018-329/04 MOPE

Številka: 018-329/04-32-65

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo državnega lokacijskega načrta in okoljskega poročila za projekt: "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja-Izdelava strokovnih podlag in zakonsko predpisanih gradiv, potrebnih za izvedbo postopka sprejemanja DLN in postopka celovite presoje vplivov na okolje" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.01.2005

ODLOČILA

Pritožba, z dne 23.12.2004, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 402-00-3/2004-(4), z dne 12.10.2004, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 111-112/04, z dne 15.10.2004, pod št. objave Ob-27674/04, objavil javni razpis, v Uradnem listu RS, št. 114/4, z dne 22.10.2004, pod št. objave Ob-28551/04, pa popravek javnega razpisa za izdelavo državnega lokacijskega načrta in okoljskega poročila za projekt: "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja-Izdelava strokovnih podlag in zakonsko predpisanih gradiv, potrebnih za izvedbo postopka sprejemanja DLN in postopka celovite presoje vplivov na okolje.". Naročnik je objavil oddajo predmetnega javnega naročila tudi v Uradnem glasilu EU, št. 2004/s 202-172986, z dne 16.11.2004.

Iz dokumenta naročnika "Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 102-00-3/2004-(4), z dne 29.11.2004, izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 10.12.2004 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št. 402-00-3/2004-(4), z dne 14.12.2004, vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolni s potrdilom o plačilu takse v zahtevani višini iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 402-00-3/2004-(4), z dne 17.12.2004, zahtevek za revizijo vlagatelja kot nepopolnega zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik vlagatelja pozval naj, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolni svoj zahtevek za revizijo. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 15.12.2004 ponovno posredoval dokazilo o vplačilu takse, z dne 10.12.2004, v višini 100.000,00 SIT, ni pa doplačal še 100.000,00 SIT takse po 22. členu ZRPJN, ker je naročnik objavil predmetno javno naročilo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.

Vlagatelj je dne 23.12.2004 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep naročnika na zavrnitev (pravilno: zavrženje) zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da v pozivu naročnika na dopolnitev zahtevka za revizijo ni bilo navedeno, da bi bilo potrebno takso doplačati, zato je sklepal, da je potrebno zahtevek za revizijo dopolniti s kopijo originalnega bančnega izpiska. Prav tako vlagatelj ni sklepal, da bi moral plačati takso v dvojnem znesku, ker je bil razpis objavljen v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, saj v razpisni dokumentaciji nikjer ni bilo navedeno, da je bil predmetni razpis objavljen kje drugje, kot le v Uradnem listu RS. Poleg tega vlagatelj dodaja, da ocenjena vrednost predmetnega naročila znaša 45.000.000 SIT (brez DDV), kar po srednjem tečaju Banke Slovenije (239,8518 SIT/EUR) znaša 187.616,09 EUR in je potemtakem manjša od 200.000,00 EURO, ki je meja za obvezno objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti po 95. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj dodaja, da naročnik tudi v sklepu, s katerim je zavrnil (pravilno: zavrgel) zahtevek za revizijo zaradi plačila prenizke takse (100.000,00 SIT namesto 200.000,00 SIT zaradi objave razpisa v Uradnem listu Evropskih skupnosti) ni navedel reference na objavo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, torej vlagatelj še vedno ne ve ali je naročnik ta razpis dejansko objavil.

Državna revizijska komisija je pozvala naročnika, da ji posreduje vso relevantno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Naročnik je dne 03.01.2005 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevano dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 10.01.2005, naročnika pozvala, da ji poda dodatna pojasnila v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, ki jih je le-ta dne 11.01.2005 posredoval.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel iz razloga, ker le-ta ni plačal takse za vložitev zahtevka za revizijo v zahtevani višini.

22. člen ZRPJN v prvem odstavku določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.".

Iz zgoraj citiranega zakonskega besedila izhaja, da mora ponudnik v primeru, ko ima naročnik dolžnost objaviti oddajo javnega naročila v Uradnem glasilu EU, plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000.00 SIT za blago in storitve oziroma 400.000,00 SIT v primeru oddaje javnega naročila gradnje. Iz spisovne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da je naročnik po prejemu zahtevka za revizijo z dopisom, z dne 14.12.2004, vlagatelja na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Iz predložene dokumentacije tudi izhaja, da je naročnik poleg objave v Uradnem listu RS, št. 111-112/04, z dne 15.10.2004, objavil oddajo predmetnega javnega naročila tudi v Uradnem glasilu EU, št. 2004/s 202-172986, z dne 16.11.2004. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu o začetku predmetnega postopka (dokument naročnika, z dne 12.10.2004), višino predmetnega javnega naročila ocenil na vrednost 45.000.000,00 SIT brez DDV, kar po tečajni listi Banke Slovenije na dan 12.10.2004 (239,86 SIT/EUR) znaša 187.609,43 EURO. Ob tem je potrebno izpostaviti drugi odstavek 95. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik (ko gre za neposrednega uporabnika državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti) v primeru, če ocenjena vrednost javnega naročila presega znesek 130.000.00 SRD, in gre za storitve, ki so navedene v prilogi ZJN-1 (1 A-storitve, konkretno 12. točka: arhitekturne storitve, inženiring storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve, storitve tehničnega testiranja in analiz), objaviti javno naročilo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dolžan objaviti predmetno javno naročilo v Uradnem glasilu EU, saj gre za oddajo javnega naročila, katerega predmet zahteva obvezno objavo in katere ocenjena vrednost (45.000.000,00 SIT brez DDV) presega z zakonom določen prag za objavo v glasilu Evropskih skupnosti. Glede na določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN, je tako potrebno ugotoviti, da taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 200.000,00 SIT. Ker vlagatelj v zakonsko določenem roku ni plačal takse v celotni višini (kljub pozivu naročnika na dopolnitev zahtevka za revizijo), Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln in je zatorej potrebno pritožbo vlagatelja zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 23.12.2004, zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.01.2005

dr. Aleksij Mužina
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale
- Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana