018-002/2005 Zavod za šport Slovenije

Številka: 018-2/05-34-88

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izvedbe sofinanciranja nakupa strojne in programske opreme športnim organizacijam v letu 2004, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila športna unija Slovenije, Tabor 14, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marta Kalpič - Zalar, Miklošičeva 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.01.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.10.2004 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za sofinanciranje nakupa strojne in programske opreme športnim organizacijam v letu 2004.

Naročnik je s sklepi, z dne 04.11.2004, športne organizacije, ki so oddale ponudbo, obvestil o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev za projekt nakupa strojne in programske opreme.

Vlagatelj je dne 09.11.2004 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev sklepa o nedodelitvi sredstev, ki mu jo je le-ta posredoval z dopisom, z dne 11.11.2004. Vlagatelj je nato vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.11.2004, v katerem oporeka naročnikovi odločitvi, da mu ne dodeli sredstev, ter predlaga razveljavitev postopka oddaje naročila male vrednosti delno ali v celoti.

Naročnik je izdal sklep, z dne 03.12.2004, s katerim je vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročnika skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 03.01.2005, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.
Glede na to, da je predmet konkretnega javnega naročila male vrednosti sofinanciranje nakupa strojne in programske opreme športnim organizacijam, je Državna revizijska komisija pred odločanjem o zahtevku za revizijo preverila, ali gre v tem primeru za oddajo javnega naročila kot to določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ter posledično, ali je vlagatelj v tem postopku upravičen do pravnega varstva po ZRPJN.

Državna revizijska komisija opozarja, da je glede na določilo 1. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 javno naročilo po svoji vsebini "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu". Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni navedenega sofinanciranja. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik postopek vodil kot postopek oddaje javnega naročila male vrednosti kljub dejstvu, da po prej citirani določbi ZJN-1 v predmetnem postopku ni šlo za oddajo javnega naročila.

Spričo navedenega vlagatelju ne gre priznati pravnega varstva po ZRPJN. 1. člen ZRPJN namreč določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da ker v konkretnem postopku ne gre za predmet, ki bi bil po svoji vsebini javno naročilo, tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila, zato se je dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa kot nedopustno zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.01.2005


Franci Kodela,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, Ljubljana
- Odvetnica Marta Kalpič - Zalar, Miklošičeva 30, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana