018-159/04 Ministrstvo za zdravje - 11. člen ZRPJN

Številka: 018-159/04-22-1314

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. MarijI Bezovšek v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.7.2004

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis za dilatacijski material, laboratorijski material, infuzijske in transfuzijske sisteme, RTG filme, katetre, endopre pacemakerje, dializni material in zdravila.

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 54-55/04, z dne 21.5.2004, pod štev. objave Ob-13955/04, objavil javni razpis po omejenem postopku za nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov.

Naročnik je z obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-108, z dne 22.6.2004, v skladu z 19. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelja obvestil, da je mu je bila na podlagi izvedene prve faze oddaje javnega naročila po omejenem postopku za oddajo naročila za dobavo infuzijskih in transfuzijskih sistemov priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope iz njegove prijave: "Sklop 1: Transfuzijski sistemi" ter "Sklop 2: Infuzijski sistemi".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.6.2004, v katerem predlaga, naj naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi ter mu povrne priglašene stroške revizijskega postopka. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je bil predmetni javni razpis objavljen v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13957/04 (pravilno: Ob-13955/04), zahteva za objavo predhodnega razpisa pa v Ur.l. RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04. Vlagatelj se sklicuje na določilo 56. člena ZJN-1 ter opozarja, da roki tečejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za objavo javnega razpisa na enotni informacijski portal Urada za javna naročila oziroma (skladno s 109. členom ZJN-1) Uradnemu listu Republike Slovenije ter da mora biti ta dan naveden v objavi. Dalje se vlagatelj sklicuje na Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po Zakonu o javnih naročilih (Ur.l. RS, štev. 44/2004 - v nadaljevanju: Pravilnik o enotnih obrazcih) ter navaja, da mora naročnik posredovati v objavo najmanj tisto vsebino, ki jo zahteva ZJN-l, pri čemer podatki v posameznih rubrikah niso obvezni le, če so označeni z zvezdico, za pošiljanje obvestil pa naročnik uporabi kopijo obrazca iz Uradnega lista ali spletnih strani, pri čemer vsebine obrazcev ne sme spreminjati. Vlagatelj opozarja, da je naročnik v skladu s 4. členom Pravilnika o enotnih obrazcih v celoti odgovoren za objavljeno vsebino ter da omenjeni pravilnik v 1. točki 2. odstavka 2. člena za objavo razpisa na podlagi 68. člena ZJN-l predpisuje uporabo obrazca štev. 1, ki vsebuje tudi točko VI. 5) - "datum ko je bilo to obvestilo odposlano" - navedena rubrika pa ni označena z zvezdico in je obvezna. Vlagatelj dalje opozarja, da v objavi razpisa za predmetno javno naročilo (Ur.l. RS, štev. 54-55/04, z dne 21.5.2004), ni naveden datum, ko je bila zahteva za objavo odposlana ter da glede na zakonsko opredeljeno računanje rokov tako ni mogoč preizkus zakonitosti v razpisu določenih rokov. Glede na navedeno je vlagatelj prepričan, da predmetni javni razpis ni skladen z ZJN-1 in ne izpolnjuje pogojev za njegovo nadaljevanje in izvedbo. V nadaljevanju se vlagatelj sklicuje na določila ZJN-l, ki urejajo roke v postopku oddaje naročil (56., 61. in 62. člen, 1. odstavek 63. člena in 64. člen) ter opozarja, da pri tem, ko ZJN-1 ureja krajše roke v omejenem postopku (1. odstavek 63. člena) ter dopušča še dodatno krajšanje rokov v tem postopku (64. člen), glede dodatnega krajšanja rokov vendarle ne spreminja roka najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev med odpošiljanjem objave za naročilo javnega razpisa in odpošiljanjem objave predhodnega razpisa, ki ga v 63. členu postavlja kot pogoj za določitev krajšega roka za sprejem ponudb. Vlagatelj trdi, da je v obravnavanem primeru med pošiljanjem naročila za objavo predhodnega razpisa (poslano 13.4.2004) in samo objavo javnega razpisa v Uradnem listu (dne 21.5.2004) poteklo 38 dni ter da je iz tega dejstva razvidno, da ni bil upoštevan 52 dnevni rok, kot je določen v 63. členu ZJN-1, zaradi česar so roki, kot jih za omejeni pospešeni postopek določa ZJN-l, po prepričanju vlagatelja v predmetnem razpisu kršeni.

Naročnik je s sklepom, štev. 5020-8/2004-108, z dne 5.7.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je preveril vlagateljeve navedbe glede dejstva, da v objavi predmetnega javnega razpisa ni bila izpolnjena rubrika VI. 5) iz obrazca štev. 1, ki je sestavni del Pravilnika o enotnih obrazcih, ter da je bilo pri tem ugotovljeno, da je naročnik navedeno rubriko izpolnil tako, da je vpisal datum 18.5.2004, to je datum, ko je obrazec skupaj s spremnim dopisom z zahtevo za objavo dostavil na naslov Uradnega lista Republike Slovenije, da pa je pomota nastala pri samem tisku objave. Naročnik je mnenja, da navedena tiskarska napaka ni imela pravnih posledic za vlagatelja.
Naročnik se tudi ne strinja z očitkom vlagatelja, da ni spoštoval določb ZJN-1, ki se nanašajo na možnost skrajševanja rokov za oddajo prijav v 1. fazi omejenega postopka. Naročnik citira določbo 1. odstavka 64. člena ZJN-1, iz katere izhaja, da je možno skrajšati rok za oddajo prijav od splošnega 37-dnevnega (61. člen ZJN-1), če za to obstajajo elementi nujnosti ter je prepričan, da je v obravnavanem primeru podan element nujnosti, kot razlog za to pa navaja prehod na skupno naročanje, ki ne sme onemogočiti naročnikov pri njihovih rednih dobavah in mora upoštevati že sklenjene pogodbe, v določenih ugotovljenih primerih pa zagotoviti na optimalen način časovni razkorak med v prihodnosti iztečenimi pogodbami in pogodbami na podlagi skupnih nabav. Po naročnikovem mnenju ni mogoče pristati na razlago, da je razlog nujnosti podan šele ob izpolnjevanju formalnega pogoja, da je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev preden je odposlal objavo za naročilo javnega razpisa. Naročnik navaja še, da je navedba razloga za uporabo pospešenega omejenega postopka, katerega uporaba je bila po njegovem prepričanju pravilno označena v rubriki IV.1) - "Vrsta postopka", iz objave razpisa ZJN-1 izpadla ter zaključuje, da je potrebno obe navedeni pomanjkljivosti presojati z vidika morebitnih pravnih posledic za vlagatelja. Naročnik ugotavlja, da za vlagatelja niso nastale nikakršne posledice, saj mu je bila na podlagi obvestila, štev. 5020-/2004-108, z dne 22. 6.2004, priznana sposobnost za navedeno javno naročilo v celotnem obsegu kot je podal prijavo ter da ga bo pooblaščeni naročnik povabil k oddaji ponudbe v okviru 2. faze omejenega postopka za nabavo dobavo infuzijskih in transfuzijskih sistemov. Posledično naročnik zavrača zahtevek za revizijo tudi glede povračila priglašenih stroškov.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 7.7.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedeni vlogi vlagatelj prereka navedbe naročnika v sklepu, štev. 5020-8/2004-108, z dne 5.7.2004, zahteva pa tudi povračilo nadaljnjih stroškov revizijskega postopka v priglašeni višini.

Naročnik je dne 12.7.2004 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, štev. 018-159/04-22-1296, z dne 16.7.2004, naročnika zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje manjkajočo dokumentacijo. Naročnik je zaprošeno manjkajočo dokumentacijo posredoval z dopisom, štev. 5020-8/04-108, z dne 21.7.2004.

Naročnik je z dopisom, štev. 5020-8/04-108, z dne 16.7.2004, Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi 2. odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi naročnik navaja, da je v okviru 1. faze predmetnega javnega naročila prijaviteljem dne 24.6.2004 po pošti posredoval obvestila o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-108, z dne 22.6.2004 ter da je dne 28.6.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. Naročnik pojasnjuje, da je v svoji odločitvi o revizijskem zahtevku le temu delno ugodil, tako da se strinja z navedbo vlagatelja glede pomanjkljivosti v objavi razpisa, ni pa se strinjal z očitkom glede napačne uporabe materialnega prava glede samega skrajšanja roka in je to tudi utemeljil. Naročnik navaja tudi, da ne glede na očitke vlagatelja v zahtevku za revizijo, ti niso imeli nikakršnih posledic za vlagatelja, saj mu je bila priznana sposobnost v celoti, to je v obsegu njegove prijave (za vse sklope predmetnega javnega naročila, za katere je podal prijavo), naročnik pa ga bo v skladu z obsegom priznane sposobnosti povabil k oddaji ponudbe v 2. fazi tega postopka. Naročnik ob navedenem ugotavlja, da so izpolnjeni razlogi za odpravo učinka suspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo, ker očitane kršitve niso imele in tudi v prihodnje ne morejo imeti nikakršnih posledic za vlagatelja.

Državna revizijska komisija je dne 19.7.2004 od naročnika prejela v vednost kopijo dopisa, štev. 5020-8/2004-108, z dne 16.7.2004, s katerim je naročnik vlagatelju v vednost poslal kopijo svojega predloga Državni revizijski komisiji, štev. 5020-8/04-108, z dne 16.7.2004.

Dne 22.7.2004 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljev dopis, z dne 21.7.2004, v katerem vlagatelj predlaga, naj se naročnikov predlog za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN zavrne, tako da se predmetni postopek oddaje javnega naročila do končne odločitve o vloženi reviziji ne nadaljuje. Vlagatelj navaja, da so stranke v postopkih oddaje javnih naročil v vseh fazah postopka dolžne v celoti in brez izjeme upoštevati določila ZJN-1, prav tako pa tudi Državna revizijska komisija ne more spregledati kršitve izrecnih določb zakona. Z dovolitvijo nadaljnjega postopka namesto njegovega zadržanja do odločitve o revizijskem zahtevku, bi bilo po vlagateljevem mnenju, ne glede na morebitno drugačno končno odločitev Državne revizijske komisije, postopanje v nasprotju z zakonom, kot si ga je dovolil naročnik, priznano kot zakonito.

Državna revizijska komisija je z dopisom, štev. 018-159 04-22-1334, z dne 23.7.2004, vlagatelja pozvala, naj v skladu s 1. odstavkom 22. člena v povezavi 3. in 4. odstavkom 12. člena ZRPJN plača revizijsko takso v celotnem predpisanem znesku ter ji predloži potrdilo o plačilu takse, katerega je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil dne 27.7.2004.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu zahtevane dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu z 2. odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v 1. odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije ter da mora o vloženem zahtevku za revizijo naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo. V 2. odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila. ZRPJN v 4. odstavku 11. člena določa tudi, da se predlog iz 2. odstavka tega člena vloži neposredno pri Državni revizijski komisiji, pri čemer pa je naročnik dolžan v skladu z določbo 3. odstavka 11. člena tak predlog hkrati posredovati tudi vlagatelju zahtevka za revizijo, ki sme o njem posredovati Državni revizijski komisiji in naročniku svoje mnenje v treh dneh od njegovega prejema, svoje mnenje pa mora vlagatelj tudi obrazložiti.

Iz zgoraj navedenega besedila 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je torej, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo odločitev, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da so podani razlogi, na podlagi katerih je utemeljeno mogoče sprejeti sklep, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Iz obrazložitve naročnikovega predloga in ostale razpoložljive dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila namreč izhaja, da so že v času odločanja o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN podane takšne objektivne okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo. Kot je razvidno iz razpoložljive dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, je v obravnavanem primeru predmet javnega naročila nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov. Predmetno javno naročilo se izvaja na centralni ravni v imenu in na račun 36-ih javnih zavodov s področja zdravstva (zdravstveni domovi, ambulante, splošne in specialistične bolnišnice, klinike itd.) z območja celotne države. Predmet javnega naročila je naročnik razdelil na štiri sklope (Sklop 1: "transfuzijski sistemi", Sklop 2: "infuzijski sistemi", Sklop 3: "infuzijski in transfuzijski sistemi za črpalke" ter Sklop 4: "nastavki, podaljški, priključki"), pri čemer so se ponudniki lahko prijavili na enega, več ali na vse sklope. Kot je razvidno iz vlagateljeve ponudbe, z dne 7.6.2004 (Obrazec 1 - Prijava), se je vlagatelj prijavil (le) na dva sklopa od štirih, in sicer: Sklop 1: "transfuzijski sistemi" ter Sklop 2: "infuzijski sistemi". Naročnik je vlagatelju z obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-108, z dne 22.6.2004, v celoti priznal sposobnost za oba navedena sklopa, s čimer je vlagatelj pridobil status kandidata v smislu 4. točke 3. člena ZJN-1, zaradi česar je možnost nastanka kakršnekoli škode za vlagatelja zgolj hipotetična. Ob takšnem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi v obravnavanem primeru (četudi bi se v revizijskem postopku ugotovilo, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dejansko storil kršitve, ki mu jih vlagatelj očita v zahtevku za revizijo), zaradi zadržanja postopka lahko prišlo do škodljivih posledic, ki bi otežile izvajanje zdravstvene dejavnosti na celotnem območju države in s tem prizadele javni interes, med tem ko vlagatelju ne bi bila prizadeta nikakršna škoda. Tehtanje razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, torej pokaže, da je v obravnavanem primeru v javnem interesu utemeljeno sprejeti sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

Glede na zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija sledila predlogu naročnika, naj v skladu z 2. odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.7.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana