018-004/2005 MDDSZ

Številka: 018-4/05-34-37

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izvedbe študentske prehrane za leti 2005 in 2006, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PAPA d.o.o., Celovška 54a Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.01.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.09.2004 izdal sklep o pričetku postopka javnega razpisa za izvedbo študentske prehrane za leti 2005 in 2006 ter nato na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02; v nadaljevanju: ZSšP), 2. člena Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Uradni list RS, št. 115/02 in 107/04; v nadaljevanju: Navodilo) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) v Uradnem listu RS, št. 116-117, z dne 29.10.2004, objavil predmetni javni razpis.

Vlagatelj je dne 17.11.2004, še pred odpiranjem ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev zakonskih predpisov tako glede vodenja postopka kot glede določb razpisne dokumentacije. Vlagatelj predlaga, da se javni razpis v celoti razveljavi, in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer odvetniške stroške ter stroške plačane takse, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Vlagatelj je nato dne 17.12.2004, skladno z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN, na Državno revizijsko komisijo naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka. Državna revizijska komisija je naročnika pozvala k odstopu relevantne dokumentacije.

Naročnik je dne 03.01.2005 Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo in priložil dopis z obrazložitvijo k vloženemu zahtevku za revizijo, zakaj predmetnega javnega razpisa ne vodi po postopku za oddajo javnih naročil.

Glede na to, da je predmet konkretnega javnega razpisa subvencioniranje, je Državna revizijska komisija pred odločanjem o zahtevku za revizijo sprva preverila, ali gre v predmetni zadevi sploh za postopek izbire ponudnikov po predpisih o javnem naročanju, ter ali je ponudnik v tem postopku upravičen do pravnega varstva po ZRPJN.

Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/2002, v nadaljevanju: ZSšP) v tretjem odstavku 2. člena med drugim določa: "Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena določba ZSšP naročnika glede postopka izbire ponudnikov dejansko napotuje na uporabo predpisov o javnih naročilih. Materialni predpis, ki ureja javna naročila, je Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Procesni predpis, v katerem je med drugim urejeno pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, je ZRPJN, ki v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Glede na navedeno Državna revizijska komisija posebej poudarja, da je očiten namen citirane zakonske določbe omejiti pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na postopke oddaje javnih naročil, in ne na morebitne druge postopke, vodene v skladu s predpisi javnega naročanja.

Javno naročilo je po svoji vsebini namreč, skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu". Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni subvencij; Državna revizijska komisija zato opozarja, da v predmetnem postopku očitno ne gre za javno naročilo, zato tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija se je zatorej v konkretnem postopku dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa kot nedopustno zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.01.2005

Franci Kodela,

član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana