018-028/2005 Dom upokojencev Ptuj

Številka: 018-28/05-34-246

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila adaptacijo delavne enote Muretinci in na podlagi pritožbe podjetja Granit d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.1.2005

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil dne 29.10.2004 v Uradnem listu RS, št. 116-117/2004, pod št. objave Ob-29104/04.

Zoper sklep o oddaji javnega naročila z dne 15.12.2004, s katerim je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Osojnikova 9, Ptuj, je vlagatelj dne 23.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnikova odločitev o izločitvi njegove ponudbe kot nepravilne neutemeljena.

Naročnik je dne 14.1.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je po prejemu zahtevka za revizijo vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo v roku treh dni dopolni s potrdilom o plačani taksi v višini 200.000,00 SIT. Zahteva za dopolnitev zahtevka je bila poslana dne 6.1.2005, iz povratnice pa je razvidno, da jo je vlagatelj prejel dne 7.1.2005, navaja naročnik, in nadaljuje, da bi moral. vlagatelj potrdilo predložiti najkasneje v treh dneh od prejema zahteve za dopolnitev zahtevka, vendar tega ni storil, zaradi česar je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je dne 19.1.2005 vložil pritožbo, v kateri uvodoma povzema svoje navedbe iz zahtevka za revizijo, v nadaljevanju pa navaja, da je dne 6.1.2005 od naročnika prejel zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačani taksi v znesku 200.000,00 SIT. Vlagatelj navaja, da je takso v zahtevani višini nakazal dne 7.1.2005, obvestilo o poslani taksi pa naročniku pomotoma ni bilo poslano. Naročnik je zahtevek za revizijo brez pojasnila, zakaj je izločil vlagateljevo ponudbo in izbral dražjega ponudnika, zavrgel z argumentom, da vlagatelj ni predložil dokazila o plačani taksi. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija na podlagi njegovih argumentov ponovno presodi in revidira sklep o oddaji javnega naročila in naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba neutemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre pojasniti, da v primeru, ko je zoper naročnikov procesni sklep v skladu četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN vložena pritožba, Državna revizijska komisija ne presoja utemeljenosti zahtevka za revizijo, pač pa utemeljenost pritožbe. Gre za presojo pravilnosti naročnikovega procesnega ravnanja z zahtevkom za revizijo, ne pa za presojo utemeljenosti navedb iz zahtevka za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da pritožba ni utemeljena, do vsebinskega odločanja o zahtevku za revizijo sploh ne pride. Če pa ugotovi, da je pritožba utemeljena, mora o zahtevku za revizijo najprej vsebinsko odločati naročnik, medtem ko Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odloča šele po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka, pri čemer je njen sklep oblikovalne narave, kar pomeni, da lahko naročnikovo odločitev o oddaji naročila le razveljavi, ne more pa jo nadomestiti s svojo. Ker je v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega vlagatelj zoper procesni sklep naročnika v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN vložil pritožbo, mora Državna revizijska komisija v postopku odločanja o utemeljenosti pritožbe ugotoviti, ali je naročnik ravnal v skladu z določili ZRPJN, ko je zahtevek za revizijo zavrgel.

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka za revizijo, mora le-ta vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN).

Iz dokumentacije je razvidno, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo le-temu ni priložil potrdila o plačilu takse, kot to določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN. Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 6.1.2005 pozval, da v skladu z 12. členom ZRPJN v treh dneh od prejema dopisa zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačani taksi v znesku 200.000,00 SIT, pri čemer ga je izrecno opozoril, da bo zahtevek za revizijo zavrgel, če vlagatelj zahtevka za revizijo v postavljenem roku ne bo dopolnil. Iz povratnice je razvidno, da je vlagatelj zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 7.1.2005. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je takso v zahtevani višini nakazal dne 7.1.2005, medtem ko obvestila o plačani taksi naročniku pomotoma ni poslal. Iz dokumentacije je nadalje razvidno, da je vlagatelj naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse z dopisom z dne 18.1.2005.

Na podlagi navedenih dejstev je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik sklep, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, izdal v skladu z določilom četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik je namreč vlagatelja pravilno pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, pri čemer je, tako kot to določa 6. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, v pozivu izrecno navedel, da ga mora vlagatelj dopolniti s potrdilom o plačilu takse. Ob tem je naročnik vlagatelja tudi pravilno opozoril na posledice nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil pravočasno (rok za dopolnitev zahtevka za revizijo se je iztekel dne 10.1.2005, vlagatelj pa je potrdilo o plačilu takse naročniku posredoval šele dne 18.1.2005), ga je naročnik upravičeno zavrgel. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da tako iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN kot iz poziva naročnika z dne 6.1.2005 jasno izhaja, da je procesna predpostavka popolnosti zahtevka za revizijo (pravočasna) predložitev potrdila o vplačilu takse, ne pa zgolj njeno plačilo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.1.2005


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj
- Granit d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica
- Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Osojnikova 9, Ptuj
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana