018-169/04 MP DRSC

Številka: 018-169/04-23-1343

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka "rekonstrukcija ceste R1-227/1423 - Anžič - Colatio: krožišče Colatio" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Miklavška cesta 82, Hoče (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 05.08.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Dopolnitev zahtevka za revizijo, ki je vsebovana v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.07.2004, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.04.2004 sprejel sklep, št. 347-07-182/99, o začetku postopka oddaje javnega naročila za predmetno javno naročilo. Naročnik je v Ur. l. RS, št. 35/04, z dne 09.04.2004, pod številko objave Ob - 9058/04 objavil javni razpis "rekonstrukcija ceste R1-227/1423 - Anžič - Colatio: krožišče Colatio".
Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 12.05.2004 izhaja, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 23.06.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-182/99, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika Krajnc VNG s.p., Ulica Žalskega tabora 21, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku podal zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 24.06.2004, na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), v kateri od naročnika zahteva, da mu poda razloge za zavrnitev njegove ponudbe in navede prednosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj je tudi zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer v dele ponudbe, ki jih ZJN-1 nedvoumno določa kot javne.

Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 347-07-182/99, z dne 28.06.2004 posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri zgolj navaja, da ponudba vlagatelja ni bila najugodnejša v skladu z merili iz razpisne dokumentacije ter da je bila prednost ponudbe izbranega ponudnika najnižja cena, skladno z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik je vlagatelju tudi sporočil, da se zaradi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika lahko zglasi pri naročniku dne 06.07.2004 ob 12 uri.
Predstavnika vlagatelja sta dne 06.07.2004 ob 12 uri vpogledala v ponudbeno izbranega ponudnika o čemer je bil narejen tudi zapisnik, št. 347-07-182/99, z dne 06.07.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 09.07.2004 v katerem navaja, da meni, da postopek o oddaji javnega naročila ni bil izveden v skladu z ZJN-1, saj so bila kršena temeljna načela javnega naročanja, saj izbrani ponudnik ni predložil zadostnih dokazil iz katerih bi bilo razvidno, da je samostojno sposoben izpolniti predmet tega javnega naročila.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil pogoj, da morajo ponudniki predložijo takšno dokumentacijo, iz katere bo jasno razvidno, da bo izbrani ponudnik sposoben samostojno ali z navedenimi podizvajalci izpolniti predmet javnega naročila. Naročnik je v delu razpisne dokumentacije "Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika z vzorci dokazil o izpolnjevanju teh pogojev" točno določil pogoje, ki jih mora izpolniti zainteresirani ponudnik in točno določil način oziroma obrazce s katerimi se sposobnost ponudnika dokazuje. Ponudniki so v skladu z razpisno dokumentacijo s pravilnimi in popolnimi dokumenti dolžni izkazati izpolnjevanje pogojev glede statusa, ekonomsko - finančne pogoje, tehnične in kadrovske pogoje. Ponudniki so morali v svoji ponudbi tudi navesti, s katerimi podizvajalci bodo izvedli predmetno javno naročilo, oziroma so morali podati izjavo, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ne bodo imeli podizvajalcev. V obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" so morali ponudniki tudi navesti vso mehanizacijo in opremo, ki je potrebna za izvedbo javnega naročila. V obrazcu "Potrdilo o referenčnem delu" so morali ponudniki natančno vpisati vrsto in obseg izvedenih del.
Vlagatelj navaja, da je pri pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ugotovil, da le - ta v svoji ponudbeni dokumentacij ni izkazal izpolnjevanja vseh pogojev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da v obrazcu "Potrdilo o referenčnem delu" izbrani ponudnik ni nedvoumno in jasno opredelil obseg do sedaj izvedenih dela iz katerih bi bilo mogoče razbrati, da je podobna dela že opravljal. Reference izbranega ponudnika so tako navedene zelo splošno in zelo pavšalno. Iz predloženih referenc ni mogoče razbrati v kakšni količini oziroma v kakšnem obsegu je ta dela opravil, prav tako pa iz potrjenih referenc ni mogoče razbrati katera dela je izbrani ponudnik opravljal na projektih, za katere je dostavil reference. Obstaja celo možnost, da izbrani ponudnik podobnih del sploh ni opravljal. V ponudbeni dokumentaciji izbrani ponudnik z ustreznimi dokumenti ni izkazal, da je že opravljal podobna dela na področju javne razsvetljave in izvajanju del na področju talnih označb. Prav tako pa izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentacij v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" ni navedel, da razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvedbo talnih označb (stroj za izvedbo talnih označb). Izbrani ponudnik je v ponudbeni dokumentaciji prav tako podpisal in potrdil izjavo, da za izvedbo predmeta javnega naročila ne bo angažiral podizvajalcev.
Vlagatelj zaključuje, da je iz navedenega mogoče razbrati, da izbrani ponudnik z dokumenti, ki jih je predložil v ponudbeni dokumentacij, ni izkazal, da izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v poglavju "Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika z vzorci dokazil o izpolnjevanju teh pogojev". Izbrani ponudnik s svojo ponudbo po mnenju vlagatelja ni izkazal zadostnih tehničnih zmogljivosti za izvedbo predmeta javnega naročila.
Vlagatelj zaključuje, da glede na navedeno naročnik ni izbral najboljšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila in so bila tako kršena pravila javnega naročanja, saj je naročnik izbral izvajalca, ki ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih in strokovnih pogojev.

Naročnik je vlagatelja z dopisom , št. 347-07-128/99, z dne 13.07.2004, na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN pozval, da mu posreduje potrdilo o vplačilu takse, v roku treh dni po prejemu tega poziva. Vlagatelj je naročniku z dopisom, z dne 15.07.2004, posredoval potrdilo o vplačilu takse.

Naročnik je dne 19.07.2004 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 347-07-182/99 v katerem navaja, da je v navodilih ponudnikom v točki 1.10. Ponudba s podizvajalci, navedel, da morajo biti v ponudbi navedeni vsi sodelujoči podizvajalci in predložene vse pogodbe ponudnika s podizvajalci, v katerih so opredeljena medsebojna razmerja in zadolžitve, v točki 2.1.2. Podatki o ponudniku, partnerjih, podizvajalcih pa je naročnik zahteval, da v primeru ko ponudnik nastopa brez podizvajalcev, namesto podatkov o podizvajalcih, predloži izjavo, da nastopa brez podizvajalcev. Naročnik je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da je priložena izjava, da bo dela opravil sam, brez podizvajalcev, torej mu ni potrebno prilagati pogodb s podizvajalci, kot trdi vlagatelj.
Naročnik nadalje ugotavlja, da je izbrani ponudnik priložil referenco za projekt "Modernizacija ceste R2-425/1265 Črna šentvid od km 18. 700 v dolžini 1.500m", ki je potrjena s strani investitorja/naročnika. Dela na projektu modernizacije so obsegala zemeljska dela, spodnji ustroj, zgornji ustroj, odvodnjavanje, asfalti, podporni in oporni zidovi - zložbe, prometna signalizacija, sanacija plazu in most v dolžini 5m, v vrednosti 168.521.974,43 SIT. Naročnik je v navodilih ponudnikom v točki 2.4. Reference zahteval, da je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred tem naročilom izvedel najmanj en istovrsten ali podoben posel, kot je predmet naročila in sicer v vrednosti vsaj 60.000.000,00 SIT, tako da predložena referenca ustreza zahtevi iz razpisne dokumentacije.
Glede očitka vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvedbo talnih označb (ni naveden stroj za izvedbo talnih označb), naročnik meni, da je v navodilih ponudnikom v točki 2.2. Tehnični pogoji zahteval, da ima ponudnik zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila, katere ponudnik vpiše v vzorec iz priloge, nikjer pa ni izrecno navedeno, da mora imeti ponudnik tudi stroj za izvedbo talnih označb. Naročnik na podlagi popisa zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije), ki ga je priložil izbrani ponudnik ugotavlja, da ima zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila, ker se talne označbe v križiščih običajno izvajajo ročno, to je z moduli in brizganjem barve.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.


Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 23.07.2004, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka navaja, da meni, da ponudba izbranega ponudnika nesprejemljiva v skladu s Pravilnikom o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), saj ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v ponudbeni dokumentaciji.
Vlagatelj pri pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni imel vpogleda v dokumente za izdelavo konkretne ocene primernosti ponudbe, kot so analize cen na enoto mere za postavke ponudbenega predračuna št. 2.07 , 2.09, 3.01, 3.03, 3.04, cenik za delovno silo, cenik za mehanizacijo, cenik za transporte in cenik za materiale. Naročnik je vlagatelju dovolil vpogled le v rekapitulacijo ponudbenega predračuna, čeprav je naročnik z dopisom, z dne 26.05.2004, po oddaji ponudb, zahteval od vlagatelja prav te analize in sicer zaradi precejšnjega odstopanja vseh ponudb od projektantske ocene vrednosti projekta rekonstrukcije ceste Rl-227/1423 Anžič - Colatio, Krožišče Colatio. Ravno iz dokumentacije, v katero vlagatelj ni imel vpogleda, je mogoče natančno oceniti tehnične sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila, saj naj bi bilo iz teh dokumentov mogoče razbrati, od kod bo izbrani ponudnik dobival asfalte, od kod bo jemal gramoz, kakšna je njegova opremljenost za prevoz materialov in ne nazadnje tudi asfalta na daljše razdalje, ali ima v svojem popisu razpoložljive strojne opreme navedene kamione s t.i. termo kesoni za prevoz asfalta na daljše razdalje (ki so nujna oprema ponudnika za prevoze asfaltov na razdalje daljše od 100 km). Vlagatelj je pričakoval, da bo ob pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika lahko ugotovil dejansko tehnično sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila.
Vlagatelj navaja, da je iz reakcije naročnika mogoče sklepati, da je naročnik omenjene analize zahteval zgolj od vlagatelja, ne pa tudi od ostalih ponudnikov. Navedene analize sicer niso sestavni del ponudbene dokumentacije, naročnik pa jih ima kljub temu pravico zahtevati od ponudnikov, da ugotovi njihove tehnične zmogljivosti za izvedbo predmeta javnega naročila. Vlagatelj tako meni, da gre v danem primeru za očitno priviligiranje enega od ponudnikov, kar naj bi bilo v nasprotju z načelom enakopravnosti ponudnikov, ki je splošno načelo ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da le - ta ni predložil dokazil oziroma da ni predložil potrjenih referenc iz katerih bi bilo mogoče razbrati, da je izbrani ponudnik samostojno sposoben izpolniti predmet javnega naročila. Izbrani ponudnik predloženi referenci "Modernizacija ceste R2-425/1265 Črna -šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 km" ni natančno navedel kakšna dela je opravljal na tem projektu. Po vložitvi revizije za postopek oddaje javnega naročila je naročnik očitno preveril na katera dela se ta potrjena referenca nanaša in v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo tako navedel, da so dela na tem projektu obsegala zemeljska dela, spodnji ustroj, zgornji ustroj, odvodnjavanje, asfalte, podporne zidove, podporne in oporne zidove - zložbe, prometno signalizacjio, sanacijo plazu in most v dolžini 5 metrov. Iz obrazložitve sklepa o zavrnitvi postopka revizije tako izhaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji ni predložil potrjene reference iz katere bi bilo moč razbrati, da ima izbrani ponudnik dokazila in zadostne tehnične sposobnosti za izvedbo javne razsvetljave. Izvedba javne razsvetljave pa je bistven del izvedbe predmetnega javnega naročila. Vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik del povezanih s izvedbo javne razsvetljave še ni izvajal, kar je naročnik tudi sam spoznal v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj tudi navaja, da je v skladu z 2.4 točko Navodil ponudnikom (Reference) naročnik zahteval, da mora ponudnik v obdobju petih let pred tem naročilom izvesti najmanj en istovrsten ali podoben posel, kot je predmet naročila v vrednosti vsaj 60.000.000,00 SIT. Iz navedb naročnika je moč razbrati, da izbrani ponudnik nima potrjenih referenc za izvedbo javne razsvetljave. Prav tako pa izbrani ponudnik nima navedenega podizvajalca, ki bi imel tovrstne reference.
Izbrani ponudnik po navedbah vlagatelja prav tako ni izkazal zadostnih tehničnih zmogljivosti v skladu s točko 2.2 Navodil ponudnikom, saj v svoji ponudbeni dokumentaciji ni izkazal tehničnih zmogljivosti za izvedbo talnih označb. V delu razpisne dokumentacije: Popis del in posebni pogoji za opremo cest (knjiga 7) je poglavju 6. 6.2. Označbe na vozišču, podtočka 6.2.4.1. Splošno navedeno, da je "v načelu treba nanesti vzdolžne označbe na vozišču z ustreznim strojem. Ročno nanašanje teh označb (v izjemnih primerih) mora odobriti nadzorni organ".
Vlagatelj navaja, da se v križiščih določene označbe res delajo ročno, kot to ugotavlja naročnik v obrazložitvi sklepa, vendar pa je v danem primeru predmet javnega naročila izdelava krožišča. Iz ponudbenega predračuna za ta javni razpis je tudi moč razbrati, da je v skladu s postavko 5.05 ponudbenega predračuna potrebno izdelati neprekinjene talne označbe v dolžini 1.010 metrov. Vlagatelj ne pozna nobenega nadzornega organa, ki bi dovolil izdelavo talne označbe v takšni dolžini z moduli in z brizganjem kot to navaja naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Takšen način izdelave talnih označb je tudi v nasprotju s razpisno dokumentacijo, ki v knjigi 7 - Popis del in posebni pogoji za opremo cest definira način izvedbe talnih označb. Vsak ponudnik pozna posebne pogoje za opremo cest, saj so morali vsi ponudniki s podpisom vseh strani razpisne dokumentacije potrditi, da bodo pogoje iz razpisne dokumentacije spoštovali. Kot izkušen ponudnik bi tako vsak ponudnik moral predvideti, da bo takšne talne označbe moral izdelati strojno, prav tako pa bi vsak ponudnik moral navesti v spisku svoje opreme stroj za izdelavo talnih označb (v kolikor seveda nima navedenih podizvajalcev, ki razpolagajo s takšnim strojem). Ponudbeni predračun sicer vsebuje določene postavke, za katere je običajno, da se izdelajo ročno, vendar se ročno izdelajo le zaporne ploskve, črte za zaustavljanje, prehodi za kolesarje in prehodi za pešce. Vlagatelj tako ugotavlja, da si ne zna predstavljati koliko in kakšne module ima na razpolago izbrani ponudnik za izdelavo talnih označb v dolžini 1.010 metrov ter kakšne so njegove kadrovske kapacitete za izvedbo teh del.
Vlagatelj zaključuje, da je z zahtevo za vpogled in pregled ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika upal in pričakoval, da se bo pri pregledu ponudbene dokumentacije lahko prepričal o tehnični usposobljenosti izbranega ponudnika. Iz pregleda predložene ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je bilo, po mnenju vlagatelja jasno razvidno, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehničnih pogojev samostojno.
Vlagatelj ponovno navaja, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil izjavo, da ne bo imel podizvajalcev in s tem ne izpolnjuje zahtevanih razpisnih pogojev tako glede potrjenih referenc za izvedbo javne razsvetljave kot tudi glede izvedbe talnih označb.
Ponudba izbranega ponudnika se tako po mnenju vlagatelja nesprejemljiva, saj izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj prilaga še naslednje dokaze: zahteva naročnika za dodatne analize z dne 26.05.2004, postavka 5.05. ponudbenega predračuna, Knjiga 7, popis del in posebni tehnični pogoji za opremo cest, str. 38 in 41 in kopija zapisnika v vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dopisom, z dne 26.07.2004, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

V zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni sposoben samostojno in brez podizvajalcev izvesti predmetno javno naročilo, kar naj bi izkazovale predložene reference, ki po mnenju vlagatelja niso ustrezne (saj naj ne bi izkazovale, da je izbrani ponudnik (sam) sposoben izvesti predmetno javno naročilo in sicer za dela na področju javne razsvetljave in za izvajanje del na področju talnih označb), velja na začetku ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod naslovom "Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika z vzorci dokazil o izpolnjevanju teh pogojev" v točki 2.4. Reference, v primeru, ko ponudnik nastopa brez podizvajalcev in tudi ne s skupno ponudbo, določil:
"pogoj: Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred tem naročilom izvedel najmanj en istovrsten ali podoben posel, kot je predmet tega naročila, v vrednosti vsaj 60.000.000 SIT. dokazilo: Potrdilo o referenčnem delu, predloženo skladno s predlogo.".
V vnaprej pripravljenem vzorcu obrazca "Potrdilo o referenčnem delu" je naročnik od naročnika referenčnega dela zahteval, da v obrazec vpiše referenčno delo, izvajalca, čas izvedbe (datum začetka del in datum zaključka del), kraj izvedbe, vrednost posla, opis del (opisana morata biti vrsta in obseg izvedenih del) ter da potrdi, da je na podlagi njegovega naročila izvajalec uspešno izvedel navedeno referenčno delo.
Po pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil reference:
1. Modernizacija ceste R2-425/1265 Črna - šentvid od km 18.700 v dol. 1.500 m, naročnik: DRSC, datum začetka del: oktober 2000, datum zaključka del: april 2002, v vrednosti posla: 168.521.974,43 SIT, dela pa so zajemala: zemeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, odvodnjavanje, asfalti, podporne in oporne zidove - zložbe, prometno signalizacijo, sanacijo plazu, most v dolžini 5 m;
2. Modernizacija ceste R2-425/1265 Črna - šentvid od km 20.213 do km 20.740, naročnik: DRSC, datum začetka del: oktober 2002, datum zaključka del: julij 2003, v vrednosti posla: 67.332.585,86 SIT, dela pa so zajemala: zemeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, odvodnjavanje, asfalti, prometno signalizacijo: pilotno steno;
3. Rekonstrukcija ceste RT 920/1332 Hoče - Areh, naročnik: DRSC, datum začetka del: september 2000, datum zaključka del: november 2000, v vrednosti posla: 68.151.500,90 SIT, dela pa so zajemala: zemeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, odvodnjavanje, asfalti, podporne zidove - zložbe, prometno signalizacijo.
Na podlagi določil iz razpisne dokumentacije v točki 2.4. Reference, velja ugotoviti, da je kot pogoj za priznanje sposobnosti ponudnik moral predložiti potrdilo o referenčnem delu, ki izkazuje, da je ponudnik uspešno izvedel navedeno referenčno delo. Navedeno referenčno delo mora biti istovrsten ali podoben posl, ki je predmet javnega naročila v vrednosti vsaj 60.000.000,00 SIT. Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteval da navedena referenca zajema vse posamezne dele posla, ki je predmet javnega naročila oz. povedano drugače, naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji eksplicitno navedel posle, ki jih mora zajemati predložena referenca, saj je zgolj navedel da mora biti navedeno referenčno delo istovrsten ali podoben posel, kot je predmet javnega naročila. Pri tem Državna revizijska komisija poudarja, da v kolikor bi naročnik menil, da mora referenca pokrivati točno določen segment posla, bi moral to določiti v razpisni dokumentaciji in izrecno navesti posamezne posle, ki jih mora zajemati predložena referenca.
Ni mogoče zaključiti, da zgoraj navedene reference, ki jih je predložil izbrani ponudnik ne pokrivajo predmeta javnega naročila, saj je premet javnega naročila rekonstrukcija ceste R1-227/1423 - Anžič - Colatio: krožišče Colatio, ki upoštevajoč specifikacijo del, ki je del razpisne dokumentacije med drugim zajema zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, signalizacijo. Pri tem velja še posebej poudariti, da je izbrani ponudnik predložil tri reference v vrednosti najmanj 60.000.000 SIT za podobna oziroma istovrstna dela, čeprav je naročnik kot pogoj za priznanje usposobljenosti zahteval le eno takšno referenco in je tako izbrani ponudnik izpolnil zahtevani pogoj. Kot izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 347-07-182/99, z dne 19.07.2004 je naročnik izbranemu ponudniku priznal referenco za Modernizacija ceste R2-425/1265 Črna - šentvid od km 18.700 v dol. 1.500 m. Naročnikova zahteva iz razpisne dokumentacije, da je ponudnik izvedel "istovrsten ali podoben posel", dopušča odstopanja, upoštevajoč dejstvo, da je tudi v naravi vsaka rekonstrukcija ceste podrejena dejanskim okoliščinam na terenu in je zato specifična. Pri tem pa velja ponovno izpostaviti, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora predložena referenca pokrivati čisto vsa dela, ki jih zajema predmetno javno naročilo (v konkretnem primeru podobna dela na področju javne razsvetljave in izvajanje del na področju talnih označb). Glede na navedeno je zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen.

Glede vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni navedel ključne opreme, in sicer stroja za strojno nanašanje talnih označb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod naslovom "Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika z vzorci dokazil o izpolnjevanju teh pogojev" v točki 2.2. Tehnični pogoji določil:
"pogoj: Zagotovljene morajo biti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) za izvedbo naročila, ki izpolnjujejo zahteve določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih (publikacije Skupnosti za ceste - Splošni tehnični pogoji, knjiga I (1989) in Posebni tehnični pogoji, knjige 2-8 (1989), publikacije Družbe za državne ceste - Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev II. knjiga (1997) in III. knjiga (2000)).
dokazilo: Popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti (opreme in mehanizacije) za izvedbo javnega naročila, skladen z vzorcem iz priloge.". V vzorcu priloge "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" je naročnik v naprej določil, da ponudniki v tabelo vnesejo vrsto mehanizacije, opreme, število komadov, tip, kapaciteto, starost, lastnika in ceno v tolarjih na uro.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da razpisna dokumentacija med pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika nikjer izrecno ne zahteva, razpolaganja z opremo/strojem za strojno nanašanje talnih oznak. Navedeno posledično pomeni, da izrecno navajanje te opreme v ponudbi (v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila") ni pogoj za priznanje sposobnosti. Poleg tega pa iz določila razpisne dokumentacije, pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika, točke 2.2. Tehnični pogoji ni niti mogoče zaključiti, da ponudniku, ki ob oddaji ponudbe ne razpolaga z opremo za strojno nanašanje talnih označb oziroma le - te ne navede v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni mogoče priznati sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila zaradi navedenega razloga.
Tudi v primeru, da bi Državna revizijska komisija ugotovila, da je citirano določilo razpisne dokumentacije nejasno, ga v predmetni fazi oddaje javnega naročila (po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila, peti odstavek 12. člena ZRPJN), ni mogoče izpodbijati, še manj pa interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika.
Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da bi v kolikor bi naročnik ocenil, da je razpolaganje z predmetno opremo pogoj za izvedbo javnega naročila (in mora tako ponudnik že v času priprave ponudbe razpolagati s to opremo), bi moral naročnik že v razpisnih pogojih to tudi izrecno navesti. Ker naročnik v razpisnih pogojih ni izrecno navedel kot pogoj za priznanje sposobnosti, da ponudnik razpolaga s strojem za strojno nanašanje talnih označb je mogoče zaključiti, da navedbe navedenega stroja v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" ni bila obvezna.
Ob zapisanem gre skleniti, da navajanje stroja za strojno nanašanje talnih označb med opremo in mehanizacijo oziroma obvezno razpolaganje z le-tem ni bilo podano kot pogoj za udeležbo (priznanje sposobnosti) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija namreč na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni mogla ugotoviti, da bi izbrani ponudnik, katerega izmed postavljenih pogojev za udeležbo, ne izpolnil s tem, ko med opremo in mehanizacijo v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila", ni navedel stroja za strojno nanašanje talnih označb. Trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga s strojem za strojno nanašanje talnih označb in da zato ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti in posledično tudi ne vseh zahtev iz razpisne dokumentacije ni utemeljena.
Glede na zapisano gre skleniti, da "opustitve" navedbe opreme/stroja za strojno nanašanje talnih označb v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" tudi ni mogoče interpretirati izbranemu ponudniku v škodo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Dopolnitev zahtevka za revizijo z novotami, ki jih je vlagatelj podal v zahtevi za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.07.2004, Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, saj je glede teh nastopila prekluzija. Vlagatelj namreč še podrobneje obrazloži razloge, zakaj meni, da izbrani ponudnik ni predložil ustrezne reference ter tudi razloge zakaj meni, da bi moral izbrani ponudnik v obrazcu "Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila" navesti tudi stroj za strojno nanašanje talnih označb. Prav tako tudi navaja, da mu ni bil omogočen vpogled v vse dele ponudbe izbranega ponudnika (kar pa bi vlagatelj moral in mogel navajati že v zahtevku za revizijo). Podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do odločanja v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo in utemeljenost zahtevka za revizijo se presoja po tem trenutku. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo (ex nunc). V kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, lahko v skladu s 17. členom ZRPJN zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ne more pa postavljati novih dejstev in novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik tedaj, ko je sprejel svojo odločitev in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Nasprotno tolmačenje pa bi postavilo določbo o predhodnem odločanju naročnika o revizijskem zahtevku kot (v) nepotrebno zavlačevanje postopka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu. Državna revizijska komisija dodaja, da bi vlagatelj novote iz nadaljevanja lahko uveljavljal kvečjemu na način, da bi znotraj rokov, določenih v 12. členu ZRPJN, vložil "nov" zahtevek za revizijo oziroma zahtevek za revizijo dopolnjeval znotraj teh rokov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 05.08.2004


Metoda Hrovat, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Miklavška cesta 82, Hoče
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Krajnc VNG s.p., Ulica Žalskega tabora 21, Žalec
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana