018-005/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-5/04-32-146

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Metke Cerar kot predsednice senata, Vesne Cukrov kot poročevalke senata in Jožefa Kocuvana kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme za OP blok, centralno sterilizacijo in intenzivno terapijo Onkološkega inštituta Ljubljana - sklop 1: Operacijske svetilke ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Medicop d.o.o., Obrtna cesta 43, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 17.01.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.02.2004 sprejel sklep, št. 3511-2/2004-3, o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo in montažo opreme za OP blok Onkološkega inštituta Ljubljana", s sklepom, št. 3511-2/2004-5, z dne 14.07.2004, pa spremenil naslov javnega naročila v "dobavo in montažo opreme za OP blok, centralno sterilizacijo in intenzivno terapijo Onkološkega inštituta Ljubljana". Za predmetno javno naročilo je objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu RS, št. 14/2004, z dne 13.02.2004, pod številko objave Ob-4342/04 ter javni razpis v Uradnem listu RS, št. 81-84/04, z dne 30.07.2004, pod številko objave Ob-21151/04. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Naročnik je predmetno javno naročilo oblikoval v 6 sklopov. Naročnik je s sklepom o oddaji javnega naročila, št. 3511-2/2004-125, z dne 28.10.2004, ponudnike obvestil, da je za sklop 1 - operacijske svetilke kot najugodnejšega izbral ponudnika AICO-MED d.o.o., Prevale 1, Trzin.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.11.2004, skladno z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1 - operacijske svetilke, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, št. 3511-2/2004-142, z dne 29.11.2004.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.12.2004, v katerem navaja, da je naročnik tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji v celoti prilagodil izdelkom izdelovalca HERAEUS MED GmbH iz Nemčije, na podlagi teh zahtev pa tudi opravil izbiro na način, da je druge ponudnike izločal zaradi nebistvenih odstopanj ter da je kršil načelo gospodarnosti. Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi sklep o oddaji o oddaji naročila za sklop 1 - operacijske svetilke, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, št. 3511-2/2004-142, z dne 29.11.2004, v delu, ki se nanaša, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ponovno opravi izbiro ter zahteva povračilo stroškov v višini vplačane takse in nagrade za odvetnika.

Naročnik je s sklepom, št. 3511-2/2004-160, z dne 22.12.2004, zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil z obrazložitvijo, da so tehnične zahtevane vezane na standard za OP svetilke IEC 60601-2-41 ter na vrsto operativnega posega. Ustrezne bi bile tudi druge svetilke, tudi proizvajalca Berchtold, če bi vlagatelj ponudil modele, ki ustrezajo zahtevanim tehničnim karakteristikam. Naročnik zavrača vlagateljevo navajanje, da je izločil vlagateljevo ponudbo zaradi nebistvenih razlogov, ter navaja, da so bili izločitveni elementi izključno tehnični podatki zahtevani v razpisni dokumentaciji. Glede domnevne kršitve načela gospodarnosti pa navaja, da je lahko izbrana le tista ponudba, ki je pravilna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.01.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 3511-2/2004-162, z dne 04.01.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-5/05-32-27, z dne 06.01.2005, pozvala vlagatelja, da doplača takso iz 22. člena ZRPJN ter da ji predloži potrdilo o plačilu le-te, kar je vlagatelj storil dne 12.01.2005.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljevo navajanje, da je naročnik v celoti prilagodil tehnične zahteve izdelkom izdelovalca HERAEUS MED GmbH iz Nemčije, upoštevaje čas vložitve zahtevka za revizijo glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, pravno formalno prepozno. Ker se je vlagatelj z določili razpisne dokumentacije seznanil že ob prejemu razpisne dokumentacije, bi z namenom dosega razveljavitve teh domnevno nezakonitih določil razpisne dokumentacije, v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o oddaji javnega naročila. Namen takšne ureditve v ZRPJN je preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu razpisne dokumentacije sicer opazi morebitna sporna oz. domnevno nezakonita določila, vendar zoper njih ne reagira takoj, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Določila, ki so vlagatelju bila ali bi mu morale biti znana pred prejemom odločitve o oddaji javnega naročila ter parametri (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določeni v razpisni dokumentaciji, postanejo po prejemu odločitve naročnika o oddaji javnega naročila aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije torej v tej fazi postopka ni več mogoča. Državna revizijska komisija pripominja, da bi v primeru pravočasne vložitve revizijskega zahtevka za revizijo iz tega razloga, Državna revizijska komisija vsebinsko presojala to navedbo in bi posledično lahko vlagatelju tudi zagotavljala učinkovito pravno varstvo.

Glede na to, da vlagatelj v povezavi s tehničnimi zahtevami naročniku očita tudi, da je pri pregledu ustreznosti ponujene opreme, ponudnike izločal zaradi nebistvenih odstopanj, s čimer naj bi kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelo enakopravnosti med ponudniki, je Državna revizijska komisija preverila, ali je naročnik opravil pregled pravilnosti vlagateljeve ponudbe skladno z določili zakona in razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama tega revizijskega postopka sporno vprašanje, ali je naročnik imel ustrezno pravno podlago za izločitev vlagateljeve ponudbe iz razloga, ker vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil opreme, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika gre ugotoviti, da je naročnik v XXV. členu splošnih navodil ponudnikom določil, da bo pri podrobnejšem ocenjevanju ponudb naročnik ugotovil tudi: "a) ali ponudba v celoti ustreza tehničnim specifikacijam in tehničnim zahtevam". V dodatnih razpisnih pogojih naročnika v točki 3.2.1. Zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti ponujene opreme je naročnik določil, da mora ponudnik izpolniti izjavo, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve v popisih opreme. V točki 3.8 Izjave je naročnik omenjeno zahtevo ponovil v točki 2. ter dodal, da je navedba, izpolnitev, potrditev in predložitev te izjave (vključno s prilogami) dodaten pogoj, ki ga mora izpolniti ponudnik. Naročnik je v delu razpisne dokumentacije Tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila - tehnične specifikacije in pogoji za opremo znotraj spiska in opisa elementov opreme določil tehnične zahteve glede OP svetilk (sklop 1).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik kot sporne pozicije opreme, ki jih ponudil vlagatelj, izpostavlja tiste, ki so v "spisku in opisu elementov opreme" navedene pod zap. št. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8. in 1.1.9., kar izhaja tudi iz poročila o oddaji javnega naročila za sklop 1 in 3. Iz preglednice "spisek in opis elementov opreme", ki jo je naročnik izdelal za vlagatelja, izhaja, da je pri vseh zgoraj navedenih pozicijah opreme sporna tehnična zahteva glede svetlobnega polja, pri katerih je naročnik ugotovil, da niso ustrezna razpisanim zahtevam.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ter ugotovila, da je ponudil pri posameznih spornih postavkah naslednje vrednosti svetlobnega polja:
- 18.2.1. satelit večji: 17 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 17 - 27 cm),
- 18.2.1.1. satelit večji: 17 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 17 - 27 cm),
- 18.1.2. OP svetilka - srednja: 15 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 17 - 27 cm),
- 18.2.2. satelit - srednji: 17 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 13 -25 cm),
- 18.1.22. OP svetilka - srednja: 15 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 17 - 27 cm),
- 18.1.3. OP svetilka - mala: 17 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 17 - 27 cm),
- 18.1.5.1. OP svetilka - prevozna: 15 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 13 - 30 cm),
- 18.1.5.2. OP svetilka - prevozna, baterijska: 15 - 25 cm (zahtevana vrednost v razpisni dokumentaciji 13 - 30 cm).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre v navedenih primerih nedvomno za ponudbo opreme, ki glede svetlobnega polja ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj sicer navaja, da so bili kot izločilni elementi uporabljeni razlogi, nebistveni za uporabo blaga, vendar pa Državna revizijska komisija temu ne more slediti, saj je (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN) v tej fazi postopka oddaje javnega naročila vsako določilo razpisne dokumentacije aksiom, katerega ni mogoče spreminjati oziroma presojati v smislu bistvenosti oziroma nebistvenosti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno zapisal, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve v popisih opreme, ter da bo pri podrobnejšem ocenjevanju ponudb ugotavljal, ali ponudba v celoti ustreza tehničnim specifikacijam in tehničnim zahtevam. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, pri tem pa se ni spuščala v vsebinsko presojo vprašanja, ali gre za bistvene oziroma nebistvene razloge glede na uporabo blaga.

Državna revizijska komisija tudi glede zadnje navedbe vlagatelja, da je naročnik kršil načelo gospodarnosti, ker je izbral ponudnika, ki je podal višjo ceno, ugotavlja, da je neutemeljena. Naročnik lahko namreč kot najugodnejšega ponudnika izbere le tistega, katerega ponudba je pravilna, torej v celoti ustreza vsem zahtevam naročnika. Postopek ugotavljanja pravilnosti ponudb je torej predhodna faza ocenjevanja ponudb, v katerega pa se uvrstijo le tiste ponudbe, ki so pravilne. Postopek oddaje javnega naročila je namreč izredno formalen in strog, saj se le na ta način zagotovi enakopravno obravnavanje ponudnikov in je posledično lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je štel vlagateljevo ponudbo za nepravilno, saj ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, zaradi česar jo je bil naročnik na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti. Vlagateljev zahtevek za revizijo je potrebno skladno z določili prvega odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljenega zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.01.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetnik Simon Jeglič, Kersnikova 5, Ljubljane,
- AICO-MED d.o.o., Prevale 1, Trzin,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.