018-006/2005 MORS

Številka: 018-06/05-31- 103

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za selitev vojaško diplomatskih predstavnikov v in iz tujine, ki zajemajo selitve pisarniške, stanovanjske in druge opreme za potrebe zaposlenih in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VATOVEC d.o.o., Selitve, Čufarjeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec, Čufarjeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.01.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.06.2004 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 104/2004, z dne 24.09.2004, pod št. objave Ob-25474/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument z dne 28.10.2004) je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi.

Naročnik je dne 25.11.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 404-08-320/204-17, iz katerega je razvidno, da je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno in kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje INTERTRANS d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 06.12.2004 v katerem naročniku očita, da je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 25.11.2004 formalno nepravilna, saj je naročnik nepravilno navedel naziv javnega naročila. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil iz nadaljnje obravnave ter hkrati navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj v ponudbeni ceni DDV ni posebej izražen. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT in 1875 odvetniških točk v višini 206.250,00 SIT skupaj z DDV v višini 41.250,00 SIT.

Na podlagi poziva naročnika (dopis, št. 404-08-572/2004-4, z dne 10.12.2004) je vlagatelj dne 13.12.2004 dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačani taksi iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je vlagatelju poslal dopis, št. 404-08-320/2004-20 z dne 27.12.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je nesporna formalna pravilnost odločitve o oddaji javnega naročila, saj je javno naročilo označeno tudi s številko in šifro. V zvezi z izločitvijo ponudbe vlagatelja je naročnik pojasnil, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil delni izpisek iz sodnega registra, ki ne vsebuje podatka o dejavnosti za katero je vlagatelj registriran. V zvezi z ponudbo izbranega ponudnika naročnik pojasnjuje, da je v skupno vrednost ponudbe vključen tudi DDV, kar je predstavnik izbranega ponudnika pojasnil tudi na javnem odpiranju ponudb, zato je naročnik ponudbo izbranega ponudnika štel za pravilno, saj je ustrezala vsem pogojem in zahtevam iz javnega razpisa. Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 30.12.2004), je naročnik z dopisom, št. 404-08-572/2004-6, z dne 03.01.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 25.11.2004 formalno nepravilna, saj je naročnik nepravilno navedel naziv javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v naslovu odločitve o dodelitvi javnega naročila predmet javnega naročila naveden drugače, kot v sami objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar pa brez dvoma velja zaključiti, da se odločitev naročnika nanaša ne javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 104/2004, z dne 24.09.2004, pod št. objave Ob-25474/04 pod naslovom "selitev vojaško diplomatskih predstavnikov v in iz tujine, ki zajemajo selitve pisarniške, stanovanjske in druge opreme za potrebe zaposlenih". Tako v objavi, kot tudi v odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila, je javni razpis označen enotno, in sicer z oznako MORS 200-A/2004-ODP in številko 404-08-320/2004. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da zaradi napake, zgolj v nazivu predmeta javnega naročila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila ni formalno nepravilna, kot navaja vlagatelj.

Vlagatelj naročniku tudi očita, da je neutemeljeno izločil njegovo ponudbo iz nadaljnje obravnave, kljub temu, da je vlagatelj izkazal, da je registriran za opravljanje dejavnosti, saj je priložil izpisek iz sodnega registra, ki je povsem skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Uvodoma gre ugotoviti, da je pogoj v skladu z 10. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ponudba, ki ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji, je nepravilna (13. točka 3. člena ZJN-1) in jo je treba kot tako izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 76. člena ZJN-1). Zaradi posledic, ki nastanejo za ponudnika v primeru ugotovitve neizpolnjevanja določenega pogoja (zahteve), ZJN-1 podrobno določa, katera načela in pravna pravila mora naročnik upoštevati pri oblikovanju statusnih, finančnih, tehničnih, kadrovskih in morebitnih drugih pogojev za priznanje sposobnosti. Naročnik mora vnaprej določiti vse pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in na podlagi katerih se bo presojala pravilnost njihovih ponudb, pri čemer morajo biti pogoji določeni (ob upoštevanju vseh kogentnih določil ZJN-1) jasno, objektivno, nediskriminatorno in v povezavi s predmetom javnega naročila. V postopku pregledovanja in vrednotenja ponudb naročnik opravi subsumpcijo oblike in vsebine ponudbenih dokumentov pod določila razpisne dokumentacije in na podlagi tako opravljene presoje za vsakega ponudnika ugotovi, ali njegova ponudba ustreza vsem zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, poglavje IV/1 Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika (v nadaljevanju: Navodila) v prvi točki določil, da mora ponudnik izkazati, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, kar pravne osebe (gospodarske družbe) izkazujejo s fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence.
Vlagatelj je v svoji ponudbi predložil delni redni izpisek iz sodnega registra izpisan na dan 26.10.2004 v katerem so navedeni podatki o firmi, ustanovitelji, zastopniki in razno (preoblikovanje). Iz predloženega izpiska ni razvidna dejavnost za katero je vlagatelj registriran.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s predložitvijo delnega izpiska iz sodnega registra ni izkazal, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, čeprav je naročnik to v Navodilih jasno določil.
Na tem mestu velja v zvezi z navedbo vlagatelja, da je njegova ponudba pravilna, saj je predložil tudi lastno pisno izjavo, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in da posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti ni potrebno, opozoriti, da lastna pisna izjava v konkretnem primeru v razpisni dokumentaciji ni določena kot dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Lastna pisna izjava se namreč v skladu z Navodili (točka 2) poda kot dokazilo, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
Državna revizijska komisija navaja, da kakršnakoli lastna pisna izjava, upoštevajoč določbe razpisne dokumentacije, ne more nadomestiti zahtevanega potrdila, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Upoštevajoč zgoraj zapisano glede izpolnjevanja in dokazovanja pogojev in upoštevajoč definicijo nepravilne ponudbe (13. točka 3. člena ZJN-1), je tako ponudbo vlagatelja šteti za nepravilno, saj le - ta ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije oziroma vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja pogojev. Naročniku tako ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave.

V zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na "nepravilnost" ponudba izbranega ponudnika, ker v ponudbi ni ločeno prikazan DDV, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ("PRILOGA 1: PONUDBA - CENE") ni zahteval, da ponudniki posebej/ločeno prikažejo DDV. Določila razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ponudbena cena), da "mora biti DDV izražen v SIT" ni mogoče nedvoumno interpretirati tako, kot navaja vlagatelj in sicer, da je naročnik zahteval, da mora biti DDV izražen posebej. Ponudbo izbranega ponudnika, ki je pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, tako zaradi očitane pomanjkljivosti (kar DDV ni prikazen posebej) ni mogoče šteti za nepravilno. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da se omenjena vlagateljeva navedba, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, po vsebini nanaša na razpisno dokumentacijo, v kateri ni bilo jasno določeno, na kakšen način naj ponudniki navedejo DDV (vključen v ceno ali ločeno). Četudi bi Državna revizijska komisija sledila interpretaciji vlagatelja, pa gre ugotoviti (glede na to, da se vlagateljeva navedba nanaša na vsebino razpisne dokumentacije), da meritorna presoja očitane kršitve v tej fazi postopka ni več mogoča. V skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN bi namreč moral vlagatelj zahtevek za revizijo glede domnevnih kršitev, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, vložiti takoj, ko je prejel razpisno dokumentacijo, najkasneje pa do prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-1, ker je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno oziroma ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepravilne, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.
Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.01.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Marija Bele Vatovec, Čufarjeva 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana