018-322/04 Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Številka: 018-322/04-32-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Mateje Ažman, postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo inkontinenčnih pripomočkov za enkratno uporabo ter na podlagi pritožbe, ki ga je vložil vlagatelj Soča oprema d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka 3c, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.01.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi, z dne 20.12.2004, se ugodi in se razveljavi sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004.

2. Naročnik mora, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, obvestiti vlagatelja o odločitvi o zahtevku za revizijo in ga pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

3. O stroških vlagatelja, priglašenih v pritožbi, z dne 20.12.2004, bo odločeno v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.11.2004 v Uradnem listu RS, št. 119/2004, pod številko objave Ob- 29955/04, objavil javni razpis za sukcesivno dobavo inkontinenčnih pripomočkov za enkratno uporabo, z rokom za oddajo ponudb do 06.12.2004.

Vlagatelj je (še pred javnim odpiranjem ponudb) vložil zahtevek za revizijo, z dne 01.12.2004, v katerem navaja, da rok za predložitev ponudb ni takšen, da bi omogočal pripravo pravilne ponudb, predvsem zaradi zahtev glede nadzora kvalitete in ocene ter spremljanje stroškov pod tč. 3 v poglavju II podpora naročniku, kjer so zahtevani predlogi program/rešitev. Vlagatelj navaja tudi, da je zahteva naročnika glede kadrovskih zmogljivosti, da mora imeti ponudnik zaposlenega farmacevta, zdravnika in zaposlenega glede zdravstvene stroke, ki obravnava zdravstveno nego, diskriminatorna, in ni v povezavi s kvalitetno izvedbo javnega naročila. Vlagatelj meni, da ponudnik s tem, ko je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, izpolnjuje vse zahteve, ki jih zakonodaja zahteva za prodajo medicinskih pripomočkov. Vlagatelj navaja, da tudi naročnikova zahteva glede nadzora kvalitete in ocene ter stalnega spremljanja stroškovne učinkovitosti na različnih nivojih ni izvedljiva, niti niso zahteve dovolj natančno določene, da bi bilo mogoče vnaprej pripraviti pravilne ponudbe. Vlagatelj navaja, da je tudi vzorec pogodbe nejasen, predvsem glede opredelitve naročnika oziroma pooblaščenega naročnika. Vlagatelj tudi predlaga, da Državna revizijska komisija preveri, ali ima pooblaščeni naročnik pooblastila le za izvedbo javnega naročila ali tudi za sklenitev pogodbe. Vlagatelj predlaga, da se predmetni javni razpis v celoti razveljavi, njemu pa povrne potrebne stroške.

Naročnik je s sklepom, z dne 09.12.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je razpisna dokumentacija v celoti usklajena z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter da je rok za oddajo ponudb takšen, da omogoča pripravo pravilne ponudbe. Naročnik navaja, da gre za ponudbo sistema - modela, ki bo uporaben, enostaven in učinkovit za vse domove, na vsebino ponudbe pa število stanovalcev v posameznem domu ali oddelku naj ne bi vplivalo. Naročnik meni, da nikogar od ponudnikov ni priviligiral, če pa vlagatelj nima izkušenj z zahtevano podporo in zaradi tega ne more pravočasno pripraviti svoje ponudbe, tudi ni usposobljen za izvedbo tega javnega naročila. Naročnik tudi glede zahteve glede kadrovskih zmogljivosti meni, da ni diskriminatorna in je v povezavi s predmetom javnega naročila. Naročnik navaja, da morajo ponudniki nuditi podporo pri uporabi medicinskih pripomočkov v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji. Naročnik tudi navedbe v zvezi z nejasnostmi v vzorcu pogodbe zavrača z utemeljitvijo, da je povsem jasno, kaj bo moral ponudnik izpolniti naročniku skupnega javnega naročila in kaj naročnikom, ki so navedeni v seznamu naročnikov.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Naročnik je s sklepom o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004, odločil, da je revizijski postopek predmetnega javnega naročila ustavil. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da vlagatelj v zahtevanem roku ni zahteval nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je nadaljevanje zahteval šele po preteku tridnevnega roka, zaradi česar je naročnik v skladu s 17. členom ZRPJN štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen in zato postopek ustavljen. Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku opozoril, da ima zoper ta sklep možnost vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku treh dneh od prejema tega sklepa.

Vlagatelj je posredoval Državni revizijski komisiji pritožbo, z dne 20.12.2004, v kateri oporeka naročnikovi odločitvi o ustavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je naročnik posredoval sklep, z dne 09.12.2004, direktno vlagatelju, čeprav ga v revizijskem postopku zastopa pooblaščenka. Vlagatelj ni odreagiral, pooblaščenka pa je po tem, ko je dne 15.12.2004 izvedela za sklep naročnika, z dne 09.12.2004, posredovala naročniku sporočilo, da omenjenega sklepa sploh ni prejela ter mu sporočila, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je kljub temu sprejel sklep o ustavitvi revizijskega postopka, z dne 16.12.2004, z obrazložitvijo, da je vlagatelj nadaljevanje sporočil po preteku tridnevnega roka. Naročnik tudi sklepa, z dne 16.12.2004, ni posredoval vlagateljevi pooblaščenki. Vlagatelj navaja, da se v skladu z določilom 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; 110/02 in 2/04, v nadaljevanju: ZPP) v primeru, kadar ima stranka pooblaščenca pisanja vročajo njemu, če ni v tem zakonu določeno drugače. Kot pravno veljavna vročitev se šteje le vročitev pooblaščencu. Za sporni primer ni določeno drugačno vročanje, zato bi bil naročnik dolžan sklep, z dne 09.12.2004, vročiti pooblaščenki vlagatelja. Rok pa bi začel teči šele z dnem vročitve pooblaščenki. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija sklep, z dne 16.12.2004, razveljavi in ugotovi, da je vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2004, pravočasno ter zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo in naročniku naloži povrnitev stroškov te pritožbe.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-322/04-32-2383, z dne 24.12.2004, od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo. Naročnik je dne 28.12.2004 Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, št. 194/2004, z dne 27-12-2004, odstopil v odločanje zahtevano dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba dopustna in pravočasna, saj je vložena skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija ob vsebinski presoji pritožbe ugotavlja, da je le-ta utemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj že od začetka tega revizijskega postopka (od vložitve zahtevka za revizijo, z dne 01.12.2004) pooblaščenko odvetnico Ilo Zupančič (v nadaljevanju: pooblaščenka), kar je razvidno tudi iz pooblastila, z dne 01.12.2004, za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v skladu s 16. členom ZRPJN meritorno obravnaval zahtevek za revizijo ter ga je s sklepom, z dne 09.12.2004, kot neutemeljenega zavrnil. Na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN je naročnik vročil omenjeni sklep dne 10.12.2004 direktno vlagatelju in ne njegovi pooblaščenki, kar je razvidno iz povratnice omenjenega sklepa.

Ugotoviti je potrebno, da je med strankama nastal spor v tem revizijskem postopku predvsem zaradi tega, ker je naročnik vročil odločitev o zahtevku za revizijo direktno vlagatelju in ne njegovi pooblaščenki, čeprav se je le-ta izkazala z veljavnim pooblastilom. Ne glede na dejstvo, da naročnik ni vročil omenjenega sklepa vlagateljevi pooblaščenki, ampak direktno vlagatelju, ter dejstvo, da je vlagatelj preko pooblaščenke dne 15.12.2004, posredoval naročniku sporočilo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, je, kot navaja naročnik sam, "po preteku tridnevnega roka" štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen, zaradi česar je s sklepom o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004, vlagatelja obvestil, da je revizijski postopek predmetnega javnega naročila ustavil.

Za odločitev o predmetnem sporu pa je potrebno upoštevati prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ki določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. â??". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno pravne posledice zamude roka oziroma nastop pravne domneve umika zahtevka za revizijo zaradi molka vlagatelja vezati izključno na prejem obvestila, s katerim naročnik obvesti vlagatelja o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo. ZRPJN namreč jasno določa, da mora vlagatelj sporočiti naročniku, ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo najkasneje v treh dneh od prejema obvestila. Iz določil prvega odstavka 137. člena ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 23. člena ZPP, pa izhaja: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.".

Državna revizijska komisija upoštevaje citirana določila ZRPJN in ZPP ugotavlja, da je potrebno pisanja v revizijskem postopku vročati vlagatelju, v kolikor pa le-tega na podlagi veljavnega pooblastila zastopa pooblaščenec, pa je potrebno pisanja vročati njemu, če ni v tem zakonu (ZPP) določeno drugače. Kot pravno veljavno vročitev v sporni situaciji je mogoče šteti samo vročitev vlagateljevi pooblaščenki. Naročnik pa v predmetnem revizijskem postopku sklepa, z dne 09.12.2004, o zavrnitvi zahtevka za revizijo (kakor tudi sklepa, z dne 16.12.2004, o ustavitvi revizijskega postopka), ni vročil vlagateljevi pooblaščenki, ampak direktno vlagatelju. Potrebno je torej ugotoviti, da naročnik v predmetnem postopku ni imel pravne podlage za svojo odločitev, da je zaradi molka vlagatelja štel, da je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil in posledično s sklepom o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004, revizijski postopek predmetnega javnega naročila ustavil. Državna revizijska komisija povzema, da ima vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenko, kateri naročnik ni vročil sklepa, z dne 09.12.2004. Naročnik je omenjeni sklep vročil direktno vlagatelju. Državna revizijska komisija ugotavlja, da takšna neposredna vročitev sploh ne šteje za veljavno opravljeno, zaradi česar je potrebno na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi ugoditi in razveljaviti sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje zgornje ugotovitve na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, obvesti vlagatelja o odločitvi o zahtevku za revizijo in ga pozove, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V kolikor bo vlagatelj zahteval nadaljevanje, pa skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, v treh dneh odstopi vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v pritožbi, z dne 20.12.2004, zahteval tudi povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer 1000 odvetniških točk za sestavo te vloge, skupaj z 20% DDV. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se tudi v tem primeru smiselno uporabljajo določbe ZPP (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Tretji odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za končno odločbo." Ker je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika o ustavitvi postopka revizije, z dne 16.12.2004, bo o stroških pritožbe odločeno v morebitni vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 03.01.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije




Vročiti:
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka 3c, Ljubljana
- odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- MF, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.