018-026/2005 Ministrstvo za zunanje zadeve

Številka: 018-26/05-32-198

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za: "selitve stanovanjske, pisarniške in osebne opreme zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in iz tujine v Republiko Slovenijo" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje INTERTRANS d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Dejan Ljubič, Cigaletova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2005

ODLOČILA

1. Pritožba, z dne 18.01.2005, se zavrne kot neutemeljena.
2. Zahteva za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 004/2004 MZZ, z dne 12.10.2004, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 114/04, z dne 22.10.2004, pod št. objave 27942/04, objavil javni razpis za "selitve stanovanjske, pisarniške in osebne opreme zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in iz tujine v Republiko Slovenijo". Naročnik je objavil oddajo predmetnega javnega naročila tudi v Uradnem glasilu EU, št. 2004/S-174811, z dne 14.10.2004.

Iz dokumenta naročnika "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 13.12.2004, izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje VATOVEC d.o.o. Selitve, Čufarjeva 5, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 24.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 30.12.2004, vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolni s potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 0010/05 JF, z dne 12.01.2005, zahtevek za revizijo vlagatelja kot nepopolnega zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik vlagatelja pozval naj, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolni svoj zahtevek za revizijo potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 06.01.2005 (dne 03.01.2005 po telefaksu) ponovno posredoval dokazilo o vplačilu takse, z dne 10.12.2004, v višini 100.000,00 SIT, ni pa doplačal še 100.000,00 SIT takse po 22. členu ZRPJN, ker je naročnik objavil predmetno javno naročilo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.

Vlagatelj je dne 18.01.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je v razpisni dokumentaciji nedvoumno in jasno navedeno, da znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo 100.000,00 SIT in je tudi naveden račun, kamor mora vlagatelj navedeno takso nakazati. Vlagatelj navaja, da je zahtevku za revizijo priloži1 tudi potrdilo o plačilu predpisane takse, z dne 24.12.2004. Vlagatelj navaja, da se je držal razpisne dokumentacije in pravilno plačal predpisano takso. Iz razpisne dokumentacije oziroma objave javnega naročĂ­la v Uradnem listu RS ni razvidno, da je bilo predmetno javno naročilo objavljeno v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Po mnenju vlagatelja je naročnik kršil svojo lastno razpisno dokumentacijo, ko sedaj zahteva od vlagatelja, da plača takso v znesku 200.000,00 SIT. Breme napačne razpisne dokumentacije je na strani naročnika in vlagatelj zaradi napačnega postopka naročnika ne sme in ne more trpeti negativnih posledic. Naročnik ni nikoli vlagatelja opozoril, da je bilo naročilo objavljeno v glasilu Evropskih skupnosti in da je bilo potrebno plačati dvojno takso, oziroma ga pozval k doplačilu takse. Vlagatelj nadaljuje, da tudi iz poziva naročnika na dopolnitev zahtevka, z dne 30.12.2004, ne izhaja, da bi moral vlagatelj doplačati takso. Poziv za dopolnitev je nepopoln, saj bi moral naročnik vlagatelja eksplicitno opozoriti, da je razpisna dokumentacija napačna in da je taksa za zahtevek za revizijo 200.000,00 SIT.
Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da v skladu s 23. členom ZRPJN, pritožbi ugodi in naročniku naloži, da mora odločati o zahtevku za revizijo oziroma, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo, naročniku pa naloži povrnitev stroškov te pritožbe.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel iz razloga, ker le-ta ni plačal takse za vložitev zahtevka za revizijo v zahtevani višini.

22. člen ZRPJN v prvem odstavku določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.".

Iz zgoraj citiranega zakonskega besedila izhaja, da mora ponudnik v primeru, ko ima naročnik dolžnost objaviti oddajo javnega naročila v Uradnem glasilu EU, plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000.00 SIT za blago in storitve oziroma 400.000,00 SIT v primeru oddaje javnega naročila gradnje. Iz spisovne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da je naročnik po prejemu zahtevka za revizijo z dopisom, z dne 30.12.2004, vlagatelja na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo (potrdilo o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN). Iz predložene dokumentacije tudi izhaja, da je naročnik poleg objave v Uradnem listu RS, št. 114/04, z dne 22.10.2004, objavil oddajo predmetnega javnega naročila tudi v Uradnem glasilu EU, št. 2004/S-174811, z dne 14.10.2004. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu o začetku predmetnega postopka (dokument naročnika, z dne 12.10.2004), višino predmetnega javnega naročila ocenil na vrednost 65.000.000,00 SIT brez DDV, kar po tečajni listi Banke Slovenije na dan 12.10.2004 (239,86 SIT/EUR) znaša 270.991,41 EURO. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dolžan objaviti predmetno javno naročilo v Uradnem glasilu EU, saj gre za oddajo javnega naročila, katere ocenjena vrednost (65.000.000,00 SIT brez DDV) presega z zakonom določen prag za objavo v glasilu Evropskih skupnosti. Glede na določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN, je tako potrebno ugotoviti, da taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 200.000,00 SIT. Ker vlagatelj v zakonsko določenem roku ni plačal takse v celotni višini (kljub pozivu naročnika na dopolnitev zahtevka za revizijo), Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln in je zatorej potrebno pritožbo vlagatelja zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 18.01.2005, zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila, njegovega zahtevka za revizijo ni mogoče vsebinsko obravnavati, zato tudi ni mogoče odločati o povrnitvi stroškov, ki jih vlagatelj zahteva v pritožbi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.01.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- RS, Ministrstvo zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana
- odvetnik Dejan Ljubič, Cigaletova 7, Ljubljana
- VATOVEC d.o.o. Selitve, Čufarjeva 5, Ljubljana.
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana