018-325/04 DARS d.d.

Številka: 018-325/04-31-69

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izdelavo programskih skic in idejnega projekta Centra za vodenje prometa in upravljanje avtocest in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Sadar Vuga Arhitekti projektiranje, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 11/II, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Janez Zajc, Dvorakova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.01.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.09.2004 sprejel sklep, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo programskih skic in idejnega projekta Centra za vodenje prometa in upravljanje avtocest. Naročnik je s pozivom k oddaji ponudb, št. 402-10.2004 k oddaji ponudbe povabil devet potencialnih ponudnikov. Do roka za oddajo ponudb je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 27.10.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 402-8/04-000050/2004-III-S, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje NAP, Nande Korpnik, s.p., Krekov trg 8, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku podal zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 05.11.2004, na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), v kateri je od naročnika zahteval, da mu posreduje dodatno obrazložitev ter kopijo ponudbe izbranega ponudnika.
Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 402-26/04, z dne 11.11.2004 posredoval dodatno obrazložitev in vlagatelju tudi sporočil, da mu ne more dostaviti kopije ponudbe izbranega ponudnika zaradi varovanja poslovnih skrivnosti izbranega ponudnika (8. člen ZJN-1).

Vlagatelj je z dopisom z dne 18.11.2004 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik omogočil, vendar le v dele ponudbene dokumentacije, ki jih ni mogoče označiti kot zaupne (zapisnik o vpogledu v ponudbo, z dne 25.11.2004).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.11.2004 v katerem predlaga, da naročnik ponovno preveri ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna, sprejemljiva in primerna ter na podlagi tega ponovno opravi izbor najugodnejšega ponudnika. Na podlagi poziva naročnika (dopis, št. 402-26/04-000050/2004-III-S, z dne 30.11.2004) je vlagatelj dne 02.12.2004 dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačani taksi iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je vlagatelju poslal dopis, z dne 14.12.2004, št. 347-07-99/99 s katerim je zahtevek za revizijo zavrni. Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.12.2004, obvestil, da se z odločitvijo naročnika ne strinja in bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 402-26/04, z dne 20.12.2004, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik kršil 76. člen ZJN-1, saj ni preveril primernosti, sprejemljivosti in pravilnosti ponudb in kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika, ki je ponudil ceno, ki je nenormalno nizka glede na razmere na trgu in je hkrati v nasprotju s pravili Inženirske in Arhitekturne zbornice (dumpinško ceno). Vlagatelj navaja, da analiza, ki jo je opravil kaže, da je ponudbena cena izbranega ponudnika kar za 80 % nižja od predpisanih tarif. Izbrani ponudnik tako po mnenju vlagatelja ne more uresničiti svoje ponudbe.
V svoji odločitvi naročnik navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika skladna z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter je bila izbrana na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji (cena, reference). Naročnik tudi navaja, da je bila razpisna dokumentacija pripravljena tako, da je omogočala pravilno pripravo ponudbe ter da ga ne vežejo norme kodeksa arhitektov.

Državna revizijska komisija je preverila pravilnost, sprejemljivost in primernost ponudbe izbranega ponudnika (76. člen ZJN-1) ter ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil parafirano (na vsaki strani), v celoti izpolnjeno, podpisano in žigosano kopijo vzorca pogodbe in izpolnjene ter podpisane zahtevane dokumente (izjavo o izpolnjevanju pogojev, obrazec ponudbe, obrazec za reference, potrdilo, da ponudnik potrjuje in sprejema projektno nalogo, skupaj s kopijo parafirane projektne naloge, kopijo priglasitve pri Davčni upravi republike Slovenije in obvestilo o indentifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti). Izbrani ponudnik je tako v svoji ponudbi predložil vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in tako ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da naročnik ni preveril primernosti, sprejemljivosti in pravilnosti ponudb ter tako kršil prvi odstavka 76. člena ZJN-1.
Glede vlagateljeve navedbe, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel neobičajno nizko ceno, naročnik pa je s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno, primerno in sprejemljivo kršil 4. člen ZJN-1 (načelo gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev) in 4. člen Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004, v nadaljevanju: Pravilnik), Državna revizijska komisija na začetku opozarja, da ZJN-1 ne določa, katera cena in pod katerimi pogoji se šteje za neobičajno nizko. V skladu z določbami 53. člena ZJN-1 je presoja oziroma odločitev prepuščena naročnikovi poslovni oceni v konkretnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik lahko uporabi določbo 53. člena ZJN-1 šele potem, ko je ugotovil, da katera izmed ponudb vsebuje neobičajno nizko ceno, torej takšno ceno, ki pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila.
Naročnik je v skladu z določilom prvega odstavka 53. člena ZJN-1 dolžan preveriti realnost ponudbene cene izbranega ponudnika, vendar le v primeru, če sam oceni, da je navedena cena tako nizka, da mu vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo med drugim navaja, da je pred postopkom oddaje javnega naročila skrbno preučil trg predmetnih storitev in zaključil, da je upravičeno pričakovati ponudbe v okviru zakonsko določene meje za oddajo javnih naročil male vrednosti (12.000.000,00 SIT z vključenim DDV), ter se je to tudi dejansko izkazalo ob prejemu ponudb, zato naročnik ne dvomi, da je cena izbrane ponudbe realna in zagotavlja izvedbo predmeta javnega naročila v obsegu in kvaliteti, zahtevani z razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je v tem delu v celoti sledila navedeni obrazložitvi vlagatelja, saj je ob pregledu vseh prispelih ponudb ugotovila, da je pet od sedmih ponudnikov ponudilo izvedbo predmetnega javnega naročila v okviru ocenjene vrednosti, kot jo je določil naročnik v sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi s kršitvijo 4. člena pravilnika, ki med drugim v tretji alinei določa, da je ponudba nesprejemljiva, če je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, ponudnik pa ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno, Državna revizijska komisija navaja, da naročnik uporabi navedeno določbo Pravilnika, le če v skladu s 53. členom ZJN-1 ugotovi, da je ponudbena cena neobičajno nizka. Glede na dejstvo, da naročnik pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ni ugotovil, da je le - ta ponudil neobičajno nizko ceno, ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče izločiti kot nesprejemljive (4. člena Pravilnika).
Prav tako, Državna revizijska komisija ni ugotovila kršitev 4. člena ZJN-1 (načelo gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev), saj iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj ni mogoče zaključiti, da je naročnik z izbiro cenovno najugodnejše ponudbe, ravnal v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev.

Vlagatelj prav tako navaja, da so ponudniki imeli le 10 dni časa, da oddajo svojo ponudbo, zato želi, da se preveri povratnice in tako ugotovi, ali so imeli vsi ponudniki enake pogoje sodelovanja na razpisu. Vlagatelja tudi navaja, da je ocenjena vrednost javnega naročila znatno višja kot je predvideva za oddajo javnih naročil male vrednosti.

Glede obeh navedb Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja na peti odstavek 12. člena ZRPJN. V kolikor je vlagatelj menil, da je bil rok za pripravo pravilne ponudbe prekratek oziroma da je naročnik neenakopravno obravnaval ponudnike z določitvijo različnega roka za oddajo ponudb bi moral vlagatelj, upoštevajoč 5. odstavek 12. člena ZRPJN, vložil zahtevek za revizijo pred prejemom obvestila o oddaji javnega naročila, saj je bil vlagatelj od prejema vabila k oddaji ponudbe seznanjen z zahtevami naročnika (rokom za oddajo ponudb). Prav tako je bil vlagatelj s sprejemom vabila k oddaji ponudb seznanjen, da gre za postopek oddaje javnih naročil male vrednosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se navedba vlagatelja glede roka za oddajo ponudb oziroma izbiro postopka nanaša na samo vsebino vabila k oddaji ponudbe, zato bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo v zvezi s to kršitvijo vložiti pred prejemom odločitve o dodelitvi javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob presojanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila ni kršil določb 4. in 76. ZJN-1, zato je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT, 100 odvetniških točk za konferenco s stranko, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, skupaj z 3% materialnimi stroški in pripadajočim DDV. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi njegovo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.01.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Odvetnik Janez Zajc, Dvorakova 11, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana