018-161/04 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-161/04-23-1383

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup bolniških postelj, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TIMO d.o.o. Ajdovščina, Vipavska 4 i, Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30.07.2004

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, v delu, ki se nanaša na 2. sklop (standardne bolniške postelje - 6 kosov) odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.02.2004 sprejel sklep št. 6/04 o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup bolniških postelj, v dveh sklopih (60 bolniških postelj - intenzivna nega - 1. sklop in 6 standardnih bolniških postelj - 2. sklop). Javni razpis za predmetno javno naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2004, z dne 12.03.2004, pod št. objave Ob-6491/04, popravek le-tega pa v Uradnem listu RS, št. 35/2004, z dne 09.04.2004, pod št. objave Ob-8913/04.
Naročnik je dne 01.06.2004 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 01-547/9-04, s katero je obvestil ponudnike, da je izvedbo predmetnega javnega naročila v obeh sklopih oddal podjetju AICO MED d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.06.2004, v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom št. 01-547/11-04, z dne 11.06.2004.
Vlagatelj je z istim dopisom naročniku predlagal, da bi vpogledal v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov. Po prejemu dodatne obrazložitve o oddaji naročila je vlagatelj predlagal naročniku (dokument z dne 11.06.2004), da bi vpogledal v tehnični del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana, s čimer naj bi se seznanil z imeni proizvajalcev ponujenih bolniških postelj, z artikli proizvodov in s tehničnimi karakteristikami. Naročnik mu je omogočil vpogled v obe ponudbi dne 23.06.2004, o čemer je bil sestavljen zapisnik št. 01-547/18-04.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 24.06.2004), v katerem navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, da je bila dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila nepopolna ter da je diskriminatorno obravnaval izločitveni kriterij o izpolnjevanju strokovnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je pozval naročnika naj odpravi nepravilnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer tako, da ugotovi, da nobena od ponudb, ki so prispele na obravnavani javni razpis ne izpolnjuje pogojev za oddajo javnega naročila po prvem odstavku 76. člena ZJN-1 ter posledično razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ali pa ugotovi, da so vse ponudbe pravilne in ponovi izbiro najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena iz nadaljnjega postopka, in sicer se je izločitev nanašala na 8. točko naročnikovih strokovnih zahtev v 1. sklopu (možna hitra izravnava ležišča z nožno komando v primeru reanimacije), in na 9. točko naročnikovih strokovnih zahtev v 2. sklopu.
Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila je za vlagatelja nesprejemljiva, saj v njej naročnik ni navedel imena proizvajalca in artikla izbranih postelj. Pri vpogledu v tehnični del ponudbene dokumentacije je vlagatelj ugotovil, da je ponudnik Sanolabor d.d., Ljubljana za 1. sklop ponudil bolniško posteljo proizvajalca Linet art. Eleganza 2003 standard, katera ima nožno komando za regulacijo višine ležišča bolniške postelje, nima pa vgrajene nožne komande za hitro izravnavo ležišča v primeru reanimacije, temveč ima vgrajeno ročno stikalo na komandni plošči, z oznako CPR, kar kot navaja vlagatelj je razvidno iz originalne prospektne dokumentacije. V 2. sklopu ponudbe podjetja Sanolabor d.d. Ljubljana vlagatelj ni uspel ugotoviti artikla ponujene postelje, saj naj ne bi bilo priložene originalne prospektne dokumentacije.
Izbrani ponudnik je v 1. sklopu ponudil bolniško posteljo proizvajalca Hill-Rom, vendar vlagatelj pri vpogledu v njegovo ponudbo ni uspel ugotoviti artikla ponujene postelje, saj je bila originalna prospektna dokumentacija priložena za dva različna tipa postelj. Vlagatelj pa kljub vprašanju, kateri tip bolniške postelje je ponudil izbrani ponudnik, ni dobil odgovora. Ena izmed prospektnih dokumentacij se je nanašala na artikel Evolution 156EO, druga pa na artikel Avant Guard 1200, ki ima nožno komando za regulacijo višine ležišča bolniške postelje, nima pa vgrajene nožne komande za hitro izravnavo ležišča v primeru reanimacije, temveč ima vgrajeno ročno stikalo, z oznako CPR na vzglavnem delu ležišča. Za 2. sklop vlagatelj ni uspel ugotoviti artikla ponujene postelje, ker naj ne bi bilo priložene originalne prospektne dokumentacije.
Iz zgoraj navedenih dejstev izhaja, da nobena izmed vpogledanih ponudb ne izpolnjuje 8. točke naročnikovih strokovnih zahtev v 1. sklopu, v 2. sklopu pa vlagatelj ni mogel navesti dejstev, saj nobena izmed obeh ponudb ni vsebovala originalne prospektne dokumentacije.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 07.07.2004 sprejel sklep št. 01-547/21-04, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer tako, da je razveljavil svojo odločitev za sklop 1. Naročnik je tudi odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški v višini ene polovice vplačane takse (50.000,00 SIT).
Naročnik navaja, da je po ponovni proučitvi razpisne in ponudbene dokumentacije ugotovil, da se strinja z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na 1. sklop oddaje predmetnega javnega naročila in da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana v 1. sklopu nepravilni, saj ne izpolnjujeta naročnikove zahteve, ki se nanaša na nožno komando s funkcijo hitre izravnave ležišča, temveč ponujata zgolj vgrajeno ročno stikalo CPR.
Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na 2. sklop obravnavanega javnega naročila pa naročnik meni, da niso utemeljene. Naročnik navaja, da je ponudnik Sanolabor d.d., Ljubljana
priložil prospektni material za postelji Eleganza 2003 Standard in Eleganza 2003 Delux, na skupnem prospektnem materialu, vendar pa naveden ponudnik ni bil izbran kot najugodnejši v 2. sklopu, zato tudi drugačna opredelitev do ponujenega prospektnega materiala, ne bi imela vpliva na odločitev v navedenem sklopu. Pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika je naročnik ugotovil, da je ponudbi priložena prospektna dokumentacija tako za posteljo Evolution 156, kot tudi za posteljo Avant Guard, skupaj z dokumentacijo v slovenskem prevodu tako, da je odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika temeljila na dokumentih, ki so bili priloženi v ponudbi izbranega ponudnika. Zato je naročnik zahtevek za revizijo, ki se je nanašal na 2. sklop, zavrnil.

Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v treh dneh sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.07.2004, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker se ne strinja z njegovo odločitvijo za 2. sklop oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj poudarja, da je bila v strokovnih zahtevah (A) za 2. sklop v 5. točki zapisana naslednja zahteva: "Možnost regulacije višine in različnih položajev ležišča s hidravličnim mehanizmom, uravnavati se mora avtomatično.". Ker izbrani ponudnik ponuja posteljo Evolution 156, ki ima možnost regulacije električno in ne hidravlično, izbrani ponudnik zgoraj citirane zahteve naročnika ne izpolnjuje.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.07.2004, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila in ponudbama izbranega ponudnika in vlagatelja odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji. Po pozivi s strani Državne revizijske komisije je naročnik dne 27.07.2004 slednji odstopil še ponudbo podjetja Sanolabor d.d., Ljubljana.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med strankama v tem postopku ni več sporov v zvezi z naročnikovo izbiro v 1. sklopu obravnavanega javnega naročila (nakup šestdesetih bolniških postelj v intenzivni negi), saj je naročnik tekom revizijskega postopka svojo odločitev o izbiri ponudnika v le-tem, razveljavil.

ZRPJN v prvem odstavku 19. člena (nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena ZRPJN, v konkretnem primeru na podlagi vlagateljevega dopisa z dne 12.07.2004, v katerem slednji izrecno zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisija le za 2. sklop predmetnega javnega naročila.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik odločitve o zahtevku za revizijo (sklep, št. 01-547/21-04, z dne 07.07.2004) ni v celoti obrazložil, saj bistvene vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo v 2. sklopu sploh ni meritorno obravnaval.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, se naročnik v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, sploh ni opredelil do tiste vlagateljeve trditve, ki se nanaša na domnevno nepravilno ugotovljene pomanjkljivosti njegove ponudbe v 2. sklopu obravnavanega javnega naročila. Vlagatelj namreč naročniku v zahtevku za revizijo na prvem mestu očita nepravilno ugotovljeno dejansko stanje s tem, ko ta trdi, da je njegova ponudba nepravilna, ker ni izpolnil točke 9 naročnikovih strokovnih zahtev (2. sklop: standardne bolniške postelje: A) lastnosti - Ležišče mora imeti vgrajen podaljšek za povečanje dolžine postelje in podaljšek za odlaganje posteljnine). Navedenega vlagateljevega očitka naročnik v revizijskem postopku sploh ni obravnaval oziroma se v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo do le-tega sploh ni opredelil.

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve po mnenju Državne revizijske komisije nujna iz več razlogov. Uvodoma gre izpostaviti formalno razzlogovanje takšnega stališča, ki izhaja iz subsidiarne uporabe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04; v nadaljevanju: ZPP). V 5. odstavku 3. člena ZRPJN je namreč določeno: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek." Odločitev o zahtevku za revizijo pa pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo. Tako po subsidiarni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo svojo odločitev obrazložiti (za sodbo 324. člen ZPP; za sklep 331. člen ZPP). ZPP v primeru gospodarskih sporov male vrednosti sicer določa, da obsega obrazložitev sodbe samo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke opirajo zahtevke, pravni pouk ter navedbo, da bo sodba z obrazložitvijo po 4. odstavku 324. člena ZPP izdelana, če stranka napove pritožbo (496. člen ZPP); vendar tej določbi ZPP v predmetnem revizijskem postopku, poleg iz vsebinskih (narava pravnega varstva po ZRPJN), glede na določbo 1. odstavka 495. člena ZPP, ki določa gospodarski spor male vrednosti, tudi iz formalnih razlogov, ni mogoče slediti.

Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno opredelitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi razlogov za naročnikovo odločitev. Če bi namreč sledili naročnikovemu ravnanju z zahtevkom za revizijo v obravnavanem primeru, ne bi potrebovali norme 1. odstavka 17. člena ZRPJN, po kateri je pač od vlagatelja odvisno ali bo nadaljeval postopek.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da v predmetnem revizijskem postopku tudi ne gre za molk organa, kar je pogoj za nastop procesne predpostavke za vsebinsko odločanje Državne revizijske komisije pred (formalno pravilno obrazloženo) odločitvijo naročnika o vloženem zahtevku za revizijo. V 1. odstavku 16. člena ZRPJN je namreč med drugim določeno, da če naročnik ne sprejme svoje odločitve o zahtevku za revizijo v roku 15 dni od prejema le-tega, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo na formalno pravilen način odločiti naročnik (odločitev o zahtevku za revizijo mora obrazložiti), postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo v odločanje naročniku. Pri odločanju o utemeljenosti revizijskega zahtevka se mora naročnik opredeliti do vseh vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na 2. sklop predmetnega javnega naročila, torej tudi o zgoraj opisani vlagateljevi navedbi. Naročnik mora navedeno obrazložitev podati glede na (zgoraj citirano) zahtevo iz razpisne dokumentacije v odnosu do predložene vlagateljeve ponudbe. Prav tako bo moral naročnik sprejeti tudi odločitev o zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.07.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- TIMO d.o.o. Ajdovščina, Vipavska 4 i, Ajdovščina
- AICO MED d.o.o., Prevale 1, Trzin
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana