018-166/04 Inštitut Jožef Stefan

Številka: 018-166/04-22-1367

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo vozovnic v potniškem prometu za potrebe Instituta "Jožef Stefan", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Golfturist d.o.o., Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.8.2004

ODLOČILA

1.) Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, štev. 4/04, z dne 14.6.2004.
2.) Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 373.372,00 SlT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.
3.) Zahteva naročnika za povmitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.04.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo vozovnic v potniškem prometu za potrebe Instituta "Jožef Stefan" po omejenem postopku. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, štev. 39-42/04, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-l0302/04.
lz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (pravilno in v nadaljevanju: prijav), z dne 01.06.2004, je razvidno, daje naročnik prejel štiri (4) pravočasne prijave.
Naročnikje na podlagi 21. člena Statuta naročnika in v skladu s 3. točko 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-l) izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, štev. 4/04, z dne 14.06.2004, s katerim je sposobnost za nabavo vozovnic v potniškem prometu za potrebe naročnika priznal ponudnikom Airpass d.o.o., Ljubljana, Kompas, Turistično podjetje d.d., Ljubljana, in Globtour d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudniki /pravilno in v nadaljevanju: kandidati/). V obrazložitvi je navedel, da so izbrani kandidati zadostili vsem pogojem razpisne dokumentacije, medtem ko vlagatelj ne izpolnjuje dveh pogojev, in sicer pogoja štev. 9 razpisne dokumentacije, ki zahteva, daje ponudnikova prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 večja od 400 milijonov SIT, vlagatelj pa je dosegel prodajo 286 milijonov SIT, ter pogoja štev. 10 razpisne dokumentacije, ki zahteva, da se ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 ni zmanjšala za več kot 20% glede na leto 2002, česar vlagatelj ne izpolnjuje.
Vlagatelj je vložil zahtevek (pravilno: zahtevo) za obrazloženo obvestilo, z dne 21.06.2004.
Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo, štev. U3-MVIDK, z dne 22.06.2004, v katerem ponovno navaja, da je bila vlagateljeva ponudba izločena, ker ne izpolnjuje dveh pogojev razpisne dokumentacije. Glede pogoja štev. 9, da mora biti ponudnikova prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 večja od 400 milijonov SIT , je naročnik na podlagi predloženih bilanc uspeha ugotovil, da je vlagatelj v letu 2003 dosegel prodajo 286 milijonov SIT , kar je pod zahtevanim pragom. Naročnik poudarja, da bi moral vlagatelj predložiti primerljivi bilanci uspeha za leti 2002 in 2003, torej obe bodisi v neto bodisi v bruto načinu knjiženja. Naročnik ugotavlja, da je iz naknadno predložene bruto bilance uspeha za leto 2003 sicer razvidno, da je vlagatelj v letu 2003 dosegel prodajo 649 milijonov SIT , vendar naročnik sprememb ponudbe, skladno z določbami ZJN-l, po izteku roka za predložitev ponudb ne sme upoštevati. Naročnik podobno ugotavlja tudi glede pogoja štev .1 0, ki zahteva, da se ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 ni zmanjšala za več kot 20% glede na leto 2002; po podatkih iz priloženih bilanc uspeha je vlagatelj v letu 2003 dosegel za 53% manjšo prodajo kot v letu 2002, po podatkih iz naknadno predložene bruto bilance uspeha, ki je naročnik ne sme upoštevati, pa naj bi bil vlagatelj v letu 2003 za 6% uspešnejši pri prodaji kot v letu 2002.
Vlagatelj je dne 07 .07 .2004 vložil zahtevo (pravilno: zahtevek) za revizijo zoper naročnikovo obvestilo štev .4/04 o priznanju sposobnosti. Vlagatelj navaja, da je naročnik nepopolno ugotovil dejansko stanje in kršil materialno pravo, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno. Vlagatelj opozarja, da je v zvezi z zgoraj navedenim pogojem štev. 9 razpisne dokumentacije naročniku zastavil vprašanje glede dokumentov, ki jih mora priložiti za izpolnitev navedenega pogoja, pri čemer je v vprašanju navedel, da je prodaja iz razpisane dejavnosti v njegovi tirmi v letu 2003~~dobrih 660 mio SIT in za cca. 10% višja od leta 2002, vendar je vlagatelj v letu 2003 beležil prodajo po neto sistemu (izkazana je samo razlika v ceni), zaradi česar lahko kot dokaz predloži npr. izpis iz bruto bilance ali pa ftk poročil davčni uprav, nakar mu je naročnik odgovoril, da zadostuje bruto bilanca uspeha. Vlagatelj navaja, da bruto bilanca uspeha po računovodskih predpisih kot dokument ne obstaja, zato je vlagatelj predložil dokument (izpis iz bruto bilance razred 1), iz katerega je razvidno, da je prodaja iz razpisane dejavnosti 630.578.818,45 SIT, torej večja od 400 milijonov SIT, kar vse je naročniku tudi pojasnil. Vlagatelj dodaja, da drugačne bilance, kot jo je predložil, niti ni mogel predložiti, ker bruto bilanca uspeha ne obstaja in ker je že pojasnil, daje prešel na neto sistem obračunavanja, o čemer je bil naročnik tudi seznanjen z. vlagateljevim vprašanjem.
Vlagatelj navaja, da je na osnovi nadaljnje korespondence med njim in naročnikom predložil nov izkaz uspeha, simulacijo bruto sistema realizacije, ki jo je vlagatelj naredil sam po bruto sistemu knjiženja, podatke pa je vzel iz konta 2450-terjatve in obveznosti na tuj račun.
Vlagatelj nadalje poudarja, da je iz ponudbi priloženega BON obrazca llP na zadnji strani razvidno, da je imel 700 milijonov prilivov , ter da je vlagatelj predložil vse dokumente, ki jih je naročnik zahteval v razpisnih pogojih in v odgovorih na vlagateljeva vprašanja.
Glede izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja štev. 10 razpisne dokumentacije vlagatelj navaja, da velja enaka utemeljitev kot pri pogoju štev .9, in sicer, da je vlagatelj v letu 2003 prešel na neto sistem obračunavanja in da je iz naknadno predložene bilance uspeha po bruto sistemu imel v letu 2003 649 mio SIT prihodkov, kar je za 6% več kot v letu 2002, navaja pa tudi, da bruto bilance ni mogel priložiti, ker le-ta ni bila predložena na AJPES, vendar da izpolnjevanje pogoja izhaja iz ostalih predloženih dokumentov, vlagateljevih pojasnil v vprašanjih naročniku ter iz naknadno predložene simulirane bilance uspeha po bruto sistemu.
Vlagatelj poudarja, da ima naročnik v primeru dvoma v skladu 5 54. členom ZJN-l možnost od naročnika zahtevati dodatna pojasnila glede predloženih dokumentov, in da bi v takem primeru vlagatelj že prej priložil dokumente, kot jih je predložil na osnovi kasnejše korespondence. Vlagatelj meni, da je že iz predloženih listin jasno razvidno, da izpolnjuje zahtevane razpisne pogoje, saj je pravočasno predložil tiste dokumente, ki jih je naročnik zahteval. Vlagatelj še opozarja, da če ga je naročnik 5 svojim odgovorom na vprašanje zavedel, to ne more iti v vlagateljevo škodo.
Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik tudi nepravilno ocenil prijavo kandidata Globtour d.o.o. kot pravilno, saj le-ta ni predložil potrdila kandidatovih dobaviteljev o poslovnem razmerju s kandidatom, kotje bilo zahtevano v 18. točki Pogojev za priznanje sposobnosti (4. točka Navodil ponudnikom razpisne dokumentacije).
Vlagatelj predlaga, da se v celoti razveljavi naročnikovo obvestilo štev .4/04 o priznanju sposobnosti za predmetno javno naročilo ter ugotovi, da je vlagateljeva prijava pravilna, prijava kandidata Globtour d.o.o. pa nepravilna.
Vlagatelj zahteva, da mu naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prizna sposobnost in povme stroške, ki jih je imel v postopku revizije, in sicer znesek plačane takse v višini 1 00.000,00 SIT , stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk ter materialne stroške v višini 1 %, vse skupaj povečano za 20% DDV .
Naročnik je izdal sklep, z dne 20.07 .2004, 5 katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavmil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je pri pogoju štev. 9 zahteval, da mora biti prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 (izkazana v bilanci uspeha v prihodkih iz poslovanja za leto 2003) večja od 400 milijonov SIT .Naročnik navaja, da je na vlagateljevo vprašanje, kakšne dokumente naj predloži, glede na to, da je spremenil način obračunavanja v letu 2003, sam predlagal bruto bilanco. Naročnik je v odgovoru navedel, da zadostuje bruto bilanca uspeha, da pa s tem nikakor ni hotel zavesti vl~gatelja, temveč je menil, da se razume, da gre za bruto bilanco, saj je predvideval, da zadostuje bilanca uspeha za leto 2003, kerje le-ta primerljiva z bilanco za leto 2002. Naročnik navaja, da je na osnovi predloženih bilanc uspeha ugotovil, da je vlagatelj v letu 2003 dosegel prodajo
286 milijonov SIT , kar je pod pragom 400 milijonov SIT. Nadalje naročnik ugotavlja, da trditev vlagatelja, da je predložil posebno izjavo, da je bila njegova prodaja v letu 2003 660 milijonov SIT , ne drži, ter daje priložen le papir, na katerem sta navedena podatka o prihodku 2002 613.930,000 BONIIP in prihodki 2003 643.554,000 bruto bilanca. Naročnik opozarja, da navedenega ne more upoštevati kot posebne izjave, ter da navedene številke vsebinsko ne povedo ničesar oz. so brez obrazložitve.
Naročnik navaja, da je vlagatelj po prejemu obvestila o priznanju sposobnosti štev. 4/04 predložil bilanco uspeha za leto 2003, iz katere je razvidno, da njegova prodaja v letu 2003 znaša 649 milijonov SIT .V endar pa naročnik opozarja, da glede na določbe 55. člena ZJN-l naročnik ne more upoštevati naknadno predloženih dokumentov, saj se je skrajni rok za spremembo prijave iztekel ob roku za predložitev prijav, v konkretnem primeru 31.5.2004 do 11. ure.
Nadalje naročnik navaja, da je pri pogoju štev. 10 zahteval, da se ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2002, pri čemer se pogoj nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2002 in 2003. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj po podatkih iz priloženih bilanc uspeha v Ietu 2003 dosegel za 53% manjšo prodajo kot v Ietu 2002, v naknadno predloženi bilanci uspeha za Ieto 2003 pa je prikazanih 649 milijonov SIT prihodkov, kar je za 6% več kot v Ietu 2002 (614 milijonov SIT). Naročnik navaja, da ga je vlagatelj opozoril na točko D "Prejemki na račune in izdatki z računov v tekočem Ietu" (podatki za leto 2003) iz obrazca BON-IIP, v kateremje zadnje poslovno obdobje 2002, vendar navedena podatka o prejemu 729 milijonov SIT na račun ponudnika, od tega 556 milijonov SIT od poslovne dejavnosti, nista podatka iz bilance uspeha (649 milijonov SIT) in nista primerljiva s podatkom iz bilance uspeha za leto 2002. Naročnik ugotavlja, daje navedba vlagatelja o možnosti uporabe 54. člena ZJN-l pravilna, saj bi naročnik Iahko v zakonskem roku od vlagatelja zahteval dopolnitev ali pojasnilo že predloženih dokumentov. Vendar pa naročnik opozarja, da ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, ki bi iz nepravilne ponudbe Ie-to naredila pravilno, in da torej ta dikcija nikakor ne pomeni, da je dovoljeno naknadno priložiti ustrezen dokument.
Naročnik nadalje navaja, da tudi trditev vlagatelja, da je prijava kandidata Globtour d.o.o. nepravilna, ne drži, saj je predložil zahtevana potrdila kandidatovih dobaviteljev o poslovnem razmerju s kandidatom, kar je razvidno iz njegove dokumentacije in je bilo ugotovljeno tudi na odpiranju prispelih prijav dne 1.6.2004.
Naročnikje v skladu s prvim odstavkom 17 .člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa o zavmitvi zahtevka za revizijo pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, sicer bo naročnik štel, da zahtevek za revizijo umika.
Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 22.07 .2004, skladno s prvim odstavkom 17 .člena ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zahteva pa tudi povmitev nadaljnjih stroškov revizijskega postopka, in sicer: za sestavo vloge 50 odvetniških točk ter za materialne stroške 1.970,00 SIT , vse skupaj povečano za 20% DDV .
Naročnik je z dopisom, štev. U3-B~-121, z dne 26.07.2004, Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17 .čl~a ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom. V omenjenem dopisu je naročnik zahteval tudi, da mu vlagatelj povme stroške revizijskega postopka v višini 61.665,00 SIT + DDV.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno Iegitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresirani prijavitelj, ki je oddal prijavo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila Iahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno Iegitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".
Iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik v obravnavanem primeru v razpisni dokumentaciji za prvo fazo omejenega postopka za priznanje sposobnosti za nabavo vozovnic v potniškem prometu za potrebe Instituta "Jožef 8tefan", z dne 15.4.2004, v 2. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika), pod točko 4 (Pogoji za priznanje sposobnosti) med t.im. ekonomsko-finančnimi in tehničnimi pogoji zapisal tudi naslednja dve zahtevi:
pod točko štev .9: ". ..Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 mora biti večja od 400 mio SlT (izkazana v bilanci uspeha v prihodkih iz poslovanja za leto 2003)"
in pod točko štev .1 0: " ...Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 se ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2002. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2002 in 2003".
V skladu z navodili razpisne dokumentacije na strani 2/4 prijavitelji izpolnjevanje obeh zgoraj navedenih zahtev (pogojev) dokažejo s predložitvijo ". ..BON-l/P ali bilanca stanja 2003 in bilanca uspeha za leto 2002 in leto 2003".
Obe zgoraj navedeni zahtevi sta v skladu s 3. odstavkom 25. člena ZJN-l dopo1njeni z dopisom, štev .U3-BR- 79/04, z dne 11.5.2004, s katerim je naročnik pisno odgovoril na zastavljena vprašanja prijaviteljev v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije. Z omenjenim dopisomje naročnik pod točko 2 na vprašanje vlagatelja: "Prodaja iz razpisane dejavnostije bila v naši firmi v letu 2003 dobrih 660 mio SlT in za ca. 1 0% višja od leta 2002 , vendar smo v bilanci za leto 2003 beležili prodajo letalskih vozovnic po neto sistemu, kar pomeni, da je v bilanci izkazana samo razlika v ceni ',ta sistem je tudi davčno bolj pravilen, saj prodajamo letalske vozovnice v imenu in za račun prevoznikov, zato da se promet ne podvaja). Dokazilo, ki ga lahko predložimo, je npr. izpis iz bruto bilance ali pa fotokopija poročil davčni upravi, kjer je mesečno izkazan ves promet, saj so letalske vozovnice po 31. členu oproščene davka. " odgovoril z naslednjim besedilom: "Zadostuje bruto bilanca uspeha. " .
Kot je razvidno iz pregleda dokumentacije v prijavi vlagatelja (prijava, z dne 27 .5.2004), je vlagatelj v svoji prijavi predložil naslednje dokumente:
na poslovnem papirju (glava z osnovnimi podatki o podjetju) z roko napisano besedilo: "prihodki 2002 613.930.000 -BON -l/P" in "prihodki 2003 643.554.000 - bruto bilanca"
izpolnjen obrazec BON -lIP, z dne 24.5.2004
izpolnjen obrazec Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2003, z dne 25.3.2004 izpolnjen obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2003 rn
izpis iz bruto bilance v obdobju od 002003 do 122003, z dne 13.5.2004.
Iz predloženega obrazca BON-IJP je razvidno, da je imel vlagatelj v letu 2002 prihodke v višini 613.930.000,00 SIT (A. Podatki in kazalniki za leto 2002 -I. Podatki o velikosti in uspešnosti -zap.štev. 9 JPrihodki), med tem ko iz bruto bilance, z dne 13.5.2004, izhaja, da so bili prihodki vlagatelja v letu 2003 643.554.005,58 SIT (179.131.081,00 SIT iz naslova tolarskih sredstev v blagajni in 464.422.924,58 SIT iz naslova kratkoročnih terjatev do kupcev).
Dalje je iz pregleda dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila (obvestilo o priznanju sposobnosti, štev. 4/04, z dne 14.6.20049 razvidno, da naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti za nabavo vozovnic v potniškem prometu, ker naj bi le-ta v Ietu 2003 dosegel prodajo 286 mio SIT, s čimer naj ne bi izpolnjeval pogoja pod točko štev. 4/10 razpisne dokumentacije, oziroma zato, ker naj bi se vlagateljeva prodaja v letu 2003 v razmerju do preteklega leta zmanjšala za 53%, s čimer naj ne bi izpolnjeval pogoja pod točko štev. 10 razpisne dokurnentacije. Kot izhaja iz dokumentacije o nadaljevanju postopka (elektronska korespondenca med vlagateljem in naročnikom, z dne 15.6.2004) je vlagatelj naročnika takoj opozoril na dejstvo, da je že pred oddajo dokumentacije naročniku (v fazi vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovori nanje v skladu s 3. odstavkom 25. člena ZJN-l) vnaprej napovedal, da je v letu 2003 glede na preteklo leto zabeležil dejansko rast prometa ter da iz tam pojasnjenih razlogov omenjeno dejstvo ni razvidno iz bilance uspeha, ki jo je oddal Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Naročnik je v odgovoru vlagatelju navedel, da je zahteval podatke iz bilance uspeha, da je sicer možno, da se z vlagateljem nista dobro razurnela o tem, kaj pomeni Bruto in kaj Neto prihodek, vendar paje naročnik zahteval bilanco uspeha in so zato tudi pogoji prirejeni (le) na zahtevani dokument. Vlagatelj je nato odgovoril, da je med njim in naročnikom očitno prišlo do nesporazurna glede razurnevanja posameznih kategorij v bilanci uspeha. Vlagatelj je tokrat obšimo pojasnil, da sta v dejavnosti turističnih agencij v osnovi možna dva načina knjiženja prihodkov, pri čemer se v enem načinu med prihodke podjetja šteje bruto vrednost posla (t.j. njegova celotna fakturirana vrednost), v drugem pa Ie neto vrednost posla (npr. vrednost ustvarjene provizije ipd.). Vlagatelj je ponovno poudaril, da je v letu 2003 prešel s prvega na drugi način knjiženja (ki je tudi davčno gledano bolj pravilen), ker pa vsak način knjiženja vpliva tudi na prikaz vrednosti prihodkov v izkazu uspeha, je imel omenjeni prehod za posledico, da so v vlagateljevem izkazu uspeha za Ieto 2003 (nominalno ) prikazani manjši prihodki od prihodkov v letu 2002, čeprav so bili njegovi prihodki v Ietu 2003 glede na preteklo leto dejansko (realno) za 17% večji od prihodkov v letu 2002. Vlaga~elj je naročnika tudi ponovno opozoril na dejstvo, da v razpisni dokumentaciji pri pogoju poc\ točko štev .4/9 ni bilo definirano, ali se naročnikova zahteva nanaša na t.im. bruto ali neto način knjiženja ter da je vlagatelj že v vprašanju, zastavljenem v skladu s 3. odstavkom 25. člena ZJN-l, naročnika opozoril, da glede na spremembo načina knjiženja prihodkov v njegovem podjetju tega pogoja ne bodo mogli izpolniti, v kolikor ne bo jasno navedeno, da gre za bruto zneske (vlagatelj dodaja da v državi razen ene ali dveh največjih agencij ni nobene druge, ki bi Iahko prikazala neto 400 mio SIT prihodkov). Vlagatelj je obenem izrazil pripravljenost predložiti katerekoli finančne podatke ali dokazila v zvezi s svojim poslovanjem, ki bi naročniku dokazala, da obseg njegovega poslovanja izpolnjuje pogoje iz predmetnega razpisa.
Ob spredaj opisanem dejanskem stanju se Državna revizijska komisija pridružuje rnnenju vlagatelja, ki trdi, daje v svoji prijavi naročniku predložil vse dokumente, kijihje ta zahteval v razpisni dokumentaciji in v svojih pojasnilih, štev. U3-BR-79/04, z dne 11.5.2004. V obravnavanem primeru je narnreč potrebno upoštevati, da je vlagatelj že pred oddajo prijave na predmetni razpis (v fazi pojasnjevanja vsebine razpisne dokumentacije) kot zainteresirani prijavitelj naročniku izrecno pojasnil, da je imel v letu 2003 dobrih 660 mio SIT prodaje iz razpisane dejavnosti in da je bila ta za cca. 1 0% višja od leta 2002 ter ga opozoril, da je v bilanci za leto 2003 beležil prodajo letalskih vozovnic po neto sistemu, zaradi česar lahko kot dokazilo o povečanem obsegu prodaje v letu 2003 glede na preteklo leto predloži npr. izpis iz bruto bilance ali pa fotokopijo poročil davčni upravi. Vlagatelj je torej ravnal z vso potrebno skrbnostjo in je naročniku dovolj zgodaj zastavil relevantno vprašanje v zvezi s pomembnim delom razpisne dokumentacije (pogoj v smislu 10. točke 3. člena ZJN-l), pri čemer je tudi dovolj jasno opisal okoliščine, zaradi katerih je naročnikov odgovor na njegovo vprašanje za vlagatelja bistvenega pomena. Naročnik je na vlagateljevo vprašanje podalle kratek odgovor: "Zadostuje bruto bilanca uspeha." Ob upoštevanju popolnoma jasne vsebine vlagateljevega vprašanja, na katerega se naročnikov odgovor nanaša, kot tudi glede na dejstvo (na katero utemeljeno opozarja vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ), da "bruto bilanca uspeha" po računovodskih predpisih kot dokument ne obstaja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik spomi pogoj pod točko štev .4/9 razpisne dokumentacije upoštevaje pojasnilo naročnika, z dne 11.5.2004, določil dvournno in nejasno oziroma tako, da je besedilo dopuščalo različne možne interpretacije. Z navedenim ravnanjem je naročnik prekršil 1. odstavek 23. člena ZJN-l, ki določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi Iahko pripravil pravilno ponudbo (smiselno to velja tudi za prijavo). Priprava pravilne ponudbe (prijave) je res obveznost ponudnika (prijavitelja), ki pa jo le-ta Iahko izpolni zgolj v primeru, ko mu to razpisna dokumentacija omogoča. Da bi se izognil neustreznim, neprimerljivim ali nepravilnim ponudbam (prijavam), mora zato naročnik potencialnim ponudnikom (prijaviteljem) posredovati tudi čim bolj natančna pojasnila in odgovore na njihova vprašanja. še posebej to velja za tiste dele razpisne dokumentacije, ki predstavljajo pogoje v smislu 1 0. točke 3. člena ZJN-l. Pogoj mora biti narnreč kot element, ki je izključne narave in ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, določen na jasen, transparenten in nedvoumen način. Pogoj, ki je določen na način, ki dopušča različne interpretacije glede njegovega izpolnjevanja, ne izpolnjuje zahteve po jasnosti in nedvoumnosti, ki je toliko bolj pomembna ob upoštevanju dejstva, da je neizpolnjevanje posameznega pogoja sankcionirano z najhujšo možno kaznijo za ponudnika (prijavitelja) -izločitvijo njegove ponudbe (prijave) iz postopka oddaje javnega naročila in s tem izločitvijo iz kroga možnih poslovnih partneIjev naročnika. Nejasnih določil razpisne dokumentacije zato ni mogoče razlagati v škodo ponudnika (prijavitelja), pač pa je 4:eba v dvomu šteti, da ponudba (prijava) izpolnjuje nejasno določene pogoje in da ji s tdga vidika ni mogoče očitati nepravilnosti oziroma je potrebno šteti, da je vlagatelj s tem, ko je v svojo prijavo med ostalim vključil tudi izpis iz bruto bilance za Ieto 2003, z dne 13.5.2004, formalno zadostil zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik se v revizijskem postopku sicer sklicuje na dejstvo, da iz
dokumentov , ki jih je vlagatelj predložil v svoji prijavi, ni mogoče ~gotoviti dejansko povečanje prometa v letu 2003, saj podatki niso med seboj primerljivi. Cetudi bi navedeno držalo, pa v obravnavanem primeru ni mogoče spregledati, da je bil naročnik s strani vlagatelja izrecno opozoIjen na okoliščine (prehod iz ene na drugo vrsto knjiženja), ki so povzročile neprimerljivost podatkov , zaradi česar bi naročnik od vlagatelja v konkretnem primeru lahko zahteval tudi dodatna pojasnila. ZJN-l v 54. členu (Dodatna pojasnila in dopustni popravki) določa, da sme naročnik zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili, pri čemer pa ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Določilo o dodatnih pojasnilih in dopustnih popravkih je torej splošni institut prava javnih naročil, ki v postopku oddaje javnega naročila naročniku daje možnost, da lahko v primeru dvoma o pomenu in/ali popolnosti vsebine posameznih dokumentov od ponudnikov (prijaviteljev) zahteva njihovo pojasnitev. Zakon naročnika, ki se odloči ravnati v skladu z možnostjo, ki mu jo daje določba 54. člena, seveda tudi omejuje: naročnik sme dopolnitve oziroma pojasnila zahtevati le glede razjasnitve v ponudbi (prijavi) predloženih dokumentov in glede v dokumentih navedenih podatkov , ne sme pa zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli vsebinske spremembe ponudbe (prijave). V obravnavanem primeru pregled finančne dokumentacije, ki jo je vlagatelj predložil v svoji prijavi v povezavi s tisto dokumentacijo, ki jo je predstavil v revizijskem postopku (podatki o prodaji v letu 2003 in simulacija bilance uspeha po bruto sistemu) v celoti potrjuje njegovo zatrjevanje o tem, da je bila vlagateljeva prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 večja od 400 mio SIT (pogoj pod točko štev .4/9) kot tudi, da se njegova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 glede na preteklo leto ni zmanjšala za več kot 20% (pogoj pod točko štev .4/1 0). Ker finančna dokumentacija, ki jo je vlagatelj predložil v revizijskem postopku, zgolj pojasnjuje vsebino v njegovi prijavi vsebovanih dokazil o izpolnjevanju obeh spomih pogojev iz razpisne dokumentacije, v konkretnem primeru seveda ni mogoče trditi, da bi šlo pri tako pridobljenih dodatnih pojasnilih (če bi jih od vlagatelja na podlagi 54. člena ZJN-l zahteval naročnik) za kakršnekoli spremembe vsebine prijave, vključno s spremembo cene in take spremembe, ki bi iz nepravilne prijave le-to naredila pravilno.
Kar zadeva vlagateljevo trditev o domnevni nepravilnosti v prijavi kandidata Globtour d.o.o., Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljev očitek ni utemeljen. Kot je razvidno iz pregleda dokumentacije navedenega kandidata (prijava z dne 25.5.2004), je le-ta v svoji prijavi predložil tudi ustrezno listino (pogodba, z dne 15.3.2001) kandidatovih dobaviteljev o poslovnem razmerju s kandidatom, kot je bilo zahtevano v 18. točki Pogojev za priznanje sposobnosti (4. točka Navodil ponudnikom razpisne dokumentacije).
Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-l , zato je skladno s 3. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral zato izdati novo obvestilo o priznanju s~psobnosti, in sicer tako, da bo z njim sposobnost za nabavo vozovnic v potniškem pron:retu za potrebe Instituta "Jožef Stefan" priznal tudi vlagatelju.

S temje utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povmiti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povmiti stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT. Kot potrebne stroške, nastale z revizijo, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala 2000 odvetniških točk (tarifa štev. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, štev. 67/03), stroške .sestave zahteve za nadaljevanje postopka -50 točk, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife ter 20% davek na dodano vrednost, t.j. stroške za zastopanje v višini 273.372,00 SIT. Skupaj mora naročnik vlagatelju torej povmiti 373.372,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavme.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je naročnik v skladu s 4. odstavkom 22. člena ZRPJN upravičen do povračila stroškov revizijskega postopka Ie v primerih, ko zahtevek za revizijo ni utemeljen, je morala Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavmiti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRA VNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 3.8.2004

mag. Marija BEZOVšEK, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
Institut "JožefStefan", Jamova 39, Ljubljana
Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova ulica 8, Ljubljana
Airpass d.o.o., Vošnjakova ulica 16, Ljubljana
Kompas, Turistično podjetje d.d., Pražakova ulica 4, Ljubljana
Globtour d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana
RS, Ministrstvo za finance, \~ektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana \