018-178/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-178/04-24-1358

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, člana dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo RTG filmov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.8.2004

ODLOČILA

1.) Vlagateljeva obrazložitev pritožbe z dne 24.7.2004 zoper sklep naročnika, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, se zavrže kot nedovoljena. Pritožba vlagatelja, z dne 5.8.2004, zoper sklep naročnika, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, se zavrne.

2.) Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov v priglašeni višini se zavrne.

3)Naročnik mora v roku treh mesecev po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis, v Uradnem listu RS, štev. 57-58/04, z dne 28.5.2004, pod štev. Ob-14702/04, pa javni razpis po omejenem postopku za dobavo RTG filmov.

Naročnik je z obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004, v skladu z 19. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelja obvestil, da mu je bila na podlagi izvedene prve faze oddaje javnega naročila po omejenem postopku za oddajo naročila za dobavo RTG filmov priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope iz njegove prijave: "Sklop 03: RTG filmi lamelarnega nanosa kristalov in ostali radiološki filmi s kemikalijami Sklopi od 301 do 305".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.7.2004, v katerem predlaga, naj naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi ter mu povrne priglašene stroške revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi navaja, da je dne 15.7.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo ter ugotavlja, da je zahtevek za revizijo podan po izteku zakonsko predvidenega roka, zaradi česar ga naročnik ne more upoštevati. Naročnik se sklicuje na ZRPJN, ki v 1. odstavku 12. člena določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, v 1. odstavku 13. člena pa določa, da se zahtevek za revizijo v primeru, če je vložen prepozno, zavrže s sklepom. Naročnik navaja, da je dne 24.6.2004 priporočeno s povratnico, preko Pošte Slovenije, poslal obvestila o priznanju sposobnosti prijaviteljem, nato pa, dne 29.6.2004 (priporočeno s povratnico, preko Pošte Slovenije), še zapisnik o odpiranju prijav, z dne 16.6.2004 ter popravek zapisnika o obvestila o odpiranju prijav, z dne 16.6.2004, pri čemer je vlagatelja obvestilo o priznanju sposobnosti prejel 28.6.2004, druga dva navedena dokumenta pa 30.6.2004, kar je razvidno iz AR obrazcev Pošte Slovenije. Do datuma oddaje zahtevka za revizijo s strani vlagatelja, t.j. 14.7.2004, katerega je naročnik prejel 15.7.2004, je torej zakonsko določeni rok za oddajo zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, potekel.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23.7.2004, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 5020-8/04-111, z dne 29.7.2004 zahtevek za revizijo skupaj z obvestilom o nadaljevanju revizijskega postopka, z dne 23.7.2004 (ki ga Državna revizijska komisija od vlagatelja sicer ni prejela) ter ustrezno dokumentacijo poslal Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom, štev. 018-174/04-24-1322, z dne 3.8.2004, obvestilo vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.7.2004, zavrgla kot nedovoljeno.

Dne 9.8.2004 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, z dne 5.8.2004, naslovljeno kot "Obrazložitev pritožbe z dne 24.7.2004 zoper sklep Ministrstva za zdravje št. 5020-8/2004-143 z dne 19.7.2004 o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, oziroma podredno: Pritožba zoper sklep Ministrstva za zdravje št. 5020-8/2004-143 z dne 19.7.2004 o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila". Z omenjeno vlogo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in izpodbijani sklep odpravi ter nadaljuje s revizijskim postopkom po zahtevku za revizijo, oziroma, da izpodbijani sklep odpravi in zadevo vrne naročniku v novo odločanje. V obrazložitvi vloge vlagatelj navaja, da je po odločbi 2. odstavka 12. člena ZRPJN po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti ter da je naročnik, kot je razvidno iz obvestila o priznani sposobnosti, vročenega dne 28.6.2004, odločitev sprejel najkasneje dne 22.6.2004, to je na dan, na kateri je obvestilo datirano. Vlagatelj navaja, da mu je bil dne 30.6.2004, že po prejemu obvestila o priznani sposobnosti, vročen dopis "zadeva: popravek zapisnika o odpiranju prijav z dne 16.6.2004...", štev. 5020-8/2004-111, datiran z dnem 28.6.2004 ter da mu zato postopanje naročnika glede priznavanja sposobnosti niti v teku odločanja, niti ob vročitvi obvestila o priznani sposobnosti, vse do prejema dopisa, z dne 28.6.2004, ni bilo in ni moglo biti poznano, saj je šele ta dopis (vročen po vročitvi obvestila o priznani sposobnosti) vlagatelja seznanil s postopanjem naročnika, ki je v nasprotju z ZJN-l. Ob navedenem vlagatelj meni, da uporaba določbe 3. odstavka 12. člena ZRPJN tako, da bi bilo šteti, da je zahtevek za revizijo prepozen in vložen po poteku deset dnevnega roka od dneva vročitve obvestila o priznani sposobnosti, ni zakonsko utemeljena, pač pa je glede na ravnanje naročnika šteti zahtevek za revizijo za pravočasen vse do poteka naslednjega roka, ki je določen v istem zakonskem določilu, to je deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Vlagatelj dalje navaja, da naročnik sklepa o zavrženju ni poslal in vročil njegovemu pooblaščencu, kot ga zavezuje 1. odstavek 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l.RS, štev. 36/04 - v nadaljevanju: ZPP) v zvezi 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, temveč je sklep poslal in vročil (samo) vlagatelju (kar je razvidno tudi iz navedbe o vročanju na sklepu). Ker teče rok za pritožbo zoper sklep od dneva, ko je sklep pravilno vročen, to pa je od vročitve pooblaščencu vlagatelja, vlagatelj meni, da rok za pritožbo zoper sklep niti še ni pričel teči. Ne glede na to pa se vlagatelj potem, ko je dne 4.8.2004 o sklepu o zavrženju obvestil svojega pooblaščenca, ko se je ta vrnil z dopusta še v času sodnih počitnic, strinja, da rok za pritožbo zoper sklep šteje od trenutka tega obvestila pooblaščencu, torej od 4.8.2004 dalje. V takšnem primeru je po vlagateljevem mnenju njegovo vlogo šteti kot obrazloženo pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj dodaja, da v kolikor Državna revizijska komisija kljub navedenemu meni, da teče rok za pritožbo zoper sklep o zavrženju že od dneva njegove vročitve vlagatelju pa vlagatelj (enako kot tudi že naročnik) šteje obvestilo, z dne 23.7.2004, za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot pravočasno vloženo pritožbo, pri tem pa je njegovo vlogo šteti kot obrazložitev pritožbe. Pravočasnost zahtevka za revizijo glede na določbo 3. odstavka 12. člena ZRPJN po vlagateljevem mnenju izhaja tudi iz tega, da je naročnik v postopku spremenil objavljene pogoje javnega naročila tako, da vplivajo na celoten postopek vse do oddaje javnega naročila in torej presegajo zgolj predhodni postopek glede priznavanja sposobnost kandidatom, kar je bil tudi eden od razlogov vložitev zahtevka za revizijo in se vlagatelj v predmetni vlogi zato v celoti sklicuje na razloge in navedbe, podane v zahtevku za revizijo, z dne 14 .7.2004. Vlagatelj navaja, da predmetni razpis, objavljen v Ur.l. RS, štev. 57-58/04, določa razdelitev na sklope štev. 01, 02 in 03 ter da je naročnik s spremembo, opravljeno z dopisom o popravku zapisnika odpiranja, te pogoje spremenil tako, da je uvedel nove sklope, ki naj bi bili sklopi znotraj osnovnih sklopov 01 ..., 02..., 03, s čimer je tako dvanajst dni po odpiranju ponudb s strani komisije, po obvestilu o priznani sposobnosti ter po vročitvi obvestila vlagatelju, z dopisom dne 28.6.2004 popravil zapisnik ter izvršil naknadno spremembo razpisnih pogojev tako, da je bistveno spremenil objavljene razpisne pogoje, istočasno pa tudi v nasprotju z razpisom in brez pravne podlage posegel v delo in prevzel pristojnosti komisije. Vlagatelj dodaja, da so po njegovem vedenju zahtevke za revizijo postopka vložili tudi drugi kandidati, udeleženci v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ter da je naročnik zahtevkom ugodil in spremenil odločitev o novih sklopih, kot jo je sprejel s "spremembo zapisnika", istočasno pa je spremenil tudi odločitev o priznani sposobnosti kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa, kakor je bil objavljen. Ob takšni novi odločitvi je po vlagateljevem mnenju šteti, da prvotna odločitev in obvestilo o priznani sposobnosti nimata veljave, zaradi česar je tudi vlagateljev zahtevek za revizijo šteti za pravočasen in vložen celo pred (novo) naročnikovo odločitvijo oziroma prejemom obvestila o priznani sposobnosti.
Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku, in sicer: za zahtevek za revizijo (tar. št. 18/1 Odvetniške tarife, Ur.l. RS, štev. 67/03, v zvezi s 3. členom ZRPJN): 3000 točk = 330.000,00 SIT, za materialne stroške (13. člen Odvetniške tarife): 80 točk = 8.800,00 SIT ter DDV 20 % od 338.800,00 SIT = 67.760,00 SIT.

Državna revizijska komisija je najprej preverila procesne predpostavke za meritorno obravnavanje vlagateljeve pritožbe z dne 5.8.2004.

Kot je Državna revizijska komisija pojasnila že v obrazložitvi svoje odločitve, štev. 018-174/04-24-1322, z dne 3.8.2004, vlagateljeve vloge, z dne 5.8.2004, ni mogoče obravnavati kot dopolnitev ("obrazložitev pritožbe") njegove predhodne vloge, z dne 23.7.2004 (obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo). V obravnavanem primeru gre namreč za procesni položaj, ko naročnik ni sprejel meritorne odločitve o zahtevku za revizijo (t.j. v celoti ali delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila ali zavrnil zahtevek za revizijo), za takšne primere pa ZRPJN vloge iz 1. odstavka 17. člena ne predvideva, zaradi česar jo je morala Državna revizijska komisija kot nedopustno zavreči. Vlagateljevo vlogo, z dne 5.8.2004, je torej mogoče obravnavati zgolj kot samostojno pritožbo v smislu 2. odstavka 13. člena ZRPJN, ki v konkretnem primeru doslej še ni bila vložena.

ZRPJN v 2. odstavku 13. člena določa, da v kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel, lahko v treh dneh od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, ki mora o pritožbi odločiti v osmih dneh. Glede teka tri dnevnega pritožbenega roka je v obravnavanem primeru potrebno upoštevati, da je imel vlagatelj v revizijskem postopku pooblaščenca, in sicer ga je zastopal odvetnik Silvan Jakin iz Ljubljane (pooblastilo se nahaja v spisu). Na podlagi določbe 1. odstavka 137. člena ZPP, ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja tudi postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, se pisanja strankam v revizijskem postopku pravilno vročajo tako, da se jih vroči njihovim pooblaščencem. Navedeno pomeni, da mora naročnik v primeru, ko ima stranka v revizijskem postopku pooblaščenca, pisanje vedno vročiti pooblaščencu, pri čemer se kot pravno veljavna vročitev šteje samo vročitev pooblaščencu. še posebej je navedeno pravilo pomembno v primerih, ko od dneva sprejema pisanja začne teči prekluzivni rok za vložitev pravnega sredstva, kajti vročitev odločitve naročnika zgolj vlagatelju ne vpliva na tek pritožbenega roka, ker se mora odločitev vročiti pooblaščencu in teče pritožbeni rok šele od te vročitve naprej.

V obravnavanem primeru je iz predložene dokumentacije razvidno, da je izpodbijani sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo (sklep, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004) naročnik odposlal v sredo, dne 21.7.2004, in sicer tako na naslov vlagatelja (sprejemna številka 7961) kot tudi njegovega pooblaščenca (sprejemna številka 79672), kar vse je razvidno iz popisa oddanih pošiljk Pošte Slovenije, z dne 21.7.2004. Iz v spisu predložene poštne povratnice izhaja, da je bil izpodbijani sklep vlagatelju vročen naslednji dan, to je v četrtek, dne 22.7.2004, medtem ko poštne povratnice, ki bi dokazovala vročitev izpodbijanega sklepa vlagateljevemu pooblaščencu, v spisu ni najti. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da v konkretnem primeru prekluzivni rok za vložitev pritožbe iz 2. odstavka 13. člena ZRPJN v obravnavanem primeru še ni potekel ter da je posledično potrebno vlagateljevo pritožbo obravnavati kot pravočasno in jo sprejeti v meritorno obravnavo.

Pritožba vlagatelja zoper sklep naročnika, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 14.7.2004, ni utemeljena ter jo je morala Državna revizijska komisija zavrniti iz razlogov, ki so nevedni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

ZRPJN v 1. odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je treba upoštevati tudi 2. odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek desetdnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.

V obravnavanem primeru je iz predložene dokumentacije razvidno, da vlagatelj ni zahteval dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti v skladu z 2. odstavkom 78. člena ZJN-1, zato je rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od dneva, ko mu je bilo vročeno obvestilo o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004, oziroma (ob upoštevanju trditev vlagatelja o tem, da mu domnevne kršitve naročnika ob prejemu cit. obvestila še niso mogle biti znane) kvečjemu najkasneje od dneva vročitve izvoda dopisa, štev. 5020-8/2004-111, z dne 28.6.2003, ki ga je naročnik naslovil kot "Popravek zapisnika o odpiranju prijav dne 16.6.2004 za oddajo naročila blaga po omejenem postopku za dobavo RTG filmov".

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je bilo v obravnavanem primeru obvestilo o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004, poslano v četrtek, dne 24.6.2004, medtem ko mu je naročnik poslal izvod dopisa, štev. 5020-8/2004-111, z dne 28.6.2003, v torek, dne 29.6.2004 (oboje je razvidno iz popisa oddanih pošiljk Pošte Slovenije). Kot je razvidno iz predloženih poštnih povratnic, je bilo obvestilo o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004, vlagatelju vročeno v ponedeljek, dne 28.6.2004, naročnikov dopis, štev. 5020-8/2004-111, z dne 28.6.2003, pa mu je bil vročen v sredo, dne 30.6.2004. Glede na vsebino zadnje navedenega dopisa (iz katerega je razvidno, da naročnik udeležence med drugim obvešča tudi o naknadno priznani usposobljenosti prijaviteljema Gopharm d.d. Nov Gorica in Emporio Medical d.o.o.), je mogoče pritrditi vlagatelju v tem, da mu pred njegovim prejemom domnevne kršitve naročnika niti niso mogle biti znane, je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN potrebno šteti, da je prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz 1. odstavku 12. člena ZRPJN v obravnavanem primeru začel teči najkasneje v četrtek, dne 1.7.2004, iztekel pa se je v ponedeljek, dne 12.7.2004 (2. odstavek 111. člena ZPP).

V skladu s 1. in 2. odstavkom 112. člena ZPP v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, je potrebno šteti, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno, če je izročen naročniku, preden se rok izteče, če pa je poslan po pošti priporočeno, se za dan izročitve naročniku šteje dan oddaje na pošto.

V obravnavanem primeru je vlagatelj zahtevek za revizijo (datiran na dan 14.7.2004) poslal po pošti priporočeno, v sredo, dne 14.7.2004 (kar je razvidno iz sprejemne številke RR82953 na pisemski ovojnici pripeti k zahtevku za revizijo), naročnik pa jo je prejel v četrtek, dne 15.7.2004 (razvidno iz dohodne štampiljke naročnika na zahtevku za revizijo).

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo nedvomno vložen po poteku prekluzivnega desetdnevnega roka iz 1. odstavku 12. člena ZRPJN in je zato v procesnem smislu vložen prepozno. Iz tega razloga je naročnik tudi ravnal pravilno, ko ga je po predhodnem preizkusu procesnih predpostavk v skladu s 13. členom ZRPJN s sklepom, štev. 5020-8/2004-143, z dne 19.7.2004, kot prepoznega zavrgel (2. odstavek 13. člena ZRPJN), Državna revizijska komisija pa je morala na podlagi 2. alinee 2. odstavka 23. člena ZRPJN njegovo pritožbo zoper cit. sklep kot neutemeljeno zavrniti.

Ob zapisanem pa gre nujno opozoriti, da naročnik vsebinske spremembe obvestila o priznanju sposobnosti na pravno-relevanten način (sprememba obvestila o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-143, z dne 22.6.2004 oziroma novo obvestilo v primerljivi obliki) nikoli vlagatelju ni sporočil. Tu je vsekakor zahteva po izdaji novega obvestila utemeljena, možnost pravnega varstva po njenem prejemu pa omogoča 1. odstavek 12. člena ZRPJN.

Drži pa tudi, da ima vlagatelj v delu, v katerem mu je bila priznana sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila, v drugi fazi postopka oddaje javnega naročila možnost vlagati različna pravna sredstva - tudi zoper odločitev o dodelitvi javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Izrek o stroških temelji na 2. odstavku 165. člena ZPP v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila (sedaj Ministrstvo za finance), vlado oziroma nadzorni organ naročnika. Opozoriti velja, da predstavlja nepredložitev poročila o izvedbi postopka oddaje javnega naročila v skladu s 5. točko prvega odstavka 34. člena ZRPJN prekršek.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija v zvezi z ugotovitvami v zaključku obrazložitve 1. točke tega sklepa, naročniku nalaga, da v roku treh mesecev po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.8.2004


Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana