018-020/2005 DARS d.d.

Številka: 018-20/05-35-220

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dokončno premoženjsko-pravno ureditev na hitri cesti 2b, na AC Slivnica - Ptujska cesta, na deviaciji Vodole I in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila S&S Consulting pravno svetovanje Aleksander NikiÄ" s.p., Pot za Bistrico 56, Zaboršt, Domžale in odvetnik Iztok šubara, Ulica 1. junija 35, Trbovlje, ki ju zastopa odvetnik Marko Rajčevič, Miklošičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.1.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se v delu, ki se nanaša na ugotovitev kršitve 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ugodi.
2. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 226.676,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS št. 53/2004 pod št. objave Ob-12588/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 16.6.2004 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. S sklepom o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-LM/548 z dne 16.11.2004 je naročnik ponudnike obvestil, da je v vseh treh sklopih kot najugodnejšega ponudnika izbral ZIM d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor ter da je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, in sicer z obrazložitvijo, da vlagatelj ni izkazal referenc za istovrstna dela.

Vlagatelj je dne 17.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je po prejemu sklepa o oddaji javnega naročila dne 25.11.2004 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, vendar naročnik v roku, ki je določen v 78. členu ZJN-1, na to zahtevo ni odgovoril, saj vlagatelj do vložitve zahtevka za revizijo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ni prejel.
Vlagatelj nadaljuje, da so predložene reference v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter tudi v skladu s pojasnilom, ki ga je naročnik izdal dne 10.3.2004 v postopku oddaje javnega naročila za opravljanje storitev izvedbe postopkov pridobitve nepremičnin za AC Črnivec (Peračica) - Podtabor. Za tako ponudbo vlagatelja je tudi Državna revizijska ponudba v prejšnjih postopkih večkrat ugotovila, da je ni mogoče šteti za nepravilno. Vlagatelj je prejel poziv naročnika, naj pojasni reference, vendar tega poziva ni štel za del razpisne dokumentacije, ker ni bil poslan s strani naročnika, temveč s strani predsednika komisije. Vlagatelj je z dopisom z dne 13.10.2004 obvestil naročnika, da mu zahteva predsednika komisije ni razumljiva, zato ga je prosil za pojasnilo, ki ga ni prejel. Kljub temu je vlagatelj komisiji za oddajo javnega naročila dal pojasnilo, ki je omejeno z dejstvom, da predsednik komisije ni obrazložil, na kakšen način naj specificira, v katerih postavkah iz točke 9.1 razpisnih pogojev so zajete njegove reference. Vlagatelj se tudi ne strinja s tem, da je njegovo pojasnilo nedopustno dopolnjevanje ponudbe, ker pred tem nikjer ni bilo ugotovljeno, da je ponudba nepravilna, poleg tega pa vlagatelj ponudbe ni z ničemer dopolnil. Nedopustno je dodatno postavljanje pogojev s strani naročnika po odpiranju ponudb. Vlagatelj še navaja, da naročnik v nekaterih drugih postopkih oddaje javnih naročil sploh ne zahteva več predložitve referenc ponudnikov, zato je zahteva naročnika za dodatno pojasnjevanje referenc nenavadna.
Vlagatelj predlaga, da se ugotovi bistvena kršitev 78. člena ZJN-1, da se sklep o oddaji javnega naročila razveljavi in naročniku naloži, da ponovi postopek izbire izmed predloženih ponudb, ter da mu naročnik povrne stroške revizije v višini 369.280,00 SIT skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje te odločbe do plačila.

Naročnik je dne 4.1.2005 sprejel sklep št. 464-2/98 2003/00548-BD, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V zvezi z očitki o neposredovanju dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila naročnik navaja, da ni šlo za opustitev po vsebini, temveč zgolj formalno, saj je bil vlagatelj o razlogih za nepravilnost njegove ponudbe popolno seznanjen že s sklepom o oddaji naročila. Namen 78. člena ZJN-1 je bil tako realiziran že z izdajo sklepa o oddaji javnega naročila, zatrjuje naročnik.
Glede vprašanja referenc naročnik navaja, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na prejšnje odločitve Državne revizijske komisije, iz katerih ni mogoče zaključiti, da je bila vlagateljeva ponudba pravilna, pač pa da je bilo pri ocenjevanju ponudb nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, vendar se ta ugotovitev ni nanašala na vlagateljevo ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je v predmetnem postopku zahteval dodatno pojasnilo v zvezi z referencami, pri čemer je iz sklepa o začetku postopka, ki ga je izdal predstojnik naročnika, razvidno, da je strokovna komisija dolžna izvesti strokovno oceno ponudb, med katero sodi tudi pridobitev dodatnih pojasnil. Po mnenju naročnika je bil poziv za dodatna pojasnila v skladu s 54. členom ZJN-1. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj predložil referenco "priprava in izvedba postopkov za pridobitev dokumentacije za pridobivanje in zemljiškoknjižno urejanje večih poslovnih in stanovanjskih objektov". V zahtevi za dodatno pojasnilo je bilo jasno navedeno, v čem je nejasnost te reference in da mora ponudnik pojasniti, katere postavke iz točke 9.1 razpisnih pogojev so zajete v njej. Vlagateljevega odgovora z dne 13.10.2004 naročnik ni mogel šteti kot ustreznega pojasnila, saj vlagatelj ni pojasnil, katere postavke iz točke 9.1 razpisnih pogojev so zajete v referenci. Ker komisija ni prejela ponudnikovega pojasnila, je reference preverila sama in ugotovila, da navedbe ponudnika v pojasnilu ne ustrezajo dejanskemu stanju, kot izhaja iz reference. Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na druge postopke oddaje javnih naročil, naročnik meni, da so neutemeljene, saj se izpolnjevanje pogojev presoja glede na zahteve razpisne dokumentacije v vsakem postopku posebej.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 7.1.2005), je naročnik z dopisom št. 464-2/98 2003/00548-RPP z dne 12.1.2005 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na posredovanje dodatne obrazložitve o dodelitvi naročila, utemeljen, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 lahko ponudnik, ki ni bil izbran, v osmih dneh od prejema odločitve o oddaji naročila od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve, pri čemer mora obrazložitev vsebovati razloge za zavrnitev ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.

Iz navedenega je razvidno, da je dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila materialni akt naročnika v postopku oddaje javnega naročila, katerega namen je seznaniti ponudnika z razlogi za zavrnitev njegove ponudbe in mu pojasniti prednosti izbrane ponudbe. Ponudnik ima možnost, da na podlagi podatkov iz dodatne obrazložitve, oceni, ali je bil postopek oddaje javnega naročila izpeljan v skladu s pravili javnega naročanja in razpisno dokumentacijo ali pa je mogoče naročniku v postopku oddaje javnega naročila očitati določene kršitve, zaradi katerih se ponudnik odloči, ali bo zahteval pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo. Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ima zato kot materialni akt v postopku oddaje javnega naročila tudi določene procesne učinke v postopku pravnega varstva, čeprav ne predstavlja procesne predpostavke za vložitev zahtevka za revizijo. Po eni strani je vsebina zahtevka za pravno varstvo odvisna (tudi) od razlogov, ki jih naročnik navede v dodatni obrazložitvi, po drugi strani pa od prejema dodatne obrazložitve teče procesni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo. V primeru, ko je po prejemu odločitve o oddaji naročila pravočasno vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, se namreč potek 10 dnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN prekine in začne ponovno teči z dnem vročitve dodatne obrazložitve. Izdaja dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila zato tudi v primeru, ko naročnik meni, da je že v obvestilu o oddaji naročila navedel vse potrebne podatke, ne more biti naročnikova diskrecijska pravica. Če ponudnik v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, mu jo je naročnik dolžan (brezpogojno) izdati, tudi če v dodatni obrazložitvi ne navaja novih podatkov o postopku oddaje javnih naročil, ker meni, da so vsi potrebni in v ZJN-1 predpisani podatki vsebovani že v obvestilu o oddaji naročila. Dodatna obrazložitev je namreč neposredno povezana s pravico ponudnika do uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil ne samo z vidika njene vsebine, temveč tudi z vidika procesnih učinkov, ki jih ima vložitev zahteve za izdajo in izdaja tega dokumenta na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila med strankama ni sporno, da je vlagatelj pravočasno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in da mu je naročnik ni izdal. Glede na zgoraj navedeno in ob upoštevanju prvega revizijskega predloga iz zahtevka za revizijo gre zato ugotoviti, da je naročnik s tem, ko na vlagateljevo zahtevo ni izdal dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, kršil drugi odstavek 78. člena ZJN-1. Ker je 15 dnevni rok za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila že potekel (kot je razvidno iz dokumentacije je naročnik vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila prejel dne 25.11.2004), je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dolžan nemudoma izdati dodatno obrazložitev in vlagatelju v nadaljevanju postopka omogočiti uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na procesno kršitev neizdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, utemeljen, tudi ni meritorno odločala o drugem vlagateljevem revizijskem predlogu, ki se nanaša na razveljavitev sklepa o oddaji javnega naročila. Vlagatelj bo imel po tem, ko bo naročnik opravil zahtevano procesno dejanje, možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov postopka, in sicer 2.000 točk za zahtevek za revizijo, 2% pavšalnih pisarniških stroškov, 20% DDV ter 100.000,00 SIT za takso. Potrdilo o plačilu revizijske takse v višini 100.000,00 SIT je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo. V obvestilu o nadaljevanju postopka je vlagatelj zahteval še 50 točk za sestavo obvestila. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na ugotovitev kršitve 78. člena ZJN-1, utemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer 100.000,00 SIT za takso. Glede ostalih priglašenih stroškov je Državna revizijska komisija na podlagi prvega in drugega odstavka 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju priznajo stroški v višini 900 točk za zahtevek za revizijo (99.000,00 SIT), 2% pavšalnih stroškov od vrednosti storitve (1.980,00 SIT), 20% DDV (20.196,00 SIT) in 50 točk za obvestilo o nadaljevanju (5.500,00 SIT), skupaj torej 226.676,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.1.2005

predsednica senata
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- Odvetnik Marko Rajčevič, Miklošičeva 13, Ljubljana
- ZIM d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana