018-157/04 Ministrstvo za finance

Številka: 018-157/04-24-1297

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za izvedbo klimatizacije poslovnih prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TIPO družba za investicijske gradnje d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA FINANCE, p. p. 644, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek vlagatelja za izdajo ugotovitvenega sklepa se zavrže.
2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju znesek plačane takse v višini 200.000,00 SIT, kot to izhaja iz sklepa naročnika št. 433-01-53/2004/27, z dne 02.06.2004.
3. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 273.955,00 SIT.
4. Višja stroškovna zahteva vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne.
5. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.04.2004 sprejel sklep, št. 433-01-53/2004/1, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo klimatizacije poslovnih prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani. V Uradnem listu RS, št. 35/04, z dne 09.04.2004 je naročnik pod številko objave Ob-8991/04 objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila in v Uradnem listu RS št. 48-51/04 z dne 07.05.2004 pod številko objave Ob-11880/04 popravek objave .

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 06.05.2004, je razvidno, da je pravočasno prispelo 9 ponudb. Iz poročila o oddaji naročila št. 433-01-53/20, z dne 13.05.2004, je razvidno, da je komisija tri ponudbe, med njimi tudi vlagateljevo, izločila iz ocenjevanja ponudb. Dne 14.05.2004 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 433-01-53/2004/21, s katerim je javno naročilo oddal podjetju Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, 1000 Ljubljana.

Naročnik je dne 27.05.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25.05.2004, v katerem naročniku očita domnevne kršitve 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJN-1) v povezavi s 4. členom ZJN-1 in šestim odstavkom 42. člena ZJN-1, kršitev 53. člena ZJN-1 in kršitev 76. člena glede ugotovitve primernosti izbrane ponudbe in s katerim zahteva, da naročnik oz. Državna revizijska komisija v celoti razveljavi sklep o oddaji javnega naročila št. 433-01-53/2004/21 z dne 14.05.2004, naročnik ugotovi, da je ponudba vlagatelja pravilna, ponudba izbranega ponudnika pa neprimerna, ter ponovno oceni pravilne ponudbe, naročnik povrne vlagatelju zahtevka za revizijo stroške v višini predpisane takse 200.000 SIT, kot je razvidno iz predloženega potrdila o plačilu takse, naročnik povrne vlagatelju stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 2000 točk ter DDV, ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom, št. 433-01-53/2004/27 z dne 02.06.2004, ki ga je vlagatelj prejel 15.06.2004, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in odločil, da se vlagatelju v roku 8 dni po vročitvi sklepa vrne znesek plačane takse v višini 200.000 SIT na vlagateljev transakcijski račun, zahtevek za povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 2.000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov pa se zavrne.

Naročnik je dne 23.06.2004 izdal končno poročilo o oddaji naročila, št. 433-01-53/29, v katerem pojasnjuje svojo odločitev za razveljavitev postopka oddaje predmetnega naročila. Naročnik ugotavlja, da do datuma, ko je pretekel rok za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (datum prejema 15.06.2004, rok za vložitev 18.06.2004) ni prejel obvestila o nadaljevanju postopka niti od vlagatelja niti od njegove pooblaščene zastopnice. Na podlagi molka naročnik šteje, da je vlagatelj zahtevka za revizijo odstopil od zadeve. Naročnik navaja, da v skladu z 2. točko sklepa o razveljavitvi postopka, št. 433-01-53/2004/27 z dne 02.06.2004, vrne vlagatelju vplačano takso v višini 200.000 SIT, Vlado RS pa v skladu s prvim odstavkom 77. člena ZJN-1 obvesti o zavrnitvi vseh ponudb.

Vlagatelj je z dopisom z dne 18.06.2004 naročnika obvestil, da skladno s 17. členom ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo in naročnika prosi, da celotno dokumentacijo nemudoma odstopi Državni revizijski komisiji. V navedenem obvestilu vlagatelj navaja, da je naročnik v sklepu št. 433-01-53/2004/27 z dne 02. 06. 2004 v točki 1. in 2. odločil, da postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi ter da vrne znesek vplačane takse v višini 200.000 SIT. V točki 3. sklepa je naročnik odločil, da zahtevek za povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka in materialnih stroškov v celoti zavrne. Kot razlog za zavrnitev je naročnik navedel, da vlagatelj nastalih stroškov ni opredelil. Vlagatelj nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo glede 3. točke naročnikovega sklepa št. 433-01-53/2004/27, v katerem je naročnik zavrnil vlagateljev zahtevek za vrnitev stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka in materialnih stroškov. Vlagatelj zahteva, da naročnik povrne vlagatelju stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 2000 točk in DDV ter 3% materialnih stroškov oz. da Državna revizijska komisija odloči tudi o teh stroških, saj vlagatelju glede na postavljen zahtevek ni bilo v celoti ugodeno. Nastale stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka je vlagatelj izračunal na podlagi veljavne odvetniške tarife. Pravna podlaga za vrnitev zahtevanih stroškov je tretji odstavek 22. člena ZRPJN, ki določa, da mora naročnik na pisno zahtevo, vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške nastale z revizijo v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen. Vlagateljev revizijski zahtevek je utemeljen, saj mu je naročnik v točki 1. in 2. sklepa št. 433-01-53/2004/27 ugodil. Glede na ustaljeno prakso Državne revizijske komisije sodijo med stroške, ki jih je naročnik dolžan povrniti, tudi stroški odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka in materialni stroški.
Vlagatelj nadaljuje, da glede na to, da naročnik v sklepu ni navedel pravne podlage, na podlagi katere je postopek oddaje javnega naročila razveljavil, da pa naročnikova argumentacija kaže na to, da je naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavil na podlagi drugega odstavka 25. člena ZJN-1 (naročnik je v sklepu zapisal, da na podlagi postavljenih meril iz razpisne dokumentacije naročnik ni mogel razbrati najugodnejše ponudbe, ter da bo javno naročilo ponovil) vlagatelj zahteva, da naročnik navede pravno podlago za razveljavitev postopka oz. da Državna revizijska komisija izda ugotovitveni sklep, da je naročnik razveljavil postopek po 25. členu ZJN-1, kar bo podlaga za vlagateljevo priglasitev stroškov, ki so mu nastali s pripravo ponudbe. V primeru, da je pravna podlaga za razveljavitev postopka drugi odstavek 25. člena ZJN-1, naj naročnik to vlogo šteje tudi kot zahtevek za povrnitev stroškov (po drugem odstavku 25. člena ZJN-1), ki so ponudniku nastali s pripravo ponudbe v višini 15.610 SIT. Stroški priprave ponudbe zajemajo (opredeljeno po postavkah):
- garancija za resnost ponudbe 10.000 SIT - priloga 1 račun št. 56990/14,
- potrdilo o poslovanju na TRR 2.000 SIT - priloga 2 izpisek Banke Koper,
- izpisek iz sodnega registra 3.040 SIT - priloga 3 račun (sodna taksa),
- potrdilo stečajne pisarne 570 SIT - priloga 3 račun (sodna taksa).
Vlagatelj od naročnika zahteva tudi povračilo stroškov priprave obvestila o nadaljevanju postopka in stroške konference z odvetnikom po odvetniški tarifi v višini 250 točk z DDV ter 3% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. NVD-0687/04-1231, z dne 07.07.2004, naročnika obvestila, da je dne 21.06.2004 prejela od vlagatelja izjavo o nadaljevanju postopka za revizijo zoper javni razpis za izvedbo klimatizacije poslovnih prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani in naročnika pozvala, da ji v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN nemudoma posreduje dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje o predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom št. 433-01-53/2004/36 z dne 12.07.2004 Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo. Naročnik navaja, da je zamudil rok, določen v drugem odstavku 17. člena ZRPJN in sicer iz razloga, ker do prejema poziva Državne revizijske komisije ni vedel za nadaljevanje revizijskega postopka vlagatelja. Dopis je bil žal nepravilno signiran na Sektor za javna naročila in koncesije (bivši Urad za javna naročila). Naročnik je, ne vedoč za izjavo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, obvestil Vlado (v skladu s prvim odstavkom 77. člena ZJN-1) o zavrnitvi vseh ponudb, zahteval vrnitev vplačane takse vlagatelju zahtevka, začel s ponovitvijo predmetnega javnega naročila, saj je menil, da je vlagatelj z molkom odstopil od zahteve.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s 22. in 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma mora Državna revizijska komisija zahtevo vlagatelja po izdaji ugotovitvenega sklepa, da je naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavil po 25. členu ZJN-1, zavreči. Pred Državno revizijsko komisijo namreč v skladu s pristojnostmi Državne revizijske komisije, ki jih ima ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti razveljavil naročnik. Naročnik je postopek oddaje javnega naročila namreč razveljavil v celoti. Tudi sicer pa ZRPJN izdaje sklepa, ki ga zahteva vlagatelj, ne normira. Glede na to gre šteti zahtevek v tem delu, v okviru pristojnosti Državne revizijske komisije,za nedopusten in ga je Državna revizijska komisija dolžna kot takega zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija dalje pritrjuje ugotovitvi naročnika v 2. točki sklepa št. 433-01-53/2004/27, z dne 02.06.2004, s katero je vsled razveljavitve postopka oddaje javnega naročila odločil, da se vlagatelju v roku 8 dni po vročitvi sklepa vrne znesek plačane takse v višini 200.000 SIT na vlagateljev transakcijski račun. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo z dne 25.05.2004 pravočasno in opredeljeno zahteval povrnitev plačane takse. Ker naročnik v dopisu št. 433-01-53/2004/36 z dne 12.07.2004, s katerim je odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji navaja, da taksa še ni bila vrnjena in ker predstavlja odločitev Državne revizijske komisije, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN v tem delu izvršilni naslov, je Državna revizijska komisija vnesla naročnikovo odločitev v svoj sklep.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, z dne 25.05.2004, zahteval tudi povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 2000 točk ter DDV, ter 3% materialnih stroškov. Vlagatelj od naročnika zahteva tudi povračilo stroškov priprave obvestila o nadaljevanju postopka in stroške konference z odvetnikom po odvetniški tarifi v višini 250 točk z DDV ter 3% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti poleg stroškov iz 2. točke izreka tega sklepa tudi stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Za sestavo revizijskega zahtevka ter zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija kot potrebne stroške vlagatelju skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03) priznala 2050 odvetniških točk, z 20% davkom na dodano vrednost skupaj v višini 270.600,00 SIT in 3.355,00 SIT za materialne stroške povezane s sestavo zahtevka za revizijo (13. člen Odvetniške tarife).

Skupaj mora tako naročnik vlagatelju povrniti 473.955,00 SIT. Višji stroškovni zahtevek se v delu, ki se nanaša na stroške revizijskega postopka, kot neutemeljen zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2., 3. in 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj nadalje zahteva povrnitev stroškov (po drugem odstavku 25. člena ZJN-1), ki so mu nastali s pripravo ponudbe v višini 15.610 SIT. Stroški priprave ponudbe zajemajo (opredeljeno po postavkah):
- garancija za resnost ponudbe 10.000 SIT - priloga 1 račun št. 56990/14,
- potrdilo o poslovanju na TRR 2.000 SIT - priloga 2 izpisek Banke Koper,
- izpisek iz sodnega registra 3.040 SIT - priloga 3 račun (sodna taksa),
- potrdilo stečajne pisarne 570 SIT - priloga 3 račun (sodna taksa).

Zahtevek za povračilo stroškov za pripravo ponudbe in druge stroške, ki jih vlagatelj zahteva ob (smiselni) uporabi drugega odstavka 25. člena ZJN-1, mora Državna revizijska komisija zavreči, saj sodi v njeno pristojnost zgolj odločanje o stroških revizijskega postopka (arg. 22. člena ZRPJN). Dodati pa velja, da po poteku roka za oddajo ponudb naročnik razpisne dokumentacije ne sme več spreminjati ali dopolnjevati. Hipotetično pa je mogoče pričakovati, da naročnik še za tem ugotovi (med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudb), da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb. ZJN-1 od naročnika ne more zahtevati obveznost izbora. Nasprotno, naročnik mora v tem primeru ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila. Določbo o povračilu stroškov postopka gre po stališču Državne revizijske komisije v zadevi 018-247/01 interpretirati nekoliko širše, tudi kot posledico v primeru razveljavitve postopka oddaje javnega naročila. Vendar pa bo moral vlagatelj tovrstne stroške uveljavljati pred rednim sodiščem, saj kot že zapisano in sklenjeno v 1. točki izreke tega sklepa, Državna revizijska komisija nima pristojnosti za odločanje o tem vprašanju.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.07.2004

dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA FINANCE, p.p. 644, Ljubljana,
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana,
- Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, 1000 Ljubljana.