018-029/2005 Komunala Kranj d.o.o.

Številka: 018-29/05-31- 252

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo pometalnega stroja, prostornine zabojnika za odpadke 2m3, s hidristatičnim prenosom moči" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Bandelli Comerc, Partizanska 33b, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.01.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za "dobavo pometalnega stroja, prostornine zabojnika za odpadke 2m3, s hidristatičnim prenosom moči", ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 116-117/2004, z dne 29.10.2004, pod št. objave Ob-29334/04.

Obrazložitev

Dne 25.10.2004 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 116-117/2004, z dne 29.10.2004, pod št. objave Ob-29334/04.

Vlagatelj je pred rokom za oddajo ponudb vložil zahtevek za revizijo, z dne 01.12.2004, v katerem naročniku očita, da pri merilu "tehnične zahteve vozila" le - te niso opredeljene v skladu s tehničnimi zahtevami pometalnega stroja. Vlagatelj tudi navaja, da kot merilo ne more biti upoštevana lastnost "krmiljenje stroja", saj občina Kranj nima takšnih ulic, da ne bi mogel obračati katerikoli pometalni stroj primerne velikosti. Kot merilo ne more biti določena niti "sesalna moč turbine", saj večja moč pomeni večji hrup v decibelih, kar ni primerno za nočno delovanje na ulicah, čemur je predvsem namenjen pometalni stroj. Pri tem vlagatelj tudi navaja, da v kolikor bi naročnik zahteval kombinirano pobiranje (sesalno in krtačenje tal po celotni širini stroja), se moč stroja in porabe goriv ter končni rezultat izkaže kot rentabilen. Vlagatelj še navaja, da so tehnične zahteve prilagojene točno določenemu ponudniku in tako omejujejo vse ostale ponudnike ter za konec primeroma navaja tehnične zahteve, ki se vedno zahtevajo na podobnih razpisih in so skladne z ostalimi tehničnimi zahtevami svetovnih konstruktorjev pometalnih strojev. Vlagatelj zahteva revizijo (preveritev) celotne razpisne dokumentacije tako, da se bodo tudi ostali ponudniki lahko prijavili na javni razpis.

Naročnik je vlagatelju poslal sklep, z dne 10.12.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik ugotavlja, da je določil tehnične zahteve tako, da ustrezajo večini predvidenih pometalnih strojev in na podlagi izkustva, pri tem pa opozarja na avtonomijo naročnika pri določanju tehničnih zahtev. V zvezi z določenim načinom ocenjevanja tehničnih lastnostmi (navedenimi v okviru meril) "krmiljenje stroja", "izvedbo delovnih in voznih funkcij" in "sesalna močjo turbine" naročnik zapiše, da se je za ta merila odločil na podlagi ocene izvajalcev cestnega pometanja in dolgoletne prakse. Naročnik meni, da navedbe vlagatelja glede meril in v zvezi s tehničnimi zahtevami niso točne ter da je zahtevek za revizijo, ki se nanaša na izbor izkustveno izbranih karakteristik in na način gospodarne porabe javnih sredstev, neutemeljen. Vlagatelja, skladno s 17. členom ZRPJN, poziva, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 14.12.2004), je naročnik z dopisom, št. 1/2677/3-2004/XII/FD,PS, z dne 20.12.2004, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Ministrstvu za finance, ki je zahtevek za revizijo z dopisom, št. 433-05-1/2004-589, z dne 14.01.2005, odstopilo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je mogoče razbrati iz zahtevka za revizijo vlagatelj, vlagatelj navaja, da:

1. so tehnične zahteve v neskladju z merili, ki se nanašajo na tehnične zahteve vozila,
2. kot merilo naročnik ne more upoštevati lastnosti "krmiljenje stroja" in "sesalno moč turbine",
3. so tehnične zahteve prilagojene na točno določenega ponudnika in
4. zahteva "revizijo" celotne razpisne dokumentacije.

V zvezi z navedbami vlagatelja pod točko 1. in 3., Državna revizijska komisija ugotavlja, da so očitane kršitve podane pavšalno, vlagatelj jih ne opiše in konkretizira, niti ne navaja dejstev in dokazov, s katerimi te kršitve utemeljuje. V skladu s 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, mora vlagatelj v zahtevku jasno navesti tako kršitve kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitev dokazujejo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč zgolj navaja, da so tehnične zahteve v neskladju z merili (tehnične zahteve vozila) ter da so tehnične zahteve prilagojene na točno določenega ponudnika, vendar pa ne navede konkretnih argumentov ter konkretnih kršitev Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Zaradi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti oziroma o njem meritorno odločiti.

V zvezi s spornimi merili (navedba pod točko 2), ki se nanašajo na lastnosti pometalnega stroja ("krmiljenje stroja" in "sesalna moč turbine") Državna revizijska komisija navaja, da je v skladu z 9. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 merilo "element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb". Merilo je vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, povezanih s predmetom ali izvedbo naročila. ZJN-1 resda določa, da je naročnik avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, prav tako pa tudi kakšne vrednostne uteži (ponderje) jim bo pripisal in na kakšen način jih bo uporabil, pri čemer pa je njegova dispozitivnost omejena z določbami zakona, saj merila in način ocenjevanja ne smejo biti določeni v nasprotju s 50. členom ZJN-1.
V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj jasno navaja, da upoštevana lastnost "krmiljenje stroja" ni primerno merilo, saj občina Kranj nima takšnih ulic, da ne bi mogel obračati katerikoli pometalni stroj primerne velikosti. Navaja tudi, da kot merilo ne more biti določena niti "sesalna moč turbine", saj večja moč pomeni večji hrup v decibelih, kar ni primerno za nočno delovanje na ulicah, čemur je predvsem namenjen pometalni stroj.
Na tem mestu Državna revizijska komisija navaja, da bi bilo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila sicer dopustno določiti merila tako, kot jih je določil naročnik, vendar bi moral naročnik v revizijskem postopku na objektivno preverljiv način dokazati, zakaj in na kakšen način je določil ti dve merili. V konkretnem primeru naročnik postavitev spornih dveh meril utemeljuje s tem, da je merila določil upoštevajoč oceno izvajalcev pometanja in njihove več letne izkušnje, torej na podlagi izkustveno določenih karakteristik. Velja ugotoviti, da zgolj sklicevanje na izkustvo in dolgoletno prakso ni zadosten argument, ki bi mu bilo mogoče slediti in ga tudi objektivno preveriti.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik na podlagi pravila o dokazno - trditvenem bremenu ni uspel ustrezno utemeljiti uporabe in načina vrednotenja spornih dveh meril. Zaradi navedenega je sledila trditvi vlagatelja, da ti dve merili nista primerni, saj bi njuna uporaba na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, lahko pomenila kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in kršitev načela enakopravnosti med ponudniki (7. člen ZJN-1). Državna revizijska komisija na tem mestu posebej opozarja na nedoslednost oziroma spornost določitve obravnavanih dveh meril v povezavi s tehničnimi zahtevami, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Glede četrte zahteve vlagatelja, ki se nanaša na zahtevo po "reviziji" celotne razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, razpisno dokumentacijo lahko preverila le v delu, ki se nanaša na merili "krmiljenje stroja" in "sesalno moč turbine". V preostalem delu "revizija" celotne razpisne dokumentacije (kot jo zahteva vlagatelj) namreč ni mogoča, saj vlagatelj ne opredeli, konkretizira in dokaže kršitev ZJN-1, vezanih na vsebino razpisne dokumentacije.

Po pregledu razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija zgolj opozarja, da iz tehničnih zahtev (točka 10.1. razpisne dokumentacije) ni razvidno, da bi bila za naročnika sesalna moč turbine pometalnega stroja pomembna, saj te lastnosti sploh ni uvrstil na seznam tehničnih karakteristik pometalnega stroja. Določitev merila "sesalna moč turbine" bi ne bila sporna le v primeru, če bi naročnik določil vsaj najnižjo zahtevano moč sesalne turbine, ki jo mora imeti pometalni stroj.
Poleg tega je naročnik med tehničnimi zahtevami (točka 10.1. razpisne dokumentacije) predvidel, da morajo ponudniki ponuditi pometalni stroj v izvedbi z obema krmilnima osema. Glede na navedeno tehnično zahtevo je torej postavitev merila "krmiljenje stroja" (ki daje ponudniku, ki ponudi krmiljenje stroja z obema osema 10 točk in ponudniku, ki ponudi krmiljenje stroja z eno osjo 0 točk) brezpredmetna, saj upoštevajoč tehnične zahteve, ponudnik sploh ne more ponuditi pometalnega stroj v izvedbi z eno krmilno osjo.

Glede na zgoraj navedeno je potrebno skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljaviti v celoti. Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 23. člena ZRPJN naročnika napotuje, da v morebitnem ponovnem postopku oddaje javnega naročila ravna skladno z ugotovitvami iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.01.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj
- Bandelli Comerc, Partizanska 33b, Sežana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana