018-023/2005 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-23/05-31-175

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pismonoških torb in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.01.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.07.2004 sprejel sklep, št. 5/34-9081/1-04, o začetku oddaje javnega naročila za dobavo pismonoških torb. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 80/04, z dne 23.07.2004, pod št. objave Ob-20270/04.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 5/34-10171/4-04, z dne 07.09.2004, je razvidno, da je naročnik prejel 5 pravočasnih ponudb. Naročnik je sprejel odločitev, št. 5/34-10171/6-04, z dne 11.11.2004, s katero zaključuje predmetni postopek oddaje javnega naročila z zavrnitvijo vseh ponudb, ker razpisna dokumentacija vsebuje diskriminatoren pogoj ("torbe morajo ustrezati tehničnim zahtevam"), ker je model pismonoške torbe zaščiten, kar pa naročnik do javnega odpiranja ponudb ni vedel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.11.2004, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, št. 5/34-1071/7-04, z dne 29.11.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.12.2004, v katerem navaja, da razlogi, na podlagi katerih je naročnik utemeljil svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ne obstajajo. Vlagatelj se sklicuje na postopek na podlagi povabila k oddaji ponudbe v letu 2003 ter dodaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji opisal torbo, ki jo je mogoče videti na sedežu naročnika, le-ta pa po opisu ustreza vzorcu torbe, ki jo je vlagatelj leta 2003 predložil naročniku. Vlagatelj navaja, da je bil z odločbo RS, Ministrstva za gospodarstvo, Urada za intelektualno lastnino, reg. št. 200450019, registriran model torbe, prednostno poštne torbe, s katero je bil model vpisan v register modelov. Naročnik je bil z zaščito modela seznanjen že precej pred odpiranjem ponudb, in sicer z dopisom, z dne 13.02.2004. Iz razpisne dokumentacije torej izhaja zahtevan videz torbe, ki je pravzaprav torba, za katero je bila dosežena registracija modela.
V pristojnost odločanja sodišča splošne pristojnosti sodi odločanje o pravicah iz zaščite modela in v tem vlagatelj vidi pomanjkljivost utemeljitve zavrnitve vseh ponudb v smislu 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), katero lahko po vlagateljevem mnenju naročnik sprejme samo iz objektivnih razlogov, kar pa dosega zaščite modela torbe zagotovo ni. Naročnik je tako sam s sabo v nasprotju, saj je v razpisni dokumentaciji zapisal, kakšno torbo zahteva (po vzorcu vlagatelja), nato pa to anuliral z obrazložitvijo za zavrnitev vseh ponudb.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter v celoti razveljavi postopek zavrnitve vseh ponudb in naj se izbere najugodnejši ponudnik, podrejeno pa naj se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, ki naj zahtevku za revizijo ugodi ter v celoti razveljavi postopek zavrnitve vseh ponudb. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov takse v višini 100.000,00 SIT ter vsi potrebni stroški, nastali z revizijo (poštnina, materialni stroški,â??).

Naročnik je s sklepom, št. 5/34-10171/8-04, z dne 16.12.2004 (vlagatelj ga je prejel dne 08.01.2005), zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se naročnik sklicuje na določilo 37. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2001, 96/2002, 7/2004; v nadaljevanju: ZIL-1) ter dodaja, da ni bilo mogoče sprejeti drugačne odločitve, kot zavrniti vse ponudbe. Naročnik navaja, da registracija modela preprečuje tretjim osebam, da bi izdelovale in prodajale razpisano blago, za katerega ima pravico izdelovanja in prodajanja samo podjetje vlagatelja.
Naročnik pripominja, da ni prejel osebnega pisma, z dne 13.02.2004, na katerega se sklicuje vlagatelj (naročnik prilaga izpis prejetih fax sporočil za dan 13.02.2004) ter dodaja, da je bila odločba Urada za intelektualno lastnino izdana šele dne 26.02.2004. Uradno obvestilo o izdani odločbi o registraciji modela poštne torbe pa je naročnik prejel na dan odpiranja ponudb, dne 07.09.2004.
Naročnik zapiše, da bi, če bi vedel za zaščito modela, moral v razpisni dokumentaciji zapisati pogoj, da ponudniki k ponudbi priložijo pisno soglasje vlagatelja, da lahko izdelujejo in prodajajo pismonoške torbe zahtevanega modela. Ker je model zaščiten, so ostali ponudniki v diskriminiranem položaju.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.01.2005, naročnika obvestil, da vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 5/34-10171/9-04, z dne 14.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, s katerimi izpodbija zakonitost odločitve o zavrnitvi vseh ponudb naročnika, neutemeljene. Iz določbe 77. člena ZJN-1 je mogoče razbrati, da zakon dopušča možnost, da naročnik kljub formalno uspešno izvedenemu postopku za oddajo javnega naročila ne izbere najugodnejše ponudbe in ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Za takšne primere ZJN-1 določa nekatera formalna ravnanja, ki jih mora opraviti naročnik. 77. člen ZJN-1 tako določa, da mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, pri čemer mora posebej natančno navesti razloge za zavrnitev (prvi odstavek 77. člena) ter da mora ponudnike takoj pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne novi postopek (drugi odstavek 77. člena ZJN-1). 77. člen ZJN-1 je povezan z vprašanjem (ne)obstoja kontrahirne dolžnosti (17. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01)), katero pa lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagovarjamo šele od pravnomočnosti odločitve o izbiri ponudnika dalje.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji javnega naročila, je naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-1, pisno utemeljil v odločitvi, z dne 11.11.2004, kjer je navedel, da razpisna dokumentacija vsebuje diskriminatoren pogoj ("torbe morajo ustrezati tehničnim zahtevam") ter da je model pismonoške torbe zaščiten. Odločitev s takšno vsebino je naročnik posredoval tudi vsem ponudnikom, s čimer je izpolnil zahtevo drugega odstavka 77. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zavrnitev vseh ponudb sprejel iz razlogov, ki so objektivno preverljivi, saj ima imetnik spornega modela izključno pravico, da ga uporablja, hkrati pa preprečuje tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga izdelujejo, ponujajo oziroma uporabljajo (arg. 37. člena ZIL-1). Državna revizijska komisija se tako ni opredeljevala do argumentov vlagatelja v zvezi s pravočasno seznanitvijo naročnika glede zaščite modela pismonoške torbe, saj to za zakonitost uporabe spornega instituta (Zavrnitev vseh ponudb) ni relevantno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju v svojem zahtevku za revizijo ni uspelo dokazati, da je naročnik ravnal v nasprotju s 77. členom ZJN-1, saj je le ta svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljil ter ob tem natančno navedel razlog za zavrnitev, ki nenazadnje izhaja ravno iz navedb in dejanj vlagatelja. Ob navedenem Državna revizijska komisija še dodaja, da odločanje o morebitnem odškodninskem zahtevku ponudnika za povrnitev stroškov za pripravo ponudbe in morebitno drugo povzročeno škodo sodi v pristojnost sodišča splošne pristojnosti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.01.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Nevenka Jerič, s.p., šolska ulica 29, Zgornja Polskava
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana