018-159/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-159/04-22-1316

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.7.2004

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo je utemeljen. Naročnik mora določiti in objaviti nov rok za oddajo ponudb.

2.) Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 474.692,00, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04, objavil predhodni javni razpis za dilatacijski material, laboratorijski material, infuzijske in transfuzijske sisteme, RTG filme, katetre, endopre pacemakerje, dializni material in zdravila.

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 54-55/04, z dne 21.5.2004, pod štev. objave Ob-13955/04, objavil javni razpis po omejenem postopku za nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov.

Naročnik je z obvestilom o priznani sposobnosti, štev. 5020-8/2004-108, z dne 22.6.2004, v skladu z 19. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) vlagatelja obvestil, da mu je bila na podlagi izvedene prve faze oddaje javnega naročila po omejenem postopku za oddajo naročila za dobavo infuzijskih in transfuzijskih sistemov priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope iz njegove prijave: "Sklop 1: Transfuzijski sistemi" ter "Sklop 2: Infuzijski sistemi".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.6.2004, v katerem predlaga, naj naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi ter mu povrne priglašene stroške revizijskega postopka. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je bil predmetni javni razpis objavljen v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13957/04 (pravilno: Ob-13955/04), zahteva za objavo predhodnega razpisa pa v Ur.l. RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04. Vlagatelj se sklicuje na določilo 56. člena ZJN-1 ter opozarja, da roki tečejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za objavo javnega razpisa na enotni informacijski portal Urada za javna naročila oziroma (skladno s 109. členom ZJN-1) Uradnemu listu Republike Slovenije ter da mora biti ta dan naveden v objavi. Dalje se vlagatelj sklicuje na Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po Zakonu o javnih naročilih (Ur.l. RS, štev. 44/2004 - v nadaljevanju: Pravilnik o enotnih obrazcih) ter navaja, da mora naročnik posredovati v objavo najmanj tisto vsebino, ki jo zahteva ZJN-l, pri čemer podatki v posameznih rubrikah niso obvezni le, če so označeni z zvezdico, za pošiljanje obvestil pa naročnik uporabi kopijo obrazca iz Uradnega lista ali spletnih strani, pri čemer vsebine obrazcev ne sme spreminjati. Vlagatelj opozarja, da je naročnik v skladu s 4. členom Pravilnika o enotnih obrazcih v celoti odgovoren za objavljeno vsebino ter da omenjeni pravilnik v 1. točki 2. odstavka 2. člena za objavo razpisa na podlagi 68. člena ZJN-l predpisuje uporabo obrazca štev. 1, ki vsebuje tudi točko VI. 5) - "datum ko je bilo to obvestilo odposlano" - navedena rubrika pa ni označena z zvezdico in je obvezna. Vlagatelj dalje opozarja, da v objavi razpisa za predmetno javno naročilo (Ur.l. RS, štev. 54-55/04, z dne 21.5.2004), ni naveden datum, ko je bila zahteva za objavo odposlana ter da glede na zakonsko opredeljeno računanje rokov tako ni mogoč preizkus zakonitosti v razpisu določenih rokov. Glede na navedeno je vlagatelj prepričan, da predmetni javni razpis ni skladen z ZJN-1 in ne izpolnjuje pogojev za njegovo nadaljevanje in izvedbo. V nadaljevanju se vlagatelj sklicuje na določila ZJN-l, ki urejajo roke v postopku oddaje naročil (56., 61. in 62. člen, 1. odstavek 63. člena in 64. člen) ter opozarja, da pri tem, ko ZJN-1 ureja krajše roke v omejenem postopku (1. odstavek 63. člena) ter dopušča še dodatno krajšanje rokov v tem postopku (64. člen), glede dodatnega krajšanja rokov vendarle ne spreminja roka najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev med odpošiljanjem objave za naročilo javnega razpisa in odpošiljanjem objave predhodnega razpisa, ki ga v 63. členu postavlja kot pogoj za določitev krajšega roka za sprejem ponudb. Vlagatelj trdi, da je v obravnavanem primeru med pošiljanjem naročila za objavo predhodnega razpisa (poslano 13.4.2004) in samo objavo javnega razpisa v Uradnem listu (dne 21.5.2004) poteklo 38 dni ter da je iz tega dejstva razvidno, da ni bil upoštevan 52 dnevni rok, kot je določen v 63. členu ZJN-1, zaradi česar so roki, kot jih za omejeni pospešeni postopek določa ZJN-l, po prepričanju vlagatelja v predmetnem razpisu kršeni. Vlagatelj zahteva povračilo priglašenih stroškov, in sicer: za zahtevek za revizijo (tar. št. 18/1 Odvetniške tarife, Ur.l. RS, štev. 67/03, v zvezi s 3. členom ZRPJN): 3000 točk = 330.000,00 SIT, za materialne stroške (13. člen Odvetniške tarife): 80 točk = 8.800,00 SIT, DDV 20 % od 338.800,00 SIT = 67.760,00 SIT ter za takso za revizijo.

Naročnik je s sklepom, štev. 5020-8/2004-108, z dne 5.7.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je preveril vlagateljeve navedbe glede dejstva, da v objavi predmetnega javnega razpisa ni bila izpolnjena rubrika VI. 5) iz obrazca štev. 1, ki je sestavni del Pravilnika o enotnih obrazcih, ter da je bilo pri tem ugotovljeno, da je naročnik navedeno rubriko izpolnil tako, da je vpisal datum 18.5.2004, to je datum, ko je obrazec skupaj s spremnim dopisom z zahtevo za objavo dostavil na naslov Uradnega lista Republike Slovenije, da pa je pomota nastala pri samem tisku objave. Naročnik je mnenja, da navedena tiskarska napaka ni imela pravnih posledic za vlagatelja.
Naročnik se tudi ne strinja z očitkom vlagatelja, da ni spoštoval določb ZJN-1, ki se nanašajo na možnost skrajševanja rokov za oddajo prijav v 1. fazi omejenega postopka. Naročnik citira določbo 1. odstavka 64. člena ZJN-1, iz katere izhaja, da je možno skrajšati rok za oddajo prijav od splošnega 37-dnevnega (61. člen ZJN-1), če za to obstajajo elementi nujnosti ter je prepričan, da je v obravnavanem primeru podan element nujnosti, kot razlog za to pa navaja prehod na skupno naročanje, ki ne sme onemogočiti naročnikov pri njihovih rednih dobavah in mora upoštevati že sklenjene pogodbe, v določenih ugotovljenih primerih pa zagotoviti na optimalen način časovni razkorak med v prihodnosti iztečenimi pogodbami in pogodbami na podlagi skupnih nabav. Po naročnikovem mnenju ni mogoče pristati na razlago, da je razlog nujnosti podan šele ob izpolnjevanju formalnega pogoja, da je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev preden je odposlal objavo za naročilo javnega razpisa. Naročnik navaja še, da je navedba razloga za uporabo pospešenega omejenega postopka, katerega uporaba je bila po njegovem prepričanju pravilno označena v rubriki IV.1) - "Vrsta postopka", iz objave razpisa ZJN-1 izpadla ter zaključuje, da je potrebno obe navedeni pomanjkljivosti presojati z vidika morebitnih pravnih posledic za vlagatelja. Naročnik ugotavlja, da za vlagatelja niso nastale nikakršne posledice, saj mu je bila na podlagi obvestila, štev. 5020-/2004-108, z dne 22. 6.2004, priznana sposobnost za navedeno javno naročilo v celotnem obsegu kot je podal prijavo ter da ga bo pooblaščeni naročnik povabil k oddaji ponudbe v okviru 2. faze omejenega postopka za nabavo dobavo infuzijskih in transfuzijskih sistemov. Posledično naročnik zavrača zahtevek za revizijo tudi glede povračila priglašenih stroškov.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 7.7.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedeni vlogi vlagatelj v zvezi z navedbami naročnika v sklepu, štev. 5020-8/2004-108, z dne 5.7.2004, navaja, da skuša naročnik kršitve prikazati kot nepomembne in za postopek irelevantne, ob tem pa je z vročitvijo sklepa zgolj vlagatelju ne pa tudi njegovemu pooblaščencu, storil tudi novo kršitev 1. odstavka 17. člena v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN. Vlagatelj opozarja, da so pravila postopanja v postopku oddaje javnih naročil strogo formalizirana in natančno določena v ZJN-1 ter da so stranke (tako naročnik kot ponudniki) v vseh fazah postopka dolžni določila zakona v celoti in brez izjeme upoštevati, kršitev pravil (tako glede rokov kot glede vsebinskih zahtev) pa ima za posledico, da se postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi. Vlagatelj navaja, da naročnik ne zanika njegove navedbe, da v objavi razpisa za javno naročilo v Uradnem listu RS, štev. 54-55/04, ni objavljena s predpisanim obrazcem določena in obvezna točka VI. 5) kot tudi, da v objavi razpisa ni naveden datum, ko je bilo obvestilo - zahteva za objavo odposlana, pač pa se naročnik do trditev vlagatelja opredeljuje z razlago, da je pomota nastala pri tiskanju objave, pri čemer pa ne zanika ali komentira dejstva, da je po določbi 4. člena Pravilnika o enotnih obrazcih naročnik v celoti odgovoren za objavljeno vsebino. Prav tako je po vlagateljevem mnenju napačno in neutemeljeno naročnikovo opravičevanje nezakonitega ravnanja glede minimalnih rokov, ki bi jih moral naročnik upoštevati glede na določbe 63. in 64.člena ZJN-1. Vlagatelj navaja, da naj bi se naročniku tudi glede tega zgodila pomota, in je "â?? navedba razloga za uporabo pospešenega postopka omejenega postopka, katerega uporaba je bila pravilno označena v rubriki IV.) - "Vrsta postopka", iz objave razpisa izpadla". Pomote pa po vlagateljevem prepričanju naročnika ne ekskulpirajo, niti ne sanirajo njegovega ravnanja, saj je naročnik za objavo v celoti odgovoren in ponudniki niti niso dolžni preverjati in primerjati besedila v uradnem glasilu objavljenega razpisa z besedilom v objavo poslanih obrazcih, pač pa je to dolžan storiti naročnik, ki je v razmerju do kandidatov oziroma ponudnikov ter v celem postopku oddaje javnega naročila za objavljeni razpis tudi sam odgovoren (pri čemer pa seveda ima, kolikor so se mu pomote zgodile po krivdi uradnega glasila, do njega lahko morebitni obligacijski zahtevek, ker je nepravilno izpolnil njegovo naročilo za objavo). V zvezi z naročnikovim zatrjevanjem "nujnosti" za dodatno skrajšanje rokov v omejenem postopku, kot ga določa 1. odstavek 64. člena ZJN-1, vlagatelj navaja, da ga naročnik v objavi razpisa ni navedel, v obrazložitvi sklepa pa ga razlaga tako, da le-tega v ničemer ni mogoče preveriti. Vlagatelj tudi meni, da pri izpolnitvi pogoja "nujnosti" ni dopustno skrajšati (in po dosledno izvedenem upoštevanju razlage naročnika celo povsem izpustiti) roka med odpošiljanjem naročila za objavo predhodnega razpisa in odpošiljanjem objave javnega razpisa, ki je najmanj 52 dni. Vlagatelj se pri tem sklicuje na določilo 1. odstavka 63. člena ZJN-1 in navaja, da niti v določbi 64. člena ZJN-1 niti kjerkoli drugje ZJN-1 ne spreminja kumulativno postavljenega pogoja iz 1. odstavka 61. člena, to je določenega roka najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev med odpošiljanjem objave za naročilo javnega razpisa in odpošiljanjem objave predhodnega razpisa, ki ga v 63. členu postavlja kot pogoj za določitev krajšega roka za sprejem ponudb. Mnenje naročnika, da tiskarska napaka oziroma pomanjkljivosti niso imele za vlagatelja nikakršnih posledic, je po prepričanju vlagatelja irelevantno. Z revizijo se, kot to določa l. člen ZRPJN, izvaja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, aktivno legitimacijo opredeljuje 9. člen ZRPJN in aktivno legitimacijo je naročnik vlagatelju zahtevka v sklepu o zavrnitvi zahtevka tudi izrecno priznal. Vlagatelj navaja, da roki, ki so v predmetnem razpisu krajši od rokov, ki jih določa zakon, zanj pomenijo roke, v katerih lahko da ne bi uspel predložiti ponudbe in zadostiti pogojem razpisa, kar bi za vlagatelja posledično lahko pomenilo škodo. Dejstvo, da je naročnik vlagatelju že priznal sposobnost, s čimer je bil vlagatelj seznanjen šele dne 28.6.2004, pa po prepričanju vlagatelja ne spreminja niti njegovega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo, niti dejstev glede zatrjevanih absolutnih kršitev določb ZJN-1, ki se lahko odpravijo le z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povračilo nadaljnjih stroškov revizijskega postopka v naslednji višini: za vlogo - sporočilo z dodatnimi navedbami k reviziji, z dne 7.7.2004 (tar.št. 18/1 Odvetniške tarife v zvezi s 3. členom ZRPJN) 3000 točk = 330.000,00 SIT, za materialne stroške (13. člen Odvetniške tarife) 80 točk = 8.800,00 SIT in DDV 20% od 338.800,00 SIT = 67.760,00 SIT.

