018-035/2005 DARS d.d.

Številka: 018-35/05-31-292

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metka Cerar kot poročevalke in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica, pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od 10+847 do 17+150; gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in viadukta Dragučova 10-3, 6-7" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9/a, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.02.2005

ODLOČILA

Na podlagi prejema pisnega obvestila vlagatelja, z dne 31.01.2005 se ustavi postopek revizije oddaje javnega naročila za AC Slivnica-Pesnica, pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od 10+847 do 17+150; gradnja železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in viadukta Dragučova 10-3, 6-7, objavljen v Uradnem listu RS, številka 104/04, z dne 24.09.2004, pod številko objave Ob - 2531/04.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 97/04, z dne 03.09.2004, pod št. objave Ob-23319/04 objavil predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo. Dne 14.09.2004 je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 2004/00422, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 104/2004, z dne 24.09.2004, pod št. objave Ob-25310/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument, št. 402-26/04-RPP-LM, z dne 09.11.2004) je razvidno, da je naročnik prejel pet (5) pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 13.12.2004 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 404-26/04-RPP-LM/422, iz katerega je razvidno, da je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno in kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 in sklop 2 izbral ponudnika J. V. SCT d.d., Ljubljana + NGR d.d., Hoče.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.12.2004, v katerem naročniku očita, da ni pravilno tolmačil in uporabil določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD) in da je razlaga določil, na katere je naročnik oprl svojo odločitev, s katero je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, povsem napačna. Vlagatelj zatrjuje, da je ravnal povsem pravilno, ko je oddal ponudbo pod firmo tuje družbe z oznako domače podružnice, saj je v tem primeru šteti, da je oddala ponudbo tuja družba, čeprav jo je oddala podružnica. Vlagatelj tako navaja, da je naročnik kršil 5. in 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter povsem napačno interpretiral določbo tretjega odstavka 3. člena ZJN-1.

Dne 23.12.2004 je po odvetnici vložil zahtevek za revizijo tudi ponudnik ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A.PORR, Ag, Podružnica Maribor, Maribor, s katerim je vlagatelj na predmetni javni razpis oddal skupno ponudbo kot partner (pravno poslovna oblika "joint- venture"). V tem zahtevku za revizijo, ki mu je bilo priloženo tudi pooblastilo vlagatelja odvetnici za zastopanje v predmetni zadevi, se naročniku očitajo enake kršitve ZJN-1 in ZGD, kot jih naročniku očita vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je bil s strani naročnika z dopisom, št 402-20/04/RPP-2004/00422, z dne 28.12.2004 pozvan, da v kolikor še vztraja pri zahtevku za revizijo, le-tega dopolni s potrdilom o vplačilu takse in pooblastilom vodilnega partnerja. Po prejemu poziva naročnika k dopolnitvi zahtevka za revizijo, dne 10.01.2005, je vlagatelj naročniku pravočasno posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 13.01.2005. V dopolnitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik od njega neupravičeno zahteva pooblastila vodilnega partnerja, saj je on sam v skladu z 9. členom ZRPJN aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo ter predlaga, da naročnik njegov zahtevek kot popoln sprejme v meritorno obravnavo.

Naročnik je s sklepom, št. 464-30/05-2004/422-BD, z dne 26.01.2005 zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker vlagatelj v skladu z 9. členom ZRPJN ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Po mnenju naročnika le eden izmed partnerjev nima upravičenja predlagati spremembe odločitve naročnika glede ponudbe, ki sta jo skupno predložila dva partnerja, saj ZRPJN daje varstvo ponudnikom. Ponudnik pa v obravnavanem primeru ni isti kot vlagatelj zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo posredoval pritožbo zoper sklep o zahtevku za revizijo, z dne 27.01.2005 zoper sklep, št. 464-30/05-2004/422-BD, z dne 26.01.2005 s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.

Dne 02.02.2004, je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pisno obvestilo, da vlagatelj umika vloženi zahtevek za revizijo, ki ga je Državni revizijski komisiji posredoval dne 27.01.2005.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo v 23. členu, kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.02.2005


Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9/a, Velenje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana