018-163/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-163/04-24-1324

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nakup zdravil in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SALUS d.d. LJUBLJANA, Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja se zavrže v delu, v katerem naročnik vlagatelju s sklepom, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2004, ni ugodil.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT, skladno z 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2003, in nadaljnjih 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod številko objave Ob-10131/04, objavil predhodni razpis ter v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13958/04, javni razpis po omejenem postopku za nakup zdravil.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.06.2004, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila in povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je v predhodni objavi navedeno, da se predhodni razpis nanaša na obdobje 12 mesecev, v objavi pa je čas priznanja sposobnosti 30 mesecev, kar je po mnenju vlagatelja v nasprotju s predhodno objavo. Vlagatelj meni, da pooblaščenec naročnika ni uporabil pravilnega postopka oddaje javnega naročila, ker je uporabil omejeni skrajšani postopek. Vlagatelj navaja, da 7. člen razpisne dokumentacije ni v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ker mora naročnik v skladu z zakonom posredovati pisni odgovor vsem, najkasneje 4 dni pred iztekom roka prijav, v 7. členu razpisne dokumentacije pa je določen rok le 2 dni. Vlagatelj navaja tudi, da rok za predložitev ponudb oz. prijav ni takšen, da bi omogočil pripravo pravilne ponudbe. Vlagatelj naročniku očita, da je z odgovori na vprašanja spremenil razpisno dokumentacijo, kljub tako kratkim rokom ter da zato ni mogoče pripraviti pravilne ponudbe. Vlagatelj navaja, da je podana kršitev tudi, ker mora naročnik v skladu z zakonom navesti vrednost naročila, ki pa v konkretnem razpisu ni določena. Vlagatelj nadaljuje, da iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kaj se za katerega naročnika naroča. Po mnenju vlagatelja so razpisni pogoji tudi v nasprotju z drugimi veljavnimi predpisi s področja zdravil. Vlagatelj nadalje očita naročniku, da je v izpodbijanem razpisu javnega naročila omejena možnost preskrbe trga, poleg tega pa je vlagatelja ter druge prijavitelje naročnik nezakonito omejil s tem, katero zdravilo katerega proizvajalca bo ponudil na javnem razpisu. Takšno ravnanje je po mnenju vlagatelja diskriminatorno. Vlagatelj očita naročniku, da je zahteva iz 13. člena razpisne dokumentacije nesprejemljiva, kjer se v 10. točki zahteva izjava o dobavnem roku. Po mnenju vlagatelja, je zahtevani 48 urni rod dobave v nasprotju z določbami veljavne zakonodaje. Prav tako se po mnenju vlagatelja ne da izpolniti dve urnega roka za dostavo zdravil v nujnih primerih. Vlagatelj še dodaja, da so roki prekratki za oddajo pravilne ponudbe, razpisna dokumentacija pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja medicinskih pripomočkov in drugimi predpisi.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da razveljavi predmetni javni razpis (očitno: postopek oddaje predmetnega javnega naročila) in povrne vlagatelju stroške vložitve zahteve za revizijo in sicer odvetniške stroške, materialne stroške in znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Vlagatelj je z dokumentom, "vloga vlagatelja", z dne 15.06.2004, naročniku sporočil, da v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo, saj naj bi iz vpogleda v dokumentacijo naročnika, z dne 08.06.2004, po mnenju vlagatelja, izhajale številne nepravilnosti. Vlagatelj še priglaša stroške za sestavo predmetne zahteve v višini 3000 odvetniških točk, 1% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Iz sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2004, izhaja, da se zahtevku za revizijo vlagatelja ugodi ter se postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavi tako, da se dopolni objava razpisa in spremeni oziroma dopolni razpisna dokumentacija. Hkrati je tudi razvidno, da je naročnik vlagatelju priznal stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja in v zvezi s tem navaja, da ne gre pritrditi trditvi prvega vlagatelja, da bi se moralo že v objavi razpisa navesti vse naročnike v imenu katerih postopek javnega naročanja poteka. Neutemeljen je tudi vlagateljev očitek, da je v objavi razpisa neupravičeno navedeno drugačno obdobje na katero se nanaša javno naročilo kot v predhodnem razpisu. Naročnik še dodaja, da je objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije, ker je bila objava izvedena pred 1. majem 2004. Naročnik nadaljuje, da je iz besedila 1. člena razpisne dokumentacije razvidno, da se enkrat opredeljuje pravna podlaga za oddajo javnega naročila, to je zakon in z zakonom določen postopek oddaje, podzakonske akte in razpisno dokumentacijo, enkrat pa pravna podlaga na podlagi katere izvaja naročnik postopek, to je pooblastila na podlagi 22. člena ZJN-1. Naročnik tudi ne more sprejeti očitka, da razpisna dokumentacija ni bila na razpolago v roku, ki ga določa zakon, to je po določbi prvega odstavka 24. člena ZJN-l, od dneva objave v Uradnem listu. Naročnik se strinja z vlagateljevo navedbo, da v objavi javnega razpisa ni navedeno, da variantna ponudba ni dopustna, je pa vlagatelju znano, da je naročnik to navedel v določbi 36. člena razpisne dokumentacije. Naročnik je mnenja, da vlagatelj opira svoje navedbe glede nepravilno določenega roka za oddajo prijav na napačne določbe. Z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na nezmožnost izpolnitve dve urnega roka v nujnih primerih, se sicer strinja, vendar so po mnenju naročnika v celoti brezpredmetne glede na to, da je le-tega črtal iz razpisne dokumentacije, na podlagi sprememb razpisne dokumentacije, ki jih je posredoval tudi vlagatelju. Naročnik pa ne pritrjuje očitku vlagatelja glede rokov, določenih v 13. členu razpisne dokumentacije, saj gre po mnenju naročnika predpostavljati, da se večina zdravil že sedaj dobavljajo pod takimi pogoji, kot jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik pa pritrjuje navedbam vlagatelja v delu, ki se nanaša na opredelitev predmeta naročila, opredelitev sklopov, način priprave prijave po posameznih pozicijah v okviru predložene tabele na disketi, zato bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo.
Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik ugodil zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 02.07.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj povzema navedbe iz zahtevka za revizijo, ob tem pa še dodaja, da je naročnik zahtevku za revizijo prvega vlagatelja le delno ugodil. V 1. fazi postopka je bilo namreč več procesnih in drugih napak, ki se jih po mnenju prvega vlagatelja, ne da odpraviti z dopolnitvijo objave javnega razpisa in spremembo razpisne dokumentacije. Po mnenju prvega vlagatelja je potrebno pripraviti novo razpisno dokumentacijo in tudi povsem na novo oblikovati sklope in določiti druge pogoje razpisa. V nasprotnem primeru bo razpis netransparenten. Onemogočena bo zato tudi prijava tistim, ki zaradi razpisnih pogojev niso dvignili razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj navaja, da mu naročnik ni priznal stroškov vloge, z dne 15.06.2004, saj naj bi uveljavljal razloge, ki jih je opredelil že v samem zahtevku za revizijo in so zato priglašeni stroški nepotrebni. S tem se prvi vlagatelj ne strinja. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo predmetne zahteve v višini 50 odvetniških točk, materialne stroške v višini 1.970,00 SIT, povečano za 20% DDV.

Naročnik je v skladu s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, s spremnim dopisom, št. 5020-8/04-109, z dne 15.07.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-163/04-24-1312, z dne 21.07.2004, vlagatelja pozvala k doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 23.07.2004, posredoval potrdilo o doplačilu takse.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na razveljavitev predmetnega javnega razpisa, nedopusten in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2004, ugodil vlagateljevemu zahtevku ter odločil, da se dopolni objava javnega razpisa in spremeni oziroma dopolni razpisna dokumentacija. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z odločitvijo v omenjenem sklepu naročnik izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot ga je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo zahteval, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi ter predmetni javni razpis razveljavi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru predvsem sporno dejstvo, ali ima vlagatelj interes zato, da lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo glede na to, da je naročnik s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo vlagatelju že ugodil. V skladu s 274. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2003, v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč sodišče izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če med drugim ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe. Glede na navedbe vlagatelja, kot izhajajo iz zahteve o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, in sicer, da ni zadostna zgolj sprememba oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije ter dopolnitev objave javnega razpisa, je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ne navaja nobenega (upravičenega) razloga, zakaj ni mogoče kršitev oddaje predmetnega javnega naročila sanirati na način, kot je to storil sam naročnik. Vlagatelj ni izkazal, v čem bi naj bil oškodovan, oziroma v čem bi naj mu ne bi bilo ugodeno s tem, ko je naročnik ugodil zahtevku za revizijo, pri tem pa navedel, da bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo, dopolnil objavo predmetnega javnega razpisa ter določil nov rok za predložitev ponudb. Nesporno gre tako ugotoviti, da s tem ravnanjem naročnika vlagatelj ni bil oškodovan, saj je le-ta s sklepom, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2004, ugodil zahtevam vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da v delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na razveljavitev celotnega javnega razpisa, vlagatelj nima pravnega interesa v smislu 274. člena ZPP v povezavi s 9. členom ZRPJN, zaradi česar je zahtevek za revizijo nedopusten, saj niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka. Pred Državno revizijsko komisijo, skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti razveljavil naročnik. Naročnik je namreč postopek oddaje predmetnega javnega naročila vrnil nazaj v fazo, kjer bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo in dopolnil objavo predmetnega javnega razpisa ter določil nov rok za oddajo ponudb. Z objavo javnega razpisa bo tako vlagatelju kot drugim ponudnikom omogočen dvig razpisne dokumentacije in oddaja ponudb. Ob tem velja še dodati, da bo naročnik vsem tistim ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZJN-1, brezplačno posredoval spremembe razpisne dokumentacije. Zoper novo razpisno dokumentacijo bo imel tako vlagatelj kot drugi ponudniki, ki bodo prevzeli le-to, možnost (ponovno) vložiti zahtevek za revizijo, v kolikor bodo mnenja, da naročnik ne bo ravnal v skladu z določili razpisne dokumentacije oziroma ZJN-1. Državna revizijska komisija še poudarja, da revizijski postopek ni namenjen temu, da se zatrjujejo objektivne kršitve, temveč kršitve, ki lahko konkretnemu vlagatelju v konkretnem primeru povzročijo škodo v postopku oddaje javnega naročila (9. člen ZRPJN). Zato je potrebno ugotoviti, da so glede na vse navedeno, utemeljevanje vlagatelja v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, da razveljavitev postopka oddaje javnega naročila zahteva med drugim tudi zaradi dejstva, ker naj bi bila onemogočena tudi prijava drugim ponudnikom, ki zaradi razpisnih pogojev niso dvignili razpisne dokumentacije, nedopusten.

Pri tem pa gre še pripomniti, da zgolj navajanje večih kršitev naročnika (kar sicer zahteva 4. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) v zahtevku za revizijo oziroma dejstev in dokazov (5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), kot jih je kot razloge za ugoditev zahtevku za revizijo navedel vlagatelj, ne pomenijo, da naročnik ni v celoti izpolnil zahtevo vlagatelja po pravnem varstvu. Utemeljevanje vlagatelja v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, da razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteva tudi iz razloga, ker naj naročnik ne bi mogel odpraviti procesne in druge napake le z dopolnitvijo razpisne dokumentacije, torej po mnenju Državne revizijske komisije nima pravne podlage, zaradi česar je potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, v katerem mu naročnik ni ugodil, tudi iz tega razloga kot nedopusten zavreči.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da s takšnim ravnanjem naročnika vlagatelj v postopku pravnega varstva ni bil oškodovan in mu tudi ni bila kršena pravica do pravnega varstva, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik, glede na to, da je zahtevku za revizijo že ugodil, vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka.

Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 499.300,00 SIT, skladno s 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.06.2004, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 tolarjev, mora naročnik vlagatelju povrniti stroške doplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, skupaj v višini 599.300,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
Ob zapisanem velja dodati, da tudi sicer višina stroškov, ki jih je naročnik priznal vlagatelju, že presega višino stroškov, ki jih v revizijskih postopkih priznava Državna revizijska komisija. Vendar pa glede na to, da Državna revizijska komisija odloča v okviru meja dispozitivnosti, je zato potrdila odločitev naročnika o povrnitvi stroškov vlagatelju. Za povrnitev odvetniških stroškov, ki se priznavajo vlagatelju v revizijskem postopku, Državna revizijska komisija namreč priznava, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03) 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo ter skladno s tarifo št. 39 Odvetniške tarife 50 točk za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 20% davek na dodano vrednost ter povračila stroškov takse v višini 100.000,00 SIT, oziroma 200.000,00 SIT. Glede na navedeno, se višja stroškovna zahteva vlagatelja zavrne.

Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov. Zato je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o zahtevi za povrnitev stroškov vlagatelju prevzela v svojo odločitev.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.07.2004


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana