018-008/2005 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-8/05-33-76

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za finančni najem s postopnim odkupom - leasing objekta za izgradnjo vadbenih površin pod tribunami na mestnem stadionu na Ptuju - 1. faza in novogradnja učilniškega dela Oš Ljudski vrt - 1. faza in na podlagi pritožbe podjetja KBM leasing d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.1.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep št. 351-03-2/00-4 z dne 22.12.2004.

2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.10.2004 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku in dne 15.10.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS št. 111-112/2004 pod št. objave Ob-27063/04.

Vlagatelj je po prejemu obrazloženega obvestila dne 20.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev obvestila o dodelitvi naročila in izločitev ponudbe izbranega ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila kot nepravilne.

Naročnik je dne 22.12.2004 sprejel sklep št. 351-03-2/00-4, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da odvetnica, ki zastopa vlagatelja, ni izkazala svoje aktivne legitimacije, ker ni predložila pooblastila za zastopanje.

Vlagatelj je dne 4.1.2004 vložil pritožbo, v kateri navaja, da zahtevku za revizijo sicer ni bilo priloženo originalno pooblastilo vlagatelja, vendar je pooblaščenka vlagatelja naročniku dne 22.12.2004 dostavila originalno pooblastilo in potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj navaja, da pooblaščenki ni treba izkazati aktivne legitimacije, le-to mora imeti le stranka, vlagatelj zahtevka za revizijo. V zahtevku za revizijo je kot stranka naveden vlagatelj, t.j. podjetje KBM leasing d.o.o., Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka. Vlagatelj zatrjuje, da ima aktivno legitimacijo, ki je tudi izkazana v zahtevku za revizijo. Res je, nadaljuje vlagatelj, da pooblastilo ni bilo priloženo zahtevku za revizijo, vendar bi moral naročnik v tem primeru z zahtevkom postopati kot z nepopolno vlogo in pooblaščenko pozvati, da predloži originalno pooblastilo. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik pooblaščenke ni pozval k predložitvi pooblastila.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija v celoti razveljavi sklep naročnika št. 351-03-2/00-4 z dne 22.12.2004 in da naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo odloči v skladu s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov v zvezi s pritožbo skupaj z zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe do plačila, in sicer 1000 točk za sestavo pritožbe, 20% DDV in 2% materialnih stroškov.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora aktivno legitimacijo iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN izkazovati oseba, ki vloži zahtevek za revizijo. Oseba, ki jo vlagatelj zahtevka za revizijo pooblasti za zastopanje, ni stranka v postopku, temveč pooblaščenec, ki v imenu in za račun stranke opravlja procesna dejanja. Obstoj aktivne legitimacije se presoja glede na okoliščine, ki se nanašajo na stranko, ne pa na njenega pooblaščenca.

Za postavitev pooblaščenca in njegovo zastopanje se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN uporabljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP). Med vlagateljem pravnega sredstva kot stranko v postopku in pooblaščencem obstaja pooblastilno razmerje, ki se v odnosu do tretjih manifestira s predložitvijo pooblastila. Praviloma mora pooblaščenec v postopku pravnega varstva predložiti pooblastilo pri prvem pravdnem dejanju (prvi odstavek 98. člena ZPP). Če tega ne stori, lahko sodišče dovoli, da opravlja pravdna dejanja, hkrati pa mu naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja. šele če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (četrti odstavek 98. člena ZPP).

Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj pravnega sredstva podjetje KBM leasing d.o.o., Maribor, ki je to procesno dejanje opravilo po pooblaščenki. To je ugotovil tudi naročnik, saj je v obrazložitvi sklepa št. 351-03-2/00-4 z dne 22.12.2004, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, navedel: "Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana, je za vlagatelja zahtevka za revizijo KBM leasing d.o.o., iz Ulice Vita Kraigherja 5, Maribor, dne 20.12.2004 vložila zahtevek za revizijo...". Med strankama je nesporno, da pooblaščenka vlagatelja ni predložila pooblastila za zastopanje ob vložitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj v pritožbi navaja, da ga naročnik, preden je zavrgel njegov zahtevek za revizijo, ni pozval k predložitvi pooblastila. Tudi iz obrazložitve naročnikovega sklepa št. 351-03-2/00-4 z dne 22.12.2004 je razvidno, da naročnik vlagatelja pred izdajo tega sklepa ni pozval k naknadni predložitvi pooblastila, pač pa je nepredložitev pooblastila napačno upošteval kot okoliščino, ki naj bi kazala na neobstoj aktivne legitimacije vlagatelja zahtevka za revizijo.

Glede na vse zgoraj navedeno gre ugotoviti, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, ne da bi pooblaščenko vlagatelja pozval k naknadni predložitvi pooblastila in ji za to postavil ustrezen rok. Državna revizijska komisija je zato ugodila vlagateljevi pritožbi in razveljavila naročnikov sklep št. 351-03-2/00-4 z dne 22.12.2004. Naročnik mora v nadaljevanju revizijskega postopka ob presoji zahtevka za revizijo ugotoviti, ali so podane vse procesne predpostavke, kot so določene v 9. in 12. členu ZRPJN, pri čemer gre naročnika ponovno opozoriti, da mora obstoj aktivne legitimacije presojati glede na okoliščine, ki se nanašajo na vlagatelja zahtevka za revizijo, ne pa na njegovega pooblaščenca. Če bo naročnik ugotovil, da so procesne predpostavke podane, mora odločiti o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN. Ob tem gre pripomniti, da je iz dokumentacije razvidno, da je pooblaščenka vlagatelja pooblastilo za zastopanje že predložila (dopis z dne 22.12.2004).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov v zvezi s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o stroških pritožbe odločeno ob vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.1.2005

Predsednik senata
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana