018-010/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-10/05-34-150

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, člana Francija Kodela, kot poročevalca senata, in člana Jožefa Kocuvana, kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za sklepne endoproteze ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Impakta d.d., Kersnikova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.01.2005

ODLOČILA

- Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem se nanaša na pravilnost priznanja sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku Lima- Lto S.p.A., Italija, kot nepravočasen zavrže.

- V preostalem delu se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi II. faza postopka oddaje javnega naročila za sklepne endoproteze, javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14705/04, ter Uradnem listu Evropske unije, št. 107/2004, številka objave 2004/S 107-088451, popravek v Uradnem listu RS, št. 61/04, z dne 04.06.2004, pod št objave Ob-15397/04, za sklop 19: Cementirana biartikularna endoproteza kolka- travma.

- Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 370.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 38/04, z dne 16.04.2004, pod št. objave Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis za dobavo diletacijskega materiala, laboratorijskega materiala, obvezilnega materiala, infuzijskih in transfuzijskih sistemov, RTG filmov, katetrov, endoprotez (srčnih in sklepnih), pacemakerjev, dializnega materiala in zdravil. Javni razpis po omejenem postopku za nakup sklepnih endoprotez je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14705/04, ter Uradnem listu Evropske unije, št. 107/2004, številka objave 2004/S 107-088451, v Uradnem listu RS, št. 61/04, z dne 04.06.2004, pod št objave Ob-15397/04, pa je naročnik objavil popravek javnega razpisa.

Iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik javno naročilo razdelil na skupno 19 sklopov.

Dne 28.06.2004 je naročnik izvedel odpiranje prispelih prijav, o čemer je napravil zapisnik, št. 5020-8/2004-144. Z dopisi, z dne 22.07.2004, je naročnik vsakega od prijaviteljev seznanil s svojo odločitvijo o tem, za katere sklope mu priznava sposobnost. Dne 02.08.2004 je naročnik vlagatelju poslal dopis, št. 5020-8/2004-144, s katerim je slednjega na njegovo zahtevo seznanil s podatki o tem, za katere sklope je priznal sposobnost vsakemu od prijaviteljev.

Dne 30.08.2004 je naročnik izdal dopis (dejansko obvestilo o priznanju sposobnosti), ki ga je poslal vsem prijaviteljem, in v katerem je prijavitelju J.S. Euro Medical d.o.o., na podlagi vloženega zahtevka za revizijo, priznal sposobnost še za dva sklopa.

Dne 07.10.2004 je naročnik ugodil tudi zahtevku za revizijo, ki ga je vložilo podjetje HELI PRO d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce (v nadaljevanju HELI PRO d.o.o.), ter temu podjetju, posledično pa tudi podjetju Dentacom inženiring d.o.o., Efenikova cesta 61, Velenje (v nadaljevanju: Dentacom inženiring d.o.o.), priznal sposobnost za sklop 19 javnega naročila. O svoji odločitvi je naročnik dne 13.10.2004 obvestil obe navedeni podjetji. Dne 14.10.2004 naj bi naročnik na skupno sedemnajst elektronskih poštnih naslovov odposlal elektronsko poštno sporočilo, v prilogi katerega je naslovnikom posredoval dokumenta "obvestilo o nadaljevanju postopka po zahtevku za revizijo, 13.10.2004.doc" ter "informacije o priznani sposobnosti za vse 13.10.2004.doc".

Naročnik je z dopisi, z dne 29.10.2004, kandidate povabil k oddaji ponudb.

Dne 29.11.2004 je naročnik izvedel odpiranje prispelih ponudb. Iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je do roka za predložitev ponudb prejel ponudbe trinajstih ponudnikov, med drugim tudi ponudbe vlagatelja, ponudnika HELI PRO d.o.o., ponudnika Dentacom inženiring d.o.o. ter ponudnika Lima- Lto S.p.A., Via Nazionale, 52- Villanova, San Daniele del Friuli (Udine), Italija (v nadaljevanju: Lima- Lto spa).

Dne 09.12.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da naročnik prekliče povabilo k oddaji ponudbe za II. fazo oddaje predmetnega javnega naročila za Dentacom inženiring d.o.o., HELI PRO d.o.o. ter Lima- Lto S.p.A., ter da imenovanim ponudnikom ne prizna sposobnosti za dobavo blaga v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in njihove ponudbe izloči. V obrazložitvi zahtevka je vlagatelj opozoril, da ponudnikov HELI PRO d.o.o. ter Dentacom inženiring d.o.o. ni bilo med kandidati, ki jim je naročnik, glede na obvestili z dne 02.08.2004 oz. 30.08.2004, priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj tako sklepa, da je naročnik imenovanima ponudnikoma sposobnost priznal naknadno, pri čemer pa vlagatelju sklep o tem nikoli ni bil vročen. V posledici tega ponudnikoma HELI PRO d.o.o. ter Dentacom inženiring d.o.o. sposobnost v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogla biti veljavno priznana, saj vlagatelj ni imel pravnega sredstva zoper naročnikovo domnevno odločitev. Vlagatelj dalje opozarja, da ponudnik Lima- Lto S.p.A. ne bi smel biti povabljen k oddaji ponudbe, saj v I. fazi postopka sploh ni oddal prijave, kar vlagatelj dokazuje z vpogledom v zapisnik o odpiranju prijav. Ker je naročnik vse imenovane ponudnike povabil k oddaji ponudbe, je s tem ravnal v neskladju z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) in določili razpisne dokumentacije.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja tudi, da mu ni jasno na kakšni osnovi je naročnik imenovanim kandidatom (sedaj ponudnikom) priznal sposobnost, razpolaga pa s podatki, da dobave ponudnika HELI PRO d.o.o. ne izpolnjujejo zahtev razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč zahteval sterilizacijo z gama žarki, blago, ki ga dobavlja ta ponudnik, pa je sterilizirano z etilen oksidom, zaradi česar temu ponudniku sposobnost v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne bi smela biti priznana.
Vlagatelj v povzetku zahtevka ugotavlja, da naročnik ponudnikom HELI PRO d.o.o., Dentacom inženiring d.o.o. ter Lima- Lto S.p.A. ni mogel priznati sposobnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila niti jim je ne bi smel priznati, sklep o priznanju pa vlagatelju ni bil nikoli vročen, zato zoper tega ni imel pravnega sredstva. Naročnik je s svojim ravnanjem kršil ZJN-1 in določila razpisne dokumentacije, ravno tako pa je prekršil tudi načelo enakopravnosti ponudnikov, načelo transparentnosti porabe javnih sredstev ter načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik povabilo k oddaji ponudbe za ponudnike HELI PRO d.o.o., Dentacom inženiring d.o.o. ter Lima- Lto S.p.A. prekliče, da tem ponudnikom ne prizna sposobnosti za izvedbo javnega naročila ter da njihove ponudbe izloči iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj je v postopek priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške takse za revizijo ter stroške sestave zahtevka za revizijo, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 5020-8/2004-144, z dne 15.12.2004, s katerim je le-tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V zvezi z revizijskimi navedbami o tem, da obvestilo o priznanju sposobnosti za ponudnike HELI PRO d.o.o., Dentacom inženiring d.o.o. ter Lima- Lto S.p.A. vlagatelju ni bilo poslano naročnik navaja, da je vlagatelju obvestilo posredoval v obliki dopisa, z dne 13.10.2004, ki ga je vsem prijaviteljem poslal po elektronski pošti dne 14.10.2004. Vlagatelj je bil tako s priznanjem sposobnosti imenovanim kandidatom seznanjen, tako pa je imel tudi možnost uporabiti pravno sredstvo, česar pa ni storil. Zakonitost ravnanja naročnika v zvezi s povabilom k oddaji ponudbe kandidatu Lima- Lto S.p.A. potrjuje tudi uradni zaznamek, št. 5020-8/2004/144, z dne 02.07.2004, ki vsebuje obrazložitev poteka postopka in argumentacijo ravnanj naročnika. Ker vlagatelj revizijskega zahtevka zoper obvestilo o priznanju sposobnosti ni vložil, je naročnik, v skladu z določili ZJN-1, izvedel II. fazo omejenega postopka.
Glede vlagateljevih navedb o tem, da ponudnik HELI PRO d.o.o. ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, naročnik navaja, da je po ponovnem preverjanju znova ugotovil, da imenovani ponudnik zahteve razpisne dokumentacije izpolnjuje. To dokazujejo dokazila in certifikati, ki so bili naročniku predloženi že v roku za oddajo prijave, kot tudi najnovejše listine, ki jih je naročnik pridobil od ponudnika HELI PRO d.o.o. Naročniku so ustreznost sterilizacije s strani imenovanega ponudnika nudenega blaga potrdili tudi v eni od bolnišnic.
Z navedenimi argumenti je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek in njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 05.01.2005, obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je opozoril, da naročnik ob odločitvi o zahtevku za revizijo ni predložil dokazov, na katere se v svojem sklepu sklicuje, izpostavil pa tudi, da naročnik s svojim sklepom ni odgovoril na revizijske navedbe o tem, kako in na kakšen način je bila priznana sposobnost tudi ponudniku Lima- Lto S.p.A., ki prijave sploh ni podal. Vlagatelj je z vlogo priglasil tudi dodatne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za "zahtevek za nadaljevanje postopka revizije" v protivrednosti 500 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.01.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-10/05-34-115, z dne 13.01.2005, naročnika pozvala k posredovanju dodatne dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je dodatno dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 17.01.2005.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila najprej preverila pravočasnost vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem ugotovila, da je naročnik z dopisi, z dne 22.07.2004, vsakega od prijaviteljev seznanil, za katere sklope mu je priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila in za katere ne. Na zahtevo vlagatelja je naročnik slednjemu dne 02.08.2004 posredoval dopis, v katerem ga je seznanil s tem, za katere sklope je vsakemu od prijaviteljev priznal sposobnost. Dopis s smiselno enako vsebino, z izjemo priznanja sposobnosti za dodatna dva sklopa prijavitelju J.S. Euro Medical d.o.o., je naročnik vsem prijaviteljem poslal dne 30.08.2004. Iz dopisov naročnika, z dne 02.08.2004 ter 30.08.2004, izhaja, da naročnik ponudnikoma HELI PRO d.o.o., ter Dentacom inženiring d.o.o. ni priznal sposobnosti izvedbe javnega naročila za nobenega od sklopov javnega naročila, ponudniku Lima- Lto S.p.A. pa je priznal sposobnost za sklope 10, 11 ter 19. Iz dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila je razvidno, da je bil dopis, z dne 02.08.2004, vlagatelju vročen dne 04.08.2004, dopis, z dne 30.08.2004, pa je bil vlagatelju vročen 01.09.2004. Iz navedenega izhaja, da je bil vlagatelj dne 04.08.2004, oz. najkasneje dne 01.09.2004, v kolikor upoštevamo dopis, ki je bil poslan vsem prijaviteljem, seznanjen z dejstvom, da je naročnik sposobnost izvedbe javnega naročila za tri sklope priznal tudi ponudniku Lima- Lto S.p.A.

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Ugotoviti gre, da naročnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila z naknadnim priznanjem sposobnosti ponudnikoma HELI PRO d.o.o. in Dentacom inženiring d.o.o. (o čemur bo govora v nadaljevanju) ni razveljavil obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 30.08.2004, ki ga je posredoval vsem prijaviteljem, temveč je slednjega le dopolnil. Iz navedenega izhaja, da je obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 30.08.2004, ostalo v veljavi, z dnem njegove vročitve prijaviteljem pa je pričel teči tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o priznanju sposobnosti, kot jo je navedeno obvestilo izkazovalo. Ker je bil vlagatelj s priznanjem sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku Lima- Lto S.p.A. tako seznanjen že v obvestilu, z dne 30.08.2004 (v kolikor se ne upošteva dopisa, ki je bil že pred tem poslan le vlagatelju), je za vlagatelja skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o priznanju sposobnosti temu ponudniku pričel teči z dnem vročitve obvestila o priznanju sposobnosti, to je 01.09.2004, potekel pa je najkasneje dne 11.09.2004. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil šele dne 09.12.2004, gre v posledici zapisanega ugotoviti, da je v delu, v katerem se v zahtevku izpodbija pravilnost priznanja sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku Lima- Lto S.p.A., zahtevek za revizijo vložen nepravočasno, saj je vložen po poteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN.

Skladno z zgornjimi ugotovitvami je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v delu, v katerem se nanaša na pravilnost priznanja sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku Lima- Lto S.p.A., skladno z določili 1. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN, kot nepravočasen zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverjala utemeljenost revizijskih navedb, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudnikoma HELI PRO d.o.o. ter Dentacom inženiring d.o.o..

Kot je že navedeno, je naročnik o priznanju sposobnosti prijavitelje obvestil z dopisi, z dne 22.07.2004, obvestilo o tem, za katere sklope je bila priznana sposobnost vsakemu od prijaviteljev, pa je naročnik slednjim podal z dopisom, z dne 30.08.2004. V slednjem sta bila med prijavitelji navedena tudi HELI PRO d.o.o. in Dentacom inženiring d.o.o., pri čemer pa jima sposobnost za izvedbo javnega naročila ni bila priznana za nobenega od sklopov. Obvestilo, z dne 30.08.2004, je bilo vlagatelju vročeno dne 01.09.2004.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je HELI PRO d.o.o. na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik s sklepom, št. 5020-8/2004-144, z dne 07.10.2004, ugodil ter temu prijavitelju priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila za sklop 19: Cementirana biartikularna endoproteza kolka- travma. V posledici svoje odločitve je naročnik sposobnost za izvedbo javnega naročila za sklop 19 priznal tudi prijavitelju Dentacom inženiring d.o.o., saj je ta ponudnik v sklopu 19, po navedbah naročnika, ponudil artikle istega proizvajalca, z istimi kataloškimi številkami, kot ponudnik HELI PRO d.o.o. O svoji odločitvi je naročnik z dopisoma "sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", oba številka 5020-8/2004-144, z dne 13.10.2004, obvestil obe navedeni podjetji. Z dopisom, št. 5020-8/2004-144, z dne 13.10.2004, pa je naročnik o dopolnitvi svoje odločitve glede priznanja sposobnosti za izvedbo javnega naročila nameraval obvestiti vse prijavitelje. Z vpogledom v dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da naj bi naročnik dne 14.10.2004 na skupno sedemnajst elektronskih poštnih naslovov, med katerimi en vsebuje tudi vlagateljevo domeno (impakta.si), odposlal elektronsko poštno sporočilo z naslovom "Nadaljevanje postopka in informacija o priznani sposobnosti po sklopih- sklepne endoproteze". V prilogi tega sporočila naj bi naslovnikom posredoval dokumenta "obvestilo o nadaljevanju postopka po zahtevku za revizijo, 13.10.2004.doc" ter "informacije o priznani sposobnosti za vse 13.10.2004.doc".

Tako iz dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, kot tudi iz navedb naročnika v njegovem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, nesporno izhaja, da naročnik dopolnjenega obvestila o priznanju sposobnosti, ki ga je sicer pripravil, in je datiran z datumom 13.10.2004, prijaviteljem ni vročil na način, ki bi bil skladen z določili Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004; v nadaljevanju: ZUP), ki se smiselno uporablja v postopkih oddaje javnih naročil. Naročnik naj bi obvestilo prijaviteljem namreč posredoval zgolj v obliki elektronskega poštnega sporočila, za katerega pa ni uspel izkazati kdaj ga je posredoval in da so ga naslovniki prejeli. Ob dejstvu, da vlagatelj zatrjuje, da obvestila ni prejel, naročnik pa o nasprotnem ni predložil dokazov, gre skladno s pravili o dokaznem bremenu v dvomu šteti, da vlagatelju obvestilo dejansko ni bilo vročeno. Ker je na vročitev obvestila o priznanju sposobnosti vezana tudi vlagateljeva pravica do pravnega varstva zoper takšno odločitev, je potrebno ugotoviti, da je bila v posledici naročnikovega ravnanja le-ta kršena, saj vlagatelju ni bila dana možnost vložitve zahtevka za revizijo zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti ponudnikoma HELI PRO d.o.o. in Dentacom inženiring d.o.o., v I. fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj je bil z domnevnim priznanjem sposobnosti imenovanima ponudnikoma seznanjen šele ob odpiranju ponudb, v II. fazi postopka oddaje javnega naročila, šele tedaj pa je lahko tudi vložil zahtevek za revizijo. Ker je bil zahtevek za revizijo vložen v zakonskem roku desetih dni od dne, ko je bil vlagatelj nesporno seznanjen z naročnikovim priznavanjem sposobnosti za izvedbo javnega naročila omenjenima ponudnikoma, je njegov zahtevek v tem delu pravočasen.

Državna revizijska komisija je v posledici zapisanega, skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, v katerem le-ta ni bil zavržen, ugodi in se razveljavi II. faza postopka oddaje javnega naročila za sklepne endoproteze, javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14705/04, ter Uradnem listu Evropske unije, št. 107/2004, številka objave 2004/S 107-088451, za sklop 19: Cementirana biartikularna endoproteza kolka- travma, za katerega je bila priznana sposobnost izvedbe javnega naročila tudi ponudnikoma HELI PRO d.o.o. in Dentacom inženiring d.o.o.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da dopolnjeno obvestilo o priznanju sposobnosti, v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti ponudnikoma HELI PRO d.o.o. in Dentacom inženiring d.o.o., vsem prijaviteljem vroči skladno z določili V. poglavja ZUP. Po vročitvi dopolnjenega obvestila imajo prijavitelji, skladno z določili ZRPJN, možnost pravnega varstva zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti imenovanima ponudnikoma.

Državna revizijska komisija v tem postopku ni presojala revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije z ponudnika HELI PRO d.o.o, saj presoja le-teh ne bi mogla vplivati na konkretno odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- stroške plačila takse za revizijo, v znesku 100.000,00 SIT,
- stroške sestave zahtevka ta revizijo, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV; skupaj tako 264.000,00 SIT,
- stroške sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 500 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV; skupaj tako 66.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, priznava naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- stroške plačila takse za revizijo, v znesku 100.000,00 SIT,
- stroške sestave zahtevka za revizijo, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV; skupaj tako 264.000,00 SIT,
- stroške sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV; skupaj tako 6.600,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker podlage za stroške po tej postavki, v višini, kot jih je priglasil vlagatelj, v Odvetniški tarifi ni najti.

Skupno Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 370.600,00 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.01.2005


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana,
- HELI PRO d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce,
- Dentacom inženiring d.o.o., Efenikova cesta 61, Velenje,
- Lima- Lto S.p.A., Via Nazionale, 52- Villanova, San Daniele del Friuli (Udine), Italija,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.