018-164/04 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-164/04-23-1360

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za daljinsko vodena ločilna stikala 20 kV ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TEHMAR proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30.07.2004

ODLOČILA

1. Razveljavi se dokument naročnika "Odločitev o vloženem zahtevku za revizijo", št. 02-MK/H-555/191/N, z dne 07.07.2004.

2. Naročnik mora ponovno odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo, št. 0164/IS-SM, z dne 24.06.2004 ter o dopolnitvi zahtevka za revizijo, št. 0201/IS-SM, z dne 16.07.2004.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.04.2004 sprejel sklep, št. 02-MK/H-555/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za daljinsko vodena ločilna stikala 20 kV. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 23.04.2004 v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, pod številko objave Ob-10340/04. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 02-MK/H-555-126/04, z dne 04.06.2004, ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, št. 0138/IS-SM, z dne 11.06.2004, od naročnika na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je izdal dokument "Obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila", št. 02-MK/H-555/04, 15.06.2004.

Vlagatelj je z dopisom, št. 0154/IS-SM, z dne 22.06.2004, zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in sicer v:
- izpolnjen obrazec "Ponudba" in "Predračun",
- tehnični del ponudbe s konstrukcijskimi podatki, eksploatacijskimi podatki in listinami o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS; št. 59/99) ali strokovno oceno o ustreznosti opreme za vgradnjo v SNO (EIMV),
- pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
- ostale izjave, ki ne sodijo med zaupne.

Vlagatelj je z dopisom, št. 0157/IS-SM, z dne 23.06.2004, ponovno zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, št. 0164/IS-SM, z dne 24.06.2004, v katerem navaja, da mu naročnik kljub telefonskim in pisnim urgencam ni omogočil vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v delih, ki niso označeni kot "poslovna skrivnost" ter da mu ni posredoval pisnega odgovora na njegova dopisa v roku, ki bi vlagatelju omogočil pravočasno pripravo zahtevka za revizijo. Zaradi onemogočanja priprave le-tega si vlagatelj tudi pridržuje pravico do dopolnitve zahtevka za revizijo po opravljenem pregledu dela dokumentacije izbranega ponudnika z morebitnimi dodatnimi kršitvami v postopku izbire.
Vlagatelj navaja, da tudi iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 15.06.2004, ne izhajajo podatki o proizvajalcu opreme izbranega ponudnika ter ustreznost tehničnih rešitev, opisov in ostalega, kar je zahtevano v tehničnem delu ponudbe ter ustreznosti oziroma neustreznosti različnih certifikatov in izjav o razpolaganju z avtorskimi in licenčnimi pravicami, zaradi česar je tudi zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik mu je neuradno pojasnil, da mu bo vpogled omogočen dne 28.06.2004, ko poteče 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, zaradi česar vlagatelj meni, da mu je prikrajšana pravica do pravnega varstva.
Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga tudi potrdilo o plačilu stroškov takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o vloženem zahtevku za revizijo", št. 02-MK/H-555/191/N, z dne 07.07.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil ter navedel, da je vlagatelju telefonsko dne 22.06.2004 pojasnil zakonske podlage za nadaljevanje revizijskega postopka glede na dejstvo, da izbrani ponudnik ne dovoli vpogleda v ponudbeno dokumentacijo v tehnični del ponudbe, ker jo smatra kot poslovno skrivnost. Naročnik meni, da bi vlagatelj kljub temu, da mu ni bil omogočen vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, na podlagi izdanega obrazloženega obvestila lahko pripravil zahtevek za revizijo. Naročnik je še navedel, da je možen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in sicer v izpolnjen obrazec "Ponudba" in "Predračun", v ostale dele pa ne, ker so označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik je navedel, da po presoji vlagateljevega zahtevka na podlagi vseh navedb ni ugotovil kršitev ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj oziroma ne najde nobenih dokazov oz. dejstev, ki bi naštevane kršitve utemeljevale, zaradi česar je predmetni zahtevek v celoti zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 0184/IS-SM, z dne 09.07.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je še navedel, da naročnik vlagatelju ni pisno odgovoril na njegovo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter da je hkrati v svoji odločitvi navedel, da je možen vpogled v izpolnjen obrazec "Ponudba" in "Predračun". Vlagatelj navaja, da naj revizijska komisija odloči o tem, v katere dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je vpogled možen.

Naročnik je z dopisom, št. 02-MK/H-555/-205, z dne 13.07.2004, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN.

Vlagatelj je v dopisu "Dopolnitev zahtevka za revizijoâ??", št. 0201/IS-SM, z dne 16.07.2004, navedel, da mu je dne 16.07.2004 naročnik omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, tudi v dele proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, ki je poddobavitelj in proizvajalec razpisane opreme pri izbranemu ponudniku.
Po opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika vlagatelj dopolnjuje zahtevek za revizijo z naslednjimi kršitvami:
1. Izbrani ponudnik ni predložil pisnih dokazil in informacije, iz katerih bi bilo razvidno, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami (lastna izjava ni dovolj), kot je to zahtevano v XI. členu točke 17. (stran 7) razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je predložil naslednje izjave:
- izjava o razpoložljivih avtorskih, licenčnih in drugih pravicah (lastna izjava),
- izjava, da skupaj s poddobaviteljem Ensico d.o.o., Ljubljana, razpolagajo s potrebnimi avtorskimi in drugimi pravicami (lastna izjava),
- izjava o razpolaganju z avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami programske opreme DVLM v Elektro Maribor (izjava Orehek & Co, k.d.).
Izbrani ponudnik ni predložil nobenega dokazila ali informacije proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana ali proizvajalca ABB, kateri je dobavitelj dela opreme proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, kar pa je eksplicitno zahtevano v razpisni dokumentaciji.
2. Izbrani ponudnik za proizvajalca Ensico d.o.o., Ljubljana, ni predložil ustrezne listine o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ali strokovne ocene o ustreznosti opreme za vgradnjo v SNO (EIMV), kot je to zahtevano v OBR-30 - Tehnična specifikacija, točka 2.2 - dokumentacija v tretji alinei ob ponudbi. Izbrani ponudnik je sicer predložil nekatere izjave o skladnosti za posamezne dele - proizvode, kateri so sestavni deli daljinsko vodenega ločilnega stikala, vendar ne za vse elemente zahtevane v tehnični specifikaciji javnega razpisa. Izbrani ponudnik prav tako ni predložil nobene izjave ali strokovne ocene izdane za komplet daljinsko vodenih ločilnih stikal.
Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik zaradi navedenih pomanjkljivosti izločiti ponudbo izbranega ponudnika ter ponovno opraviti ocenjevanje ponudb.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 02-NM/M-N-215/04, z dne 20.07.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimirana za vložitev zahtevka. Vlagatelja ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

ZRPJN v prvem odstavku 19. člena (nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena ZRPJN. V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz predložene dokumentacije razvidno, da je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, z dne 24.06.2004, ki ga je vlagatelj vložil še preden mu je le-ta omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Glede na to, da vlagatelj ni imel vseh potrebnih podatkov (ki mu skladno z zakonskimi določili v primeru, da jih zahteva, pripadajo) ter da je vlagatelj kasneje dobil možnost vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, na podlagi katerega je dne 16.07.2004 dopolnil vložen zahtevek za revizijo, gre ugotoviti, da je dopolnitev zahtevka za revizijo dopustna. Ker mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v celoti, torej tudi v delu dopolnitve zahtevka za revizijo, je naročnikova "Odločitev o vloženem zahtevku za revizijo", št. 02-MK/H-555/191/N, z dne 07.07.2004, v tem smislu nezadostna. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik v obrazložitvi prve odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 07.07.2004, ni meritorno obravnaval vseh vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo, ki jih je lahko navajal šele potem, ko je vpogledal v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve po mnenju Državne revizijske komisije nujna iz več razlogov. V zvezi s tem stališčem je prvenstveno treba upoštevati smiselno uporabo Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP). Peti odstavek 3. člena ZRPJN namreč določa: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in drugih postopkov urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.". Odločitev o zahtevku za revizijo pa pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo. Tako po smiselni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo 324. člen ZPP; za sklep 331. člen ZPP). ZPP v primeru gospodarskih sporov male vrednosti sicer določa, da obsega obrazložitev sodbe samo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke opirajo zahtevke, pravni pouk ter navedbo, da bo sodba z obrazložitvijo po četrtem odstavku 324. člena ZPP izdelana, če stranka napove pritožbo (496. člen ZPP), vendar tej določbi ZPP v predmetnem revizijskem postopku, glede na določbo prvega odstavka 495. člena ZPP, ki določa gospodarski spor male vrednosti, ni mogoče slediti. Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN v skladu tudi z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz smiselne razlage 16. člena v povezavi s 17. členom ZRPJN.

Naročnik po odločitvi o vloženem zahtevku za revizijo pozove vlagatelja, da se opredeli do tega, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno opredelitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi razlogov, navedenih v naročnikovi odločitvi o (celotnem) zahtevku za revizijo.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.07.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
- TEHMAR proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor,
- Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.