018-032/2005 Splošna bolnišnica Trbovlje

Številka: 018-32/05-32-301

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Mateje Ažman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala in tekstilnih izdelkov ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Splošna bolnišnica Trbovlje p.o., Rudarska cesta 9, Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, št. VI/33/36-12, z dne 02.12.2004.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 199.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je avgusta 2004 sprejel sklep, št. VI-33/36-1, o pričetku postopka oddaje za dobavo čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala in tekstilnih izdelkov po omejenem postopku ter v Uradnem listu RS, št. 104/2004, z dne 24.09.2004, pod številko objave Ob-24867/04, objavil javni razpis. Naročnik je sprejel seznam kandidatov, št. VI-33/36-11, z dne 20.10.2004, katerim je za obdobje treh let priznal usposobljenost za dobavo čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala in tekstilnih izdelkov ter kandidate s posamičnimi dopisi o tem tudi obvestil. Naročnik je s povabilom k oddaji ponudbe (dokument brez številke in datuma), pozval usposobljene kandidate, da podajo ponudbe ter z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. VI/33/36-12, z dne 02.12.2004, obvestil kandidate o izboru najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih, med drugim tudi, da je izbrani ponudnik za skupino D: tekstilni izdelki, podskupina 2: bolnišnično perilo izbral Rednak proizvodnja in trgovina d.o.o., Florjan 37, šoštanj (v nadaljevanju izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.12.2004, zahteval dodatno obrazložitev odločitev o oddaji javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, št. VI-33/36-18/1, z dne 17.12.2004.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.12.2004, v katerem navaja, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, saj je izbranemu ponudniku omogočil, da po seznanitvi s ponudbami drugih ponudnikov ponudbo korigira. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenil za neobičajno nizko, zaradi česar je na podlagi pregleda vzorca korigiral ponudbeno ceno za približno 15%, vendar pa še vedno tako, da je ostala najugodnejša. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno izločiti, zaradi česar predlaga, da se izbor najugodnejše ponudbe razveljavi ter opravi ponovno, hkrati pa zahteva tudi povračilo stroškov.

Naročnik je z odločitvijo razvidno iz dopisa "zahtevek za revizijo", št. VI-33/36-18, z dne 13.01.2005, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik navaja, da bo ponovil II. fazo omejenega postopka in ponovno povabil usposobljene kandidate k oddaji ponudb.

Vlagatelj je z obvestilom o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 14.01.2005, sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ter pojasnil, da naročnik ni vročil odločitve o zahtevku za revizijo vlagateljevemu pooblaščencu, ampak neposredno vlagatelju ter da je naročnikova odločitev nejasna glede tega, kateri del postopka je razveljavil oziroma na kakšen način bo predmetni postopek oddaje javnega naročila nadaljeval. Predvsem vlagatelj navaja, da se ne strinja s tem, da bi naročnik v nadaljnji postopek vključil tudi izbranega ponudnika in ponovno podaja svoj zahtevek, ki ga je podal v zahtevku za revizijo. Vlagatelj opozarja tudi na to, da naročnik ni odločil o stroških revizijskega postopka, katerih povračilo je le-ta zahteval ter podaja tudi specifikacijo stroškov, ki jih je imel v zvezi z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. VI-33-/36-18/5, z dne 21.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-32/05-32-228, z dne 25.01.2005, od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila, kar je naročnik posredoval v prilogi dopisa, št. VI-33/36-18/5, z dne 21.01.2005 in jih je Državna revizijska komisija prejela 31.01.2005.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik z odločitvijo, razvidno iz dopisa "zahtevek za revizijo", št. VI-33/36-18, z dne 13.01.2005, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Iz obrazložitve te odločitve in iz dodatnega pojasnila naročnika (dopis, št. VI-33/36-18/5, z dne 21.01.2005) pa izhaja, da je s tem razveljavil celotno II. fazo omejenega postopka, ki jo je izvedel na podlagi predmetnega povabila k oddaji ponudbe ter da namerava v nadaljevanju ponoviti celotno II. fazo omejenega postopka za skupino D: tekstilni izdelki, podskupina 2: bolnišnično perilo.
V skladu s 310. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v postopku revizije javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre za odločitev o zahtevku za pravno varstvo določene vsebine (po procesni teoriji gre za t.im. tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je glede na zatrjevane kršitve naročnika njegov "tožbeni predlog" oz. na kakšen način naj naročnik oz. Državna revizijska komisija zaščiti vlagateljev pravni položaj v postopku oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi ali pa zahtevek za revizijo zavrne. Iz določila prvega odstavka 16. člena ZRPJN je torej razvidno, da se lahko "tožbeni predlog" oz. zahtevek za pravno varstvo v zahtevku za revizijo nanaša bodisi na razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take narave, da jih ni mogoče odpraviti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) bodisi na razveljavitev dela postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take, da jih je mogoče odpraviti že z razveljavitvijo posamezne faze postopka oddaje javnega naročila, npr. obvestila o oddaji naročila). Če naročnik ugotovi, da so navedbe, s katerimi vlagatelj utemeljuje svoj "tožbeni predlog", utemeljene, le-temu ugodi in ugotovljene kršitve odpravi (glede na postavljen zahtevek za pravno varstvo) bodisi z razveljavitvijo celotnega postopka bodisi z razveljavitvijo dela postopka oddaje javnega naročila.

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj svoj "tožbeni predlog" oblikoval tako, da je predlagal, da se "razveljavi izbiro najugodnejšega ponudnika v podskupini 2 - bolnišnično perilo, izloči ponudnika Rednak, d.o.o. iz izbire ter izbor ponovi znova". Kot izhaja iz odločitve razvidne iz dopisa "zahtevek za revizijo", št. VI-33/36-18, z dne 13.01.2005, in iz dodatnega pojasnila naročnika (dopis, št. VI-33/36-18/5, z dne 21.01.2005) je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila I. faza omejenega postopka, po tem ko je naročnik sprejel seznam kandidatov, št. VI-33/36-11, z dne 20.10.2004, s katerim je za obdobje treh let priznal usposobljenost za dobavo čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala in tekstilnih izdelkov posameznim kandidatom in le-te s dopisi o tem tudi obvestil, pravnomočno končana, kar pomeni da je v tem revizijskem postopku ni več mogoče presojati. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo podal tožbeni predlog, da se razveljavi le del II. faze omejenega postopka, to je pregled in ocenjevanje ponudb z izborom najugodnejšega ponudnika, naročnik pa je razveljavil celotno II. fazo omejenega postopka (čeprav sam navaja, da gre "delno razveljavitev postopka").

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s tem naročnik prekoračil tožbeni predlog vlagatelja, podanega v zahtevku za revizijo, z dne 30.12.2004, na kar utemeljeno opozarja tudi vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 14.01.2005, zaradi česar je izkazan vlagateljev pravni interes, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik ni odločil tudi o stroških revizijskega postopka, na kar ravno tako utemeljeno opozarja vlagatelj. S tem je pojasnjena možnost nastanka škode vlagatelju in so podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija se je zaradi navedenega spustila v meritorno presojo vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo in sicer v ugotavljanje zakonitosti naročnikovega ravnanja, da je dopustil spremembo ponudbe izbranega ponudnika in ga posledično izbral kot najugodnejšega ponudnika ter mu oddal predmetno javno naročilo za skupino D: tekstilni izdelki, podskupina 2: bolnišnično perilo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je podal ponudbeni predračun, iz katerega izhaja, da je za artikel "Halje kvalitete 3m po našem vzorcu daljše, tanjše" ponudil ceno za kom 4.560,00 SIT ter skupno vrednost za 80 kom 364.800,00 SIT. Naročnik ga je z dopisom, št. VI-33/36-15, z dne 25.11.2004, pozval k dostavi vzorcev, med drugim tudi za dostavo vzorca spornih halj. Izbrani ponudnik je naročniku posredoval dopis, z dne 01.12.2004, v katerem je navedel, da zaradi nesporazuma pri opisu artikla plašč (kval. 3m) spreminja ceno na že poslanem predračunu iz 4.500,00 SIT (z DDV) na 14.300,00 SIT za en kom artikla plašč Vektron, zaradi česar se spreminja tudi vrednost predračuna. Iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. VI-33/36-12, z dne 02.12.2004, pa izhaja, da je naročnik zaradi odprave računskih napak in preveritve nenormalno nizke cene, kar je bila po naročnikovem navajanju posledica nerazumevanja med mersko enoto in opisom artikla, kjer so bile navedene količine, popravil predračun izbranega ponudnika (skupna vrednost popravljenega predračuna znaša 5.568.400,00 SIT) ter mu za to vrednost oddal predmetno javno naročilo.

Kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. VI-33/36-17, z dne 02.12.2004, je naročnik zgoraj opisano postopanje s ponudbo izbranega ponudnika oprl na določila 18. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb, kar ustreza smiselno določbam 53. in 54. člena ZJN-1, čeprav Državna revizijska komisija ugotavlja, da ugotovljenega dejanskega stanja ne gre subsumirati pod omenjeni določili ZJN-1. Četudi gre za pravico naročnika, da po svoji lastni presoji (diskrecijska pravica naročnika) uporabi postopek preveritve neobičajno nizke cene (53. člen ZJN-1) oziroma možnost dodatnih pojasnil in dopustnih popravkov (54. člen ZJN-1), bi v predmetnem postopku ugotovljeno dejansko stanje zahtevalo drugačne pravne zaključke.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ZJN-1 v 53. členu ureja postopek, ki ga naročnik (lahko) uporabi v primerih, ko oceni, da ponudba posameznega ponudnika vsebuje neobičajno nizko ceno. Iz besedila 53. člena ZJN-1 dalje izhaja, da naročnik ni avtomatično obvezan, da mora od ponudnika, ki ponudi (pre)nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to kumulativno izpolnjena dva pogoja:
1. ponudbena cena mora biti po naročnikovi presoji "neobičajno nizka" in
2. naročnik takšne ponudbe ne želi sprejeti, ampak jo ima namen zavrniti.
Opisani postopek se torej ne nanaša avtomatično na vse ponudnike, ampak je v prvi vrsti namenjen varstvu tistih ponudnikov, katerih ponudbe namerava naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila zaradi (po njegovi oceni) nerealno nizke cene. V prvem odstavku 53. člena ZJN-1 je določeno, da, če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti.

V konkretnem primeru bi bilo torej mogoče šteti naročnikov dopis, št. VI-33/36-15, z dne 25.11.2004, s katerim je naročnik izbranega ponudnika pozval k dostavi vzorcev, kot poziv za obrazložitev spornih postavk ponudbenega predračuna.

Iz zakonskega določila 53. člena ZJN-1 izhaja, da mora naročnik opraviti kritično presojo ponudnikove obrazložitve spornih postavk. V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudbena cena oprta na objektivno podlago (kar zadeva ekonomiko proizvodnje oziroma izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvajanju naročila ali izvirnost izdelka, storitve, ipd.) lahko tako ponudbo sprejme kot sprejemljivo oziroma pravilno in jo uvrsti v nadaljnji postopek oddaje javnega naročila - ocenjevanje ponudb in jo posledično izbere, v kolikor je po postavljenih merilih najugodnejša. V kolikor pa ponudnik ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno in naročnik ugotovi, da je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, mora naročnik skladno s 3. alineo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) tako ponudbo označiti kot nesprejemljivo oziroma nepravilno in jo na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 zavrniti.

V predmetnem postopku gre ugotoviti, da naročnik v dokumentaciji ni natančneje opredelil, ali je izbrani ponudnik pojasnil objektivno podlago ponudbe za sporno postavko artikel "Halje kvalitete 3m po našem vzorcu daljše, tanjše", za vrednost 4.500,00 SIT za kom, ki jo je le-ta podal v ponudbenem predračunu (kar bi naročniku sicer dalo pravno podlago za sprejem takšne ponudbe). Skladno z določili prvega odstavka 53. in 54. člena ZJN-1 bi moral naročnik namreč upoštevajoč prejeto obrazložitev (dopis izbranega ponudnika, z dne 01.12.2004, v katerem je le-ta navedel, da zaradi nesporazuma pri opisu artikla plašč (kval. 3m) spreminja ceno na že poslanem predračunu) takšno ponudbo kot nesprejemljivo oziroma nepravilno zavrniti.

Iz naročnikovega navajanja gre ugotoviti, da je naročnik postopek nadaljeval na način, ki je predviden v 54. členu ZJN-1, kjer so definirana dodatna pojasnila in dopustni popravki, kot sledi: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.", saj je omenjeno spremembo ponudbenega predračuna izbranega ponudnika označil kot računsko napako, ki jo je odkril pri pregledu omenjene ponudbe.

Državna revizijska komisija poudarja, da 54. člena ZJN-1 prepoveduje kakršnokoli spreminjanje ponudbe po izteku roka za njeno predložitev, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izjemoma sicer 54. člen ZJN-1 dopušča, da sme izključno naročnik v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb. Naročnik sme torej popraviti računske napake, ki jih je ugotovil pri pregledu in kontroli ponudbene cene, vendar pa mora za popravek ponudbene cene zaradi računske napake pridobiti pisno soglasje ponudnika, s katerim le-ta nesporno izrazi voljo o višini ponudbene vrednosti. Kot računske napake, ki jih je dovoljeno popravljati, pa je možno šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačni seštevki ali zmnožki, razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, ali druge podobne primere računskih napak, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predmetnega postopka jasno izhaja, da pri spremembi ponudbenega predračuna izbranega ponudnika pri artiklu "Halje kvalitete 3m po našem vzorcu daljše, tanjše", ne gre za dopustno popravo računske napake. Izbrani ponudnik je namreč v ponudbenem predračunu, upoštevaje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ponudil artikel "Halje kvalitete 3m po našem vzorcu daljše, tanjše" za ceno na kom 4.560,00 SIT ter skupno vrednost za 80 kom 364.800,00 SIT. Glede na navedbe izbranega ponudnika, da gre za "nesporazum pri opisu artikla", je mogoče sklepati, da omenjena cena ni zagotavljala takega artikla, kot ga je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik. Državna revizijska komisija še enkrat poudarja, da v tem primeru ne gre za popravo računske napake pri ponudbeni ceni (kot jo dopušča 54. člen ZJN-1), ampak za spremembo ponudbe (predmet in cena sta namreč bistvena elementa ponudbe).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da za akceptiranje spremenjenega predračuna izbranega ponudnika ni najti ustrezne pravne podlage ne v določilu 53. člena ZJN-1 niti v določilu 54. člena ZJN-1. Nasprotno gre ugotoviti, da določilo 54. člena ZJN-1 celo izrecno prepoveduje kakršnokoli spremembo vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Državna revizijska komisija še pritruje vlagatelju, da bi se na način, da se dopusti korigiranje ponudb po seznanitvi s ponudbami konkurentov, dejansko lahko obšel smisel javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je zaradi navedenega skladno s svojimi pristojnostmi iz druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. VI/33/36-12, z dne 02.12.2004, ter na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje ugotovitve iz tega sklepa ponovi postopek pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb za skupino D: tekstilni izdelki, podskupina 2: bolnišnično perilo. Naročnik mora upoštevati, da je pravilna ponudba zgolj tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Ponudbo, ki je nepravilna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, pa je naročnik dolžan skladno z določili 76. člena ZJN-1 izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Izbrana je lahko namreč le tista ponudba, ki je primerna, sprejemljiva in pravilna in po v razpisni dokumentaciji postavljenih merilih najugodnejša.

Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevim očitkom, da je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo vročil direktno vlagatelju in ne njegovemu pooblaščencu, še opozarja naročnika, da iz določil prvega odstavka 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; 110/02 in 2/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.". Upoštevaje citirano določilo gre ugotoviti, da je potrebno pisanja v revizijskem postopku vročati vlagatelju, v kolikor pa le-tega na podlagi veljavnega pooblastila zastopa pooblaščenec, pa je potrebno pisanja vročati njemu, če ni v tem zakonu (ZPP) določeno drugače. Ugotoviti pa gre, da je vlagatelj kljub nepravilnemu vročanju naročnika, pravočasno zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (kršitev naročnika v predmetnem postopku torej ni vplivala na uveljavljanje njegovih procesnih pravic).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, z dne 30.12.2004, zahteval povračilo stroškov in sicer 700 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka, povečano za 20% DDV, takso v višini 100.000,00 SIT ter v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 11.01.2005, 50 odvetniških točk za sestavo te vloge, 200 odvetniških točk za sestanek s stranko, povečano za 20% DDV, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka in sicer v višini plačane takse v znesku 100.000,00 SIT, 700 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo ter 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, povečano za 20%, kar skupaj znaša 199.000,00 SIT. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov za sestanek s stranko, kar pa je Državna revizijska komisija skladno z prvim odstavkom 155. člena ZPP kot nepotrebno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.02.2005


Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Trbovlje p.o., Rudarska cesta 9, Trbovlje,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana,
- Rednak proizvodnja in trgovina d.o.o., Florjan 37, šoštanj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.