018-033/2005 Občina Sevnica

Številka: 018-33/05-33-312

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca senata in predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Mateje Ažman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Novum Wassertechnik GmbH, EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, ki ga zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 10.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se kot preuranjen zavrže.

2. Zahteva za povračilo stroškov se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-10308/04 objavil mednarodni javni razpis za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija". Naročnik je predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 58-049237, z dne 23.03.2004 ter javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 80-068000, z dne 23.04.2004.

Vlagatelj je na podlagi 12. člena ZRPJN pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.12.2004, v katerem navaja, da je bilo na javnem odpiranju ponudb dne 27.09.2004 ugotovljeno, da je vlagateljeva ponudba med štirimi prejetimi ponudbami cenovno najugodnejša. Naročnik je z dopisom, z dne 01.12.2004, ponudnike obvestil, da je postopek javnega razpisa razveljavljen, ker nobena izmed ponudb ni sprejemljiva. Vlagatelj navaja, da gre skladno z Navodili za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev EU (v nadaljevanju: PRAG -Guidelines), ki se uporablja v tem postopku, verjetno za 1. pogoj ("postopek javnega razpisa je neuspešen, če ni bila predložena nobena ponudba, ki bi jo bilo mogoče finančno ali tehnično ovrednotiti, ali sploh nobena ponudba ni bila predložena"), zaradi katerega je dovoljena razveljavitev postopka javnega razpisa. Naročnik je po pregledu in ocenjevanju ponudb namreč ugotovil neuspešnost postopka zaradi nesprejemljivosti ponudb. Vlagatelj navaja, da je njegova ponudba izpolnjevala vse zahteve iz razpisa, zaradi česar je razveljavitev v nasprotju s pravnimi normami. Vlagatelj še navaja, da takšne odločitve EU komisija ni predhodno odobrila. Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka v omenjenem projektu.

Naročnik je v skladu s 16. členom ZRPJN z dopisom "zavrnitev zahtevka za revizijo", št. 35300-0043/1999, z dne 20.12.2004, zahtevek za revizijo v celoti kot neutemeljen zavrnil z obrazložitvijo, da ima naročnik možnost v katerikoli fazi postopka, brez obrazložitve razlogov ponudnikom, razveljaviti postopek javnega razpisa. Naročnik je sprejel svojo odločitev na podlagi 32.1 točke razpisne dokumentacije in celotne točke 5.3.10 PRAG-Guidelines.

Vlagatelj je preko pooblaščenca z dopisom "izjava o nadaljevanju postopka", z dne 19.01.2005, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ter podredno zahteva vročitev poziva o nadaljevanju postopka po prvem odstavku 17. člena ZRPJN. Vlagatelj navaja, da naročnik le-tega ni pozval, naj se pisno izjasni, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj še navaja, da se naročnik ni izjasnil o navedbah naročnika v zahtevku za revizijo, ampak pavšalno navaja, da lahko kadarkoli razveljavi postopek oddaje javnega naročila, brez obrazložitve razlogov ponudnikom. Vlagatelj meni, da je to v nasprotju s pravili in objavo javnega razpisa pod št. objave Ob- 32360/04, v Uradnem listu RS, št. 126-127/04, z dne 26.11.2004, kjer je navedeno, da je bil javni razpis neuspešen, ker bi naj bile vse ponudbe neustrezne. Vlagatelj navaja, da o razveljavitvi predmetnega postopka vlagatelj ni bil nikjer obveščen, poleg tega bi bilo takšno ravnanje naročnika v nasprotju z 11. členom ZRPJN, ki določa suspenzivni učinek vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik navaja različne pravne podlage za ne-oddajo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo ter zahteva tudi povračilo stroškov za sestavo te vloge.

Naročnik je v skladu s 17. členom ZRPJN z dopisom, št. 35300-0043/1999, z dne 25.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji ter navedel, da je vlagateljeva izjava o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo prepozna.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-33/05-33-240, z dne 26.01.2005, pozvala naročnika k predložitvi celotne dokumentacije, kar je naročnik storil v prilogi dopisa, št. 35300-0043/1999, z dne 28.01.2005 in dopisa, št. 35300-0043/1999, z dne 04.02.2005.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo preuranjen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v četrtem odstavku 37. člena določa, da se v primeru javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev mednarodnih organizacij, skladov ali drugih podobnih virov, določila tega zakona uporabljajo v primeru, če je s sporazumom, s katerim je takšno financiranje urejeno in katerega podpisnica je Republika Slovenija, predvideno, da se pravno varstvo zagotavlja v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, gre v obravnavanem primeru za mednarodni razpis iz programa ISPA, katerega predmet so gradbena dela Čiščenje odpadnih voda povodja spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija (objava razpisa v Uradnem listu RS, štev. 39-42/2004, z dne 23.04.2004). Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije (Tender Documents - Wastewater Treatement of Down Stream Sava River Basin) je omenjeni projekt (so)financiran s strani Evropske skupnosti, in sicer iz sredstev predpristopne pomoči po programu ISPA (stran 9, točka 2 razpisne dokumentacije - Financing).

Pravila o dodeljevanju predpristopne pomoči po programu ISPA (Council Regulation (EC) No 1267/1999 of June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession) določajo (Annex III - Financial manegament and control (Article 9(5)), da se postopek oddaje javnega naročila, ki se (so)financira iz omenjenih sredstev, vsakokrat natančneje uredi v finančnem memorandumu, ki ga za posamezen projekt podpišeta Komisija Evropske skupnosti in država upravičenka do sredstev predpristopne pomoči.

Finančni memorandum (Financing Memorandum No 2002 SI 16P PE 008 concerning the grant of assistance from the Instrument for Structural Policies for Pre-accession to the following measure - Wastewater Treatement of Down Stream Sava River Basin located in Brežice, Krško and Sevnica in the Republic of Slovenia), s katerim sta se Komisija Evropske skupnosti in Republika Slovenija dogovorili o (so)financiranju omenjenega projekta, v Aneksu III.1 (Financial Implementation Provisions - Section XI - Transparency in the award of contracts) določa, da se postopek razpisa in izbire izvajalca omenjenega projekta izvede po pravilih, določenih v postopkovniku "Practical Guide to Phare ISPA and Sapard contract procedures".

Postopkovnik "Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions" v poglavju 2.4. (Contract award procedures) pod točko 2.4.12 (Appeals) določa, da se lahko ponudnik, ki meni, da je bil zaradi napake ali nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila oškodovan, pritoži pri naročniku ter da mora naročnik na pritožbo odgovoriti v roku 90 dni od prejema zahtevka. Kadar je o vloženi pritožbi obveščena Evropska komisija, je ta dolžna naročniku posredovati svoje mnenje, pri čemer si mora prizadevati, da se doseže sporazumna rešitev spora med prizadetim ponudnikom in naročnikom. šele v primeru, če je opisani postopek mirnega reševanja spora neuspešen, lahko ponudnik zahteva pravno varstvo v skladu s pravili nacionalne zakonodaje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj na podlagi 12. člena ZRPJN vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.12.2004, ki ga je naročnik na podlagi 16. člena ZRPJN z dopisom "zavrnitev zahtevka za revizijo", št. 35300-0043/1999, z dne 20.12.2004, kot neutemeljenega zavrnil, zaradi česar je vlagatelj skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 19.01.2005, zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da opisanega komuniciranja med strankama ne gre šteti kot poskus izvedbe postopka mirnega reševanja spora (v smislu točke 2.4.12. Postopkovnika "Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions"), še toliko bolj pa gre to stališče zavzeti tudi iz razloga, ker se obe stranki v dokumentih, ki so bili posredovani (zahtevek za revizijo, odločitev o zahtevku za revizijo ter izjava o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo) izrecno sklicujeta na določila ZRPJN.

Iz zgoraj opisanega je razvidno, da v obravnavanem primeru niso nastopile vse procesne predpostavke, ki omogočajo meritorno odločanje Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo. V skladu s procesnimi pravili, na podlagi katerih se vodi predmetni postopek oddaje javnega naročila, je za uveljavljenje pravice ponudnika do pravnega varstva skladno z nacionalnimi pravili (torej za vložitev zahtevka za revizijo na podlagi ZRPJN) potrebno, da naročnik in vlagatelj predhodno opravita postopek mirnega reševanja spora (pri čemer ima naročnik tudi možnost pridobiti mnenje Evropske komisije). Pravno varstvo po postopku, ki ga ureja ZRPJN, je torej predvideno (šele) v primeru, če naročnik in ponudnik (s pomočjo Evropske komisije) nista uspela doseči sporazumne rešitve spora oziroma če naročnik v roku 90 dni ni odgovoril na vlagateljevo pritožbo. Procesna predpostavka za reševanje zahtevka za revizijo po ZRPJN v tem postopku je torej neuspešno izveden postopek mirnega reševanja med strankama oziroma potek 90 dnevnega roka, ki ga ima na voljo naročnik, da odgovori na vlagateljeve navedbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v tem trenutku (še) ni pristojna za meritorno odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo, saj med strankama še ni bil ne-uspešno izveden postopek mirnega reševanja spora oziroma, da še ni potekel 90 dnevni rok od vlagateljeve vložitve pritožbe (zahtevka za revizijo, z dne 07.12.2004), zato je na podlagi 1. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se zahtevek za revizijo kot preuranjen zavrže. Glede na to, da je vlagatelj vložil pravno sredstvo, z dne 07.12.2004, mora naročnik, upoštevaje zgornje ugotovitve o procesni predpostavki mirnega reševanja, o tem odločiti najkasneje v 90 dneh. V kolikor stranki spora v tem času ne razrešita, ali če naročnik v 90 dneh ne odgovori na vložen zahtevek za revizijo vlagatelja, lahko vlagatelj uveljavlja pravno varstvo po ZRPJN tako, da pri naročniku vloži zahtevek za revizijo v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 19.01.2005, zahteval tudi povračilo stroškov in sicer 1000 odvetniških točk za sestavo te vloge in 2% materialnih stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, je bilo potrebno o stroških odločiti, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.02.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.