Naročnik je dne 12.7.2004 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, štev. 018-159/04-22-1296, z dne 16.7.2004, naročnika zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje manjkajočo dokumentacijo. Naročnik je zaprošeno manjkajočo dokumentacijo posredoval z dopisom, štev. 5020-8/04-108, z dne 21.7.2004.

Naročnik je z dopisom, štev. 5020-8/04-108, z dne 16.7.2004, Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi 2. odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 19.7.2004 od naročnika prejela v vednost kopijo dopisa, štev. 5020-8/2004-108, z dne 16.7.2004, s katerim je naročnik vlagatelju v vednost poslal kopijo svojega predloga Državni revizijski komisiji, štev. 5020-8/04-108, z dne 16.7.2004.

Dne 22.7.2004 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljev dopis, z dne 21.7.2004, v katerem vlagatelj predlaga, naj se naročnikov predlog za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN zavrne.

Državna revizijska komisija je z dopisom, štev. 018-159 04-22-1334, z dne 23.7.2004, vlagatelja pozvala, naj v skladu s 1. odstavkom 22. člena v povezavi s 3. in 4. odstavkom 12. člena ZRPJN plača revizijsko takso v celotnem predpisanem znesku ter ji predloži potrdilo o doplačilu takse, katerega je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil dne 27.7.2004.

Državna revizijska komisija je dne 27.7.2004 sprejela sklep, štev. 018-159/04-22-1314, s katerim je odločila, da se ugodi naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, pridobljene dodatne dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal prijavo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Kar zadeva vlagateljev očitek, da iz objave predmetnega javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55/04, ni razvidno, kdaj (katerega dne) je naročnik odposlal zahtevo za objavo razpisa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev očitek utemeljen.

ZJN-1 v 1. odstavku 68. člena (Javni razpis) določa, da mora naročnik objaviti javni razpis v primeru oddaje naročila po odprtem postopku, v prvi fazi omejenega postopka ter v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil pri objavljanju javnih razpisov dolžni postopati v skladu z določili Pravilnika o enotnih obrazcih, ki je nadomestil prej veljavno Navodilo o vsebini objav. Pravilnik o enotnih obrazcih v prilogi, ki je njegov sestavni del, vsebuje obrazce za vse vrste objav, ki jih morajo objavljati naročniki po ZJN-1 ter določa, da naročnik pošlje obvestilo za objavo javnega razpisa na podlagi 68. člena ZJN-1 na t.im. "obrazcu štev. 1". Obrazec štev. 1, ki se nahaja v prilogi omenjenega pravilnika, med drugimi rubrikami vsebuje tudi rubriko VI. 5) - "datum, ko je bilo to obvestilo odposlano", v katero je potrebno vpisati (dd/mm/llll) čas odpošiljatve obvestila v objavo. V 3. členu Pravilnika o enotnih obrazcih je dalje določeno, da naročnik posreduje v objavo najmanj tisto vsebino, ki jo zahteva ZJN-1, pri čemer podatki v posameznih rubrikah, ki so označene z zvezdico, niso nujno potrebni za objavo in jih naročnik izpolni le, če tako želi. Kot pravilno opozarja vlagatelj v zahtevku za revizijo, sporna rubrika VI. 5) ni označena z zvezdico in jo je kot takšno naročnik dolžan izpolniti v vsakem primeru.

Kot je razvidno iz pregleda vsebine uradne objave predmetnega javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13955/04, se vsebina objave zaključi z rubriko VI. 4). Navedeno pomeni, da je sporna rubrika VI. 5) v obravnavanem primeru izostala. Dalje je iz pregleda predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila (kopija izpolnjenega obrazca za objavo javnega razpisa, ki jo je naročnik naknadno predložil na zahtevo Državne revizijske komisije) razvidno, da je naročnik obrazec za objavo razpisa oddal Uradnemu listu dne 18.5.2004 (z žigom Uradnega lista opremljen zaznamek o prejemu obrazca na prvi strani) ter da je v samem obrazcu izpolnjena tudi rubrika VI. 5) - "datum, ko je bilo to obvestilo odposlano", kjer je z roko vpisan datum 18.5.2004. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi navedeno dejstvo utegnilo potrjevati zatrjevanje naročnika o tem, da je naročnik sporno rubriko pravilno izpolnil (tako, da je vpisal datum 18.5.2004, to je datum, ko je obrazec za objavo dostavil na naslov Uradnega lista Republike Slovenije) ter da je do izostanka sporne rubrike prišlo šele kasneje, oziroma, da je pomota nastala pri samem tisku objave. Vendar pa je po drugi strani Državna revizijska komisija dolžna upoštevati pravilo iz 4. člena Pravilnika o enotnih obrazcih, ki določa, da naročnik za pošiljanje obvestil uporabi kopijo obrazca iz uradnega lista ali spletnih strani ter da vsebine obrazcev ne sme spreminjati, pri čemer v 2. odstavku tudi izrecno določa, da je naročnik v celoti odgovoren za objavljeno vsebino. Ob navedenem je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da celo morebitna pomota pri objavi, do katere bi prišlo zaradi ravnanja Uradnega lista in ne naročnika, naročnika ne more opravičiti odgovornosti za vsebino objave, katero mu Pravilnik o enotnih obrazcih izrecno nalaga ter da niso ponudniki tisti, ki bi bili dolžni preverjati in primerjati besedila v uradnem glasilu objavljenega razpisa z besedilom v objavo poslanih obrazcih, pač pa je to dolžan storiti naročnik, ki je v razmerju do ponudnikov v celem postopku oddaje javnega naročila za objavljeni razpis tudi sam odgovoren. Očitek vlagatelja, da naročnik v objavi predmetnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13955/04, ni objavil datuma, ko je bil javni razpis poslan v objavo, se tako izkaže kot utemeljen.

Prav tako je utemeljen vlagateljev očitek, da naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13955/04, ni (pravilno) vpisal razloga za uporabo skrajšanega omejenega postopka oziroma da ni pravilno uporabil določb ZJN-1, ki omogočajo uporabo krajšega roka za oddajo prijav v prvi fazi omejenega postopka.

Roki za predložitev ponudb (odprti postopek) oziroma prijav (omejeni postopek, postopek s pogajanji) so določeni v 59. do 64. b členu ZJN-1. Pri določanju rokov naročnik ni avtonomen, ampak mora upoštevati kogentna pravila zakona, kar pomeni, da je za predložitev ponudb oziroma prijav dolžan določiti (najmanj) minimalne roke, lahko pa določi tudi daljše roke. Pravila o minimalnih rokih so določena izključno v interesu ponudnikov, saj jim omogočajo čas, ki je potreben za to, da pripravijo konkurenčne ponudbe (ZJN-1 v 1. odstavku 58. člena celo izrecno zahteva, da mora rok za predložitev ponudbe omogočiti ponudniku, da pripravi pravilno ponudbo, pri čemer v 2. odstavku določa, da mora naročnik predvideti daljši rok, če se za pripravo ponudbe zahteva pregled obsežne razpisne dokumentacije, obširnih tehničnih specifikacij, ogled lokacije in podobno). Primernost roka se ne presoja glede na konkretnega ponudnika, ampak po objektivnih merilih.

Postopek oddaje javnega naročila, ki je predmet tega revizijskega postopka, se vodi kot omejeni postopek po 19. členu ZJN-1. Roki za sprejem prijav oziroma ponudb v omejenem postopku so določeni v členih 61 (rok za sprejem prijav), 62 (rok za sprejem ponudb), 63 (krajši rok za sprejem ponudb) in 64 (pogoji za dodatno skrajšanje rokov za sprejem prijav oziroma ponudb) ZJN-1. Pri računanju rokov za sprejem prijav v omejenem postopku je potrebno upoštevati splošno pravilo iz 1. odstavka 56. člena, ki določa, da se roki štejejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za objavo javnega razpisa. Navedeno pomeni, da mora naročnik zakonske minimalne roke vedno preračunati na konkreten datum.

Iz pregleda predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik v objavi javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13955/04, v rubriko IV. 1) - "Vrsta postopka" zapisal, da gre za "pospešeni omejeni" postopek. Omenjenega izraza ZJN-1 sicer ne pozna, vendar je iz obrazložitve naročnikovih vlog v revizijskem postopku mogoče razumeti, da je naročnik v obravnavanem primeru želel uporabiti možnost, ki mu jo pod določenimi pogoji daje določba 1. odstavka 64. člena ZJN-1 (Pogoji za dodatno skrajšanje rokov v omejenem postopku) in iz katere izhaja, da lahko naročnik v primerih, ko zaradi nujnosti v omejenem postopku ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 61., 62. in 63. členu ZJN-1, določi tudi drugačne (krajše) roke za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu ter za predložitev ponudb. Iz besedila 1. odstavka 64. člena ZJN-1 jasno izhaja, da je osnovni pogoj za morebitno skrajšanje z zakonom določenih minimalnih rokov za predložitev prijav in ponudb v omejenem postopku element "nujnosti". Kdaj so podani nujni razlogi, zaradi katerih objektivno ni mogoče upoštevati z zakonom zahtevanih minimalnih rokov, je stvar presoje konkretnih okoliščin danega primera, na katere se v posameznem primeru sklicuje naročnik. Te okoliščine morajo biti razvidne iz dokumentacije o oddaji konkretnega javnega naročila, predvsem pa morajo biti izrecno navedene že v sami objavi razpisa (podrubrika IV. 1.2 - "Utemeljitev izbire pospešenega postopka").

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, ni navedel nobenih nujnih razlogov, iz katerih bi izhajalo, da v konkretnem primeru ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 61., 62. in 63. členu ZJN-1, temveč je namesto tega v (pod)rubriko IV. 1.2 vpisal le naslednje besedilo: "â?? predhodna objava". Predpostaviti gre, da se omenjeno besedilo sklicuje na objavo predhodnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 38/04, z dne 16.4.2004, pod štev. Ob-10131/04, pri čemer pa je potrebno ugotoviti, da takšna objava sama po sebi v skladu z zakonom ne predstavlja razloga "nujnosti", ki bi utemeljevala uporabo določila 1. odstavka 64. člena. Navedeno pomeni, da v obravnavanem primeru naročnik v objavi razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, ni navedel nobenih, v okoliščinah danega primera utemeljenih razlogov, zaradi katerih ne more upoštevati rokov, določenih v 61., 62. in 63. členu ZJN-1 (te razloge je naročnik izrecno opisal šele v obrazložitvi svojih vlog v revizijskem postopku), zaradi česar v konkretnem primeru teka rokov (za prijavo na razpis in oddajo ponudb) v skladu z zakonom tudi ni mogoče računati na podlagi določbe 1. odstavka 64. člena ZJN-1, temveč je potrebno uporabiti določila 61. člena (za sprejem prijav) in 62. člena (za sprejem ponudb).

ZJN-1 v 61. členu (Roki za sprejem prijav v omejenem postopku in v postopku s pogajanji) določa, da mora biti rok za sprejem prijave za sodelovanje v omejenem postopku daljši od 37 dni od dneva, ko je naročnik odposlal objavo, v 62. členu (Določitev splošnega roka za sprejem ponudb v omejenem postopku) pa, da rok za pripravo in predložitve ponudb v omejenem postopku ne sme biti krajši od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno vabilo. Kot izhaja iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ter trditev naročnika v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, naj bi naročnik v obravnavanem primeru odposlal objavo javnega razpisa na Uradni list RS v torek, dne 18.5.2004, medtem ko je v sami objavi razpisa kot rok za oddajo prijav določen dan (sreda) 9.6.2004. Izračun teka omenjenega roka pokaže, da je med dnem oddaje objave Uradnemu listu RS ter (zadnjim) dnem za oddajo prijav preteklo (le) 22 dni, kar je krajši rok od tistega, ki ga kot minimalni rok za oddajo prijav v omejenem postopku zahteva določilo 61. člena ZJN-1. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju pa je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa v Ur.l. RS, štev. 54-55, z dne 21.5.2004, pod štev. Ob-13955/04, ni (pravilno) vpisal razloga za uporabo skrajšanega omejenega postopka in da ni pravilno uporabil določb ZJN-1, ki omogočajo uporabo krajšega roka za oddajo prijav v prvi fazi omejenega postopka.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-1, zato je skladno s 3. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 200.000,00 SIT. Kot potrebne stroške, nastale z revizijo, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala 2000 odvetniških točk (tarifa št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03)), stroške sestave zahteve za nadaljevanje postopka - 50 točk, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife ter 20% davek na dodano vrednost, t.j. stroške za zastopanje v višini 274.692,00 SIT. Skupaj mora naročnik vlagatelju torej povrniti 474.692,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.7.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 17, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana