018-003/2005 Občina Lenart

Številka: 018-3/05-31-91

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Lenart za šolska leta 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje G.U.S. & BUS Boris Vrčko s.p., Ob gozdu 18, Lenart (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.01.2005

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Lenart za šolska leta 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod št. objave Ob-14285/04.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.08.2004, v katerem zatrjuje kršitve v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 05.08.2004, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo z navedbo kršitev ter dejstev in dokazov, s katerimi kršitve dokazuje ter ga hkrati pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.08.2004, naročniku posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo z dejstvi in dokazi ter z dopisom, z dne 09.08.2004, naročnika zaprosil za oprostitev plačila takse za postopek revizije. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 11.08.2004, skladno z določilom drugega odstavka 169. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), pozval k dopolnitvi predloga za oprostitev takse z ustreznimi potrdili pristojnih organov o premoženjskem stanju. Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.09.2004, naročniku posredoval zahtevane dokumente ter z dopisom, z dne 20.10.2004, še nekatere dodatne dokumente.

Naročnik je s sklepom, z dne 05.10.2004, vlagateljevo vlogo za oprostitev plačila takse zavrnil, ga pozval, naj v roku treh dni od prejema tega sklepa plača takso v višini 100.000,00 SIT ter v pravnem pouku navedel, da je zoper ta sklep dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.11.2004, vložil pritožbo na sklep naročnika, z dne 05.10.2004, katero je župan s sklepom, z dne 11.11.2004, zavrnil in potrdil izpodbijani sklep naročnika.

Naročnik je s sklepom, z dne 29.12.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo kot nepopoln zavrgel. Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 03.01.2005, v kateri navaja, da je finančno nesposoben plačati takso ter zatrjuje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 04.01.2005 ter z dopisom, z dne 05.01.2005, odstopil pritožbo skupaj z relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZRPJN v prvem odstavku 22. člena določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Državna revizijska komisija opozarja, da je skladno s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN obvezni sestavni del zahtevka za revizijo. V četrtem odstavku istega člena je določeno, da če vlagatelj v roku treh dni od prejema zahteve za dopolnitev zahtevka za revizijo le-tega ne dopolni s potrdilom o vplačilu takse, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da ZRPJN ureja vprašanje plačila takse na avtonomen način, zato v zvezi s tem vprašanjem ni mogoče uporabiti drugih pravnih pravil. Skladno s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN je potrdilo o vplačilu takse procesna predpostavka za popolnost zahtevka za revizijo, kar pomeni, da ZRPJN ne dopušča izjem oziroma oprostitev plačila takse, zato od procesnega predpogoja za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo ni mogoče odstopiti.

V zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-255/99-28, z dne 05.06.2003, na katero se sklicuje vlagatelj, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je Ustavno sodišče RS v prvi točki izreka svoje odločbe razveljavilo določilo šestega odstavka 168. člena ZPP, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe. V kolikor vlagatelj meni, da so podani tudi razlogi za morebitno neustavnost določb ZRPJN v delu, ki se nanaša na plačilo takse za postopek revizije, pa lahko, skladno z določilom 24. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 64/2001; v nadaljevanju: ZUstS) v zvezi z 22. členom ZUstS, poda pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo kot nepopoln zavrgel.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.01.2005

Mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart
- G.U.S. & BUS Boris Vrčko s.p., Ob gozdu 18, Lenart
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana