018-015/2005 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-15/05-32-228

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in člana Francija Kodele kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za: "računalniški tomograf (CT aparat) - 16 rezinski" ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja GORENJE GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.10.2003 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 116-117/04, z dne 29.10.2004, pod št. objave Ob-29103/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument z dne 30.11.2004) je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 09.12.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 6/2004, iz katere je razvidno, da je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno in kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje SIEMENS d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.12.2004, v katerem naročniku očita, da je njegova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika nepravilna. Vlagatelj v šestih točkah navaja, da njegova ponudba v celoti izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, zato je po mnenju vlagatelja potrebno odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljaviti in ponoviti postopek ocenjevanja ponudb. Nadalje vlagatelj posebej poudarja, da izbrani ponudnik ne ponuja proizvoda, ki bi izpolnjeval tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije naročnika. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila naročnika in zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 04.01.2004, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je pri pregledu tehnične dokumentacije v ponudbi vlagatelja ugotovil, da le-ta ne dokazuje v celoti ustreznosti ponujene aparature. Naročnik navaja, da je ponudba vlagatelja mestoma dokaj nepregledna in ne nudi vedno konkretnih odgovorov na vse zastavljene tehnične zahteve ter tako ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ki so bile zahtevane z razpisno dokumentacijo. Naročnik v nadaljevanju v šestih točkah podaja ugotovitve na vlagateljeve ugovore v zahtevku za revizijo. Naročnik zavrača vlagateljevo navajanje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije v delu, kjer se pri zahtevani matriki 512 x 512 zahteva rekonstrukcija najmanj 6 slik/sec. Naročnik pojasnjuje, da je v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika nedvoumno navedeno, da ponujeni aparat izbranega ponudnika omogoča rekonstrukcijo do 10 slik/sec. v matriki 512 ter dodaja, da je lahko pri svoji izbiri upošteval izključno samo navedbe in dokumentacijo, ki jo je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.01.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 10.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, ki med drugim omogoča pridobivanje dodatnih pojasnil od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, z dopisoma, št. 018-15/05-32-145 in št. 018-15/05-32-146, z dne 17.01.2005, pozvala vlagatelja in naročnika na sestanek zaradi pridobitve dodatnih pojasnil v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila. Na sestanku, z dne 21.01.2005, sta vlagatelj in naročnik Državni revizijski komisiji posredovala dodatna pojasnila v zvezi z navedbami iz zahtevka za revizijo, z dne 21.12.2004, povezanimi s tehnično specifikacijo naročnika, ponudbo vlagatelja ter navedbami vlagatelja v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika. Dodatna pojasnila so bila podana na zapisnik, z dne 21.01.2005 (v nadaljevanju: zapisnik), ki sta ga podpisala tako naročnik kot tudi vlagatelj zahtevka za revizijo.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi dodatnih pojasnil vlagatelja in naročnika in pregleda celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v šestih točkah zatrjuje, da njegova ponudba ni nepravilna, zato je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb, morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo vlagatelja označil za nepravilno, ravnal v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju ZJN-1). Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je potrebno upoštevati, da so ti postopki formalni in strogi z namenom zagotoviti enakopravni položaj vsem zainteresiranim ponudnikom in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika.

Vlagatelj pod prvo točko zahtevka za revizijo prereka odločitev naročnika v delu, ko je le-ta ponudbo vlagatelja označil za nepravilno, ker ponujena aparatura ne omogoča skeniranja pri 360° v zahtevanem času. Naročnik je v razpisni dokumentaciji med tehničnimi specifikacijami določil, da mora ponudnik ponuditi računalniški tomograf (CT aparat)-16 rezinski, pri katerem ima "GANTRY: najkrajši čas rotacije (360°): največ 0,4 sek.". Iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 04.01.2005, je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno iz razloga, ker je le-ta ponudil osnovni model (MCU 0641) zgoraj navedenega aparata, za katerega je na strani 4. opisa proizvoda navedeno, da omogoča naslednji čas skeniranja: "0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 sekund za polno 360° skeniranje.". Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponujeni aparat Brilliance CT, 16-reženjska konfiguracija omogoča čas rotacije pri 360° največ 0.4 sekunde. V okviru dodatnih pojasnil je vlagatelj naknadno tudi pojasnil, da je v svoji ponudbi ponudil tudi nadgradnjo osnovnega modela aparata MCU 0641, in sicer sistem "Rate Responsive CV Toolkit", MCU 1041, ki doseže čas rotacije 0.4 sekunde pri 360°, kar izhaja iz ponudbene dokumentacije na strani 9. opisa proizvoda. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja in pri tem ugotovila, da je vlagatelj v ponudbi, na strani 9. opisa proizvoda, dejansko ponudil aparaturo, ki doseže zahtevani najkrajši čas rotacije 0.4 sekunde pri 360°, čemur je na sestanku pritrdil tudi naročnik. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba vlagatelja pod točko 1. zahtevka za revizijo utemeljena.

Vlagatelj nadalje oporeka ugotovitvi naročnika, da ponujena aparatura (rentgenski generator) ne omogoča napetosti vsaj v območju med 80 in 135 Kv, saj je v svoji ponudbi ponudil sistem z zagotavljanjem visoke napetosti med 90 in 140 Kv. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik ponuditi računalniški tomograf (CT aparat)-16 rezinski, pri katerem ima "RENTGENSKI GENERATOR: nastavitev napetosti vsaj v območju med 80 in 135 kV". Po pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja je naročnik ugotovil, da je vlagatelj ponudil rentgenski generator z zagotavljanjem visoke napetosti od 90 in 140 Kv, s čimer vlagatelj ne izpolnjuje tehničnih zahtev razpisne dokumentacije. Vlagatelj se z ugotovitvijo naročnika ne strinja in navaja, da je sporno zahtevo naročnika izpolnil s tem, ko je v ponudbi ponudil CT Philips Brilliance CT 16 (16-reženjska konfiguracija), ki omogoča območje visoke napetosti med 90 in 140 kVp. Kot je razvidno iz zapisnika, je vlagatelj na sestanku pojasnil, da je visoka napetost nastavljiva in da bi bila v primeru, če bi bil razpon zahtevane visoke napetosti določen natančno v razponu od 80 do 135 Kv, razpisna dokumentacija prilagojena zgolj enemu proizvajalcu. Vlagatelj je mnenja, da je s ponujeno opremo zadostil zahtevi naročnika po nastavljivi napetosti, s čimer se le-ta ni strinjal, saj je poudaril, da je v razpisni dokumentaciji na strani 25. jasno določil, da je zahtevano območje med 80 do 135 Kv. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v ponudbi vlagatelja, na strani 3. opisa proizvoda aparata Brilliance CT, določen razpon visoke napetosti generatorja od 90 do 140 kVp. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija sledila ugotovitvam naročnika, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno določil zahtevo glede območja visoke napetosti ter da vlagatelj s ponujeno opremo ni zadostil zahtevi naročnika po razponu visoke napetosti od 80 do 135 Kv. Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo zato zavrača kot neutemeljeno.

Pod točko 3. zahtevka za revizijo vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da ponujena oprema vlagatelja zahtevam naročnika ne ustreza tudi v delu, kjer je v razpisni dokumentaciji naročnik pri "PARAMETRI SKENIRANJA" zahteval, da mora biti "najkrajši čas ene polne rotacije (360°) največ 0.4 s.". Iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo namreč izhaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja izločil iz razloga, ker naj ponujeni proizvod vlagatelja Brilliance CT, 16-reženjska konfiguracija, osnovni model MCU 0641, ne bi ponujal polne rotacije (360°) v najkrajšem možnem času 0.4 sekunde. Vlagatelj je ponudil aparat Brilliance CT, 16-reženjska konfiguracija, osnovni model MCU 0641, za katerega je na strani 4. opisa proizvoda navedeno, da omogoča naslednje čase skeniranja: "0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 sekund za polno 360° skeniranje.". V okviru dodatnih pojasnil, z dne 21.01.2005, pa je le-ta pojasnil, da je ponudil nadgradnjo zgoraj omenjenega osnovnega sistema s sistemom "Rate Responsive CV Toolkit" MCU 1041, ki doseže čas rotacije 0.4 sekunde pri 360°, čemur je na sestanku pritrdil tudi naročnik. Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že pri oporekani navedbi vlagatelja pod prvo točko zahtevka za revizijo, velja na tem mestu še enkrat zapisati, da je vlagatelj v ponudbi, na strani 9. opisa proizvoda, dejansko ponudil aparaturo, ki doseže zahtevani čas rotacije 0.4 sekunde pri polni rotaciji 360°. Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo vlagatelja v tem delu utemeljen.

Vlagatelj je, v povezavi z zgoraj navedeno tehnično zahtevo "PARAMETRI SKENIRANJA" naročniku očital tudi ugotovitev, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje tehničnih zahtev v delu, kjer je na strani 26. razpisne dokumentacije, pod tretjo alineo določil: "omogočeno mora biti hkratno (v enem krogu RTG cevi-čas 0,4s) zajemanje vsaj 16 rezov (ravnin) z različnimi debelinami reza v času največ 0,4 s (se ocenjuje)". Iz sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja, z dne 04.01.2005 namreč izhaja, da iz ponudbene dokumentacije vlagatelja ni razvidna akvizicija navedenih debelin reza tudi v času 0,4 sekunde, ki je opisan kot opcija. Vlagatelj je glede zahteve naročnika na sestanku pojasnil, da je v svoji ponudbi z vsemi tremi dokazi na strani 14. opisa proizvoda zadostil zahtevi naročnika po zajemanju ravnin z različnimi debelinami reza, čemur je naročnik nasprotoval. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja tudi v tem delu in ugotovila, da so na strani 14. v ponudbi podani zgolj splošni opisi treh proizvodov, in sicer: Neprekinjeno napajanje (UPS) za Brilliance delovno mesto, pod šifro MCU 0701; Funkcionalni CT, pod šifro MCT 9321 in proizvod Virtualna Colon Nadgradnja, pod šifro MCU 0721 ter da iz ponudbe vlagatelja nikjer ne izhaja, da je omogočeno hkratno (v enem krogu RTG cevi-čas 0,4 s.) zajemanje vsaj 16 rezov (ravnin) z različnimi debelinami reza v času največ 0,4 sekunde. Na podlagi dodatnih pojasnil ter vpogleda v ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbene dokumentacije vlagatelja nikjer ni razvidna izpolnitev zahteve naročnika na zgoraj zahtevan način, zato je potrebno slediti ugotovitvam naročnika in vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo v tem delu označiti kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala tudi vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo v zvezi z zahtevo naročnika v delu "Rekonstrukcija slik". Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora biti "velikost rekonstruirane slike (FOV) vsaj med 10 in 50 cm". Vlagatelj v zahtevku za revizijo trdi, da je zahtevo naročnika izpolnil s ponujenim aparatom CT Philips Brilliance CT 16. Iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 04.01.2005, izhaja, da ponudba vlagatelja na strani 14. dokazuje zgolj ustreznost ponujenega aparata in ne zahtevane velikosti rekonstruirane slike, ki ga je zahteval naročnik. Na sestanku je vlagatelj dodatno pojasnil, da navedena lastnost aparata izhaja tudi iz njegove ponudbene dokumentacije. Po vpogledu v ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na strani 14. Tehničnih karakteristik proizvoda CT Philips Brilliance CT 16, v prvi alinei navedeno, da ponujeni aparat omogoča velikost rekonstruirane slike od 50 mm do 500 mm, čemur je nato na sestanku pritrdil tudi naročnik. Iz zapisanega sledi, da je zahteva naročnika po velikosti rekonstruirane slike izpolnjena. Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo v tem delu utemeljen.

Nasprotno pa gre ugotoviti glede navedb vlagatelja o ustreznosti ponujenega aparata v delu, kjer je naročnik pri zahtevi razpisne dokumentacije "Rekonstrukcija slik" zahteval, da: "naj sistem izvaja rekonstrukcijo in prikaz rekonstruiranih slik v realnem času (takojšen prikaz po vsakem skenu), oziroma več kot 8 slik/sec.". Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, z dne 21.12.2004, trdi, da je zahtevo naročnika po zahtevani količini rekonstrukcije slik izpolnil, naročnik pa je po pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja ugotovil, da je v ponudbi ponudil sistem z izvajanjem in prikazom rekonstrukcije 6 slik na sekundo. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja in pri tem ugotovila, da je na strani 14. Tehničnih karakteristik navedeno, da osnovni sistem, ki ga vlagatelj ponuja, zagotavlja rekonstrukcijo 6 slik/sec in ne 8 slik/sec., kot je zahteval naročnik. Navedeno ugotovitev Državne revizijske komisije je potrdil tudi vlagatelj na sestanku. Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljev ponujeni sistem ne izpolnjuje zahteve naročnika po rekonstrukciji in takojšnjem prikazu 8 rekonstruiranih slik na sekundo, zato je potrebno navedbo vlagatelja v tem delu zavrniti kot neutemeljeno.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo očita naročniku ugotovitev, da ponujena aparatura vlagatelja ne zagotavlja zahtevane večrezne CT fluoroskopije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v delu "Programi za izvajanje preiskav oz. naknadno obdelavo slik" zahteval:"â??sistem mora omogočati večrezno CT fluoroskopijo (3 rezi istočasno s hitrostjo vsaj 3x6 slik/sek) za biopsijske posege z možnostjo proženje skeniranja v preiskovalnem prostoru in z monitorjem v preiskovalnem prostoru". Po pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja je naročnik ugotovil, da iz ponudbe vlagatelja ne izhaja izpolnjevanje tega pogoja. Vlagatelj se z ugotovitvijo naročnika ne strinja in navaja, da je zahtevo naročnika izpolnil s tem, ko je v ponudbi ponudil osnovni sistem aparata Brilliance CT, 16-reženjska konfiguracija, z nadgradnjo MCU 0191, ki zagotavlja večrezno CT fluoroskopijo. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je na strani 9. opisa proizvoda, podan zgolj splošen opis ponujenega proizvoda Neprekinjen CT, MCU 0191, nikjer v ponudbi pa ni dokazila o tem, da bi omenjeni proizvod vlagatelja dejansko zagotavljal večrezno CT fluoroskopijo na način, kot je bil zahtevan s strani naročnika. Kot je razvidno iz zapisnika, tudi vlagatelj ustreznega dokazila, ki naj bi dokazoval izpolnjevanje zahteve naročnika, med ponudbeno dokumentacijo ni našel. Glede na navedeno in na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje zahteve naročnika po omogočanju večrezne CT fluoroskopije (3 rezi istočasno s hitrostjo vsaj 3 x 6 slik/sek.) za biopsijske posege z možnostjo proženja skeniranja v preiskovalnem prostoru in z monitorjem v preiskovalnem prostoru, zato je potrebno navedbo vlagatelja tudi v tem delu zahtevka za revizijo zavrniti kot neutemeljeno.

Vlagatelj nadalje oporeka tudi ugotovitvi naročnika, da ponujena aparatura vlagatelja ne ustreza zahtevi naročnika po hitri 3D rekonstrukciji (v delu programske opreme), ki zagotavlja izdelavo vsaj petih primerov slikovnih podatkov, izmed katerih nato uporabnik izbere enega za nadaljnjo uporabo. Po mnenju vlagatelja, je zahteva naročnika izpolnjena, kar je razvidno iz ponudbe, opisa proizvoda na strani 9., 10. in 11. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika ugotovila, da je v delu "Programska oprema" zahteval: "hitra 3D rekonstrukcija; aparat mora iz bolnikovih slikovnih podatkov sam izdelati vsaj pet primerov, izmed katerih nato uporabnik izbere enega za nadaljnjo obdelavo". Po pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja je naročnik ugotovil, da v ponudbi vlagatelja ni najti konkretnega podatka o izpolnjevanju zahteve po 3 D rekonstrukciji. Vlagatelj je na sestanku pojasnil, da dokaza vezanega na zahtevo naročnika po hitri 3D rekonstrukciji v ponudbi vlagatelja sicer ni moč razbrati, vendar je obenem dodal, da je zahtevo naročnika mogoče v ponudbi vlagatelja razbrati iz splošnega opisa proizvoda na strani 9., 10. in 11. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na prej navedenih straneh podan le splošen tehnični opis ponujenega aparata, iz katerega pa ni razvidno, da ponujeni aparat pri 3D rekonstrukciji, iz bolnikovih slikovnih podatkov dejansko sam izdela vsaj pet primerov, izmed katerih nato uporabnik izbere enega za nadaljnjo uporabo. Iz navedenega gre tako ugotoviti, da ponujeni aparat ne ustreza zahtevi naročnika iz razpisne dokumentacije, zato Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja tudi v tem delu zavrača kot neutemeljeno.

Upoštevaje zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba vlagatelja glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji naročnika, ne ustreza v delu, ki se nanaša na:
- RENTGENSKI GENERATOR: nastavitev napetosti vsaj v območju med 80 in 135 kV,
- PARAMETRI SKENIRANJA: omogočeno mora biti hkratno (v enem krogu RTG cevi-čas 0,4 s) zajemanje vsaj 16 rezov (ravnin) z različnimi debelinami reza v času največ 0,4 s,
- REKONSTRUKCIJA SLIK: sistem naj izvaja rekonstrukcijo in prikaz rekonstruiranih slik v realnem času (takojšen prikaz po vsakem skenu), oziroma več kot 8 slik/sec.,
- PROGRAMI ZA IZVAJANJE PREISKAV OZ. NAKNADNO OBDELAVO SLIK: sistem mora omogočati večrezno CT fluoroskopijo (3 rezi istočasno s hitrostjo vsaj 3x6 slik/sek.) za biopsijske posege z možnostjo proženje skeniranja v preiskovalnem prostoru in z monitorjem v preiskovalnem prostoru in
- PROGRAMSKA OPREMA: hitra 3D rekonstrukcija; aparat mora iz bolnikovih slikovnih podatkov sam izdelati vsaj pet primerov, izmed katerih nato uporabnik izbere enega za nadaljnjo obdelavo.

Upoštevaje definicijo nepravilne ponudbe iz 13. točke 3. člena ZJN-1, kjer je določeno, da je potrebno ponudbo, ki ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji, šteti za nepravilno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik pravilno označil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno, saj le-ta ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročniku tako ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave.

V zvezi z navedbo vlagatelja, za katero vlagatelj zgolj na splošno navaja, da ponujeni aparat izbranega ponudnika Siemens Somatom Sensation 16 ne izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije naročnika po rekonstrukciji najmanj 6 slik/sec. pri zahtevani matriki 512 x 512 ter obenem ne prilaga nikakršnih dokazil, je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v ponudbo izbranega ponudnika in pri tem ugotovila, da je na strani 4. ponudbe v delu "REKONSTRUKCIJA SLIK" navedeno: "Sistem izvaja rekonstrukcijo in prikaz rekonstruiranih slik v realnem času (takojšen prikaz po vsakem skenu) s hitrostjo 10 slik na sekundo. Tako rekonstruirane slike so v polni matriki 512 in izračunane z vključenim Cone beam correction algoritmom torej primerne za pravi pregled in pisanje izvidov.". Nadalje je tudi iz Tehničnih karakteristik ponujenega aparata, stran 22. ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da zgoraj navedeni aparat izbranega ponudnika omogoča pri zahtevani matriki 512 x 512 rekonstrukcijo 10 slik na sekundo. Iz navedenega je tako mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ustreza zahtevi razpisne dokumentacije naročnika. Iz navedenega sledi, da je le-to mogoče v delu, kateremu vlagatelj oporeka, šteti za pravilno, zato Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.02.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ek.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec
- GORENJE GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje
- SIEMENS d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana