremiana d.o.o. pojasnil, da izvedba cevi pri torakalni drenaži proizvajalca Euroset sicer ni identična tisti, ki jo ponuja vlagatelj, a ne glede na to omogoča molženje. Predstavnik kandidata Auremiana d.o.o. je Državni revizijski komisiji izročil tudi vzorec in prospekte torakalne drenaže proizvajalca Euroset v angleškem jeziku. Slednje je naknadno posredoval tudi v italijanskem jeziku, pri čemer je predlagal, naj Državna revizijska komisija določi izvedenca, ki bo pregledal in ocenil obe torakalni drenaži.

Po preučitvi dodatnih pojasnil naročnika, vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o. je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je treba odgovoriti na vprašanje, ali torakalna drenaža proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273, ki jo je v sklopu 57 ponudil kandidat Auremiana d.o.o., ustreza tehničnim specifikacijam, kot jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, pri čemer vlagatelj kot sporno navaja dejstvo, da omenjena torakalna drenaža nima manometra in ne omogoča molženja cevi. Naročnik je v razpisni dokumentaciji artikel pod šifro 308153 opisal na naslednji način: "drenaža, kompaktni tri komorni sist., prozorna podvodna zapora, manometer, mehanski regulator vleka, odzračevanje preko filtra, možnost molženja cevi (kot 571562)", pri čemer spornih specifikacij "manometer" in "možnost molženja cevi" ni natančneje opisal.

Na podlagi navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil naročnika, vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o. je Državna revizijska komisija ugotovila, da torakalna drenaža proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273 omogoča nastavitev podtlaka s pomočjo vodnega stolpca in nadziranje podtlaka s posebnim pokazateljem v regulatorju vleka. Prav tako je bilo mogoče ugotoviti, da cev omenjene torakalne drenaže pod določenimi pogoji omogoča molženje. Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančneje specificiral, kakšen manometer mora imeti torakalna drenaža (ali naj manometer kaže na številčno vrednost tlaka ali zadostuje že pokazatelj ustreznosti dejanskega tlaka v posodi glede na naravnani tlak) ter kateri tlak in pod kakšnimi pogoji naj manometer meri, ni bilo mogoče ugotoviti, da torakalna drenaža proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273 ne bi ustrezala tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije (prim. 13. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1)). Zaradi pomanjkljivega opisa tehničnih specifikacij tudi ni bilo mogoče ugotoviti, da sporna torakalna drenaža ne bi omogočala molženja cevi, saj naročnik ni opisal, kakšna mora biti izvedba cevi za molženje oziroma na kakšen način se bo molženje izvajalo, da se bo ponudba štela za pravilno.

Ne glede na zgornjo ugotovitev, da zaradi pomanjkljivega opisa tehničnih specifikacij za torakalno drenažo proizvajalca Euroset s kataloško številko EU 3273 ni bilo mogoče ugotoviti neizpolnjevanja tehničnih zahtev, je Državna revizijska komisija na podlagi dodatnih pojasnil naročnika, vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o. hkrati ugotovila, da je posledica pomanjkljivega opisa tehničnih specifikacij neprimerljivost ponudb vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o.. Iz izvajanj vlagatelja in kandidata Auremiana d.o.o. je bilo namreč razvidno, da obe torakalni drenaži, ki ju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, med seboj nista tehnično povsem primerljivi. Naročnik je s pomanjkljivim opisom tehničnih zahtev za torakalno drenažo povzročil, da so lahko ponudniki njegove zahteve razumeli in (kot se je izkazalo v predmetnem postopku) tudi izpolnili na različne načine, zaradi česar je onemogočena tehnična primerljivost ponudb, posledično pa bi bila v 2. fazi omejenega postopka, kjer je edino merilo v sklopu 57 najnižja končna cena posamezne vrste blaga, onemogočena tudi cenovna primerljivost ponudb. Na ta način sta bila v tem delu postopka oddaje javnega naročila kršena dva temeljna postulata javnega naročanja, in sicer načelo enakopravnosti ponudnikov iz 7. člena ZJN-1, v skladu s katerim mora naročnik vsem ponudnikom omogočiti sodelovanje v postopku pod enakimi pogoji, ter načelo zagotavljanja konkurence iz 5. člena ZJN-1.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na artikel pod šifro 308153 v sklopu 57 "torakalne drenaže". Naročnik mora v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila tehnične specifikacije za torakalno drenažo opisati na način, ki bo od ponudnikov jasno zahteval, kakšno izvedbo manometra in cevi na torakalni drenaži morajo ponuditi, da bodo izpolnili tehnične zahteve, hkrati pa mora opis tehničnih specifikacij zagotoviti tehnično primerljivost ponujenih artiklov, ki bo v 2. fazi omejenega postopka omogočala enakopravno cenovno vrednotenje predloženih ponudb. Ob tem gre naročnika opozoriti, da ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil (prvi odstavek 32. člena ZJN-1).

Glede dokaznega predloga kandidata Auremiana d.o.o., naj se v postopku imenuje izvedenca, se je Državna revizijska komisija glede na zgoraj navedeno odločila, da mu ne bo sledila,

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.2.2005

predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana